matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Valittaminen sos,-tai terveydenhoidosta jne= 2019

   osoitteesta :::   https://stm.fi/asiakkaan-potilaan-oikeudet/valittaminen  

Valittaminen

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi

 • tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle.

Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia, vaan niiden käsittelystä vastaavat

 • kunnat
 • aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Eduskunnan oikeusasiamies ja
 • valtioneuvoston oikeuskansleri.

Miten toimia?

Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen

 • Sosiaalihuollon palveluja ja toimeentulotukea hakevilla on oikeus saada perusteltu päätös kirjallisesti. Toimeentulotukea koskevia päätöksiä ei anneta suullisesti.
 • Päätöksessä kerrotaan, miten siihen voi hakea muutosta.
 • Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle.

Sosiaalilautakunnan tai vastaavan toimielimen päätöksestä valittaminen

 • Sosiaalilautakunnan tai vastaavan toimielimen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa.
 • Hallinto-oikeuden päätöksestä voi joissain tapauksissa valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.

Muistutus

 • Terveydenhuollossa hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.
 • Sosiaalihuollossa kohteluunsa tyytymätön voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
 • Viranomaisen on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa. Muistutuksella ei haeta muutosta päätökseen. Muistutus voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten toimintayksikössä vastaisuudessa toimitaan ja kohdellaan asiakkaita.

Sosiaali- ja potilasasiamies

 • Terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamies ja kunnan sosiaaliasiamies antavat tietoa potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja avustavat tarvittaessa  esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

Kantelu

 • Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.
 • Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat).
 • Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä

 • Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.
 • Kantelulla saa koetun epäkohdan valvovan viranomaisen tietoon.
 • Kantelun perusteella ei kuitenkaan makseta vahingonkorvauksia.
 • Sen sijaan valvova viranomainen voi esimerkiksi antaa kantelun perusteella viranomaiselle huomautuksen.

Potilasvahinko

 • Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta.
 • Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta.

Single Post Navigation

Comments are closed.