matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Terrafame:;Kansalaisilla on tammikuu 2018 aikaa muistutuksiin TEMille.

Sattuipa vaan silmiin, joten linkataan.    Että taas ollaan maita ja mantuja myrkyttämässä ja saastuttamassa oikein lupien pykäliä näkemättä ja tutkimatta.  Suomen maaperää saa siis noiden juttujen mukaan rauhassa paskaannuttaa.  Joet, järvet ja vedet – siitä vaan.   Kukaan ei vastaa mistään, ja eihän Talvivaara tms ole tainneet ketään viisastuttaa.? 

PIMEIN PÄIVÄ

Terrafamen laajat malminrikastuskasat vapauttavat paljon radonia jonka yksi radioaktiivinen hajoamistuote on polonium.

     Voiko yhteysviranomainen lausunnossaan pahemmin harhauttaa? Kainuun ELY pohjustaa jälleen perustelua tuleville lausunnoilleen; ”YVA-selostuksesta saatavan tiedon perusteella ei ole haittaa…”

Tänään vuoden pimeimpänä päivänä (21.12) Kainuun ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausuntonsa Terrafamen toiminnallisesta YVA-selostuksesta. Eikä se lausunto päivää kirkastanut. Kainuun ELY-keskus lausuu yhteysviranomaisen lausuntona käytännössä pelkästään kehuen Terrafamen toiminnallista (sisältää uraanituotantoa) YVAa ”hyväksi ja laadukkaasti tehdyksi”. Näin vaikka tausta-aineistoista selviää että lähes kaikki mielipiteen/lausunnon jättäneet olivat kritisoineet YVAa puutteelliseksi.

ELYn mukaan ympäristövaikutukset on arvioitu pääosin hyvin, mutta kahden YVAn ja hankkeen monitahoisuuksista johtuen osalla lausunnonantajilla ja mielipiteen esittäjillä on ollut vaikeuksia hahmottaa kokonaisuutta.

Kokonaisuuden hahmottamista ei Kainuun ELY ei lausunnossaan auta eikä esitä perusteluja kahdelle YVAlle, mutta lausuu: ”kahden YVAn menettelyn yhtymäkohdissa ei ole täysin onnistuttu”. ELY-keskus kiertää vastuutaan huomautuksella, että AVIn on huomioitava lupaharkinnassaan molemmat YVA-selostukset sekä yhteysviranomaisen niistä antamat lausunnot. Siis erikseen annetut lausunnot ilman niiden yhtymäkohdista tehtyä koostetta, joka olisi tullut YVA-prosessissa tuottaa.

Kainuun ELY-keskus vääristää tahallisesti kokonaiskuvan hahmottamista kumoamalla lausunnossaan muistuttajien vaatimukset uraanin käsittelyn YVA-arvioimisesta koko kaivostoiminnan osalta väittämällä, että uraanilaitoksen YVA-menettelyä ei nyt tarvinnut tehdä koska se on jo aikaisemmin tehty. ELY viittaa Vaasan HAOn 28.4.2016 päätöksen lauseisiin:

”Uraanin talteenottoa koskevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa vuonna 2010 on selvitetty uraanin ja sen tytäraineiden esiintymistä talteenottoprosessissa ja sen liukenemista prosessin eri vaiheissa”.

”Kaivoksen louhinnassa ja bioliuotuksessa ei ole tosiasiallisesti tehty olennaisia muutoksia aikaisemman ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen uraanin louhintaan tai liukenemiseen liittyen. Vaikka aikaisemmassa YVA-arvioinnissa onkin ollut ilmeisiä puutteita uraanin esiintymisen kannalta, on uraanin talteenottolaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely muodostanut erillisen ja uuden osan aikaisempaan toimintaan nähden nimenomaan uraanin talteenottoon liittyvien prosessimuutosten ja ympäristövaikutusten osalta. Näin ollen uraanin talteenoton osalta kysymys ei ole hankeluettelossa mainitusta uraanin louhinnasta tai rikastamisesta edellä esitetyn mukaisesti.”

Voiko yhteysviranomainen lausunnossaan pahemmin harhauttaa? VaHAO päätöksessään erityisesti toteaa, että uraanin louhinta ja malminrikastustoiminta on YVA-asetuksen hankeluettelon mukaista toimintaa (jossa on tehtävä erillinen uraani-YVA, eikä sitä ollut tuolloin tehty), ja että tuolloin 2010 tehty uraanin talteenottolaitoksen YVA on siitä erillinen uusi osa. Mutta nyt Kainuun ELY-keskus lausunnossaan väittää, ettei YVA-asetuksen hankeluettelon vaatimaa uraanin ympäristövaikutusten arviointia louhinnan ja malminrikastuksen osalta tarvitsisi nytkään tehdä, koska talteenottolaitoksen YVA on vuonna 2010 tehty. Miten talteenottolaitoksen YVA poistaisi tarpeen louhinnan ja malminrikastuksen uraani-YVAn tekemiseltä? Mistä se uraani talteenottolaitokseen ilmestyy?

STUK lausunnossaan huomautti (kuten Oulujoen reitti ry ja Puhtaiden vesien puolesta -kansalaisliikekin), että Terrafamen esittämä uraanitase -kaavio on virheellinen: ”Taseesta tulisi käydä ilmi eriteltynä primäärikasojen ja sekundäärikasojen tulevat ja lähtevät uraanimäärät, sekä esittää selkeästi eriteltynä sekundäärikasoille jäävän uraanin määrä.” On todennäköistä, että ELY on lausunnossaan lyhentänyt tuolta osin STUKin lausuntoa, sillä eihän ole uskottavaa, että maailman tiukimmaksi luonnehdittu valvontaviranomainen STUK olisi unohtanut lausunnossaan uraanin hajoamistuotteiden ympäristövaikutusten arvioimistarpeen malminrikastuskasoissa. Vaikka STUK toimiikin Terrafamen uraanikonsulttina YVAssa, niin eihän se noin oleellista asiaa lausunnossaan unohda mainita, eihän?

Mutta kuitenkin STUKin lausunto tavallaan alleviivaa Terrafamen ylimielistä suhtautumista uraanin käsittelyihin malminrikastuksen yhteydessä. Edes malminrikastuskasoille tulevia ja lähteviä uraanimääriä ei ole uraanitaseessa määritelty, saati niiden uraanimäärien ja uraanin hajoamistuotteiden ympäristövaikutuksia. Kainuun ELY-keskus ei kuitenkaan edes tämän johdosta maininnut YVA-arvioinnin tarpeesta uraanin rikastukselle malminrikastuskasoissa, vaan esitti ainoastaan STUKin lausunnon perusteella seurantaehdotusta täydennettäväksi uraanitaseen osalta, jotta uraanitase ja tieto radioaktiivisten aineiden käyttäytymisestä tarkentuisivat.

Kainuun ELY-keskus siis jälleen ehdottaa luvan myöntämistä perusteella, että tulevan seurannan perusteella radioaktiivisten aineiden käyttäytymisestä saadaan tieto. YVA-prosessi kuitenkin on tarkoitettu sen käyttäytymisen ennakkoon arvioimiseksi lupapäätöstä varten. Vuonna 2007 Kainuun ympäristökeskus lausui VaHAOlle, ettei YVA-selostuksesta saatavan tiedon perusteella uraanista ole haittaa ympäristöturvallisuudelle (YVAssa ei ollut uraania arvioitu). Sen jälkeen uraanit ovat pilanneet lähijoet ja lähijärvet ja STUK on määritellyt kaivoksen vesienkäsittelyn säteilytoiminnaksi.  Noiden uraanivuotojen siivouksesta syntyneiden kasojen loppukäsittelyt ja ongelmajätekaatopaikan rakentamisvaatimuksen on ELY hyväksynyt jätettäväksi tämän YVA-prosessin ulkopuolelle. Ja nyt ELY lausuu ettei malminrikastuskasoissa tapahtuvaa uraanin rikastamista tarvitsisi edes YVAta.

Kainuun ELY pohjustaa jälleen perustelua tuleville lausunnoilleen; ”YVA-selostuksesta saatavan tiedon perusteella ei ole haittaa…”

On syytä todeta asian jatkuvan ympäristölupakäsittelynä (ei vielä kuulutettu), sekä ydinenergialain mukaisena valtioneuvoston periaatekäsittelynä (TEM kuulutus 6.11.2017). Kansalaisilla on tammikuu 2018 aikaa muistutuksiin TEMille. Viittaan blogiini 1.12.2017.

 

https://blogit.kaleva.fi/mika-flojt/2017/12/21/vuoden-pimein-paiva/

Mika Flöjt    <<<<<<<<<

Single Post Navigation

Comments are closed.