matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Ylen nimettömänä haastattelema pariskunta otettiin kiinni Turkissa – poliisi pääsi jäljille ohjelman ansiosta -2018

Ylen nimettömänä haastattelema pariskunta otettiin kiinni Turkissa – poliisi pääsi jäljille ohjelman ansiosta

Yle pi­tää to­del­la va­li­tet­ta­va­na: ”Kiin­ni­tim­me eri­tyis­tä huo­mi­o­ta ano­ny­mi­teet­tiin”

Anssi Rulamo, Maria Rosvall / STT8.2.2018 18:48

Muokattu      8.2.2018 18:56

Turk­ki  Ylen esit­tä­mäs­sä do­ku­men­tis­sa esiin­ty­nyt turk­ki­lais­pa­ris­kun­ta on otet­tu kiin­ni, turk­ki­lais­leh­det ker­toi­vat tors­tai­na. Leh­tien mu­kaan vi­ra­no­mai­set pää­si­vät pa­ris­kun­nan jäl­jil­le Ylen do­ku­men­tin avul­la.

Yle haas­tat­te­li saar­naa­ja Fet­hul­lah Güle­nin kan­nat­ta­jiin kuu­lu­vaa pa­ris­kun­taa do­ku­men­tis­sa, joka esi­tet­tiin vii­me kuus­sa. Tur­kin hal­li­tus syyt­tää Güle­niä ke­sän 2016 val­lan­kaap­pau­sy­ri­tyk­sen ma­si­noi­mi­ses­ta.

Gülen it­se asuu maan­pa­os­sa Yh­dys­val­lois­sa, mut­ta Tur­kis­sa hä­nen kan­nat­ta­jik­seen epäil­ty­jä on muun mu­as­sa otet­tu kiin­ni ja hyl­ly­tet­ty vi­rois­taan.

Ylen Pako Tur­kis­ta -do­ku­men­tis­sa opet­ta­ja­pa­ris­kun­ta esiin­tyi ni­met­tö­mi­nä ja kas­vot nä­ky­mät­tö­mi­nä.

He ker­toi­vat elä­vän­sä hy­vin va­ro­vai­ses­ti: hei­dän vi­ral­li­nen osoit­teen­sa oli eri kuin hei­dän asuin­paik­kan­sa, ja he esi­mer­kik­si pi­ti­vät au­tos­saan Tur­kin lip­pua sekä tu­pak­ka-as­kia ja sy­ty­tin­tä, jot­ta naa­pu­rit ei­vät epäi­li­si hei­tä güle­nis­teik­si. Liik­keen jä­sen­ten sa­no­taan ole­van sa­vut­to­mia.

Hürriy­et-leh­den mu­kaan po­lii­si tut­ki do­ku­ment­tia ja päät­te­li sen pe­rus­teel­la, mis­sä Is­tan­bu­lin lä­hi­ös­sä pa­ris­kun­ta asuu. Au­ton tun­nus­merk­kien – li­pun ja tu­pak­ka-as­kin – avul­la he löy­si­vät pa­ris­kun­nan ja ot­ti­vat hei­dät kiin­ni.

Leh­den mu­kaan mies kiis­ti kuu­lus­te­luis­sa ole­van­sa Güle­nin liik­keen jä­sen. Hän­tä kui­ten­kin epäil­lään jä­se­nyy­des­tä ja pro­pa­gan­dan le­vit­tä­mi­ses­tä. Nai­nen puo­les­taan va­pau­tet­tiin.

Ylen do­ku­ment­ti­toi­mi­tuk­sen tuot­ta­jan Lau­ra Veh­ka­o­jan mu­kaan ta­pah­tu­nut­ta pi­de­tään Ylel­lä to­del­la va­li­tet­ta­va­na. Veh­ka­o­jan mu­kaan Yle­kin sai tie­don asi­as­ta turk­ki­lais­me­di­as­ta.

– Mei­dän ym­mär­ryk­sen mu­kaan hal­li­tus­ta myö­täi­le­vis­sä me­di­ois­sa on le­vi­tet­ty näi­tä ku­via. Nämä, mitä it­se olen näh­nyt, ovat kyl­lä ot­tei­ta Ul­ko­lin­jan Pako Tur­kis­sa -oh­jel­mas­ta, Veh­ka­o­ja sa­noi STT:lle.

Do­ku­men­tin te­ki­jät kiin­nit­ti­vät eri­tyis­tä huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä pa­ris­kun­nan ano­ny­mi­teet­ti säi­lyi­si.       ( no eivät ihan ole tainneet ymmärtää mistään mitään.)

– He it­se ei­vät vaa­ti­neet niin suur­ta ano­ny­mi­teet­tiä kuin mikä heil­le ku­vauk­sis­sa luo­tiin. Em­me esi­mer­kik­si ha­lun­neet näyt­tää kas­vo­ja em­me­kä asuin­ra­ken­nus­ta. Vä­ri­mää­rit­te­ly­vai­hees­sa kiin­ni­tet­tiin eri­tyis­tä huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä kas­vo­ku­vat kä­si­tel­tiin niin, et­tä nii­tä ei pys­ty dek­ryp­taa­maan, Veh­ka­o­ja ker­toi.

– Täs­sä on nyt to­del­la huo­lel­la jon­kin ta­hon toi­mes­ta syy­nät­ty nämä ku­vat.

Myös do­ku­men­tin oh­jan­nut Ylen toi­mit­ta­ja Tom Kank­ko­nen il­mai­si har­min­sa.

– Su­rul­li­nen uu­ti­nen. Epä­on­nis­tuin omal­ta osal­ta­ni suo­je­le­maan näi­den ih­mis­ten hen­ki­löl­li­syyt­tä par­hais­ta pyr­ki­myk­sis­täm­me huo­li­mat­ta. Tu­le­vai­suu­des­sa olem­me vie­lä valp­paam­pia suo­jel­lak­sem­me vi­at­to­mia hen­ki­löi­tä. Ikä­vä kyl­lä täs­sä ta­pauk­ses­sa se on lii­an myö­häis­tä, Kank­ko­nen tviit­ta­si.https://yle.fi/ai­he/ar­tik­ke­li/2018/01/02/ul­ko­lin­ja-pako-tur­kis­ta https://twit­ter.com/Yle­Kank­ko­nen

/#)%#)/%)/#&¤)/#&¤##

uuuuuu….surkeaa YLE.  Surkeaa touhua ja amatöörimäistä…ja vielä maassa, missä kidutukset ja poliisivaltio. hupsista .

Ei edes tukanrajaa, korvan muotoa, naamasta ei senttiäkään näkyviin.    Sen huomaa jo noista jenkkilän dokkareista mm nämä huumeohjelmat, joita tulee aamuyöstä…en muista nimeä  — niin hepuilla on siellä kokonaamari eli kommandopipo, aurinkolasit — joten päästä ei näy yhtään mitään – ei siis edes ihonväri selviä, jos heput muistavat vetää mustat hanskat vielä käteensä.      Kun toimittaja saa puheena haastattelun, niin ei se nyt niin tarkkaa ole, kuka siinä kuvassa  on-, vaikka olisi toimittaja itse.  

  Kyseistä juttua ei tee mitenkään erikoiseksi se, että otetaan jotain hämärässä kuvaa, silhuettia edes…ja sitten no hyvä jos edes kuvaa käsitellään.  Välillähän niitä kuvia voi tosiaan vaalentaa kuvankäsittelyllä niin, että se nassu näkyy paremmin.     Ja tuossako vielä autonmerkkikin oli jossain ollut ??…väri ja malli ??- en ole lukenut artikkelia originaalina.       Mutta kyllä pitäisi tosiaan toimittajan tietää mitä tekee, ja tuossa on taas jonkun aivot olleet lomalla.   Eikä tilannetajua eikä muutakaan hajua koko paketista.      Hahmot eikä oikeat henkilöt KUVASSA ole tärkeitä….vaan jutut, mitkä se toimittaja niiltä oikeilta ihmisiltä kuulee.   Tunnistamaton (tai siksi tarkoitettu kuva henkilöistä) — ei sitä juttua sen oikeammaksi tee.   Sama vaikka kuvassa olisi vahanukkeja , jos kerran tarinan kertojat ovat siinä paikalla olleet oikeaa tarinaa kertomassa.     

Ei ole ensimmäinen kerta, kun toimittajat näitä hommia mokailevat noin periaatteessa.   Jostain syystä on kova hinku ottaa sitä kuvaa niin sopivasti liikaa…että tosiaan voi nähdä tukanrajaa, ihonväriä, tukanväriä, nenän muotoa, nassun sivuprofiilia (vaikka ollaan pimeässä ym).     Ei ole syytä tehdä tuollaista ollenkaan noissa hommissa.  

  Kyllä niihin kuviin saa mustattuna vaikka kadulta heput..parilla lantilla.   Kysehän ei tosiaan ole siitä, että ketään tunnistetaan, joten ihan sama, kuka siinä kuvassa näkyy.       ELi, toimittajan halu olla rehellinen haastattelunsa suhteen – mutta sitä järkeä ei kannata jättää narikkaan.        Ehkäpä tosiaan kyseiset haastatellutkaan eivät ymmärtäneet, miten tässä(tuolla päin)  maailmassa toimitaan…ja silloin kun ollaan todella vaarassa.   Toivon mukaan jotain oppia jäi nystyröihin, kun joku päivä pääsee heppu  (jos pääsee) ulos sellistä tai mistä lie vankikopperosta hengissä.

JK……   Vilasin tuon kuvan Ylen sivuilta, ja olihan se kundin nassu hyvin peitelty, ainakin tavis-kuvankäsittelyyn asti.  Ei saanut avattua itse.     Mutta rouvan punainen (tai sävyinen) pitkä tukka aika silmiinpistävä.  Ellei sitten värjätty tuon haastattelun jälkeen ? 

    Jos henkilöt todella opettajia, niin eihän tuo ole vaatinut systeemiltä(pollareilta), kuin lähettää joka opinahjon reksille kirjettä, että onkos teidän koulussa yhtään punapäätä opettajaa. (ellei tukka ollut feikki, mikä olisi sitten taas ollut ihan fiksu liike tuohon harhautusyritykseen  liittyen, eikä siis aito tukanväri, vaan poispestävä ? )     Ei auttanut tässä kohtaa….niin tai näin.

     Jos vielä mainittu yksi kaupunki jutun tiimoilta, niin eipä montaa koulua lie homman alla.    Iänkin olisi kuvasta voinut >> arvailla…..jonnekin alle 35vee  ?? 

    

Single Post Navigation

Comments are closed.