matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Maahanmuuttelun> kustannukset 57–501 milj. euron välillä – 2018

    (((   Viimeisimmät arviot taitaa 2018….olla jossain miljardin tasoilla, jos median matskua muistelee.   Tuo puolet siitä siis vanhaa laskelmaa – ja eiköhän se hintalappu vielä siitä nouse ))

 

Vas­taa­not­to­toi­min­ta Vas­taa­not­to­toi­min­nan ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat vii­me vuo­si­na vaih­del­leet 57–501 mil­joo­nan eu­ron vä­lil­lä, ker­too Pel­ler­von ta­lous­tut­ki­muk­sen te­ke­mä tut­ki­mus. Suu­rim­mil­laan ku­lut oli­vat vuon­na 2016.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan pa­rem­pi val­mis­tau­tu­mi­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tu­loon li­säi­si toi­min­nan kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta.

Esi­mer­kik­si jo ole­mas­sa ole­vien vas­taa­not­to­kes­kus­ten ka­pa­si­teet­tia voi­si kas­vat­taa. Täl­löin vä­hen­net­täi­siin nii­tä ku­lu­ja, joi­ta ai­heu­tuu uu­sien kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­ses­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa Pel­ler­von ta­lous­tut­ki­mus sel­vit­ti vas­taa­not­to­toi­min­nan ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sia, kus­tan­nus­ra­ken­net­ta ja nii­den ke­hi­tys­tä vuo­si­na 2012–2016. Ai­neis­to­na käy­tet­tiin Maa­han­muut­to­vi­ras­ton re­kis­te­ri­tie­to­ja vas­taa­not­to­toi­min­nan me­nois­ta.

Hen­ki­lös­tön ja kiin­teis­tö­jen ku­lut kat­ta­vat noin puo­let kus­tan­nuk­sis­ta. Ku­lu­ra­ken­ne on py­sy­nyt yl­lät­tä­vän sa­man­kal­tai­se­na, vaik­ka eu­ro­mää­räi­set kus­tan­nuk­set ovat nous­seet. Suh­teel­lis­ta nou­sua on ol­lut sel­väs­ti vain kiin­teis­tö­jen osal­ta.

“”””Kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat ma­joi­tus­tyy­pin mu­kaan. Kal­lein­ta on asu­mi­nen säi­löö­not­to­yk­si­kös­sä (222e/vrk), yk­sin­tul­lei­den alai­käis­ten ryh­mä­ko­deis­sa (208e/vrk) ja tu­ki­a­su­mi­syk­si­köis­sä (136e/vrk).

Edul­li­sin asu­mis­muo­to on yk­si­tyis­ma­joi­tus (18e/vrk), mut­ta myös kes­kus­ma­joi­tus (49e/vrk) on var­sin edul­lis­ta.””””””  /Suomenmaa.

   no2::    Huhhuh….     satkusta kahteen per vuorokausi. (tuon mukaan).    Ei iso ihme, että kannatti tuolla pykätä joku vanha hotelli majoituskäyttöön ja vuokrata tilat reissaajille.       100 matkalaisen veloitus tuon mukaan siis voi  olla n. 3-600.000e kuukaudessa. ???  Sillä rahalla jo joku businessvänkäri tai sopimuskumppani  vaihtelee lakanoita ja keittää muutamankin kasvissopan pakolaisjoukolle kuussa.   Eli, ei ihme, ettei Migri tai muut toimijat uskaltaneet kertoa julkisuuteen majoitussopparien hintoja.    Mutta ehkä noista saa vähän kuvaa… vaikka ei liene pelkkä asuminen olevankaan kustannusten kannalta ainoa kulu ollenkaan.   Päälle voi laskea fillarit, telkut, sossusta karkkirahaa…ja terveydenhoitokulut.   Eikös se miljardin luokkaa ollut jossain  mainintaa…tänä pänä.   Ne kulut. ??

  Kun veloitus on tuota luokkaa….ja mitä lie sitten tehty salaisia summia sisältäneitä diilejä SPR:n tai Migrin kanssa… kenen lie muun.    Että hyviä rahasampoja näyttävät olevan..   Halvempaa lie hotelliasuminen kuin nuo hinnat…..ja kakun hinnanhan maksavat koko Suomen kansalaiset ihan itte.   Omasta pussistaan….halusivat tai eivät.  

   Että Suomeen lappaa väkeä pitkin palloa kuin hollitupaan….. ja vaikka eivät kaikki heitä ole tänne  pyytäneetkään, niin kapitalistihallitus pettureineen…. on tehnyt päätökset koko kansan puolesta tässä keississä.   Vaaleissa tuota asiaa ei ole kysytty eikä käsitelty (invaasio).    Että esimerkkiä siitä mitä voi tapahtua näiden valkoisten ja sinisten kanssa pelatessa  = äänestettäessä.     Linja onkin tänään juuri sitä, mitä voi tuolta porukalta odottaa.

Vuo­ro­kau­si­hin­nat ovat alem­pia koko ajan toi­min­nas­sa ole­vis­sa vas­taa­not­to­kes­kuk­sis­sa kuin uu­sis­sa tai lak­kau­te­tuis­sa kes­kuk­sis­sa.

Ai­neis­ton puut­teel­li­suu­den vuok­si kaik­kia eu­ro­mää­räi­siä lu­ku­ja, eten­kin vuo­ro­kau­si­hin­to­ja, tu­lee kui­ten­kin tul­ki­ta suun­taa-an­ta­vi­na.

Tä­män vuok­si tut­ki­mus esit­tää, et­tä vas­taa­not­to­toi­min­nan kus­tan­nus­ten seu­ran­ta­jär­jes­tel­mää tu­li­si edel­leen ke­hit­tää pa­rem­pien kus­tan­nus­tie­to­jen saa­mi­sek­si.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan vas­taa­not­to­toi­min­nan kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta voi­tai­siin edis­tää muun mu­as­sa kas­vat­ta­mal­la jo ole­mas­sa ole­vien yk­si­köi­den ka­pa­si­teet­tia.

Täl­löin ka­pa­si­teet­tia voi­tai­siin tar­peen tul­len nos­taa, jol­loin osin väl­tyt­täi­siin uu­sien vas­taa­not­to­kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­sel­ta ja sen ai­heut­ta­mil­ta yli­mää­räi­sil­tä kus­tan­nuk­sil­ta.

Kus­tan­nus­ten kan­nal­ta oli­si myös hy­väk­si, jos yk­si­tyis­ma­joi­tus­ta pys­tyt­täi­siin li­sää­mään.

Käy­tän­nös­sä tämä on han­ka­laa, kos­ka yk­si­tyis­ma­joi­tus pe­rus­tuu va­paa­eh­toi­suu­teen ja pää­a­si­as­sa jo ole­mas­sa ole­viin maa­han­muut­ta­ja­ver­kos­toi­hin. Esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa yk­si­tyis­ma­joi­tus on ol­lut huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­pää.

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/ptttutki-vastaanottotoiminnan-kustannukset-57501-miljoonan-euron-valilla-6.3.295548.abb9ae24a1

Single Post Navigation

Comments are closed.