matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Kipuklinikan ylilääkäri Kalson vaikutusvalta – suhteessa kivunhoitoon kyseenalainen. -2017

   “””””“Lää­ke­kan­na­bis Hel­sin­gin ja Uu­den­maan sai­raan­hoi­to­lii­rin ki­puk­li­ni­kan yli­lää­kä­ri Ei­ja Kal­so syyt­tää Yleä asi­an­tun­ti­ja­tie­don sen­su­roin­nis­ta lää­ke­kan­na­bis­ta kos­ke­nees­sa Uu­si akuut­ti -oh­jel­mas­sa.””””””Yle

 

Kalsolla on yhteydet ja tuottoa lääkefirmoilta, jotka jo myyvät kipulääkkeitä, kuten Tramal muistaakseni….eli Big Pharma—–lääketeollisuuden yksi käsikassara siis kyseessä, jos luottaa Googlen hakuihin ja teksteihin pitkässä juoksussa.    Lisäksi jääräpäinen ja putkinäköinen uskonnolliseen verrattava suhtautuminen luonnonlääkkeisiin – ei ole tästä päivästä.     Cannabis on ollut käytössä faaraoiden ajoista lähtien, ja Kalso puhelee asiasta, mitä on tutkittu jo kymmenet vuodet (Israel, Sveitsi, Hollanti ym).   

Tämän päivän “laillisista”   reseptilääkkeistä saa metrin pituisia varoituslistoja, eikä haitoille ja sivuoireille näytä heti tulevan loppua edes tutkittujen lääkkeiden kanssa.  Niihin laillisiin on jopa kuollut väkeä, ennenkuin on pois markkinoilta vedetty.   Cannabis on pilipalia versus tämän päivän lailliset lääkkeet.   Tupakkakin on tappavampaa, vaikka laillista……. samoin monet napit, mitä “laillisesti” kaupataan lääketeollisuuden toimesta tänään apteekissa.

Propagandana edelleen elää Kalsonkin päässä se, että cannabis ja psykoosi esim ovat kuin paita ja perse.   Siitä nyt vain jo sattuu olemaan tilastotietoa, että vaikka cannabiksen käyttö lisääntynyt – niin psykoosit eivät ole lisääntyneet.   Ettei ihan olla totuuden tiellä edelleenkään näissä……ja Kalson tapaiset putkinäköiset luutuneisiin ajatuksiin jääneet lääkärit, ovat haittoja potilaiden hoidolle ja jakavat moista propagandaa ,mikä ei perustu minkään sortin tilastoihin, esim versus myynnissä olevat jo käytössä olevat lääkkeet.   Kyseisenlaiset lääkärit, kuten Kalso —    haluavat ilmeisesti potilaille mieluummin “laillista” kärsimystä, kuin että etsittäisiin haitattomampia hoitomuotoja.    

Kalson on syytä itsensä esittää nuo haitalliset tilastonsa ja tieteen tutkimat haitat….niiden muiden ohella, mitkä muuta väittävät.   Kalson asema kotimaisessa kivunhoidon eräässä johtavassa paikassa – alkaa kuulostaa vaarallisen suuntautuneelta.    Kivun käsittelyn ja hoidon surkeudesta on taidettu puhua jo tarpeeksi pitkään…sekä että miksi potilailla ei ole mitään oikeuksia siellä puolen.  Lääkärit haluavat määrätä kipujen tai hoitojen lajit – omien suuntaustensa eli ajatusmaailmojensa mukaan –  eivätkä ne  ihan aina täytä normi-järjenkäytön mittoja.   Kärsimyksen jalostava vaikutus ei kuulu muille, kuin niille, ketkä sitä nimenomaan haluavat harrastaa, joten parasta kysellä vähän niiltä potilailta myös, mikä heidän mielipiteensä on.              Kuten todettu – Kalso voisi loikkia eläkkeelle tai muuttaa pariksi vuodeksi tutkimustyöhön ulkomaille.     

Jk  2018:::      Itseasiassa joku voisi jo tehdä kantelua kyseisen lääkärin sidonnaisuuksista lääketeollisuuteen sekä omiin omistuksiin — suhteessa siihen linjaan mitä hän vetää kivunhoidon luultavasti yhtenä asiantuntijana THL jne suuntaan – ja siis missä piirrellään yleislinjoja kotimaan kivunhoitoon. 

  Mikäli joku siellä suunnalla haistahtaa oudolle, niin hän ei ole oikeassa paikassa toimessaan.   Kotimaan kivunhoidon surkeasta tilasta on ollut jo ihan tarpeeksi juttua yleisellä tasolla….eli jonkun instanssin syytä tutkia tilannetta.   Yhden auktoriteetin  pelkät puheet, väittämät  ja suuntautumiset kivunhoitoon vuonna 2018…..eivät oikein riitä takaamaan potilasturvallisuutta sekä potilaan oikeuksia.         

 

/&#(/&¤#(¤#(%¤(#%¤######

Kipuklinikan ylilääkäri syyttää Lääkä­ri­leh­dessä Yleä sensuurista lääke­kan­na­bis­ju­tussa – “Kanna­bis­te­ol­li­suu­della suuret voitto-odotukset”

“Va­let­ta”, Ylen pääl­lik­kö Ilk­ka Leh­ti­nen tyr­mää väit­teet

Eeva Kärkkäinen30.10.2017 19:26

Muokattu

30.10.2017 22:25

Lää­ke­kan­na­bis Hel­sin­gin ja Uu­den­maan sai­raan­hoi­to­lii­rin ki­puk­li­ni­kan yli­lää­kä­ri Ei­ja Kal­so syyt­tää Yleä asi­an­tun­ti­ja­tie­don sen­su­roin­nis­ta lää­ke­kan­na­bis­ta kos­ke­nees­sa Uu­si akuut­ti -oh­jel­mas­sa.

Lää­kä­ri­leh­teen kir­joit­ta­neen Kal­son mu­kaan oh­jel­mas­sa ei tuo­tu riit­tä­väs­ti esiin lää­ke­kan­na­bik­sen käyt­töön liit­ty­viä on­gel­mia, vaan va­kuu­tet­tiin tun­tei­siin ve­do­ten kat­so­jat lääk­keen hyö­dyis­tä.

Oh­jel­maan haas­ta­tel­lun Kal­son mu­kaan oh­jel­man lo­pul­li­seen si­säl­töön ei ol­tu mah­du­tet­tu hä­nen pai­not­ta­mi­aan kan­na­bik­sen pit­kä­ai­kai­seen käyt­töön liit­ty­viä on­gel­mia ei­kä sitä, et­tä kan­na­bik­sen kas­vat­ta­jat lob­baa­vat par­hail­laan voi­mak­kaas­ti eri puo­lil­la eu­roop­paa voit­to-odo­tus­ten sii­vit­tä­mä­nä.

– Mik­si Yle ajaa kan­na­bik­sen käyt­töä lääk­keek­si, Kal­so ih­met­te­lee.

Kal­so ver­taa lää­ke­kan­na­bik­ses­ta me­di­as­sa luo­tua ku­vaa Yh­dys­val­lois­sa ja Ka­na­das­sa en­nen opi­oi­dien käy­tön laa­jen­ta­mis­ta käy­tyyn kes­kus­te­luun.

Kes­kus­te­lus­sa opi­oi­de­ja mark­ki­noi­tiin Kal­son mu­kaan suu­rel­le ylei­söl­le ja po­lii­ti­koil­le juu­ri po­ti­las­ker­to­mus­ten avul­la.

Ai­em­min pel­käs­tään syö­väs­tä ai­heu­tu­vien ki­pu­jen hoi­toon käy­tet­ty­jen opi­oi­dien käyt­tö on sit­tem­min läh­te­nyt Yh­dys­val­lois­sa la­pa­ses­ta ja Kal­son mu­kaan maas­sa kuo­lee päi­vit­täin yli sata ih­mis­tä ki­pu­lääk­keen ta­kia. Opi­oi­di­riip­pu­vai­sia on mil­joo­nia.

  (No2:::::     Hauskaa kaksinaismoralismia Kalsolta on puhella jenkkien odioidiriippuvuuksista…..kun hänellä itsellään on  Googlen tietojen mukaan toinen käsi Tramal-valmistajan taskussa…..eli keskivahva opioidi.      Haloo.     Onkohan tässä nyt siis tosiaan kyssä siitä, että klassisen lääkeuskon opettaja”….tappelee sitä vastaan, että markkinoille tulisi yhtään mitään, mikä syö big pharman omia rahankeruu-mahiksia. Siltä tuo kuulostaa.      Cannabiksen käytöstä ei ole mitään niin järisyttäviä mielenterveysongelmia olemassa, kuin Kalso väittää.    Jos olisi, niin hän varmasti voi toimittaa ne julkisuuteen.    Eli, terveiden koehenkilöiden mielenterveysongelmat ja kannabiksen käyttö.     Tuossa kohden ei kannata verrata jo valmiiksi pohjalla olevia mt-ongelmia, koska ne saa puhkeamaan kukkaan vaikka läheisen kuolema tai muu syvä masennus.    Asiat ovat aivan eri vertailtavia toistensa kanssa.    Ja Kalso toki “ovelasti” ymmärtääkin mainita lauseessaan, että “cannabis vaarallista JO herkkien mielenterveysongelmaisten kanssa”.    No juu.    Maailma on täynnään sytykkeenä toimivia asioita….ja ne on syytä pitää kaikki oikeissa paikoissaan….eikä vetää hatusta, kun sattuu omaan asiaan sopimaan.

– Luu­len­pa, et­tä Ylen oh­jel­ma va­kuut­ti, tun­tei­siin ve­do­ten, tv:n ää­res­sä is­tu­neet kat­so­jat kan­na­bik­sen lää­ke­käy­tön te­hos­ta ja tur­val­li­suu­des­ta, Kal­so sa­noo.

Vaik­ka lää­ke­kan­na­bis ei tapa opi­oi­dien ta­paan hen­gi­tys­tä la­maut­ta­mal­la, se on Kal­son mu­kaan huu­me, jon­ka pit­kä­ai­kai­seen käyt­töön liit­tyy va­ka­via on­gel­mia, eri­tyi­ses­ti mie­len­ter­vey­del­tään hau­rail­le po­ti­lail­le.

– Nyt kan­nat­tai­si ol­la kriit­ti­nen ja odot­taa, mi­ten te­hok­kaik­si ja tur­val­li­sik­si kan­na­bi­noi­dit osoit­tau­tu­vat maa­il­mal­la. Kan­na­bis­riip­pu­vuu­den hoi­to on vai­ke­a­ta, en­nal­ta eh­käi­sy ei, Kal­so to­te­aa.

Kal­so ker­too jät­tä­neen­sä asi­as­ta pa­lau­tet­ta Ylen joh­dol­le sekä esit­tä­neen­sä Lää­kä­ri­lii­ton poh­dit­ta­vak­si, mitä asi­an­tun­ti­joi­den oi­keus­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si ja me­di­an har­joit­ta­man asi­an­tun­ti­ja­tie­don sen­su­roin­nin es­tä­mi­sek­si voi­si teh­dä.

Emme ole sensuroineet mitään.

Ilkka Lehtinen

Yle Asi­an pääl­lik­kö Ilk­ka Leh­ti­nen tyr­mää Kal­son väit­teet jyr­kin sa­noin.

– Em­me ole sen­su­roi­neet mi­tään ei­kä Yle aja kan­na­bik­sen käyt­töä lääk­keek­si.

Leh­ti­sen mu­kaan Ylel­lä ei voi ei­kä pidä ol­la pää­mää­rä­nä lää­ke­kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen

– Väit­teet ovat va­let­ta.

Leh­ti­sen mu­kaan Akuu­tin tar­koi­tus oli sel­vit­tää, mi­ten lää­ke­kan­na­bik­seen suh­tau­du­taan Suo­mes­sa ja oh­jel­mas­sa tuo­tiin esiin nä­ke­myk­siä puo­les­ta ja vas­taan.

Li­säk­si Leh­ti­nen ko­ros­taa, et­tä Ylen ver­kos­sa ja ra­di­os­sa on kä­si­tel­ty lää­ke­kan­na­bis­ta tuo­den esiin Kal­son ja mui­den kriit­tis­ten asi­an­tun­ti­joi­den nä­ke­myk­siä.

Leh­ti­sen mu­kaan muun mu­as­sa Yle Ra­dio1:den Tie­deyk­kö­nen kä­sit­te­lee 23.10. oh­jel­mas­saan Kal­son esit­tä­miä nä­kö­kul­mia.

Oh­jel­mas­sa on haas­ta­tel­tu myös A-kli­nik­ka­sää­ti­ön yli­lää­kä­riä Mar­ga­ree­ta Heik­kis­tä, joka pu­huu opi­oi­di­riip­pu­vuu­des­ta.

– Asi­an­tun­ti­jat ovat oh­jel­mas­sa vah­vas­ti ää­nes­sä ja va­roit­ta­val­ta kan­nal­ta, Leh­ti­nen ko­ros­taa.

Jut­tuun li­sät­ty Ilk­ka Leh­ti­sen kom­men­tit klo 22:18.

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/kipuklinikan-ylilaakari-syyttaa-laakarilehdessa-ylea-sensuurista-laakekannabisjutussa–34kannabisteollisuudella-suuret-voittoodotukset34-6.3.301919.a0e332c365

JK…     En jaksa linkitellä nyt tai pureutua aiheeseen , mutta jo se, että jenkkilän lääketehtaat kilvan kehittelevät patentteja itselleen- cannabiksen eri aineosista ja niistä saatavista lääkkeistä, antaa pienen kuvan mahdollisista uusista käyttöaiheista tai halusta kehittää. (jenkkilässä toki kyse rahasta ja muuallakin -näillä lääkefirmoilla)   Lisäksi  kyse monesta sairaudesta, mihin juurikin cannabista kaikkine osineen tutkitaan ja jo käytetään – muualla kuin Suomessa.     Klassinen lääketiede toisaalta tai lääkärit – eivät välitä ulkopuolisista halvoista lääke-avuista, ja sitähän cannabis itsessään on.  Varmaankin tuhat kertaa halvempaa kuin yksi nappi jotain x-lääkettä.  Ei siis ihme siltäkään osin, miksi kasvia vastustetaan niin raivoisasti klassisen lääketieteen parissa.       //  Tutkimustietoa löytyy mm Israelista ja muualta, jos jaksaa kaivella sitä todellista tietoa useasta lähteestä netistä.   Ei myyntisivuja vaan tutkimussivuja ja todennettuja testejä jne.

¤¤¤¤¤¤¤++++++++

LÄÄKETEOLLISUUS_MAFIA

Professori Götzsche~  vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Maanantai 8.9.2014 klo 06.53 (päivitetty klo 17.40)

Professori Peter C. Gøtzsche on kohauttanut kirjallaan Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Onko kyse mustamaalauksesta vai parhaasta kirjasta, mitä terveydenhoidosta on kirjoitettu vuosikymmeniin?

Professori Peter C. Gøtzsche puhui alkuviikolla Helsingin yliopistolla pidetyssä seminaarissa ja antoi haastattelun Iltalehdelle.

Professori Peter C. Gøtzsche puhui alkuviikolla Helsingin yliopistolla pidetyssä seminaarissa ja antoi haastattelun Iltalehdelle. (KARI PEKONEN)

Peter C. Gøtzsche

– Tanskalainen lääketieteen tohtori (sisätautioppi) ja biologi.

– Perehtynyt myös tilastotieteeseen ja tutkimusmetodologiaan.

– Toimii Kööpenhaminan yliopiston professorina (tutkimusten suunnittelu ja analytiikka).

– Työskennellyt aiemmin lääkeyhtiöiden myynti- ja markkinointitehtävissä.

– Johtaa nykyisin tutkijoiden ja lääkäreiden maailmanlaajuisen Cochrane-verkoston pohjoismaiden osastoa.

– Kirjoittanut yli 70 artikkelia tärkeimpiin lääketieteellisiin julkaisuihin, useita tieteellisiä kirjoja ja yhden matkakirjan.

OTA KANTAA

Uskotko väitteisiin lääketeollisuuden korruptiosta?

96%
4%

Ääniä 1417

KESKUSTELE

Uskotko väitteisiin lääketeollisuuden korruptiosta?

Pari vuotta sitten tanskalainen Peter C. Gøtzsche sai kipinän kirjoittaa kirjan lääketeollisuuden korruptiosta ja ja sen vaikutuksista kansanterveyteen.

– Kun googlasin kymmenen suurimman lääketeollisuusyrityksen nimet ja sanan “fraud” (petos), huomasin, että yhtiöiden bisnesmalli oli Yhdysvaltain lain mukaan luokiteltavissa organisoiduksi rikollisuudeksi, Gøtzsche kertoo kirjansa syntyvaiheista.

– Huomasin myös reseptilääkkeiden olevan kolmanneksi yleisin kuolinsyy sydänsairauksien ja syövän jälkeen, ja että tämä tosiasia liittyy jossain määrin rikollisuuteen.

– Ajattelin, että minun pitäisi kertoa tästä maailmalle.

Englanniksi kirjoitettu teos Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon (Sitruuna Kustannus) on käännetty tähän mennessä yhdeksälle muullekin kielelle, ja Tanskassa se on noussut jo bestselleriksi.

Rikollisuus

Kirjan nimi tuntuu provokatiiviselta. Gøtzsche kiistää, että tyylilaji olisi yliampuva ja kaupallisesti motivoitu.

– En ole koskaan ollut “poliittisesti korrekti”. Jos biologina näen norsun, en sano sitä villieläimeksi vaan norsuksi. Jos näen rikollisen, kutsun häntä rikolliseksi.

Kun puhumme järjestäytyneestä rikollisuudesta, ajattelemme tavallisesti gangstereita ja huumeliigoja. Gøtzsche muistuttaa, että farmaseuttinen teollisuus tappaa paljon enemmän ihmisiä kuin rikollisjengit.

– Ihmishenkien pelastamiseksi on siksi paljon tärkeämpää puuttua lääketeollisuuteen kuin rikollisliigoihin.

Hänen mielestään lääketeollisuus, jonka jalo tehtävä on pelastaa meidät, on hämmästyttävän moraalitonta. Yhdysvalloissa on laki nimeltä False Claims Act. Se säädettiin estämään erityisesti sotateollisuuden valtioon kohdistuvia petoksia, mutta 1990-luvun lopulta lähtien terveysalan yritykset ovat saaneet eniten tuomioita sen nojalla.

– Tuomioiden lukumäärän perusteella lääketeollisuus on suurin huijari, mutta myös rikosten vakavuudella arvioiden. Emmehän odottaisi moista terveysalan yrityksiltä?

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen viittaa se, että toistuvista tuomioista piittaamatta ja tietoisesti lakia rikkoen laiton toiminta jatkuu.

Valvonta

Mutta lääketeollisuushan on tiukasti viranomaisten säätelemää ja valvomaa. Se ei kuitenkaan estä rikollisuutta, sillä korruptio on laajalle levinnyttä viranomaisissa ja lääkärikunnassa.

– Esimerkiksi Tanskassa tuhannet lääkärit ovat lääketehtaiden palkkalistoilla. He tietävät hyvin, että jos he eivät tee kuten heiltä odotetaan, rahantulo loppuu. Se on yksi korruption muoto.

Yhdysvalloissa on paljon korruptiota myös elintarvike- ja lääkehallinnossa (FDA), joka myöntää uusien lääkkeiden myyntiluvat. Joukko FDA:n tutkijoita jopa kirjoitti presidentti Barack Obamalle ja valitti laajalle levinneestä korruptiosta viraston ylätasolla.

Korruptio selittää ne lukuisat kummalliset päätökset, joita FDA on tehnyt. Se ilmenee myös sisäpiirikauppoina.

– Jos sinulla on huono lääke, jonka markkinoille pääsy näyttää epätodennäköiseltä, ja joku korkea FDA-virkamies lupaa tutkijoiden kannan vastaisesti lääkkeen pääsevän markkinoille, silloin kannatta ostaa etukäteen kyseisen yhtiön osakkeita. Kun myyntilupa heltiää, osakkeenomistajat tekevät tilin.

Gøtzsche on itsekin työskennellyt vuosia lääketeollisuuden palveluksessa.

– Omatuntoni sanoi, etten voi enää jatkaa siellä. Minun oli lähdettävä.

Tutkimus

– En minä väitä, että teollisuus on mätä. Minä dokumentoin sen.

– En minä väitä, että teollisuus on mätä. Minä dokumentoin sen. (KARI PEKONEN)

Nykyisin kliinisen tutkimusten suunnittelun ja analyysin professorina Kööpenhaminan yliopistossa toimiva Gøtzsche näkee pahimman ongelman siinä, että lääkeyritykset pyrkivät ja useimmiten myös pystyvät kontrolloimaan lääkkeiden kehitystä ja testausta alusta loppuun.

– Ne tekevät melkein kaikki placebo-kontrollikokeet, ja joskus ne estävät riippumattomia tutkijoita tekemästä omia kokeita. Ne esimerkiksi vaativat niin valtavia hintoja lumelääkkeiden toimittamisesta, etteivät julkisin varoin toimivat tutkijat pysty niitä ostamaan. Näin riippumattomat verrokkikokeet estyvät.

Joskus julkiset ja riippumattomat rinnakkaistestit on saatu tehtyä, ja ne ovat osoittaneet, ettei lääketehtaiden omiin kokeisiin voi luottaa.

Psykiatriassa riippumaton tutkimus osoitti, etteivät hyvin kalliit uudet skitsofrenian hoidossa käytettävät psykoosilääkkeet olleet sen parempia kuin vanhat ja halvat. Teollisuuden omissa kokeissa uudet lääkkeet saatiin näyttämään paremmilta.

– Se on vain yksittäinen esimerkki.

Parannusehdotus

Gøtzschellä on konkreettinen ehdotus, joka toteutuessaan voisi olennaisesti parantaa tilannetta.

– Ensimmäiseksi lainsäädäntöä tulisi tiukentaa siten, etteivät lääketehtaat enää saisi itse testata uutuuslääkkeitään potilailla. Se pitäisi antaa julkisesti omistetulle tutkimuslaitokselle, eikä teollisuudella saisi olla mitään tekemistä tulosten analysoinnin kanssa.

– Nyt lääkeyhtiöt ovat itse ainoa taho, joka näkee koko raakadatan.

Niillä on valtava intressi manipuloida tuloksia niin, että tuotteella voitaisiin osoittaa olevan positiivista vaikutusta tai peitellä uuden lääkkeen sivuvaikutuksia.

Houkutus vilppiin on liian suuri, kun kukaan ulkopuolinen ei pysty tarkistamaan kokeiden tuloksia ja kun pelissä on helposti miljardien voitot.

– Tämä on mieletöntä! Enhän minäkään voi mennä katsastusasemalle vain itse tekemieni papereiden kanssa todistelemaan autoni olevan ajokunnossa. Kyllä minun pitää tuoda auto sinne tarkastettavaksi.

Toimittamalla valvontaviranomaisille kymmenien tuhansien sivujen tutkimusraportteja, ylityöllistetyt viranomaiset helposti tyytyvät lukemaan vain yhteenvedot, jotka usein voivat olla hyvinkin erilaisia, kuin mitä varsinainen raportti kertoo.

Medialla on tärkeä rooli lääkeyhtiöiden bisneksen edistäjänä.

– Liian moni journalisti vain kopioi kritiikittömästi lääkeyhtiöiden lähettämiä tiedotteita yrittämättä edes kysyä joltakin riippumattomalta asiantuntijalta, voivatko yhtiöiden propagoimat tiedot pitää paikkaansa.

Näin kaikenlaiset ihmetutkimukset ja -lääkkeet menevät sellaisenaan läpi mediassa, vaikka ne eivät tarkemmin tarkasteltuna pidä lainkaan paikkaansa.

Myös poliitikot ovat jatkuvan ja massiivisen lääkeyhtiöiden lobbaamisen kohteena. Yhtiöt ovat erittäin vaikutusvaltaisia, koska niillä on paljon rahaa käytettävänä mielipiteiden muokkaamiseen.

Ihmisten vastuu

Gøtzsche kehottaa yleisöluennoillaan ihmisiä menemään internetiin ja katsomaan lääkärin määräämän lääkkeen kaikki sivuvaikutukset, varoitukset ja kontraindikaatiot.

– Jos potilas lukee hyvin huolellisesti lääkepakkauksen mukana tulevat tiedot, hän tuntee lääkkeen vaikutukset ja sivuvaikutukset paremmin kuin lääkäri, joka ei yleensä niitä lue.

Moni varmaan silloin ajattelee vielä kerran, kannattaako lääkettä käyttää ja ottaa riski kaikista luetelluista sivuvaikutuksista. Vai olisiko parempi odottaa jonkin aikaa ja katsoa, selviääkö tilanne itsestään?

TIMO HAKKARAINEN
timo.hakkarainen@ilmedia.fi
KUVAT
KARI PEKONEN

Single Post Navigation

Comments are closed.