matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

R.Björk; GDPR infoa…….-2019

GDPR – mikä muuttuu? >>>>   Artikkeli Rainer Björkin sivulta:: https://centriabulletin.fi/gdpr-mika-muuttuu/

Rainer Björk

EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) on tullut voimaan jo keväällä 2016. Sitä aletaan soveltaa 25.5.2018, kahden vuoden siirtymäajan päättyessä. Ketä se koskee ja mikä muuttuu?

Uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteena on harmonisoida EU:n jäsenvaltioiden tietosuojasäännöstöä, tehdä henkilötietojen käsittelystä läpinäkyvämpää, lisätä rekisteröityjen oikeuksia ja edistää digitaalista EU:n sisämarkkinoiden kehitystä.

Asetus koskee kaikkia organisaatioita – viranomaisia, yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka keräävät ja käsittelevät EU-kansalaisten henkilötietoja. Henkilötiedon muodostaa sellainen tietojoukko, joka voidaan yhdistää luonnolliseen elävään henkilöön. Tällaiseksi tiedoksi luokitellaan esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, tietokoneen IP-osoite, valokuva tai sijaintitieto. Kun tällaisia tietueita on useampia ja ne järjestetään, niistä syntyy henkilötietorekisteri. Henkilötietorekisterin ei aina tarvitse olla sähköisessä muodossa vaan ne voivat olla myös paperisina. Esimerkiksi paperiset kortistot, hakulomakkeet ja läsnäololistat täyttävät henkilörekisterin määritelmän.

Suomen lainsäädäntö on jo valmiiksi varsin hyvin EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen. Muutokset ovat maltillisia niille, jotka näitä aikaisempia henkilötietolakeja jo soveltavat. Ne organisaatiot, jotka eivät noudata nykyistä lainsäädäntöä ja eivät sovella uutta GDPR:ää, voivat joutua huomaamaan, että syytä olisi : uusi EU:n tietosuoja-asetus sisältää huomattavan sanktiouhan. Organisaatio voi saada jopa 20 miljoonan euron sakon tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä.

Seuraavassa muutama keskeinen kohta uudesta EU:n tietosuoja-asetuksesta.

Läpinäkyvyys

Yksi tärkeimmistä tietosuoja-asetuksen periaatteista on läpinäkyvyys henkilötietojen käsittelyssä. Tällä pyritään varmistamaan yhdenmukainen henkilötietojen suoja koko EU:ssa. Henkilötietoja on siis käsiteltävä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Rekisteriselosteet voivat jatkossakin olla perusta ja lähtökohta tälle läpinäkyvyydelle. Selosteet sisältävät kuvauksen mitä tietoja henkilöstä kerätään, mihin niitä käytetään ja minne niitä mahdollisesti siirretään. Tiedot pitää esittää tiiviisti, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Rekisteriselosteet pitää olla kohderekisteröityjen saatavilla. Läpinäkyvä informointi pitää sisällään myös rekisterinpitäjän asianmukaisen toimenpiteen toimittaa rekisteröidylle kaikki häntä koskevat tiedot, tiiviisti selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, rekisteröidyn niin pyytäessä.        (((((     no2need:::::::     Miten kansalainen, tietojen pyytäjä voi todentaa, ja olla varma —että kaikki tieto on toimitettu.?   Tiedoistahan voidaan jättää tahallaan jotain osia toimittamatta, ja mitenkäs sitä nyt mistään tarkistamaan. ??   )))))

Käsittelyn lainmukaisuus

Asetus korostaa selvittämään henkilötietojen lainmukaisuutta henkilörekisteritietojen käsittelyssä. Käsittely on asetuksen mukaan lainmukaista muun muassa silloin, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Tässä on huomioitava erityisesti, että rekisterinpitäjän tulee dokumentoida suostumus ja se on pystyttävä jälkikäteen myös todentamaan. Lasten (alle 16-vuotiaat) tietoja käsiteltäessä on syytä muistaa, että tarvitaan myös huoltajien suostumus toimenpiteille.

Lainmukaisuus täyttyy myös silloin, kun rekisteröity on sopimussuhteessa rekisterinpitäjään, esimerkiksi on asiakas tai on jäsen. On huomioitava, että sopimuksen syntyminen ei edellytä rahan liikkumista rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Esimerkiksi ilmaisen Yle Areena -tilin avaamisessa syntyy asetuksen tarkoittama sopimus. Samoin käsittely on lainmukaista silloin kun rekisterinpitäjään kohdistuu lakisääteinen velvoite. Esimerkiksi osakeyhtiön on osakeyhtiölain perusteella pidettävä osakasluetteloa, tai työnantajan on toimitettava työntekijöistään tiedot verottajalle.

Eniten keskustelua on syntynyt ”oikeutettu etu” -käsitteen (”legitimate interest”) lainmukaisuudesta. Tällä tarkoitetaan yrityksen tai organisaation oikeutta käsitellä henkilötietoja voidakseen suorittaa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä, esimerkiksi tuotteidensa suoramarkkinointia. Tämä on sallittua, kunhan yrityksen oikeutetun edun mukaisesta toiminnasta ei aiheudu vakavaa haittaa rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille. Rekisteröity voi myös niin halutessaan peruuttaa häneen kohdistetun rekisterikäsittelyn, eli evätä suoramarkkinointilähetykset. Suostumusta pyydettäessä on muistettava asetuksen velvoite, että suostumuksen peruuttaminen pitää järjestää yhtä helpoksi rekisteröidylle kuin sen hankkiminen.

Osoitusvelvollisuus

Enää ei riitä, että rekisterinpitäjä kertoo noudattavansa lakia, vaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan että tietosuoja-asetuksia noudatetaan. Tämä tarkoittaa, että entistä tarkemmin on dokumentoitava kaikki kehitystyö mitä organisaatio tekee saavuttaakseen asetuksen vaativan tason. On pystyttävä osoittamaan, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Tiedot on tallennettu tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tiedot on rajattu tarpeellisuuden suhteen niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (tietojen minimointi). Tiedoille on myös suunniteltu elinkaari ja tietojen säilytyksen pituus. Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen tuomat merkittävimmät rekisteröidyn oikeudet listattuna:

 • Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä (Artikla 12 – Artikla 14).
 • Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15).
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16).
 • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi” koskee lähinnä suostumuksen peruutusta) (Artikla 17).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18).
 • Oikeus saada rekisterinpitäjä ilmoittamaan oikaisusta, poistosta ja käsittelyn rajoittamisesta tietojen vastaanottajille (Artikla 19).
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Artikla 20).
 • Vastustamisoikeus (profilointi) (Artikla 21).
 • Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi (Artikla 22).
 • Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta (Artikla 34).
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Artikla 77).
 • Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää vastaan (Artikla 79).
 • Oikeus saada korvaus aiheutuneista vahingoista (Artikla 82).

Tietoturva ja tietosuoja

Tietosuoja-asetus vaatii rekisterinpitäjiä ja yrityksiä tarkistamaan ja varmistamaan tietoturvallisuutensa riittävyyttä. Tietoturvallisuus käsittää tekniset suojaustoimet ja prosessit (salasanat, palomuurit, VPN). Sillä tarkoitetaan tietoliikenne-, laitteisto-, ohjelmisto-ja tietoaineistotoiminnan turvallisuutta, joilla turvataan verkkojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus ja käytettävyys. Eheydellä tarkoitetaan loogisuutta (sisäinen eheys) ja paikkansapitävyyttä (ulkoinen eheys). Tieto ei saa muuttua tahatta tai tietomurron seurauksena. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan, että tietoa voivat käsitellä vain sellaiset henkilöt, joilla on siihen oikeutus. Käytettävyydellä tarkoitetaan saatavuutta, eli tiedon on oltava saatavilla, kun sitä tarvitaan.

Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten huomioimista, jotta voidaan turvata tiedon kohteen yksityisyys, edut, oikeudet ja oikeusturva. Yhdessä tietoturvan ja tietosuojan noudattaminen varmistaa henkilöiden yksityisyyden, oikeudet ja oikeusturvan. Pitää muistaa, että henkilötietojen tekninen suojaus ei yksin riitä, vaan avainasemassa ovat yksittäinen ihminen, ihmisten toimintatavat ja organisaation toimintakulttuuri.

Tietosuojavastaava

Asetuksen perusteella tietosuojavastaavan nimittäminen on pakollista, jos henkilötietojen käsittelyä suorittaa viranomainen tai julkishallinnon elin. Lisäksi vastaava tulee olla nimitettynä, mikäli rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintoimintoihin kuuluu arkojen henkilötietojen tai laajojen henkilötietorekistereiden käsittelyä. Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu asiantuntija-avun antaminen henkilöstölle sekä organisaation johdolle tietosuojavelvoitteiden toteuttamisessa. Tietosuojavastaava on henkilötietojen käsittelyä valvova taho sekä yhdyshenkilö valvontaviranomaisiin, kuten tietosuojavaltuutettuun.

Kansallinen liikkumavara

EU:n tietosuoja-asetus sisältää myös kansallista lainsäädännöllistä liikkumavaraa. Eri selvitysten perusteella tämä liikkumavara saattaa johtaa toisistaan poikkeaviin kansallisiin lainsäädäntöratkaisuihin eri EU-maissa. Kansallinen liikkumavara muodostaa yritysten näkökulmasta riskin siitä, että positiivisiksi koetut sisämarkkinatavoitteet eivät toteudu.

Suomen hallitus on antanut Eduskunnalle esityksen HE 9/2018 koskien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Ehdotettu uusi tietosuojalaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä toukokuuta 2018.

Jos haluat tietää lisää uudesta EU:n tietosuoja-asetuksesta, seuraa alla olevaa linkkiä.

https://arjentietosuoja.fi/

Rainer Björk
IT-asiantuntija (tietosuojavastaava)
Centria-ammattikorkeakoulu

p. 040 663 9263

Time to close Turkish airspace.-2019

One airplane already, earlier – was shot down in East- Ukraine ( airliner from Holland )……………… so if Turkey is at war now….why wait some other crashes.   So all flights to Turkey –   stop right away.   

Hard to believe, that  any airliner anymore is flying over Syria too ??

And the matter is also – the sanctions. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

MH17: Four charged with shooting down plane over Ukraine

For the first time since Malaysia Airlines flight MH17 was shot down in July 2014, prosecutors have announced charges against suspects in the case.

Who were the victims?

A total of 283 passengers, including 80 children, and 15 crew members were killed on the flight.

The dead included 193 Dutch nationals, 43 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians, 10 Britons, four Belgians, four Germans, three Philippine nationals, one New Zealander and one Canadian.          //// https://www.bbc.com/news/world-europe-48691488

Usa can´t get rid off their mad dog.-2019 oktober

  …..…..what else do you need to add to that.?         One of the most darkest time at the moment….(already some years)

VATT:n valikoitua propagandaa(sähköiset reseptit)-2019

Sähköisellä reseptillä on myös riskinsä: antaa helpommat eväät lääkkeiden väärinkäyttöön

Sähköisen reseptin käyttö saattaa lisätä lääkehaittoja, kertoo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n sekä Turun, Jyväskylän ja Pennsylvanian yliopistojen tutkimus.

Tämä perustuu siihen, että sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa reseptin uusintaa, eikä potilaan tarvitse välttämättä kohdata lääkäriä reseptiä uusittaessa.  (Eiköhän tämä ole päätetty ihan omasta takaa systeemin toimesta.. ja liittynee toimintojen vähentämiseen ja rahansäästöön – resurssipula syynä. Kannattaa siis harrastaa peiliin katsomista siellä systeemin puolella. )

Uusinnan helpottuminen kannustaa lääkityksen jatkamiseen. Tämä taas saattaa johtaa lääkkeiden väärinkäytön lisääntymiseen.

Toisaalta sähköisten lääkemääräysten tallentuminen valtakunnalliseen tietokantaan voi myös parantaa tiedonkulkua niin, että haitalliset ja tarpeettomat lääkitykset voidaan välttää.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen perusteella sähköisellä reseptillä voi olla jopa haitallisia vaikutuksia potilaiden terveyteen.

Suomalaisiin rekisteriaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa tarkasteltiin potilaita, joille määrättiin bentsodiatsepiinireseptejä vuosina 2007–2014.

”On mahdollista, että sähköisiä reseptejä uusitaan jopa liian helposti.”

Suomessa sähköiset reseptit otettiin käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen. Suomessa lähes joka viidennellä oli vuosien 2007–2014 aikana ainakin yksi bentsodiatsepiiniresepti.

Sähköinen resepti perusterveydenhuollossa lisäsi bentsodiatsepiinien kulutusta alle 40-vuotiailla potilailla. Vaikutus syntyi uusituista resepteistä ja näkyi entistä suurempina käyttöannoksina.  ¤¤¤¤¤   Olipas hyvin valittu lääkeryhmä. !!!!!

– Nuorempien potilaiden terveydessä ei havaittu paranemista, vaikka bentsodiatsepiinireseptejä uusittiin enemmän. Sähköisten reseptien käyttöönotto sitä vastoin lisäsi lääkkeiden väärinkäyttöön ja itsemurhayrityksiin liittyviä erikoissairaanhoidon käyntejä tuntuvasti, lähes 20 prosenttia, kertoo VATT:n erikoistutkija Tanja Saxell tiedotteessa.       “Paranemista” ??? Mitä ihmeen paranemista.    Bentso lienee käyttöaiheidensa mukainen lääke, osin ylläpitolääke  tai tarvittava” , eikä mikään antibiootti tai paracetamoli, mikä ns “parantaa”.   Bentsoja käytetään kuten vaikka esim paniikkihäiriöön — ja vaikea kuvitella että joku kuvittelisi bentsojen käytön “parantavan” paniikkihäiriöstä.  Eiköhän se parantelu mene sinne psykiatrisen hoidon piiriin, ja bentsot ovat oireiren hallintaan, eivät parantamiseen.  Mistä ihmeestä tällaisia selityksiä saa VATT:n asiantuntijat  rakenneltua ?? 

Vanhempien potilaiden kohdalla tutkimus ei havainnut vaikutuksia bentsodiatsepiinireseptien uusintaan tai terveyteen. He uusivat jo ennen sähköisen reseptin käyttöönottoa reseptejä nuoria enemmän.

Tutkijat korostavat, että potilaan kohtaaminen reseptiä uusittaessa on tärkeää.

– On mahdollista, että sähköisiä reseptejä uusitaan jopa liian helposti. Tämä on ongelmallista erityisesti riippuvuutta ja muita haittoja aiheuttavien lääkkeiden tapauksessa, arvioi tutkija Liisa Laine Pennsylvanian yliopistosta. https://demokraatti.fi/sahkoisella-reseptilla-on-myos-riskinsa-antaa-helpommat-evaat-laakkeiden-vaarinkayttoon

Bentsodiatsepiineja käytetään yleisesti esimerkiksi ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöiden sekä unettomuuden hoidoissa, sillä ne ovat hoidollisesti tehokkaita. Niihin liittyy kuitenkin runsaasti haittavaikutuksia kuten lääkeriippuvuuden ja sietokyvyn kehittyminen, vaikeat vieroitusoireet ja kohonnut itsemurhariski

&#&¤#(%¤#

Jälleen systeemiltä kunnon dis-infoa , mis-infoa ja hurskastelevaa propagandaa, mistä pohjia on jätetty nähtävästi tahallaan pois.

Mitä jos olisikin valittu vaikka diabetes-ylläpitolääkitys tuohon tutkimukseen.  Miten niiden käyttö (mikä on pakkoa…jos ei halua arkkuun nopeammin) niin olisi tehnyt tutkimuksesta toisenlaisen ??  Lääke kuin lääke, mikä on tarkoitettu sairauden hoitoon, on vakituinen jne.    Lisääntyykö diabetes-lääkkeiden käyttö, kun reseptit saa nopeasti tai helpolla  ???                       //       Olisi myös asiallista lisäillä väittämiinsä lähteviitteet, kunnolliset hyväksytyt tutkimustulokset, kuten nyt esimerkkinä tuosta vaikkapa tuo “kohonnut itsemurhariski”  ??   Mikä tutkimus kyseessä ja millaisilla kriteereillä suoritettu ?  

// Oma mutuarvaukseni on, että  bentsot ovat pallon käytetyin ja paras sekä haitattomin rauhoittava lääke…sekä että niillä ei pääse taivaan” iloihin eikä maan matosten seuraksi , edes kaksin käsin kourimalla pelkkiä nappeja.   Itsemurhaa kun ei kannata liittää pelkän lääkkeen kanssa samaan kategoriaan, jos kyse on nimenomaan väärinkäytöstä, missä on muita aineita sekaisin – kuten juurikin esim alkoholi, muut lääkkeet, huumeet ja rauhoittavat(bentsot) yhdessä.   Mikä tutkimus siis kertoo bentsojen oman pelkän käytön itsemurhariskien kasvusta, olisi hauska  kuulla lähdeviitteet.

Ja tuon roskan lisukkeeksi voi mainita– että alunperin ja jo aikaa sitten — on kotomaan hoitopolitiikka ollut siis alunperin siten tarkoitettu, että kun mielisairaalat ajettiin alas (kenen syy)……ja hoitoa siirrettiin ns “avohoitoon” – mikä ei ole toiminut koskaan (kenen syy) —–niin idea oli se, että potilaat ja lääkkeiden käyttäjät käyvät MYÖS TERAPIASSA, missä lääkityksen käyttö katsotaan(sekä että molemmat kuuluvat hoidon piiriin)……..ja esim lääkäriä nähdään vähintään KERRAN VUODESSA,, jotta hoitotasapaino on päivitetty ja homma kunnossa—eli potilas seurannassa.   !!!!       No tarvitseeko vielä jatkaa ?    

  Eli, hommahan on nyt niin, että mitään aikoja ei ole olemassakaan minnekään psykiatreille, ei terapioihin eikä vasiten muuhunkaan seurantaan.  EI ole rahaa eikä resursseja.   Täten jäljelle on jäänyt se, että kun kerran tipahtaa  diagnoosi, niin ketään ei kiinnosta sen jälkeen oikeastaan mikään, koska aikoja  ei ole…eikä niitä tekijöitä.       Ja nyt sitten sen seurauksena, että systeemi on itse romuttanut itsensä — niin joku valtion pulju päättää syyllistää lääkkeiden käyttäjät…..sekä samalla sen, että ovat(jos ovat) koukussa lääkkeisiinsä  ( kun ei hoitoa ei terapiaa).   Tarjolla on siis vakituinen lääkitys, kuten pitääkin, jos kerran ongelma tai sairaus on kädessä — ja koska muuta ei tipu.    Nykyinen agenda näyttääkin olevan, että se ei vielä riitä, että hoitolaitokset on ajettu lähes nollaan….mutta halutaan ottaa vielä ne lääkkeetkin pois kipeiltä.

  Aika hienosti nämä hommat käännellään meillä parhain päin — VATT – kuin paraskin patologinen valehtelija siellä jossain. (VATT:n voisi odottaa tutkivan julkaisujaan vähän terveemmällä silmällä ja jättää dissaamiset jonnekin muualle ) 

 

Pikku irtonaisia pätkiä Wikipediasta- tosin irti kontekstistä:::::::::::Vakavat seuraukset ovat harvinaisia ​​pelkästään bentsodiatsepiinien yliannostuksen jälkeen, mutta yliannostuksen vakavuus lisääntyy merkittävästi, jos bentsodiatsepiineja käytetään yliannostuksessa yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Yhden lääkkeen bentsodiatsepiinien yliannostuksen kuolema tapahtuu harvoin

https://en.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine_overdose

 

Vihapuhehömppää oikein lakikirjaan.??-2019

Että oikein virkamiestasolla ja missä lie ministeriöiden porukoissa- mietitään ns vihapuheen tumppaamista.  Vihapuhe.  Mitä se on.       Jos psykiatreilta tai lääkäreiltä yleensä kysyttäisiin, että mitä se merkitsisi, että ihmiseltä puuttuisi yksi tunnekirjon ominaisuuksista kokonaan,  niin vastaus olisi luultavimmin, että sellaisten ihmisten nupissa on jotain vikaa.   Että jotain puuttuu.   Mitä evoluutio on tässä ajan saatossa homo sapiensille tuottanut.   

Joskohan olisi syytä siirtyä sinne järjen puolelle — näissä jutuissa- ja erotella uhkaaminen, mikä lie sitten paremmin hoidettavissa lainsäätämisen kanssa.  Uhkaus. Konkreettinen uhkaus, mikä se on aivan eri asia kuin ns vihapuhe.                     Viha kun on tunne kuten muutkin tunteet , eikä niiden ilmaisua voida millään keinolla kieltää, paitsi napittamalla koko kansa zombieiksi  tai lobotomioilla.   Onko se suunnitteilla kenties…koko kansalle. ??  

Nykyiset puheet tuolla ylätasolla alkavat muistuttaa komiikkaa, tosin joidenkin heikkopäisten toimintayrityksinä.    Ja mistä monesta muusta moinen johtuisikaan, kuin maahanmuuttajien ryntäämisestä tänne oleskelemaan.   Ei saisi kansalaiset enää sanoa mielipiteitään, joten pannaanpa hommaa oikein lakikirjaan.     hohhoijakkaa.    Loppupeleissä alkaa ilmestyä naurettavaa kielenkäyttöä erinäisten ilmausten kanssa ja oikeuksissa tosiaan tarvitaan kieliopin asiantuntijoita kertomaan, mikä sana on oikein ja mikä väärin.   Sitä kannattaa odottaakin….. 

JK.   Ja jos yleensä jonkun asian sanojat seisovat pulinoidensa takana – niin laittavat keissinsä rosiksen kautta, sama se oliko sakko 50 tai 300e…   Vaikka jutut eivät etenisikään hoviin (miksei?) — niin  ilmeisesti tämän sortin pellesuunnitelmisssa – virkamiehet ottavat huomioon myös  lisääntyneet oikeudenkäynnit.  Mutta ehkä oikeuksilla on vielä tilaa lisätä keissiensä määriä vuositasolla. ?         Onko ?

/  en jaksa linkata originaalija aiheen artikkelia.   Eiköhän tuosta romusta kuulla tässä ajan kanssa.   Siis tuosta naurettavuudesta lähinnä.  Vihapuhe.   Ja lobotomia koko kansalle.

Iltalypsy, vanha kunnon….- 2019 uusinnat

No, se oli aikaa ennen f-sensuuria.  Nykyään kai yks sun toinen noista tuon ajan vitsailun kohteista, olisi nostamassa kunnianloukkauskanteita.  

Sääli hyvän viihteen puuttumisesta tänään — ja hyvin on tv onnistunut poistamaan tällaiset politiikan laatu-viihdeohjelmat.  Sensuuri elää ja toimii.

 

Elävä arkisto esittää -katso lista uusinnoista.

Yle Teema & Fem

Seuraava esitys:
Yle Teema & Fem Pe 15.03.2019 klo 14.55
Eduskuntavaalit lähestyvät ja sen kunniaksi esitämme 90-luvun legendaarista poliittista satiiria eli Iltalypsyjä. Ensimmäiset Iltalypsyt tehtiin vuonna 1993 tv-uutisten tuotantona ja uutisankkureita esittivät Jorma Melleri ja Riikka Uosukainen. Nopeasti ohjelma muuttui selkeäksi viihdeohjelmaksi, jossa toimittajia esittivät pääosin näyttelijät. Loppu onkin historiaa karjakon katseineen ja muine elkeineen. HD

Seuraavat esitykset:
Yle Teema & Fem: Pe 15.03.2019 klo 14.55
Yle Teema & Fem: Ma 18.03.2019 klo 12.01
Yle Teema & Fem: To 21.03.2019 klo 23.05
Yle Teema & Fem: Pe 22.03.2019 klo 14.15
Yle Teema & Fem: Ma 25.03.2019 klo 12.01
Yle Teema & Fem: To 28.03.2019 klo 22.25

Edelliset esitykset:
Yle Teema & Fem: To 14.03.2019 klo 22.45
Yle Teema & Fem: Ma 11.03.2019 klo 12.01
Yle Teema & Fem: Pe 08.03.2019 klo 14.00
Yle Teema & Fem: To 07.03.2019 klo 22.45
Yle Teema & Fem: Ma 04.03.2019 klo 12.01

https://www.iltapulu.fi/tv/Elava+arkisto+esittaa

Suomalaiset boikotissa Berliinissä-2019

   (Tunne taas, että kuukkeli ei halua kaivaa tätä hauissa esiin, joten kokeillaanpa eri keinoja)

Suomalainen olutravintola boikotin kohteena Berliinissä – taustalla perustajan jäsenyys SS-veteraanien perinneyhdistyksessä

Bryggeri-baarin perustaja uskoo, että joku antoi hänen yhdistystaustastaan vinkin saksalaislehdistölle.

Berliini

Bryggeri-ravintola Berliinissä.
Pekka Kääriäinen lensi Berliiniin tällä viikolla tarkoituksenaan etsiä sopua boikottikampanjan lopettamiseksi. Anna Saraste / Yle

BerliiniKaikki alkoi kahdesta kuvasta. Kun äärioikeistoa vastustavat aktiivit syöttivät Pekka Kääriäisen nimen Google-hakupalveluun tammikuussa, avautui kuvahaussa kaksi heistä erityisen syyllistävää kuvaa.

Toisessa Kääriäinen poseeraa isänsä SS-kypärä kädessään, toisessa hän pitelee hattua, johon kuuluva univormu roikkuu seinällä miehen takana. Waffen-SS eli Schutzstaffel oli Saksan armeijan joukoista pahamaineisin, ja se osallistui todistettavasti juutalaisten joukkotuhoon.

– Kuvat irrotettiin kontekstistaan. Niiden perusteella minua syytettiin natsiksi ja SS-faniksi, jollainen en todellakaan ole, Kääriäinen sanoo.

Panimoyrittäjä seisoo Bryggeri Helsinki -olutravintolan tiskin takana ja laskee hitaasti olutta lasiin. Berliinin kylmä tuuli ja sade ovat ajaneet ihmiset ulkoa sisätiloihin.

Kaikki paitsi pari aktivistia, jotka tälläkin hetkellä jakavat lähirappujen postiluukkuihin Bryggerin boikotoimiseen kehottavia lentolehtisiä.

Aktivistit: järjestö antaa ihailevan kuvan natsi-Saksasta

Boikottikampanja on puhuttanut saksan- ja suomenkielisillä sosiaalisen median sivuilla viikon alusta lähtien, kun Berliner Morgenpost -lehti julkaisi Kääriäisen haastattelun.

Kohu lähti kuitenkin liikkeelle jo tammikuussa, kun vasemmistolainen taz-lehti julkaisi ensimmäisen artikkelin Bryggeri Helsingin perustajiin ja nykyisiin osaomistajiin lukeutuvasta Kääriäisestä.

Bryggeri esitteli tuolloin suomalaisia pienpanimo-oluita Saksan suurimmilla ruokamessuilla Grüne Wochella. Suomi oli messuilla tämän vuoden teemamaa, jonka takia suomalaisille tuottajille oli varattu saksalaismedioissa aiempaa enemmän palstatilaa.

Lehti ihmetteli, miten SS-sotajoukkojen perinneyhdistyksen puheenjohtajana toimiva henkilö voidaan hyväksyä poliittisesti sitoutumattomalle Grüne Wochelle.

Artikkelissa kuvaillaan paitsi Veljesapu perinneyhdistyksen sivuilta tuolloin löytyneitä hakaristejä ja Wehrmachtin eli natsi-Saksan sotavoimien tunnuksia, myös Kääriäisen toimintaa yhdistyksen Achtung-nimisen lehden julkaisijana.

Bryggeri-ravintola Berliinissä.
David Kiefer on äärioikeistoa vastaan kampanjoivan Bündnis gegen Rechts -järjestön puhemies.Anna Saraste / Yle

Lehtijuttu puhutteli äärioikeistoa vastaan kampanjoivan Bündnis gegen Rechts -järjestön aktiiveja. Kapakka sijaitsee Prenzlauer Bergin kaupunginosassa Berliinin itäosassa. Aktivistit alkoivat levittää kaupunginosassa lehtisiä, joissa lukee “ei olutta natseilta, natseille tai natsien kanssa”.

      Maybe germans should just buy  a big mirror, and check if history is seeable from there,  and who was the people, who lift up their own boss Hitler –and just handle their own history, before start to mess others businesses..   There is some statistics from that time and who did what . Reichtag statistics of naziparty 24-1933.   Usually everywhere is hard to see that  “junk in your own eye”

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Natsien-menestys-parlamenttivaaleissa.png

 

“”””””Saksalainen kuuliaisuus

Kolmas valtakunta mobilisoitui kuuluisalla saksalaisella kurilla, tottelevaisuudella, pääomien suostuttelulla sekä ylivertaisella esiintymisellä. Kansallissosialistinen puolue osasi propagandan – kansa hullaantui ja äänesti Hitlerin valtaan, josta hän luopui itsemurhallaan vuonna 1945.

Saksan kansa ei pettänyt Hitleriä, vaan seisoi liittoutuneiden Saksan siviilikaupunkien massapommituksista huolimatta diktaattorinsa takana – olihan Hitler palauttanut Saksan voiman ja identiteetin – tuhotakseen sen vuosien 1943-1945 aikana.””””””””””/ Ilkka Luoma-US

 

– Ajattelimme, että baarin naapureille ja asiakkaille on tiedotettava Kääriäisen yhdistystoiminnasta, järjestön puhemies David Kiefer sanoo.

 

No…ehkä joku pistää Suomessa jokusen saksalaisyhteyden boikottiin…..aika näyttää.    Ehkä Bundnis gegen Rechts-jengin toiminta on jälkijättöistä omantunnon kolkutusta sitten vain omista isukkien tai isoisien  tekosista ja maailman pahimman tappokoneiston tuottamisesta silloin about 80v~~  sitten.                              Nyt sitten lapset ja lapsenlapset  ovat ottaneet isien pahat teot kätösiinsä, ja yrittävät kostaa hommaa ihmisille,ketkä eivät välttis sodassa edes olleet ? Oliko tämä bissenmyyjä sodassa itse SS:ssä ?? . Luulisi saksalaisten jo haluavan unohtaa – mutta josko sitten juutalaisten kanssa kimpassa– kehräävät tuosta samasta aiheesta kai jotain tuhannen vuoden agendaa.    Mutta ikävää siinä on se,että Saksan kansa aikoinaan tuon Hitlerin toiminnan tms… teki mahdolliseksi.  Sitä  tosiasiaa  ei taida pikku tämän päivän 2019  baariboikotit poistaa.   Ehkä suomalaisten kannattaa pysyä poissa Berliinin lomareissuilta, koska vastaanotto on tuota mallia.

 

Aktivistin mukaan epäpoliittiseksi itseään luonnehtiva Veljesapu-yhdistys antaa ihailevan kuvan SS:ssä palvelleista miehistä. Hän esittelee lentolehtistä, jossa viitataan Suomen Kansallisarkiston viime vuonna julkaisemaan tutkimukseen Waffen-SS-joukoissa palvelleista SS-miehistä.

– Toiseen maailmansotaan ja Waffen-SS:ään tulisi aina suhtautua kriittisesti, koska tekijöiden ylistäminen johtaa helposti uhrien pilkkaamiseen, Kiefer kuvailee.

“Tulkitsemme historiaa eri tavoin”

Kääriäinen sanoo, että hänelle yhdistystoiminta ja yrittäjyys ovat kaksi toisistaan erillistä asiaa. Yhdistyksen toiminta on myös ymmärretty Saksassa hänen mukaansa väärin.

Veljesapu perinneyhdistys perustettiin 1950-luvulla Saksan sotavoimissa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten epäpoliittiseksi yhdyssiteeksi ja avustamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia veteraaneja sekä heidän perheitään.

Kääriäinen muistuttaa, että sodanaikaisia tunnuksia esittelevät kuvat eivät ole Suomessa lainvastaisia, mutta hän ymmärtää, että jotkut saksalaiset ovat kokeneet kuvat loukkaaviksi.

Saksassa monet natsi-Saksaan liitetyt tunnukset on kielletty maan perustuslaissa.

– Väärinymmärryksiä on syntynyt, kun on katsottu pelkkiä kuvia, ymmärtämättä tekstiä ja kieltä.

Bryggeri-ravintola Berliinissä.
Olutravintola Bryggeri sijaitsee Prenzlauer Bergin kaupunginosassa.Anna Saraste / Yle

Kohun puhkeamisen jälkeen Veljesapu-perinneyhdistyksen sivuille on lisätty saksankielinen seliteteksti yhdistyksen toiminnasta. Erityisesti äärioikeiston vastustajia suututtaneet hakaristit ja natsisymboleiksi laskettavat riimut on poistettu sivun kuvastosta.

Panimoyrittäjä korostaa, ettei ketään ole ollut tarkoitus loukata.

– Pyydämme anteeksi, jos joku on kokenut yhdistyksen alkuperäiset sivut loukkaavana. Tulkitsemme historiaa eri tavoin, vaikka olemme samaa Eurooppaa kaikki.

Kääriäinen viittaa siihen, että Suomessa ollaan ylpeitä sodan veteraaneista, mikä on Saksassa täysi tabu. Sodan hävinneessä Saksassa yhä uudet sukupolvet oppivat koulussa kauheuksista, joihin natsi-Saksa aikanaan syyllistyi.

Bündnis gegen Rechts -aktivistit suhtautuvat jyrkästi sodan ja veteraanien ylistämiseen. Saksassa vastaava puheenparsi on varattu uusnatseille ja äärioikeistolle, joita vastaan järjestö toimii.

– Veteraaniyhdistyksen tulisi selkeästi irtisanoutua natsi-Saksan tekemistä rikoksista ja tuomita uhrien kohtelu. Niin kauan, kun yhdistys kuvailee itseään epäpoliittiseksi, kampanjamme tulee jatkumaan, David Kiefer sanoo.

Kampanja “ei sattumaa”

Bryggeri Helsinki tuo Saksaan suomalaisia pienpanimo-oluita ja muita suomalaisia alkoholituotteita. Baari mainostaa tuotteitaan suomalaisuudella ja on suosittu paitsi lähiasukkaiden, myös Berliinissä asuvien ja vierailevien suomalaisten keskuudessa.

Olutravintola aloitti toimintansa Berliinissä heinäkuussa 2018. Kohun ajoittuminen tämän vuoden alkuun ei Kääriäisen mukaan ole sattumaa.

– Tieto yhdistystaustastani on varmaan vuodettu tavalla tai toisella. Emme pysty osoittamaan, kuka tämän kampanjan takana on, mutta tässä on haluttu tehdä minulle hallaa.

Bryggeri-ravintola Berliinissä.
Pekka Kääriäinen omistaa Berliinin Bryggeri-baarista yhden kuudesosan.Anna Saraste / Yle

Bündnis gegen Rechts ei ole aikaisemmin kohdistanut kampanjaa yksittäistä ravintolanpitäjää vastaan, David Kiefer vahvistaa. Kampanja alkoi taz-lehden artikkelin perusteella.

Suomessa Pekka Kääriäinen tunnetaan Lammin Sahti -yrityksen perustajana ja ennestään Helsingissä Bryggeri-nimellä toimivan ravintolan osaomistajana. Hän toimii myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna Hämeenlinnassa.

Berliinin Bryggeri-baarista Kääriäinen omistaa yhden kuudesosan.

Kohu on koetellut olutravintolaa ja sen henkilökuntaa enimmäkseen tunnetasolla. Pari asiakasta on sanonut työntekijöille suorat sanat lentolehtisen luettuaan, mutta toistaiseksi suorilta uhkauksilta on vältytty.

Monet baarin naapureista ja lähistön yrittäjistä ovat ilmaisseet tukensa kampanjan kohteeksi joutuneelle kapakalle.

Pekka Kääriäinen lensi tällä viikolla Berliiniin tarjotakseen baarin asiakkaille ja Bündnis gegen Rechts -järjestölle mahdollisuutta vuoropuheluun.

Hänelle sovinnon nopea löytyminen on nyt ensisijaista, jotta boikottikampanja Bryggeritä vastaan loppuisi.

– Maassa pitää olla maan tavalla ja käyttäytyä maan tapojen mukaisesti. Tarkoituksemme on ollut tuoda suomalaista käsityöläisolutta ja pohjoismaista ruokaa Berliiniin. Keskitymme nyt siihen.

%¤#%¤#%¤#%

Törni ja SS-pataljoona tulevan näyttelykesän valtit Haminassa – paketteja tarjolla myös Kaakonkulmalle

Der Mannerheimer Kreuzritter Lauri Törni 100 Jahre und das finnische Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS in Deutschland sind die Show von Wanhan Veteran, die im Sommer 2019 in Hamina abgesetzt wird.

 

Mannerheim-ristin ritari Lauri Törni 100 vuotta ja Suomalainen Waffen-SS-vapaaehtoispataljoona Saksassa ovat Wanhan Veteraanin näyttelyvaltit kesällä 2019 Haminassa. Molemmat aiheet herättävät yhä tunteita puolesta ja vastaan.
Waffen SS -keskusteluun odotetaan lisävauhtia helmikuussa. Silloin valmistuu valtioneuvoston kanslian Kansallisarkistolta tilaama puolueeton arkistoselvitys siitä, oliko Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941-43 palvelleilla suomalaisilla osuutta juutalaisten surmaamiseen.
Tutkimus käynnistettiin, kun vuosi sitten Simon Wiesenthal -keskuksesta oli käännytty tasavallan presidentti Sauli Niinistön puoleen ja pyydetty Suomea laatimaan asiasta selvitys.

Wanha Veteraani on elokuun alussa 2018 perustettu rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Haminassa. Sen jatkuvasti uudistuva perusnäyttely antaa läpileikkauksen Suomen rauhanturva- ja kriisinhallintatyöstä vuodesta 1956 aina nykypäivään asti.
– Vahvoilla vaihtuvien näyttelyjen teemoilla vedämme väkeä kiinnostumaan myös yhdestä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kulmakivestä, rauhanturvaamisesta. Pidämme myös sotiemme veteraanit ja lotat esillä Wanhassa Veteraanissa, toiminnanjohtaja, eversti (evp) Vesa Kangasmäki perustelee.
Kangasmäki korostaa, että Wanha Veteraani ei vaihtuvien näyttelyjen aihevalinnoillaan ota mitään kantaa itse kuhunkin asiaan.
– Esittelemme tapahtunutta Suomen maanpuolustushistoriaa sellaisena kuin se tiedossamme on.
Wanhan Veteraani on samalla uusi matkailukohde Haminassa. Ryhmille on jo ensi kesäksi valmiiksi räätälöity kahden päivän matkailupaketti. Siinä tutustutaan paitsi Haminaan myös Virolahteen, sen Harjun kartanomaisemaan ja Salpalinjaan sekä vaikkapa uuteen Vaalimaan Outlet-kauppakylään.

Lauri Törnin sotilasuraa Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä ”SS-panttipataljoonamme” roolia Saksassa valotetaan näyttelyjen avajaispäivänä 1. kesäkuuta asiantuntijaseminaarissa RUK:n Maneesissa Haminassa.
Myöhemmin kesällä järjestetään tapahtuma, jossa käsitellään Lauri Törniä suomalaisen fiktiivisen sotakirjallisuuden hahmona. Esimerkiksi paikalla on useita Törni-teoksia kirjoittanut kirjailija Esa Sirén Kouvolasta. Tilaisuudessa tuskin jätetään mainitsematta Vihreät baretit -elokuvaa ja että sen pääosaa esittäneen John Waynen roolihahmon esikuvana on Lauri Törni, Larry Thorne!
Päivittäisten opastuskierrosten alkuun perinnekeskuksen vieraille pidetään lyhyt johdantoesitys näyttelyaiheiden yhteydestä Suomen puolustushistoriaan.

Tänä vuonna on kulunut sata vuotta Lauri Törnin syntymästä. Näyttelyyn on koottu usean yksityisen keräilijän ja Osasto Lauri Törni perinnekillan keräämiä asepukuja ja esineitä. Osa harvinaisesta aineistosta on julkisesti esillä ensimmäistä kertaa, jotkut esineet tällä tietoa samalla myös viimeistä kertaa.
– Vietnamin sodassa Törnin viimeisen maallisen matkan turmapaikalta löydetty helikopterin lavan osa ja miehen ruotsalainen Carl Gustav m/45 -konepistooli saadaan näyttelyyn. Esillä on tietysti paljon valokuvia Törnin elämän varrelta. Mukana on kuvia myös Törnin juhlavista hautajaisista Arlingtonin sotilashautausmaalta 26.6.2003 Yhdysvalloista, näyttelypäällikkö Ismo Flink luettelee.
SS-pataljoonan vaiheita esitellään näyttelyssä suomalaisten SS-upseereiden, -aliupseereiden ja -miehistön sotilaspukukokonaisuuksin, kunniamerkein, asein ja varustein. Lisäksi nähtäväksi tulee paljon aiheeseen liittyviä henkilökohtaisia esineitä, valokuvia ja dokumentteja. Näyttelyaineistoa ja -apua saadaan yksityisten keräilijöiden lisäksi myös Suomen SS-miesten perintöä vaalivalta Veljesapu-Perinneyhdistykseltä.

Ennakko-odotukset Wanhan Veteraanin näyttelykesän suosiosta ovat suuret. Sille pohjaa antaa aiheiden vetovoima maanpuolustusalan harrastajien keskuudessa. Teemojen esilläolon uskotaan herättävän kiinnostusta ja saavan myös suuren yleisön ottamaan Wanhan Veteraanin retkikohteekseen ensi kesänä.
Perinnekeskus on auki kesä-elokuun kuutena päivänä viikossa. Ryhmille ovet ovat tilauksesta auki kesällä myös maanantaisin ja muulloinkin ympäri vuoden. Tarkemmat tiedot löytyvät perinnekeskuksen nettisivuilta.

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani vaalii sotiemme veteraanien, vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja suomalaisen rauhanturvaamisen perintöä. Wanha Veteraani on rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan ensimmäinen valtakunnallinen museo Suomessa ja samalla kriisinhallintaveteraaneille uusi pyhiinvaelluskohde verestää muistoja yksin tai yhdessä.
Wanhaa Veteraania ylläpitää Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry. Sen puheenjohtaja on eversti Markku Hutka Ruotsinpyhtäältä. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomen Rauhanturvaajaliitto ry, Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry ja Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ry. Nyt yhdistykseen kuuluu kaikkiaan jo 23 valtakunnallista, alueellista ja paikallista maanpuolustusyhdistystä ja järjestöä, ja lisää tulee. Viimeisin hyväksytty jäsenyhdistys on Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry.
Perinnekeskuksen näyttelytarjonta on jo valmiiksi suunniteltu syksyn 2019 vaihtuvaan näyttelyyn. Silloin on esillä viime sotien aikana koko kansaa koskettanut teema: Sotien 1939-45 aikainen vapaaehtoinen talkoo- ja varainkeräystoiminta.

German translate:::: by Google, so not the best.  Maybe these Berliner-junge come here to Hamina – spreding their paper- “Stück Papier” .   To learn finnish people. ??

Der Mannerheimer Kreuzritter Lauri Törni 100 Jahre und das finnische Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS in Deutschland sind die Show von Wanhan Veteran, die im Sommer 2019 in Hamina abgesetzt wird. Beide Themen wecken immer noch Gefühle für und gegen.
Die Waffen-SS-Diskussion wird voraussichtlich im Februar an Bedeutung gewinnen. Ein vom Nationalarchiv des Regierungsamtes in Auftrag gegebener unparteiischer Archivbericht darüber, ob die Waffen SS, die 1941-43 in der Wiking-Division gedient hatte, an der Tötung von Juden beteiligt war.
Die Studie wurde gestartet, als sich Simon Wiesenthal vor einem Jahr an den Präsidenten der Republik Sauli Niinistö gewandt hatte und Finnland aufgefordert hatte, eine Erklärung abzugeben.
Wanha Veteran ist ein Zentrum für Friedenssicherung und Veteranen, das Anfang August 2018 in Hamina gegründet wurde. Die ständig weiterentwickelte Grundausstellung bietet einen Querschnitt der finnischen Friedens- und Krisenbewältigungsarbeit seit 1956 bis heute.
– Mit den Themen stark wechselnder Ausstellungen wecken wir auch das Interesse eines der Eckpfeiler der finnischen Außen- und Sicherheitspolitik, der Friedenssicherung. Wir halten auch unsere Veteranen und Lotterien in Wanha in Veteran, erklärt Executive Director, Oberst (Evp) Vesa Kangasmäki.
Kangasmäki betont, dass Wanha Veteran mit seiner Auswahl von Ausstellungen nicht zu jedem Thema Stellung bezieht.
– Wir präsentieren Finnlands nationale Verteidigungsgeschichte, wie wir sie kennen.
Wanhan Veteran ist auch ein neues Reiseziel in Hamina. Die Gruppen haben bereits ein zweitägiges Paket für den nächsten Sommer. Sie bringt Sie nicht nur nach Hamina, sondern auch nach Virolahti, dem Herrenhaus Harju und Salpalja und dem neuen Einkaufszentrum Vaalimaa Outlet.Lauri Törns militärische Karriere in Finnland, Deutschland und den USA sowie die Rolle unseres “SS Lien Battalion” in Deutschland werden am 1. Juni auf dem Expertenseminar im Manees von RUK in Hamina hervorgehoben.
Später im Sommer wird eine Veranstaltung organisiert, in der Lauri Törni als Charakter der finnischen Kriegsführung diskutiert wird. Anwesend sind beispielsweise eine Reihe von Schriftstellern Esa Sirén aus Kouvola, die Werke von Törni verfasst haben. Der Green Berets-Film wird bei der Zeremonie kaum erwähnt und die Rolle von John Waynes Hauptfigur Lauri Törni, Larry Thorne!
Zu Beginn der täglichen Führungen werden die Gäste des Heritage Centers über den Zusammenhang zwischen Ausstellung und finnischer Verteidigungsgeschichte informiert.Dies ist der 100. Geburtstag von Lauri Törn in diesem Jahr. Die Ausstellung umfasst eine Sammlung von Waffen und Artefakten, die von mehreren privaten Sammlern und der Abteilung Lauri Törni gesammelt wurden. Ein Teil des seltenen Materials wird zum ersten Mal öffentlich präsentiert, einige davon zum letzten Mal gleichzeitig.
– Ein Teil der Hubschrauberpalette, die an der Stelle der letzten irdischen Reise im Vietnamkrieg gefunden wurde, und die schwedische Pistole Carl Gustav m / 45 werden der Show übergeben. Natürlich gibt es viele Fotos zum Leben in Törn. Es gibt auch Bilder von Törnis Begräbnis auf dem Arlington Military Cemetery vom 26. Juni 2003 aus den Vereinigten Staaten, zählt Ausstellungsmanager Ismo Flink auf.
Die Etappen des SS-Bataillons werden auf der Ausstellung mit Militäruniformen, Abzeichen, Waffen und Ausrüstung der finnischen SS-Offiziere, Offiziere und Besatzung präsentiert. Darüber hinaus gibt es zahlreiche verwandte persönliche Gegenstände, Fotos und Dokumente. Neben privaten Sammlern wird das Ausstellungsmaterial und die Unterstützung auch von der Veljesapu-Perinnehdist-Gesellschaft bereitgestellt, die für das Erbe der finnischen SS-Männer verantwortlich ist.Die Erwartungen an die Beliebtheit des Showrooms von Wanha Veteran sind groß. Es ist inspiriert von der Anziehungskraft der Untertanen unter Verteidigungsbegeisterten. Es wird angenommen, dass die Darstellung der Themen Interesse weckt und der Öffentlichkeit die Möglichkeit bietet, Wanha Veteran nächsten Sommer als Tourziel zu wählen.
Das Heritage Center ist an sechs Tagen in der Woche von Juni bis August geöffnet. Für Gruppen sind auf Anfrage im Sommer auch montags und zu anderen Zeiten das ganze Jahr über Türen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Heritage Centers.Das Wanha Veteran Center for Peacekeeping und Veterinary Work schätzt das Erbe unserer Veteranen, der freiwilligen Verteidigung und der finnischen Friedenssicherung. Wanha Veteran ist das erste landesweite Museum für Friedenssicherung und Krisenbewältigung in Finnland. Gleichzeitig blutet ein neuer Wallfahrtsort für Krisenbewältigungsveteranen allein oder zusammen die Erinnerungen aus.
Wanha Veteran wird vom Peacekeeping and Veterinary Work Heritage Center betreut. Sein Vorsitzender ist Oberst Markku Hutka aus Ruotsinpyhtää. Die Gründungsmitglieder des Vereins sind der finnische Friedenssicherungsverband, der Kymenlaakson Peace Guard Association, der RUK-Studentenverband Kannatusyhdistys(support-union)und der Haminan-Vehkalahden war-veterans. Der Verband hat jetzt insgesamt 23 nationale, regionale und lokale Verteidigungsverbände und -organisationen, und weitere werden kommen. Der jüngste anerkannte Mitgliedsverband ist der Kymenlaakso veterans

 

pikkupojat ja pappien päiväunet.

(Jostain tunne<< vain, että ihan kuin kuukkeli olisi nihkeä tuon aiheen kanssa ja mistä tietää, vaikka raakannut hausta yleensä (on jo hallussa jotenkin nuo katselukerrat blogissa, joten välillä aina jotain kummallista menossa….ja kun käytössä paavia ja saatanaa kimpassa?)  Joten muutellaanpa tässä otsikkoa hetki, ja katson, miten homma pelittää.)

(¤(¤%(%

Näin se käy.  Itse uskonto ja musta satukirja ei haittaa pedofiilin syntymistä, vaan satukirjan kirottu saatana-otus loikkaa, kuin alienin toukka – pappien suusta sisään – ja heistä tuleekin kaikkea muuta kuin satukirjan hyviä haltijoita.   Hurskastelija  ovat siis loppupeleissä samoja taviksia (toki ovat ) kuin muutkin.  Saarna-puheet ovat puheita.    Jotta kirkon ei tarvitse miettiä omien oppiensa luomaa sekopäisyyttä tai perversiotaipumuksen syntyä —  syy  voidaan vetää satukirjan hattuosastolta—ja kaivaa näkyviin se saatana.   Syyllinen ja tekijä  ei olekaan itse pappi tai kirkonmies, vaan häneen loikannut ulkoinen tekijä.      

  Eli niin se..      . Ihminen mielellään etsii teoilleen syyn muualta, jos se hänen nupilleen sopii — ja sopiihan se usein. Ihan taviksillekin.  Ihmisen peruskamaan kun ei suurimman osaa kuulu oman itsensä “huonoksi” tai syylliseksi  tekeminen.   Mieluummin “joku muu” tai “jokin muu syy” jne……ja kreationistijengillähän on jo siellä valmis tuote syyllisen osaan. 

  Mikä siis on syy siihen, että tuollainen prosentti pappisjengistä on pervoja pedareita. Missä kohtaa nuppia alkaa viiraamaan,  vai onko tosiaan vain niin simppeliä, että kun se nainen on syntiä ja muuta roskaa(raamattu)…….niin jäljelle jäävät “synnittömät” nuoret pojat…tai kenties tytöt.  Keitä ei ole vielä “pilattu” maailmanmenolla tai “synnillisyydellä”.    Olisi mukava tietää, millä logiikalla pappis-pedo-pervo-papit ovat tähän mennessä perustelleet tuon toiminnan sallituksia sen oppikirjansa raamatun mukaan.  Lukeeko siellä, että lapsiin eli alaikäisiin sekaantuminen on sallittua  ??

(&=/%&%)#%&###

Paavi Franciscus: Lapsia hyväksi käyttävät papit ovat “saatanan työkaluja”

Paavi lupasi konkreettisia toimia ongelman ratkaisemiseksi.

roomalaiskatolinen kirkko

Paavi Franciscus puhui Vatikaanissa katolisen kirkon johtajille.

Katolisen kirkon pedofiliaongelmaa käsitelleen kokouksen päätteeksi paavi Franciscus on vakuuttanut, että katolinen kirkko rankaisee lasten hyväksikäyttöön syyllistyviä eikä rikoksia enää salailla.

Lapsia hyväksi käyttäviä katolisia pappeja “saatanan työkaluiksi” kutsunut paavi lupasi konkreettisia toimia pedofilian poistamiseksi kirkosta.

Paavin puhe päätti kokouksen, jossa käsiteltiin lasten suojelemista seksuaaliselta hyväksikäytöltä katolisessa kirkossa. Kokoukseen osallistui noin 200 kirkon johtajaa eri puolilta maailmaa.

Kardinaaleille ja piispoille puhunut paavi sanoi, että kirkon on tehtävä kaikki mahdollinen pedofilian kitkemiseksi.

Franciscuksen mukaan katolinen kirkko aikoo saattaa pedofiilit oikeuden eteen vastuuseen teoistaan. Rikoksia ei jatkossa peitellä eikä vähätellä, katolisen kirkon johtaja sanoi.

Vatikaanin odotetaan julkistavan uudet toimintaohjeet lasten suojelemiseksi, uhrien auttamiseksi ja syyllisten rankaisemiseksi.

Katolisessa kirkossa on vuosien ajan paljastunut eri puolilla maailmaa erittäin laajoja lasten hyväksikäyttötapauksia.

Lisää aiheesta:

Katolisen kirkon johtajat keskustelevat Vatikaanissa lasten hyväksikäytöstä – “Se, mitä olemme tehneet tähän mennessä, ei ole riittänyt”

Lähteet: Reuters


Wikipedia::::::              https://fi.wikipedia.org/wiki/Seksuaalisen_hyv%C3%A4ksik%C3%A4yt%C3%B6n_tapaukset_katolisessa_kirkossa

Jos linkki ei aukea, niin hakukoneella ja tekstillä sitten.>>>””””””Seksuaalisen hyväksikäytön tapaukset katolisessa kirkossa”””””  ja Wikipedia muunmuassa.

 

AVI ja Valvira -kädettömiä. -2019

Katso täältä missä hoivakodissa on mitäkin ongelmia – Hoivakotien pitäisi itse valvoa toimintaansa, mutta valvontaa ei oteta tosissaan.

(   No2need::::  Miten voisikaan tai tarvitsisi, kun AVI ja Valvira ovat totaalisen kädettömiä.  On siinä varsinaiset valvovat “viranomaiset”   )

Osassa Suomen yksityisiä hoivakoteja epäkohtia on yritetty laittaa kuntoon vuosikausia, tuloksetta.

>>>>>>        https://yle.fi/uutiset/3-10618808

vanhusten hoitotyö

Stina Tuominen / Yle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Päivi Vainio on tällä hetkellä ehkä kiireisempi kuin koskaan. Hänen pöydällään on kymmeniä valvonta-asioita, ja paperitorni vain kasvaa.

– Epäkohtailmoituksia tulee ihan jatkuvasti. Me emme aina edes ehdi pyytämään selvityksiä, kun tulee jo seuraava ilmoitus, Vainio kertoo.

Vainio on ainoa pääsääntöisesti vanhustenhuollon valvontaa tekevä virkamies Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Yhteensä vanhustenhuollon valvontaan on panostettu 2,5 henkilötyövuotta. Resurssit ovat pysyneet viime vuodet samoina, vaikka valvontaurakka on kasvanut.

Valvottavia vanhustenhuollon yksiköitä on Vainion alueella 600–700. Ei ihme, että työt kasaantuvat.

hoivakoti
Jutussa olevat tekstikatkelmat ovat lainauksia aluehallintovirastojen valvontapäätöksistä.

Ongelmat korostuvat yksityisellä puolella

Valvonnan puute on yksi suuri syy siihen, miksi epäkohdat vanhusten hoivapalveluissa ovat lisääntyneet viime vuosina.

Ylen A-studio tutki aluehallintovirastoissa tehdyt valvontapäätökset vuosilta 2016–2018, jotka koskivat Suomen kolmen suurimman hoivayhtiön – Attendon, Esperin ja Mehiläisen – ympärivuorokautista vanhusten hoivaa tarjoavia yksiköitä. Mukana selvityksessä on myös Esperin tytäryhtiö Saga Care.

Löydät jutun lopusta listauksen kaikista niistä hoivakodeista, joissa avi on edellyttänyt yritystä korjaamaan havaitsemansa epäkohdat.

Kokosimme myös tiivistyksen hoivakotien epäkohdista. Joistakin hoivakodeista on tehty useampi valvontapäätös. Tällöin päätösten sisältö on niputettu yhteen.

Useimmin valvonnan seurauksena on ollut huomautus tai huomion kiinnittäminen, jotka eivät välttämättä termeinä kuulosta niin vakavilta kuin ovat. Ne tarkoittavat, että jos toimintaa ei paranneta, viranomainen voi käyttää järeämpiä keinoja. Sellaisia ovat määräys, jota avi voi tehostaa uhkasakolla, tai jopa hoivakodin toiminnan keskeyttäminen.

Avien antamat kevyemmät toimenpiteet on rajattu listauksen ulkopuolelle.

Tutkinta kohdistettiin yksityisiin hoivayhtiöihin, koska valvovien viranomaisten mukaan ongelmat korostuvat niiden yksiköissä. Hoivayhtiöt ovat tulleet viime vuosina markkinoille ryminällä. Yksityisiä hoivayksiköitä on Suomen kunnissa jo enemmän kuin julkisia.

Valvontapäätöksiä tehtiin vuosina 2016–2018 kaikkiaan 78 kappaletta, joista yli puolessa viranomaiset vaativat palveluntuottajilta jonkinlaisia toimenpiteitä. Lisäksi Yle kävi läpi runsaasti kaupunkien tekemiä valvontatarkastuksiin liittyviä asiakirjoja.

Kävi ilmi, että kaikilla kolmella suurella hoivayhtiöllä on monin paikoin vaikeuksia tuottaa palveluita lain ja sopimusten mukaisesti. Suhteellisesti eniten ongelmia on Esperillä ja Attendolla, mutta myös Mehiläisellä on omat ongelmayksikkönsä.

Aluehallintovirastojen valvontapäätökset vuosilta 2016–2018

Hoivakotien suurin yksittäinen ongelma on liian vähäinen henkilöstön määrä. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa ympärivuorokautisessa hoivassa hoitajamäärän alarajaksi on määritelty 0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohden.

Avien valvontapäätöksistä selviää, että kipuraja alittuu usein. Ja suositus on vain suositus. Se ei ole lakiin kirjattu velvoite.

Liian vähäisen henkilökunnan lisäksi vikaa löytyy myös esimerkiksi siinä, miten hoivakoteja johdetaan, miten työvuorolistoja ja potilasasiakirjoja täytetään ja miten lääkkeitä käsitellään.

Ongelmia on paljon, mutta on myös syytä muistaa, että suurimmassa osassa hoivakoteja ei viranomaisten mukaan ole ongelmia. Laatuerot yksiköiden välillä voivat olla suuria.

Omavalvonta ei toimi

Kenen vastuulla valvonta sitten on?

Yksityisten palveluntuottajien valvonta kuuluu ensisijaisesti kunnille, jotka ostavat niiltä palveluita. Sen lisäksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoivakoteja.

Valviralla ja aveilla on tarvittaessa mahdollisuus asettaa uhkasakkoja tai vaikka sulkea hoivakoti, jos toiminta ei täytä lain vaatimuksia. Näin tapahtui viime viikolla Kristiinankaupungissa.

Valviran ja avien valvontaresurssit ovat erittäin niukat. Valvirassa vanhustenhuollosta vastaa enimmillään kaksi henkilöä. Vastuualueena on koko maa.

Kunnatkin voivat “ojentaa” palveluntuottajia. Ne voivat esimerkiksi purkaa palvelusopimuksia tai määrätä sakkoja sopimusrikkomuksista. Kaikkiin kuntien tekemiin sopimuksiin ei kuitenkaan ole edes kirjattu sakottamisen mahdollisuutta.

Kunnat voivat myös rajoittaa vanhusten sijoittamista ongelmallisiin hoivakoteihin. Näin on myös monessa kaupungissa tehty viime vuosina.

Kuntien valvontaa hankaloittaa se, että kaikissa kunnissa ei ole työntekijöitä, jotka hallitsisivat valvonta-asiat. Esimerkiksi kunnan koko vaikuttaa asiaan.

Kaikissa kunnissa ei myöskään välttämättä ole ymmärretty, että vaikka palvelun tuottaminen ulkoistettaisiinkin yksityiselle yhtiölle, valvontavastuu kuuluu edelleen kunnalle.

Valvovien viranomaisten mukaan kunnilla on petrattavaa sekä valvonnassa että siinä, miten ne ylipäänsä palveluita kilpailuttavat ja ostavat. Kilpailutuksessa alhainen hinta korvaa liian usein hoivapalveluiden laadulliset kriteerit.

Koska valvontaan ei ole riittävästi resursseja, kunnat ovat luottaneet siihen, että hoivayhtiöt valvovat itse itseään. Puhutaan omavalvonnasta (siirryt toiseen palveluun), josta säädettiin sosiaalihuoltolaissa vuonna 2015. Omavalvontavelvoite on ollut yksityisiä sosiaalipalveluja koskevassa laissa jo vuodesta 2011 ja vanhuspalvelulaissa vuodesta 2013.

Valvovien viranomaisten mukaan käytäntö on osoittanut, että omavalvonta ei toimi. Sitä ei oteta tosissaan.

Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalon mukaan omavalvonnan ongelmat kytkeytyvät ensisijaisesti henkilöstömäärään ja siihen, mihin hoivakodin esimies aikansa käyttää.

Esimiehen työaika saattaa kulua esimerkiksi hoitotyössä. Tällöin hallinnollisiin asioihin ja johtamiseen jää vähemmän aikaa.

– Jos vastuuhenkilöllä ei ole työaikaa johtaa ja toimeenpanna omavalvontaa, niin miten siellä sitten valvotaan? Uusitalo kysyy.

“Viriketoiminnaksi merkitään, kun asiakkaalle avataan radio”

Hoiva-alalla suurin menoerä ovat henkilöstön palkkakulut.

Hoivayhtiöt puolestaan pyrkivät paitsi tuottamaan palveluita, myös tekemään voittoa. Tämä näkyy siinä, miten hoivakotien työvuorolistoja täytetään.

Etenkin viikonloppuisin ja yöaikaan hoito pyritään järjestämään mahdollisimman vähällä henkilökunnalla, koska työvoima on kalliimpaa kuin arkena.

hoivakoti

THL:n tilastojen mukaan Suomessa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä yövuorossa työskentelee keskimäärin yksi henkilö.

– Tämä on aika tyypillinen tilanne. Olen ääneen ihmetellyt, että miten voi olla, että kahden hoitajan apua tarvitsevat kuntoutuvat yöaikaan siten, että he selviytyvät yhden hoitajan avulla, ylitarkastaja Päivi Vainio sanoo.

Ylipäänsä yksityisissä hoivakodeissa on paljon keikkatyöläisiä ja vähän vakituisia työntekijöitä. Tämä hankaloittaa muun muassa tiedonkulkua. Raskaan arjen keskellä kenelläkään ei välttämättä ole aikaa kertoa tuoreelle keikkatyöläiselle kaikkia talon tapoja.

Kun henkilökuntaa on liian vähän, se voi monella tapaa johtaa tilanteisiin, jotka vaarantavat asiakasturvallisuuden. Aluehallintoviraston asiakirjoista selviää, että näin myös tapahtuu.

Henkilökunnan puute johtaa myös siihen, että hoitajat tekevät vain välttämättömimmän. Ylimääräiseen ei ole aikaa.

Esimerkiksi ulkoilu ja muut virikkeet ovat joissakin hoivakodeissa harvinaista herkkua.

– Yksikön seinällä saattaa olla hieno viriketoiminnan suunnitelma, mutta kun tarkastuskäynneillä kysyy, että miten nämä toteutuvat, henkilökunta saattaa vastata, että ulkoiluja ei olla tehty viikkokausiin.

– Olen nähnyt kirjauksia, että viriketoiminnaksi merkitään, kun asiakkaalle avataan radio. Tai ulkoiluksi merkitään, kun asiakkaalle avataan ikkuna, Vainio sanoo.

Kadonneet huumelääkkeet “mittatappioksi”

Aluehallintovirastojen asiakirjoista paistaa myös se, että hoivakodeissa lääkkeiden säilytys ja käsittely on monin paikoin heikolla tolalla.

Asiakirjoista selviää, että esimerkiksi hoitajien lääkeluvissa on runsaasti epäselvyyksiä. Päivi Vainion mukaan lääkeosaaminen ylipäänsä ontuu.

– Hyvin huolettomasti suhtaudutaan esimerkiksi siihen, kuka voi pistää insuliinia. Varmaan maallikkokin ymmärtää, että insuliini on aika vaarallinen lääke.

Esimerkiksi espoolaisessa Laaksolahden hoivakodissa huumaavia opioidipohjaisia reseptilääkkeitä on aluehallintoviraston mukaan käsitelty huolimattomasti viime vuosien aikana.

hoivakoti

Asukkailta ylijääneistä reseptilääkepulloista oli revitty alkuperäinen reseptimerkintä pois. Tilalle oli merkitty tarralapulla “talon pullo”. Näistä pulloista huumaavaa lääkeainetta oli avin mukaan jaettu hoivakodin muille potilaille. Siis sellaisille, joille lääkettä ei alun perin oltu määrätty.

Päivi Vainiolle lääkkeisiin liittyvät väärinkäytökset ja epäselvyydet ovat tuttuja.

– Huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä katoaa, niistä ei ole asiallista kirjanpitoa. Nehän ovat sellaisia tilanteita, joista pitäisi tehdä tutkintapyyntö, mutta niin ei aina tehdä. Ne vähän niin kuin painetaan villaisella, laitetaan mittatappioiksi.

Vaikka teoriassa huumelääkkeitä voi päätyä esimerkiksi katukauppaan, väärinkäytökset ovat riski ennen kaikkea hoivakodin asukkaille.

– Esimerkiksi nestemäisiä huumelääkkeitä on korvattu vedellä, Vainio kertoo.

Monessa tapauksessa epäkohdat ovat sitä luokkaa, että puhutaan poliisiasiasta. Vainion mukaan poliisin yhteydenotot aviin ovatkin lisääntyneet viime vuosina.

Etelä-Suomen avista kerrotaan myös, että se on ohjannut yhden tapauksen poliisin käsiteltäväksi vuosien 2016–2018 välisenä aikana. Tapausta ei jostain syystä kuitenkaan löydy poliisin tietojärjestelmistä.

Osa hoivakodeista “iäisyysvalvottavia”

Osassa Suomen yksityisiä hoivakoteja epäkohtia on yritetty laittaa kuntoon vuosikausia, tuloksetta. Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo puhuu “iäisyysvalvottavista”. Uusitalon mukaan ongelmien lähde on usein huonossa johtamisessa.

– Ei henkilöstö voi muuttaa toimintaa joksikin muuksi ilman johtajaa, Uusitalo sanoo.

Tällaisissa hoivakodeissa ongelmat ovat usein synnyttäneet noidankehän. Tyypillisesti tilanne kehittyy tähän malliin: Hoivakodin johtaminen on osaamatonta, mikä synnyttää tyytymättömyyttä henkilökunnassa. Henkilökuntaa on liian vähän ja sekin vähä vaihtuu turhan usein, koska työvuorolistoilla on paljon keikkatyöläisiä. Työ on raskasta, eivätkä hoitajat voi tehdä sitä niin hyvin kuin haluaisivat.

Viidakkorumpu alkaa päristä, ja pian tieto hoivakodin ongelmista leviää työmarkkinoilla. Tämän jälkeen hoivakodin on entistä vaikeampi saada työntekijöitä esimerkiksi sairauslomasijaisiksi. Tämä vaikeuttaa arkea entisestään. Ennen pitkää tieto ongelmista kantautuu viranomaisille, joilla on usein tässä vaiheessa jo runsaasti epäkohtia, joihin puuttua.

Miksi viranomaiset eivät sitten puutu tällaisiin tapauksiin tiukemmin? Miksi ongelmapaikkoja ei suljeta?

Pääsyynä on se, että ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä on vanhuksia, jotka ovat tulleet asumaan hoivakotiin loppuiäkseen. Lähes poikkeuksetta vanhuksilla on jonkinasteinen muistihäiriö. Tällöin pienikin muutos arjessa on kuormittava. Päätöksiä sulkemisesta ei haluta tehdä kevyin perustein.

Lisäksi kunnalla ei välttämättä ole vaihtoehtoja. Esimerkiksi Helsingissä ei ole hoivapaikkareserviä, johon suljetun ongelmahoivakodin asukkaat voitaisiin sijoittaa.

hoivakoti

Valvojat eivät pysy perässä

Ongelmat yksityisissä hoivakodeissa ovat lisääntyneet viime vuosina selvästi, ylitarkastaja Päivi Vainio sanoo.

– Siellä on ihan vakavia turvallisuuteen liittyviä puutteita, joihin pitäisi reagoida nopeasti. Tilanne on meillä se, että asioiden käsittely kestää kuukausia. Kun päätös pystytään antamaan, asia on jo vanhentunut, Vainio sanoo.

Ongelmien kasautumisesta kertoo myös se, että Etelä-Suomen avi tekee aiempaa enemmän ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Tällainen tarkastuskäynti voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun epäillään hoivakodin asiakasturvallisuuden vaarantuneen.

Valviran Elina Uusitalon mukaan valvontakoneista ei tällä hetkellä ole tarpeeksi ketterä pysyäkseen valvottavien perässä.

Päivi Vainion mukaan aluehallintovirastossa on painetta koventaa otteita, kun muukaan ei auta.

– Kun samoissa yksiköissä asiat toistuvat, ei ole muuta keinoa kuin koventaa seuraamuksia.

%#)&%)#&¤/#

no2::::::    Jokainen kai ymmärtää, ettei moinen lista ole edes kymmenesosa todellisista ongelmista.     Syynä kantelujen puute, pelko niiden tekemisestä, osaamattomuus, kyvyttömyys jne.     Lisäksi AVI sekä Valvira lähes kädettömiä koko asiakokonaisuuden käsittelyssä.   Pelkkää sanahelinää sanktiot, joten ei ihme  ettei ketään pelota tai kiinnosta siellä hoivapuolen ylätasolla.    Ja henkilökunta pelkää omien työpaikkojensa puolesta.   

  Homma siis romutoimineen on tehty lainsäätäjän toimesta täysin toimimattomaks alunperin  jo sitä kautta.   Lopputulos ja vuosien kasa romua siis nyt “”””yhdellä  kertaa”””” näkyviin, vaikka toiminta on ollut luokatonta ties kuinka kauan, eli vuosikymmenen, kuten liiton rouva mainitsi( nimi unohtui, oliko Tehyn bossi? )  

  Kukaan (poliitikot, Suomen laki, liitot, omaiset, vaalit~~,  hoitajat itse jne )  eivät ole vain saaneet mitään radikaalia  aikaan – ja vanhukset ovat saaneet rauhassa kärsiä.  Minne suuntaan katse kääntyisi tämän asian kanssa– siis että valvonta eikä lainsäädäntö ole ollut mistään kotoisin. ???   Ei suuntaa tarvitse kauaa miettiä. 

 

Sotelle taisi tulla viimeinen naula arkkuun.(hoivakodit).-2019

Eiköhän tämä jo riitä ….ja tulikin viime hetkellä. Suomiko täynnään jotain sote-romu-hoivakoteja, mitä ei kenelläkään ole aikaa valvoa.   

  Harva poliitikko saa asiasta yleensäkään muuta kuin huono”-arvosanan…..koska ongelmat ja vanhustenhoidon romutila – on ollut olemassa VUOSIKAUDET.    Mutta eipä ole haloota saanut aikaan.   Ei päätöksiä oikeaan suuntaan….ja kannattaa muistaa, kuka se taas olikaan(puolue ?? )——- kun ei suostunut hoitajamitoituksen lakiin kirjaukseen. 


Päivän vitsikin tuli jossain tuolla mediassa.   Oliko Valvira……kun kommmentoi päivän älynväläyksen (aivopierun)…………että “”””hoitopaikkojen on syytä tarkentaa  OMAVALVONTAANSA”””””~~~~~~

.  ?????        Tuollaiselle höpölle tekisi mieli nauraa, mutta aihe  taitaa olla liian vakana.    Valviran kannattaa e  kä pinkkilasinsa vaihtaa mihin tahansa näkölaitteisiin =  luetaan = vaihtaa aivoja ja päitä siellä päättäjäpuolella

Norjalaisen toimittajan Islam-kirja myytiin hetkessä loppuun – niin Suomessa kuin Norjassakin (2018<< )

Norjalaisen toimittajan Islam-kirja myytiin hetkessä loppuun – niin Suomessa kuin Norjassakin

Kirjoittaja Maria Asunta ja ihmisoikeusaktivistit Mona Walter ja Hege Storhaug

Ihmisoikeuksien puolustajat Hege Storhaug ja Mona Walter vierailivat Suomessa ja puhuivat uutispimentoon jääneistä islamin ongelmista.

– Sinun täytyy kirjoittaa se kirja, Hege!

Näin kannusti nuori pakistanilainen sunninainen norjalaista toimittajaystäväänsä.

– Kuka muu sen voisi kirjoittaa kuin sinä?

Hege Storhaug tiesi tämän toki itsekin. Hän oli ainoa norjalainen toimittaja ja tietokirjailija, jonka hallussa olivat palapelin kaikki palat: hän oli paitsi asunut Pakistanissa ja tutustunut seikkaperäisesti islamiin ja islamilaisten yhteisöjen verkostoihin, hän myös tunsi Norjan todellisuuden maahanmuuttoasioissa.

Mutta palapelin tuhannet pienet palat oli laitettava järjestykseen. Savotta oli niin valtava, että Storhaug oli vältellyt siihen ryhtymistä neljä vuotta. Päässä kuitenkin jyskyttivät pakistanilaisystävän sanat: ”Sinun täytyy!”

Oli helmikuu 2015, kun Hege Storhaug kirjoitti ensimmäisen luvun. Kahdeksan kuukauden päästä se oli valmis: lähes 500-sivuinen tietokirja nimeltään ”Islam – yhdestoista vitsaus”.

Sen jälkeen arvostettu toimittaja sai tuntea olevansa myös Norjan vihatuin nainen.

Faktat islamista olivat liikaa antirasisteille

Perinteinen media ei halunnut antaa huomiota Storhaugin islamia kritisoivalle teokselle. Se oli kova paikka hänelle itselleen eli tavalliselle, rauhaa rakastavalle norjalaisnaiselle.

– Ajattelin kirjaa kirjoittaessani olevani humanismin, järjen ja avoimen demokratian puolella, mutta antirasistit eivät halunneetkaan kuulla tätä tarinaa.

Hege Storhaug sai kimppuunsa poliittisen kentän vasemman laidan, johon hän itsekin oli kuulunut 1990-luvulla kirjoittaessaan kirjoja ja lehtijuttuja lapsi- ja pakkoavioliitoista muslimimaissa. Vielä tuolloin hän oli median mielestä eksoottinen ihmisoikeusjournalisti ja ”hyvä ihminen”, kuten hän itse naurahtaa lakonisesti.

Yhdeksäs tietokirja teki Hege Storhaugista ei-toivotun henkilön, vaikka hän oli kirjoittanut teoksensa täysin vailla poliittista agendaa, keräten itse ensi käden tietoa maahanmuuttajayhteisöistä ja niiden naapurustoista Ranskassa, Ruotsissa ja tietysti Norjassa. Hän oli kuitenkin kirjoittanut ”väärällä tavalla” asioista, joita ei ole tavattu kirjoittaa auki poliittisesti korrektissa Pohjolassa.

Hän oli esimerkiksi sanonut ääneen sen, etteivät 1990-luvun norjalaiset pakkoavioliitot enää olleet yksittäistapauksia, vaan tuhansien tyttöjen kohtaloa.

Lisäksi hän oli kirjassaan osoittanut, ettei totalitaristinen islam ideologiana ja ajatusrakennelmana tuntenut empatiaa tyttöjä ja naisia kohtaan. Islam ei integroitunut Norjaan, koska se ei halunnut integroitua.

Nainen, joka oli vapaampi Somaliassa kuin Ruotsissa

Noin vuosi ennen kuin Storhaugin teos julkaistiin sai ruotsalainen maahanmuuttaja Mona Walter Ruotsin turvallisuuspoliisilta Säpolta tiedon, että hänen on muutettava perheineen toiseen paikkaan.

– Olin järkyttynyt. Luulin ensin, että minä, kolmen lapsen äiti, olin tehnyt jotakin rikollista Ruotsin valtiota kohtaan.

Taustalla oli Walterin nettiin kirjoittama teksti siitä, mitä kaikkea arveluttavaa hän tiesi tapahtuvan Ruotsin muslimiyhteisöissä ja moskeijoissa. Tätä todellisuutta Walter oli yrittänyt epätoivoisesti saada median agendalle jo vuodesta 1998, asuttuaan silloin Ruotsissa neljä vuotta.

– Ketään ei kiinnostanut, Walter huokaa nyt, maaliskuussa 2018.

– Ei mediaa, ei poliitikkoja, ei ketään.

Vasta vuonna 2014 Mona Walter sai kutsun tv-haastatteluun Ruotsin ykköskanavalle. Hänen kohahduttava viestinsä oli se, että hän oli ollut eilispäivän Somaliassa vapaampi kuin nyky-Ruotsissa. Somaliassa somalinaiset saivat pukeutua vapaasti, mutta Ruotsissa heidän piti peittää itsensä ollakseen ”hyviä muslimeja”.

Kun ohjelma oli lähetetty, Walter huomasi joutuneensa silmätikuksi ja painostuksen kohteeksi. Häntä seurattiin. Lopulta hänen osoitteensa päätyi islamistien listalle. Turvallisuuspoliisi siirsi Walterin perheen pois Göteborgista.

Ujouden kulttuuri suojelee muslimien tunteita

Mona Walter ja Hege Storhaug esiintyivät pääsiäisen alla Kiuas Kustannuksen järjestämässä paneelitilaisuudessa Helsingissä. Tapahtuma oli vartioitu kutsuvierastilaisuus, eikä kokoontumispaikkaa kerrottu etukäteen kuin kutsutuille.

Walter ja Storhaug esiintyivät skandinaavisen elegantisti. He eivät kuitenkaan olleet nousseet lavalle puhuakseen mukavista asioista, vaikka molemmat naiset toivoivatkin Walterin sanoin, että ”islam olisi kuin kristinusko ja että meillä olisi kivaa yhdessä”.

Mona Walter kertoi islamistien vaativan itselleen erityiskohtelua länsimaissa.

– Islamisaatio tarkoittaa ”sen muuttamista, mikä on normaalia”.

Walter kertoi ristiriidasta muslimilasten ja ruotsalaislasten kasvatuksessa. Hänen mukaansa ruotsalaislapset oppivat jo varhain, ettei kansallisesta identiteetistä tule olla ylpeä, koska siinä tehtäisiin ero ”meihin ja heihin”, ja sehän olisi rasistista.

– Islamin piirissä lapsille puolestaan monissa koraanikouluissa opetetaan, että te olette parhaita, ja vääräuskoisista tulee orjianne, kunhan pääsette enemmistöksi.

Walter myös ihmetteli ruotsalaista ”ujouden kulttuuria”, joka haluaa jatkuvasti suojella muslimien tunteita.

– En ole koskaan kokenut kivaa islamia, hän sanoi pysäyttävästi.

Hän puhui kuitenkin ideologiasta, eikä suinkaan tarkoittanut, etteikö olisi olemassa ihania, maallistuneita muslimeja: tietysti on.

”Norja ei voi ottaa enää yhtäkään muslimia”

Suomessa on 358 000 maahanmuuttajaa. Muslimeita on ”vähintään 70 000”, joskaan tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Ruotsin muslimiväestön määrä oli puoli miljoonaa jo vuonna 2009. Myös Norjassa muslimeita on jo viitisen prosenttia väestöstä: arviolta 240 000.

Hege Storhaugin mielestä Suomella on silti ”täsmälleen samat ongelmat”.

– Ongelman laajuus on vain pienempi johtuen pienemmistä numeroista.

Storhaug tulkitsee teoksessaan luotettavia kansainvälisiä asennetutkimuksia ja tekee niiden pohjalta johtopäätöksen, että melkein puolet (9 miljoonaa) Euroopan muslimeista on ”törmäyskurssilla vapaamielisten arvojen ja demokratian kanssa”. Fundamentalisteiksi nämä ihmiset tunnistaa siitä, että heidän mukaansa muslimien pitää palata islamin juurille, että on vain yksi pätevä tulkinta Koraanista ja että Koraanin säännöt ovat tärkeämpiä kuin maalliset lait.

Storhaugin mukaan länsimaita ja oman maan kansalaisia tuleekin suojata islamilta siten, ettei fundamentalisteja, kuten jihadisteja, tule ottaa lainkaan vastaan. Norja on hänestä jo ylittänyt kriittisen pisteen, sillä maahanmuutto on ollut nopeampaa kuin maahanmuuttajien kotoutuminen. Siksi maahanmuuttoa on kontrolloitava.

– Norja ei voi ottaa vastaan enää yhtäkään muslimia, elleivät he ole vapautta rakastavia ihmisiä ja hyvinvointivaltiomme tukena jo ensimmäisestä päivästä lähtien, Storhaug painottaa.

– Sama koskee kouluttamattomia. Miksi otimme heitä Norjaan vuosikymmenien ajan? Siinä ei ollut mitään järkeä.

Muslimien osuus Euroopassa kasvaa, vaikka maahanmuutto loppuisi kokonaan. Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Pew Research Center on arvioinut, että vuonna 2050 noin 10 prosenttia Euroopan väestöstä olisi muslimeja. Suomessa islaminuskoista olisi 190 000 eli 3,4 prosenttia väestöstä.

”Antakaa minun puhua!”

Mona Walter perheineen asuu yhä salatussa osoitteessa ja hänen identiteettinsä on suojattu. Esittämänsä islam-kritiikin sekä erityisesti islaminuskosta luopumisensa takia kuka tahansa muslimi voi tappaa hänet apostaattina sharia-lain suomin oikeuksin.

Mona Walter ei voi siksi vierailla synnyinmaassaan Somaliassa, joka on pahasti islamisoitunut 1990-luvun jälkeen. Hän ei myöskään voi astua kultainen risti kaulassaan islam-yhteisön eteen uudessa kotimaassaan Ruotsissa. Eikä hän voi käyttää sananvapauttaan esteettä, sillä hänen Facebook-tilinsä on jatkuvasti suljettu erilaisten ilmiantojen takia.

– Minua on syytetty vihapuheesta ja islamofobiasta. On sanottu, että minun pitäisi olla hiljaa, koska ruotsidemokraatit hyötyvät siitä, että puhun.

Walterin mukaan media hiljentää kansalaisia. Aloitettuaan opiskelun hän järkyttyi, miten jopa Ruotsin yliopistoissa uudelleenkirjoitetaan historiaa ja romantisoidaan islamia.

Perinteinen media vaikeni Storhaugin kirjasta

Myös Hege Storhaugin mielestä yliopisto on oma imperiuminsa. Tutkijat, media ja poliitikot ovat yhteydessä keskenään. Hartaat muslimit kertovat meille islamista sen, mitä me haluamme kuulla.

– Puolueeton media on lähestulkoon kadonnut. Tarvitsisimme poliitikkoja, jotka toimisivat, mutta kokemukseni mukaan poliitikot hyppivät, jos media käskee heitä hyppimään.

Kun ”Islam – yhdestoista vitsaus” julkaistiin syksyllä 2015, isot mediatalot vaikenivat siitä. Mutta Storhaug ei lannistunut. Hän perusti kirjalleen Facebook-sivun ja alkoi myydä kirjaa itse kuukausi ennen julkaisua. Sana kirjasta levisi laajemmalle, ja tieto teoksen epäreilusta sivuuttamisesta satoi yleisön sympatiana kirjailijan laariin. Moni korkeassa asemassa ollut lukija kiitti kirjailijaa ja kertoi tukevansa tätä, vaikkei asemansa takia voinutkaan ilmaista tukeaan julkisesti.

Median lailla myös muslimiyhteisö oli hiljaa. Hege Storhaug uskoo sen olleen tietoinen strategia.

– He halusivat, että kirja unohtuu.

Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tietokirjaa myytiin peräti 48 000 kappaletta. Väestöön suhteutettuna se vastaisi kolmen miljoonan kirjamyyntiä USA:ssa.

Suomessakin kirjan ensimmäinen painos on jo myyty loppuun.

Islamia ei tulla reformoimaan

”Islam – yhdestoista vitsaus” on paitsi tietoteos islamista myös ajankuva länsimaiden tekopyhyydestä. Vieläkin liian monet tutkijat, toimittajat ja poliitikot vähättelevät ja piilottelevat sosiaalisia ongelmia, joiden keskellä Euroopan muslimit joutuvat elämään maahanmuuttajalähiöissä. Muslimit eivät suinkaan ole vapaita, toisin kuin vähättelijät, vaan tiukasti kontrolloituja imaamien johtamissa yhteisöissään. Suurimmat kärsijät ja alistetut ovat islaminyhteisöiden tyttöjä ja naisia.

Mona Walter ja Hege Storhaug eivät usko islamin uudistuvan, sillä muslimit eivät myönnä ongelmia. Miksi? Koska Mohammed oli täydellinen mies ja Koraani käskee seuraamaan häntä.

– Ei muslimi voi todeta, että Mohammed oli väärässä, paha ihminen, murhaaja ja ensisijaisesti poliittinen johtaja, sanoo Storhaug ja tulee näin sanoessaan havainnollistaakseen sen, miksi islamin perustalle on mahdotonta rakentaa maallista ja moniarvoista yhteiskuntaa.

Lisäksi islam on jo kertaalleen reformoitu 1700-luvulla, jolloin saudit pyrkivät palauttamaan islamin juurilleen. Syntyi wahhabismi, joka on sunni-islamin fundamentalistinen suuntaus. Sen edustajat tuomitsevat uudistukset ja tavoittelevat islamilaista valtiota, joka perustuu islamilaiseen sharia-lakiin.

Tästäkin Storhaug kirjoittaa kirjassaan: äärimmäisestä islamista, joka on levinnyt saudimiljardeilla joka mantereelle. Islamin tarkoitus on edistää islamin ”todellista luonnetta” kaikkialla, jopa läntisissä yliopistoissa.

Muutosta ei saavuteta ilman uhrauksia

Mitä on tapahtunut kirjan julkaisun jälkeen Norjan vihatuimmalle naiselle, joka petti oman laumansa vaatimalla Eurooppaa puolustamaan oman sivistyksenä perusarvoja ja estämään islamilaisen lain rantautumista omalle maaperälleen?

Hege Storhaug sanoo olevansa sama ihminen kuin aina ennenkin.

– En ole muuttanut arvojani. Olen vain päivittänyt todellisuuskäsitykseni.
Kirjaa on jo käännetty monelle kielelle, ja haaveena on valloittaa USA:n kirjamarkkinat. Mutta Norjan media tuskin tulee leppymään, uskoo Storhaug.

– Minä olen oikeassa ja he väärässä, eivätkä he tule myöntämään sitä.

Mona Walter muistuttaa, ettei vapautta ole saavutettu helpoimman kautta, eikä ole olemassa muutosta ilman uhrauksia.

– Jos pelkäämme aukaista suumme, emmekä nyt taistele, menetämme lopulta enemmän kuin vain työmme.

Islamin suhteen naisasianaisten visio on selkeä: oikeuksista on taisteltava ja vapautta puolustettava. Ja koska ongelmat pahenevat päivä päivältä, niihin on puututtava.

Nyt.

Maria Asunta

https://www.suomenuutiset.fi/norjalaisen-toimittajan-islam-kirja-myytiin-hetkessa-loppuun-suomessa-norjassakin/

&(#&¤#¤(/#

Sorry, linkki puuttuu…..  toi oli jossain nurkassa:::

 

YK jatkaa kampanjaansa sananvapautta vastaan – nyt tähtäimessä Hege Storhaug Uuskommunistiset tahot yrittävät saada Hegeä ja hänen islam-kirjaansa YK-komitean tutkittavaksi ja syytteeseen Norjassa. Ulkomaat ke 09.01.2019 23:43 Hege Storhaug Hege Storhaug ja hänen kirjansa “Islam – Yhdestoista vitsaus” on herättänyt paljon huomiota. Uuskommunistiset tahot yrittävät saada sitä nyt YK-komitean tutkittavaksi ja syytteeseen Norjassa. Vainoamisen syyksi vasemmistoaktivistit ilmoittavat islamin arvostelun. “Joulukuun kokouksessa Genevessä, YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea syytti Norjan viranomaisia velttoudesta puuttua tiukemmin sellaisten ihmisten puheisiin ja kirjoituksiin, jotka kehtaavat ajatella sananvapauden merkitsevän myös lupaa kirjoittaa sellaista, josta muslimit voivat loukkaantua”, kirjoittaa Frontpage Mag. “No niin, tässä sitä taas ollaan. Tammikuun 6. päivänä Hege julkaisi Human Rights Service organisaationsa sivustolla, että hänet ja hänen islam-kirjansa on ilmiannettu tuolle samaiselle komitealle. Komiteaa on pyydetty vaatimaan Norjan viranomaisilta toimenpiteitä Hegen tutkimiseksi ja rankaisemiseksi.” YK on ottamassa yhä suurempaa roolia sekä konkreettisia askelia sananvapauden rajoittamiseksi ja ylikansallisten totalitarististen rakenteiden luomiseksi.

Samaan aikaan YK on menettämässä arvovaltaansa sekä myös taloudellista tukeaan niiltä jäsenvaltioilta, jotka arvostavat vapautta. Yhdysvallat on lakkauttanut kaiken tukensa YK:n UNRWA-järjestölle sekä leikannut YK budjettiaan neljännesmiljardilla vuonna 2017. Storhaugin teoksen suomenkielisestä laitoksesta on otettu viime alkusyksystä kolmas painos, ja sitä on saatavilla Kiukaan verkkokaupasta: https://kiuaskustannus.com/products-page/kiukaankirjat/hege-storhaug-islam-yhdestoista-vitsaus/ Oikean Median toimitus suosittelee kirjan hankkimista ja lukemista. Jokaisen lähimmäisistään välittävän ihmisen tulisi tietää koko totuus islamista – ja tämä kirja on yksi parhaista ja rehellisimmistä teoksista sen selvittämiseksi

Jukka Rahkonen ke 09.01. 23:43 Tweet (Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista) Trump harkitsee kansallisen hätätilan julistamista, jos ei saa muurille rahoitusta – muuten hallinto suljettuna jopa vuosia Yhdysvalloissa Donald Trump on sanonut harkitsevansa kansallisen hätätilan julistamista, mikäli kongressi ei rahoita hänen äänestäjiensä haluamaa rajamuuria. su 06.01.2019 22:23 Ulkomaat Brasilian presidentti: “Vapautus sosialismista ja poliittisesta korrektiudesta!” “Kauan aikaa maata hallitsivat puolueet, jotka ajoivat muiden kuin brasilialaisten etuja. Palautetaan järjestys tässä maassa!” la 05.01.2019 22:54 Ulkomaat Vihakampanjan kohteena oleva toimittaja vaatii islamin sopeutumista Ranskan lakeihin ja huumoriin Jo neljä vuotta poliisin suojaamana elänyt entinen Charlie Hebdo-julkaisun journalisti on joutunut vihakampanjan kohteeksi todettuaan, että islamin tulee sopeutua kritiikkiin. pe 04.01.2019 00:30

Ulkomaat Tsekin entinen presidentti: “Euroopan parlamentti on pelkkä vitsi!” “Euroopan unionin edut ylittävät yksittäisten valtioiden ja kansalaisten edut” to 03.01.2019 01:20 Ulkomaat Kansallismielisten suosion äkillinen kasvu Belgiassa hallituksen romahdettua YK:n maahanmuuttosopimuksen takia Tuoreen mielipidekyselyn mukaan oikeistolaisia puolueita kannattaa huomattavat 42 prosenttia ti 01.01.2019 22:05 Ulkomaat Tartuntataudit lisääntyneet vuodesta 2015 – “Laittoman maahanmuuton aiheuttama riski hirvittävä” Ympäri Eurooppaa tuntematonta alkuperää olevien sairauksien esiintymistiheys on kasvanut 14 prosentista 26 prosenttiin ma 31.12.2018 00:32 Ulkomaat Orban: Ensimmäisen kerran 30 vuoteen Euroopalla on yksi yhteinen vaaliteema – maahanmuutto “Entistä kuuluvampi ääni ja tiukempi kanta niiltä, jotka haluavat säilyttää ja suojella kansallisen identiteetin ja kristilliset perinteet!” la 29.12.2018 23:12 Ulkomaat Geert Wildersin joulutoivomus: Islam pois länsimaisista yhteiskunnistamme! “Vastarintaliikkeestä on tulossa yhä suurempi ja voimakkaampi – käännekohta on lähellä!” pe 28.12.2018 18:35 Ulkomaat Somalilta jäi Italian suurin kirkko jouluna räjäyttämättä “25. joulukuuta kirkot ovat täynnä.

Laitetaan pommeja kaikkiin Italian kirkkoihin! Missä on suurin kirkko?” ti 18.12.2018 22:08 Ulkomaat Angela Merkel: GCM-sopimus hyväksytään YK-täysistunnossa ja se sitoo kaikkia Onko kansalaisille valehdeltu jälleen? ti 18.12.2018 00:17 Ulkomaat Tsekki haluaa kieltää islamin kokonaan: “Kaikki vihaa ja väkivaltaa edistävät ideologiat olisi kiellettävä” “Jos joku vaatii vääräuskoisten ja juutalaisten tappamista, kyseessä ei ole rauhan uskonto!” to 13.12.2018 23:38 Ulkomaat Unkarin hallitus syyttää Brysseliä sensurointiyrityksistä “He ajavat maahanmuuttoagendaansa täysin vastoin kansan tahtoa. Mielestämme se on hullua, emmekä jätä vastaamatta siihen!” ke 12.12.2018 23:41 Ulkomaat Asiantuntija: Kaikkien demokraattisten maiden olisi tullut perääntyä YK:n maahanmuuttosopimuksesta “Jo nyt on selvää, mitä nämä sopimusehdot tarkoittavat käytännössä – YK kielsi äskettäin kanadalaista Rebel Mediaa osallistumasta YK:n maahanmuuttosopimuskonferenssiin” ma 10.12.2018 22:36 Ulkomaat Isku poliittiselle korrektiudelle Italiassa – Salvinilta suorat sanat jouluseimen kieltäneelle rehtorille “Idiootti! Kyse ei ole vain uskonnosta, vaan historiasta, juurista ja kulttuurista. Eläköön perinteemme!” to 06.12.2018 13:07 Ulkomaat Oikeistopuolue VOX yllätti läpimurrollaan Andalusian vaaleissa Espanjassa “Tarve valvoa rajojamme ja lopettaa laiton maahanmuutto. Myös sukupuoleen liittyvistä ideologisista laeista on tehtävä loppu!” ti 04.12.2018 22:48

Ulkomaat Joka kolmas ruotsalainen nuori nainen joutuu seksuaalirikoksen uhriksi – määrä on kasvanut dramaattisesti viiden vuoden aikana Ruotsin rikoksentorjuntavirasto Brå:n marraskuussa julkaiseman raportin mukaan maan turvallisuuden kehitys on huolestuttavaa, mutta erityisen huolestuttavaa se on nuorten naisten näkökulmasta. ma 03.12.2018 23:01 Ulkomaat “Transnainen” myöntää New York Timesille: “Uusi vaginani ei tee minua onnelliseksi!” “Tunnen kiistattomasti oloni huonommaksi, kun aloitin hormonit. En ollut itsemurhaan taipuvainen ennen hormoneja. Nykyään olen usein” la 01.12.2018 23:48 Ulkomaat Salvini sai läpi laatimansa turvallisuus- ja maahanmuuttoasetuksen – “Tämä on vasta alkua!” Salvini: “Italia ei tule allekirjoittamaan YK:n maahanmuuttosopimusta!” pe 30.11.2018 00:23 Ulkomaat Itävallan liittokansleri: Euroopan asenne maahanmuuttoon muuttunut vuodesta 2015 Harvat uskovat enää maahanmuuton hyödyttävän Eurooppaa tai pitävät sitä väestökehityksemme kannalta välttämättömänä ke 28.11.2018 23:39 Ulkomaat Unkari järjestää kansallisen kuulemisen väestön vähenemisen korjaamiseksi Unkari kunnioittaa kansalaistensa näkemyksiä perhepolitiikasta – tavoitteet vastakkaisia Brysselin “byrokraattien” pysyvälle maahanmuuttojärjestelmälle ti 27.11.2018 23:04 Ulkomaat Merkel: jäsenvaltioiden on valmisteltava kansallisen itsemääräämisoikeuden luovuttamista Brysseliin Keltaliiviliikehdinnän pelossa ja kannatuksensa yhä laskiessa Macron toistaa samaa mantraa vaatien EU-maita alistumaan Brysselille ulkopolitiikassa, maahanmuutossa ja kehityksessä ma 26.11.2018 23:39

Ulkomaat Afrikkalainen AfD-poliitikko: “Meidän ei pidä hukuttaa Saksaa afrikkalaisilla!” Demagboa häiritsee se, että muilla puolueilla ei ole rehellisyyttä myöntää, että AfD:llä on oikea lähestymistapa. to 22.11.2018 22:54 Ulkomaat Netanjahu: Israel ei allekirjoita YK:n globaalia maahanmuuttosopimusta – maan täytyy suojella rajojaan Suomen hallitus ei ole vielä ilmoittanut mitään virallista kantaansa sopimukseen ja on siten hyväksymässä kansalaisvaltioita vahingoittavan sopimuksen ilman kommentteja. ke 21.11.2018 23:22 Ulkomaat Geert Wilders: “Valinta on tehtävä islamin ja vapauden välillä!” “Ei ole olemassa mitään kultaista keskitietä” ti 20.11.2018 22:37 Ulkomaat 69-vuotias hollantilaismies haluaa muuttaa ikänsä 20 vuotta nuoremmaksi: “Olen noin 40- tai 45-vuotias” Vetoaa transsukupuolisten perusteluihin vaihtaa sukupuolta ma 19.11.2018 21:47 Ulkomaat Syyrialaisturvapaikanhakija epäiltynä saksalaismiljonäärin murhasta “Ihmelapsi” ja “esimerkkipakolainen” to 15.11.2018 23:46

Ulkomaat Terrorismista vapaa Slovakia kieltää täysin islamin eikä hyväksy ainuttakaan moskeijaa Slovakian pääministeri: “Emme ole halukkaita kärsimään muiden virheiden seurauksista!” ke 14.11.2018 23:27 Ulkomaat Viro saattaa jättää YK:n GCM-siirtolaisuussopimuksen allekirjoittamatta Viron presidentti ei matkusta Marokkoon allekirjoittamaan YK:n GCM-siirtolaisuussopimusta, jos maan hallitus ei pääse sopimuksesta yksimielisyyteen. ti 13.11.2018 23:21 Ulkomaat Trump ei kauhistuta eikä kyllästytä: Euroopan jokaisella maalla kohta “oma Trump”! Nyt espanjalaiset tulevat ensin! ma 12.11.2018 23:29 Ulkomaat Italian senaatti hyväksyi hallituksen turvallisuutta ja maahanmuuttoa koskevan asetuksen Salvini: “Historiallinen päivä!” su 11.11.2018 01:33 Ulkomaat Suomalainen USA-tutkimuksen kärkinimi Ruotsila: “Trumpin jättämä jälki on nyt pysyvä” “30-50 vuotta korkein oikeus on nyt konservatiivien hallussa – tämä on se Trumpin saavutuksista kaikkein merkittävin” to 08.11.2018 22:47 Ulkomaat Noin 30 vuotias “alaikäinen” turvapaikan hakija kävi koulua 15-vuotiaitten kanssa Viranomaiset vakuuttavat, että tällä hetkellä miehen koulunkäynti on keskeytetty ja sisäministeriö tutkii asiaa. ke 07.11.2018 23:43 Ulkomaat

xxxxx   10.1-18

No tulihan sitä raiskaritilastoa.-2019

Ilmoitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä lisääntyneet selvästi – Ulkomaalaistaustaiset epäiltynä viidenneksessä tapauksista

( no2need::: Joku toimittaja sentään jaksoi kaivaa tietoa esiin.  Harvinaista. Edes jälkikäteen ,  Hannalle keksi ++)      Mitä ihmettä virolaiset raiskarit Suomessa esiintyvät tilasto-kolmosena. Outoa. ??                                                 Sorry, meinasi linkki unohtua::::::https://yle.fi/uutiset/3-10594855

Poliisille tuli viime vuonna seksuaalirikosilmoituksia lähes 4 000.

seksuaalirikokset

nuoren tytön silhouetti tunnelissa
Seksuaalisesta ahdistelusta ilmoitettiin viime vuonna noin 500 kertaa. AOP

Poliisille tehdyt ilmoitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kasvoivat viime vuonna selvästi. Vuonna 2018 tehtiin 1 400 ilmoitusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, selviää Ylen pyytämästä Poliisihallituksen ennakkotilastosta. Kyseessä on poliisin vuosittain keräämät tiedot heille tulleista ilmoituksia.

Vuonna 2017 vastaavia ilmoituksia tehtiin poliisille 1 188. Ilmoitusten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna siis lähes 18 prosenttia.

Poliisin tilastoissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön alle on listattu ilmoitukset seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sen yrityksistä, törkeistä hyväksikäytöistä ja sen yrittämisestä, lapseen kohdistuvasta haureudesta ja törkeästä sellaisesta.

Eniten kasvoivat ilmoitukset törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kaikkiaan ilmoituksia kirjattiin viime vuonna 394. Määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 35 prosenttia.

Poliisitarkastaja Pekka Heikkisen mukaan seksuaalirikoksiin liittyy paljon piilorikollisuutta.

– Tietysti jokainen tapaus on liikaa, sanoo Heikkinen.

Kaikkiaan seksuaalirikosilmoituksia kirjattiin poliisin tietokantaan viime vuonna 3 826 kappaletta. Edellisvuoteen verrattuna ilmoituksia oli lähes 500 enemmän.

Irak, Afganistan ja Viro nousevat tilastoissa esiin

Poliisin tilastoissa oli vuonna 2018 yhteensä 657 ulkomaalaisten tekemäksi katsottua seksuaalirikosta.

Poliisitarkastaja Pekka Heikkisen mukaan ulkomaalaisten osuus kaikista tietoon tulleista seksuaalirikoksista oli viime vuonna 25,3 prosenttia ja lasten seksuaalisissa hyväksikäyttötapauksissa 19,2 prosenttia.

Hänen mukaansa seksuaalirikoksista epäiltyjen listalla ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat tilastoissa yliedustettuina ja tiettyjen maiden edustajat ovat määrällisesti eniten esillä.

– Irak, Afganistan ja Viro erottuvat kansalaisuuksista, sanoo Heikkinen.

Irakialaisten kontolle laskettiin viime vuonna 174 tekoa, afganistanilaisten 102 ja virolaisten 44.

Ilmoitettu epäillyt rikoksina

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, vuodet 2017/2018

raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen, 2017/2018

muut seksuaalirikokset 2017/2018

Seksuaalirikokset 2017/2018

Irak

55/48

70/93

32/33

157/174

Afganistan

19/39

43/39

18/24

80/102

Viro

5/12

12/19

11/13

28/44

Tuntematon

1/0

0/30

0/1

1/31

Somalia

4/2

9/13

6/7

19/22

Iran

1/11

3/6

3/4

7/21

Syyria

4/7

12/10

6/1

22/18

Turkki

3/4

12/8

4/5

19/17

Thaimaa

2/3

2/8

2/3

6/14

Eritrea

0/6

2/4

1/3

3/13

Gambia

0/0

6/13

5/0

11/13

Kongo Demokr. Tasavalta

2/7

4/5

2/1

8/13

Slovakia

0/0

0/12

0/0

0/12

Egypti

0/0

1/8

0/2

1/10

Ruotsi

13/3

8/5

2/2

23/10

Britannia

0/8

2/1

0/0

2/9

Romania

0/3

15/2

5/4

20/9

Ghana

2/3

2/5

0/0

4/8

Kiina

0/4

0/2

0/2

0/8

Kansalaisuutta vailla olevat

0/3

1/3

1/1

2/7

Top 20 yhteensä

111/163

204/286

98/106

413/555

Ulkomaat kaikki

138/183

278/341

134/133

550/657

Lähde: Poliisihallitus

Tilastointi ei hänen mukaansa ole aivan yksinkertaista, koska kansalaisuudet saattavat vaihtua ja epäillyt tekijät voivat ulkomaalaistaustasta huolimatta olla Suomen kansalaisia. Irakilaisia, afganistanilaisia ja virolaisia on huomattavan paljon ulkomaalaistaustaisesta väestöstä, hän muistuttaa.

Poliisille ilmoitettiin viime vuonna 1 384 raiskauksesta tai pakottamisesta sukupuoliyhteyteen. Määrät ovat olleet tasaisessa kasvussa vuodesta 2015, jolloin ilmoituksia oli noin tuhat.

Seksuaalisesta ahdistelusta ilmoitettiin viime vuonna noin 500 kertaa. Ahdisteluilmoituksia tuli lähes 27 prosenttia aiempaa enemmän.

Lue myös:

Poliisi sai tiedon Helsingin epäillyistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista hätäkeskuksen kautta

Seksuaalirikoksia ilmoitettiin merkittävästi enemmän alkuvuonna – Poliisi: Julkinen keskustelu ja #metoo vaikuttavat

rape statistics in Sweden……

rape in Sweden

      GOOGLEN KÄÄNNÖS ALIMPANA:::::::::

rape_sweden_charts.jpg
The Swedish rape epidemic that THE AUTHORITIES keep covered up.

Rapes in Sweden have been soaring since the country started to take in large numbers of Muslim migrants and refugees. According to statistics, 92 percent of all severe rapes (violent rapes) are committed by migrants and refugees. 100 percent of all attack rapes (where victim and attacker had no previous contact) are committed by that same group.

The top-10 list of rapists’ national background shows only one non-Islamic country (Chile).

Most rapists have Iraqi background, followed by Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syria, Gambia, Iran, Palestine, Chile and Kosovo. Migrants and refugees from Afghanistan are 79 times more likely to commit rape than Swedes.

The same pattern is seen all over Western Europe, and in many places, it has an impact on demographics in public spaces. Just like in Islamic countries, many countries with a high number of Muslim migrants have fewer women than men on the streets.

A Swedish survey shows that over the past year 34 percent of Swedish women, out of fear of abuse, have chosen to take an alternative route or chose another means of transportation. 12 percent say they have stayed home from something they otherwise planned because they were afraid. And 23 percent find that their quality of life is affected by increased insecurity, up from 13 percent the year before.

New data from Sweden’s national bureau for statistics, BRÅ, shoes that 3,430 rapes were reported during the first six months of 2017, up 14 percent compared to the previous half-year. In all, 9,680 sexual crimes were committed from January to June. According to a BRÅ report from 2013, only 23 percent of sexual crimes in Sweden are reported, which means that the real number of sexual crimes committed over the past six months in Sweden amounts to around 42,000 incidents. With a female population of approximately 5 million, a woman’s risk of becoming a victim of sexual crime during a lifetime in Sweden is significantly high.

BRÅ’s report also shows, that not only women, but also children, should be aware of the increased danger of rape and other sexual crimes.

According to BRÅ, 43 percent of rape victims are children.

Due to the enormous amount of rapes in Sweden, music festivals are now planning gender separated events, just like in Islamic countries.

Denmark experiences similar problems with rampant rapes committed by Muslims. Since the country caved to EU and UN pressure in 2015 and started taking in asylum seekers from Islamic countries, rapes soared 163 percent in just one year.

48 percent of German women say that they are afraid of walking in certain areas in their own neighborhood. 44 percent of them believe that their personal security is threatened by immigration from “Islamic countries”.

¤%#&%#¤&%¤#&%¤

https://swedishsurveyor.wordpress.com/

 

Google käännös ::::>>>>>>>>>>

Ruotsin raiskausepidemia, jonka viranomaiset pitävät peitossa.

Ruotsissa esiintyvät raiskaukset ovat nousseet nopeasti, koska maa alkoi ottaa suuria määriä muslimi-maahanmuuttajia ja pakolaisia. Tilastojen mukaan 92 prosenttia kaikista vakavista raiskauksista (väkivaltaiset raiskaukset) ovat siirtolaisia ​​ja pakolaisia. 100 prosenttia kaikista hyökkäysryöstöistä (joissa uhreilla ja hyökkääjillä ei ollut aikaisempaa yhteyttä) on tehnyt saman ryhmän.

Top-10-luettelossa raiskaajien kansallisesta taustasta näkyy vain yksi ei-islamilainen maa (Chile).

Useimmilla raiskaajilla on Irakin tausta, Afganistan, Somalia, Eritrea, Syyria, Gambia, Iran, Palestiina, Chile ja Kosovo. Maahanmuuttajat ja pakolaiset Afganistanista ovat 79 kertaa todennäköisemmin syyllistyneet raiskauksiin kuin ruotsalaiset.

Sama kuvio on nähtävissä kaikkialla Länsi-Euroopassa, ja monissa paikoissa se vaikuttaa väestörakenteisiin julkisissa tiloissa. Kuten islamilaisissa maissa, monissa maissa, joissa on suuri määrä muslimi-maahanmuuttajia, on vähemmän naisia ​​kuin miehillä kaduilla.

Ruotsalainen tutkimus osoittaa, että viime vuonna 34 prosenttia ruotsalaisista naisista on väärinkäytön pelossa pelannut vaihtoehtoisen reitin tai valinnut toisen kuljetusvälineen. 12 prosenttia sanoo, että he ovat jääneet kotiin jostakin muusta suunnitelmasta, koska he pelkäsivät. 23 prosenttia toteaa, että epävarmuuden lisääntyminen vaikuttaa heidän elämänlaatuaan edellisvuoden 13 prosentista.

Ruotsin kansallisen tilastotoimiston, BRÅ: n, kengät, jotka ilmoittivat vuoden 2017 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 3430 raiskausta, uudet tiedot kasvoivat 14 prosenttia edelliseen puolivuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan 9 680 seksuaalista rikollisuutta tehtiin tammikuusta kesäkuuhun. Vuonna 2013 julkaistun BRÅ-raportin mukaan vain 23 prosenttia Ruotsin seksuaalirikoksista on raportoitu, joten Ruotsissa viimeisten kuuden kuukauden aikana tehtyjen seksuaalisten rikosten todellinen määrä on noin 42 000 tapausta. Naisten väkiluku on noin 5 miljoonaa, joten naisen riski joutua seksuaalisen rikollisuuden uhreiksi Ruotsissa on merkittävästi korkea.

BRÅ: n raportti osoittaa myös, että naisten ja myös lasten pitäisi olla tietoisia lisääntyneestä raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten uhasta.

BRÅ: n mukaan 43 prosenttia raiskauksen uhreista on lapsia.

Koska Ruotsissa on valtava määrä raiskauksia, musiikkifestivaalit suunnittelevat nyt sukupuoleen perustuvia tapahtumia aivan kuten islamilaisissa maissa.

Tanskassa on samankaltaisia ​​ongelmia muslimien tekemien riehuvien raiskausten kanssa. Koska maa joutui EU: n ja YK: n painostukseen vuonna 2015 ja alkoi ottaa turvapaikanhakijoita islamilaisista maista, raiskaukset nousivat 163 prosenttia vain vuoden kuluessa.

48 prosenttia saksalaisista naisista sanoo pelkäävänsä kävellä tietyillä alueilla omalla naapurustollaan. 44 prosenttia heistä uskoo, että heidän islamilaisten maiden maahanmuutto uhkaa heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan.

“Suomen kunnianhimo kääntyy itsemurhaksi ja hintalappu on posketon”(<persut)-2018

Perussuomalaiset nostivat kytkintä ilmastoneuvotteluista: “Suomen kunnianhimo kääntyy itsemurhaksi ja hintalappu on posketon”

Puolue julkaisee oman ilmasto-ohjelmansa torstaina.

Perussuomalaiset

 

Eduskuntapuolueiden yhteinen ilmastotyöryhmä sai äkkikäänteen, kun perussuomalaiset päättivät irtaantua työryhmän työstä. Syynä on ilmastotoimien hintalappu.

Perussuomalaiset ihmettelee, miksi Suomen pitäisi etsiä kunnianhimoisia keinoja vähentää päästöjä, kun Saksa, Romania, Bulgaria ja Puola saavat jatkaa kivihiilituotantoaan.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) vetämä työryhmä lähti perussuomalaisten poliittisen suunnittelijan Riikka Purran mukaan heti väärille raiteille.

– Suomen kunnianhimo kääntyy itsemurhaksi tilanteessa, jossa päästövähennystemme taso ei riipu siitä, mitä muut tekevät Euroopassa tai muualla maailmassa, Purra toteaa.

Sipilän johtaman työryhmän tavoitteena on etsiä puolueiden yhteisvoimin keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Perussuomalaisten mukaan Suomen kunnianhimoiset tavoitteet johtavat suomalaisen teollisuuden ulosliputukseen.

Hintalappu on Purran mukaan tavalliselle kansalaiselle liian kova.

– Mahtaako ilmastotyöryhmä uskaltaa kertoa vaateensa posketonta hintalappua veronmaksajalle – kaupunkilaiselle, maakunnissa asuvalle, autoilijalle, omakotiasujalle? Mikäli kustannukset kompensoidaan ylimääräisellä tukipaketilla, mistä ihmeestä nämä sadat miljoonat otetaan? Purra kysyy.

Perussuomalaisten ympäristö- ja energiapoliittinen ohjelma julkaistaan torstaina.

Juttua on muokattu kello 16.52: Jutussa luki, että perussuomalaiset marssivat ulos kokouksesta. Muutettu muotoon: irtaantuivat työryhmän työstä.

¤##¤¤#¤#¤#

.,,,,Mitäköhän keskustalaiset itse pitävät näistä omien pomojensa ulostuloista.  Ruskeita kieliä ihan Pohjoismaat niputtaen eli maailmanparannus Pohjoismaiden kontolle..  Kuka näitä prenikoita oikein kerää kotimaan kansalaisten selkänahoista ?

Tässä kohtaa persuilla sentään joku roti.   Kansa maksamaan kotimaan poliitikkojen komeita puheita- kun muualla pallolla tehdään tosiaan mitä siellä sattuu sopimaan.   Montakohan mopoa tuolla Kiinassa, Intiassa jne  ollaan laittamassa talliin….tai että Usa pistää tehtaan piippuja kiinni huomenissa ?   Suomen maatalous alla olevan jutun mukaan yksi varsinainen hiilijalanjäljen suurtuottaja, joten kenen juttuja tämä maalaisten puolue nykyään on muuten ajamassa ?    Pellothan ovat osin jo paketissa , mutta loppuosa taitaa olla romua täynnään.  >>>>>>

 

LUKE.FI:::::::::Ruoankulutuksella ja –tuotannolla on väistämättä merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Parhaimmillaan ruoka on terveellistä ja tuottaa nautintoa, mutta myös vastuullisesti tuotettua ja kulutettua.

Ruoantuotanto vaikuttaa esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen, ympäristön rehevöitymiseen ja happamoitumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Lisäksi se kuluttaa paljon eri resursseja, kuten ravinteita, maapinta-alaa, energiaa ja vesivaroja.

Maatalous on merkittävin ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen lähde Suomessa

Maataloudesta aiheutuu Suomessa nykyisin noin puolet sekä fosforin että typen kuormasta, joka päätyy Itämereen ihmistoiminnan seurauksena.

Tutkimustiedon perusteella viljelyä on kehitetty ja lannoitusmäärät ovat pienentyneet huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tästä huolimatta vielä ei ole nähtävissä merkkejä maatalouden ravinnekuormituksen vähenemisestä. Kotimaisen ruoantuotannon kehitys edistää kuitenkin keskeisesti mutta hitaasti Itämeren ja erityisesti sen lähiosien tilan paranemista.

Luke tuottaa uusia ratkaisuja tuotannon kehittämiseen, sivuvirtojen hyödyntämiseen ja hävikin ehkäisyyn tuotannon ravinnekuorman vähentämiseksi.

Ruoantuotanto ja -kulutus kuormittavat myös ilmastoa

Ruoantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista eli hiilijalanjäljestä. Vain asuminen kuormittaa ilmastoa ruokaakin enemmän. Liikkuminen on kolmas suuri tekijä.

Suurin osa ruoan ilmastovaikutuksista syntyy maaperästä lannoitteiden käytön seurauksena tai suoraan eläimistä. Ruoantuotannon ympäristövaikutuksia voidaan vähentää jonkin verran, mutta, toisin kuin esimerkiksi liikenteessä ja asumisessa, nykytietämyksen mukaan ei merkittävästi uusin teknologisin ratkaisuin, ei varsinkaan ilmastovaikutusten osalta. Ruoankulutuksen ilmastovaikutuksia voidaan vähentää suosimalla mahdollisimman vähän kuormittavia ruokia ja minimoimalla hävikkiä.

Kestävät valinnat lautasella

Maatalouden päästöt määräävät pitkälti elintarvikkeen ympäristövaikutusten suuruusluokan. Täysjyväviljatuotteet, palkoviljat, hedelmät, marjat ja vihannekset sopivat hyvin ympäristönystävän lautaselle. Hyviä ja ympäristöystävällisiä kasviproteiinin lähteitä ovat pavut, herneet, linssit, pähkinät ja siemenet (esim. auringonkukan tai kotimaisen pellavan). Lisäksi olisi hyvä lisätä lähialueiden pikkukalaa, jonka ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet.

Tuotteiden teollisen jalostuksen energiankulutuksella ja kuljetusmatkoilla on vähäinen merkitys ruokatuotteiden ympäristövaikutuksiin. Myös pakkausmateriaalin määrällä on vähäinen ympäristövaikutus, kunhan pakkausjätteen uudelleenkäytöstä ja loppusijoituksesta huolehditaan.

Luke pyrkii löytämään keinoja ruoantuotannon ympäristö- ja ilmastokuorman hillitsemiseen yhteistyössä eri ketjujen yritysten kanssa.

Yläreunan kuva: Veikko Somerpuro / Luken arkisto

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruoan-ilmastovaikutukset/


Ilmastotalkoot jees, mutta liftareita ei voi olla…..eikä siis myöskään eri kokoisia sääntöjä siellä täällä.   Toisen etu on toisen häviö ja  tällaiset “rivistä esiin astu”-vapaaehtoiset (Suomi esim)… ovat yhden sortin hölmöjä…..ja tosiaan jos kansalta aletaan kysellä, onko vapaaehtoisia poliitikkojen kilpien kiillottajia maisemassa- omalla toimeentulollaan….(ja työttömyyden välillisellä aiheuttamisella) — niin kannattaa miettiä pari kertaa uudelleen.   Mutta ensi vaaleissa tätäkin asiaa voi pohdiskella,  eikä onneksi ei ole pitkää aikaa siihen hommaan.  Jos jotain sitä ennen päätetään, niin lienee syytä vaalien jälkeen korjata asiaa – sikäli mikäli kansan pussista aletaan ottaa kielen väritykseen tarvittavia tulonsiirtoja – ja toki jos kansa ymmärtää vaaleissa kuka tässä mitäkin on ajamassa.    Tämä on sitä tyypillistä Suomen koulupoika-asennetta, missä maksajat ovat eri paikassa kuin kunnian metsästäjät….ne ruskikset.

jk.   Juuri mediassa, ettei lapsiasiavaltuutettu jaksa istua bussissa, vaan kaipaa varmaan privaattikuskia ja Audia perseen alle?     Ilmastotalkoot voisivatkin aloittaa itse höpöttäjä-poliitikot, eli esim europarlamentin porukat….yksi reissu kymmenestä sinne Brysseliin laivalla ja junalla Ruottin kautta.  Miltä se meno maistuu ilman kivaa lentokonetta.  Samoin jokainen eduskunnan heppu ratikkaan ja bussiin tai kävelemään.     Kyllä sitä puhellaan tuolla julkisuudessa ,mutta taitaa omat teot jäädä vähiin yleisellä tasolla…..ja kuten aina — kansa saa olla lampaana näissä hommissa.

“rikspolisstyrelsen” made a visit.-2018

xxxxx

xxfoo 18.11.2018 14038.bmp

RIKSPOLISSTYRELSEN (RPS).          Ruotsin pollarit innostuivat pari kertaa  pingaamaan konettani. ?? ( Kun blokkasin koko Ruotsin IP:t niin lakkasi toimimasta koko netti heheh…  Mistäköhän oli kysymys, Kulkeeko muka koko kotimaan liikenne meiltä Ruotisin kautta? )

Itse en kyllä ollut ruottin sivuille “menossa”  , joten tuo – kuinka ollakaan, liittyi ajallisesti juuri siihen  hetkeen,  kun päätin surffailla TOR:n kanssa netissä.    Eli, mitäpä pitäisi moisesta miettiä……………….ettäkö ruottin poliisi tsekkailee suomalaisia IP-osoitteita, mitkä liikkuvat TORin kanssa maailmalle.    Suomen nettiliikenteestähän kai iso osa kulkee Ruotsin kautta kaapeleita myöten.    Mitä tekoa siis svedupoliiseilla on sivuillani.??

Tuon osoitteen siis blokkasi Peerblock…..mikä ei ole edes päivitetty, mutta näköjään sentään toimii vanhoilla listoilla.        No mikä lie…koko juttu, mutta pitänee mietiskellä, kuka tuolla aina on ronkkimassa konetta.    


ps   Kuva jäi pienenksi, mutta suurenee hiiren (näytä kuva) ja plussan kanssa.  🙂

————–  aiheesta lisää alla – jo vuonna 2009 <<<<<<<:::: >>>>>>>

Ruotsi aloitti verkkoliikenteen salakuuntelun: Mitä pitää tehdä ja tietää?

Talous 1.12.2009 16:51

Viestintäviraston tietoturvajohtaja Erka Koivunen ei usko yksityisihmisten tietoturvan vaarantuvan. Turvallinen viestiliikenne on silti myös käyttäjän vastuulla.

FRA Ruotsin sotilastiedustelun toimipaikka Tukholman lähistöllä. Kuva Urban Andersson / Aftonbladet / Lehtikuva.

Ruotsin kautta kulkeva internet-liikenne on tästä päivästä alkaen Ruotsin sotilastiedustelun seurattavissa.

Se tarkoittaa, että ruotsalaiset voivat salakuunnella suurta osaa Suomesta maailmalle suuntautuvasta nettiselailusta, sähköpostista ja pikaviestiliikenteestä.

Jos käyt vaikkapa New York Timesin tai YouTuben sivuilla, jolloin palveluntarjoaja sijaitsee jossain muualla kuin Suomessa, tähän kaapelia pitkin kulkevaan tietoon Ruotsin sotilastiedustelulla on mahdollisuus tarttua.

Ruotsin tapa seurata sähköistä viestintää ei ole maailmalla ainutlaatuista, vastaavaa toimintaa harjoittaa esimerkiksi Yhdysvalloissa NSA (National Security Agency).

Mitä tästä sitten pitäisi ajatella? Ruotsin sotilastiedustelu FRA on ilmoittanut käyttävänsä tietoja terrorismin torjuntaan.

”Jos ruotsalaiset torjuvat terrorismia, kuten on luvattu, se ei välittömästi vaaranna suomalaisten kansalaisen tietoturvaa, sanoo Erka Koivunen, joka on Viestintäviraston tietoturvayksikön päällikkö.

Viestintävirasto tiedotti perjantaina 27. marraskuuta, että teleyritysten pitää kertoa asiakkaalle, jos tämän tietoturva on vaarassa.

”Ei ole kuitenkaan toiveena, että teleyritykset lähtevät lietsomaan pelottelukampanjaa”, Koivunen sanoo.

”Se olisi suhteetonta, jos miettii, mikä on Ruotsin valtion laillisesti toimivan tiedusteluelimen todellinen uhka yksittäiselle käyttäjälle.”

Mitä pitää tietää?

Millaista tietoa netinkäyttäjän sitten pitää saada?

Koivunen antaa esimerkin:

”Jos nettiyhteyttä tarjotaan suomalaisena palveluna suomalaiselle asiakkaalle, minulla on kuluttajana lupa olettaa, että liikenne pysyy maan rajojen sisäpuolella. Ja jos ei pysy, siitä pitää ilmoittaa.”

Jos surffaa suomalaisella nettiliittymällä suomalaisille sivuille, viestiliikenne saattaa silti koukata ulkomaiden kautta. Kaikkien Suomessa toimivien operaattoreiden liikenne verkosta toiseen ei vaihdukaan Suomessa.

Koivunen kertoo esimerkin, jossa eräästä suomalaisesta verkosta toiseen palveluun suuntautuva reitti kulki Suomesta Ruotsin ja Norjan kautta takaisin Suomeen.

Kyse voi myös olla reititysvirheestä, joskus on joku reitti poikki ja joskus syy voi olla kaupallisesta riidasta teleyritysten välillä.

Yhtä kaikki: asiakkaalle pitää kertoa.

Se mitä asiakas tekee, onkin jo toinen juttu.

Mitä voi tehdä?

Asiakkaankin vastuulla on paljon – pitää ottaa selvää.

Jos käyttäjä surffaa vaikkapa New York Timesin sivuille Yhdysvaltoihin, operaattorilla ei ole velvollisuutta kertoa, että liikennettä voidaan kuunnella matkalla.

Viestintäviraston sivuilla on ohjeita sähköisen viestinnän suojaamisesta. Ne ovat tosin yleisluontoiset, Koivusen sanojen mukaan ”konseptuaaliset”.

Pitäisikö Viestintäviraston antaa yksityiskohtaisempia ohjeita? Vaiko koulun tai yksityisten yritysten?

”Viranomainen ei voi antaa tuotekohtaisia ohjeita. Se voisi olla joku muu taho, ei viranomainen.”

Koivunen sanoo pohdiskelleensa, olisiko tietoturvayrityksillä intoa moiseen liiketoimintaan. Ne tarjoavat jo nyt turvaa tietokoneille (virustorjuntaa ja palomuureja), joten miksi ei laajentaa viestiliikenteen salaamisen suuntaan.

”Tällaisen haasteen voisi teollisuudelle eli Suomen tapauksessa F-Securelle esittää. He toki vastaavat, että ei se ole niin yksinkertaista.”

Koivunen toivoo, että Ruotsin tapauksesta seuraisi ihmisten aktivoituminen.

”Olisi hyvä, että käyttäjät kiinnittäisivät nyt entistä enemmän huomiota viestin salaamiseen, jos haluaa pitää sen omana ja vastaanottajan tietona. Se ei riitä, että jättää sen fatalistisesti teleoperaattorin varaan.”

Kuinka ammattilainen itse salaa viestintänsä?

”Käytän sähköpostin salaamiseen PGP:tä (Pretty Good Privacy). Täytyy sanoa, että sen kanssa menee hermot. Ihmisillä on sen kanssa usein valtavia vaikeuksia. Tämä on kaikkea muuta kuin helppoa.”

Tiedustelu verkottuu

Koivunen sanoo, että FRA-tapaus on esimerkki jo jonkin aikaa vallalla olleesta trendistä: radiotiedustelu ei riitä, pitää alkaa tarkkailla kaapeleita eli käytännössä internetiä.

Se kuvaa tietoliikenneinfrastruktuurin rakenteen kehittymistä; se on trendi, mutta se ei ole uusi trendi.

Koivunen sanoo seuraavansa myös hieman huolestuneena joidenkin yritysten tietoliikenneasioita. Yritys, joka ostaa halvimmat yhteydet tai ulkoistaa it-palvelunsa maailmalle, saattaa joutua ongelmiin huoltovarmuuden ja ikävien yllätysten kanssa.

Merikaapeli voi katketa, liikenne saattaa kulkea usean verkkoa salakuuntelevan maan läpi. Ensi näkemältä halvin ei ole aina lopulta edullisin.

Lue myös
Verkkohyökkäys voisi lamauttaa Suomen (Suomenkuvalehti.fi 9.7.2009)

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talous/ruotsi-aloitti-verkkoliikenteen-salakuuntelun-mita-pitaa-tehda-ja-tietaa/

 

 

 

 

Selling this site sooner or later.-2018

Only bad, that this site hasnt sold anything never. Only “talks”…

 (not marketing-site)… so…   But lets see.

(just hint for my US-readers (30%)….. + some from Hong kong  🙂

Was trying to make deal in Flippa, but not sure, if they accept blogs to their site.

“Stasi” tulee- oletko valmis? -2018

HS: Poliisille halutaan helpompi pääsy arkaluontoisiin potilastietoihin

Lääkärit ovat ministeriön esityksestä huolissaan

Kotimaa

Eeva Kuivas / Yle

Sisäministeriö haluaa laajentaa merkittävästi poliisin pääsyä arkaluonteisiin potilastietoihin, kertoo Helsingin Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Lainmuutosta yritetään viedä läpi kovalla kiireellä, ja esityksen pitäisi olla eduskunnassa jo kuukauden päästä.

Jos ministeriön toive hyväksytään, potilastietoja voitaisiin jatkossa luovuttaa poliisitutkinnan suorittamiseksi, HS kertoo. Muun muassa ulkomaalaisen maassa oleskelun, tulipalon tai työtapaturman selvittäminen ovat poliisitutkintaa. Niin on myös kadonneen henkilön etsintä.

Sisäministeriö haluaisi lääkäreiden lisäksi ilmoittavan potilastietoja poliisille oma-aloitteisesti vakavien rikosten “ennalta estämiseksi”. Sisäministeriö perustelee ajamiaan muutoksia ihmisten turvallisuuden parantamisella. Ministeriön tahto ilmenee pykäläluonnoksesta, jonka se on lokakuussa lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) kommentoitavaksi.

HS:n haastattelemat terveydenhuollon asiantuntijat ovat huolestuneita sisäministeriön ajamasta lainmuutoksesta. Heidän mukaansa se murentaisi terveydenhuollon toiminnalle olennaista luottamusta, mikä voisi johtaa vakaviin seurauksiin.

– Jos poliisi pääsee heppoisilla perusteilla käsiksi potilastietoihin, se rikkoo perustavanlaatuisella tavalla potilas-lääkärisuhteen luottamuksellisuuden, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

“Lääkärillä ei todellakaan ole kristallipalloa”

Yksi muutoksista koskisi vakavien rikosten estämistä. Terveydenhuollon henkilöstö saisi antaa poliisille potilastietoja, “jos se on välttämätöntä sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta”.

HS:n tietojen mukaan pykälässä on kyse etenkin kouluampumisten ja terrorismin ehkäisystä.Lääkäriliiton Myllymäki sanoo pitävänsä hyvin huolestuttavana ajatusta, että potilastietoja luovutettaisiin rikosten “ennaltaehkäisemiseksi”.

– Lääkärillä ei todellakaan ole kristallipalloa sen arvioimiseksi, kuka potilaista tekee tulevaisuudessa jonkun rikoksen, hän sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen pelkää, että jos mielenterveyspotilaiden tietoja aletaan luovuttaa herkemmin poliisille, potilaat eivät enää tule lääkärille.

– Näistä ihmisistä tulee entistä vaarallisempia, jos he eivät uskalla puhua psykiatrille ja jäävät täysin vaille hoitoa, hän sanoo.https://yle.fi/uutiset/3-10493962

/&¤%(#&¤(#%¤(#

No…ehkä aikaa myöten joku ronkkii (omia teitään)  tämän ajatuksen takana olevien päättäjien – omat kaikki terveystiedot näytille tänne nettiin julkisesti  – niin tulee omakohtaista kokemusta siitä, mitä ovat  “yksityiset terveystiedot”.

Suomen touhut alkavat olla  varsin erikoisia tänään 2018 ja tietääkö nyt jokainen varmasti , keitä tästä paskasta saamme kiittää ?

Poliisi tekee nykyään mitä heitä huvittaa, joten voi vain kuvitella, missä virkavalta mielenterveystiedoissa rupeaa hillumaan.   Kukaan ei ole  kohta turvassa mielivallalta.  Poliisi alkaa hypätä siellä täällä etsimässä “hulluja” ja ongelmaisia.  Ja kuten tiedetään, homma on kuin norsulla posliinikaupassa.     nou nou.    Jossain kohtaa menee pollareillakin rajat, ja ne rajat on jo nyt ylitetty. Lisää se porukka tarvitsee sääntöjä ja sanktioita omille toimilleen- ei lisää oikeuksia kansalaisten suuntaan.. ja tässä kohtaa suunta on väärä.      Kohta poliisi vaatii lammaskansaa kävelemään alasti, ja jos kokoomukselta kysyttäisiin – niin homma  sekin menisi kai läpi. Mykkäsen lepakot ovat tosiaan lentotuulella nykyään, eikä tiedä mistä mitäkin imee seuraavaksi – kenen elinmehuja.  Kaikki tuntuu kelpaavan näille  l-jengin jälkeläisille.

jk. Joku voisi etukäteen selvittää, mitä mahiksia tuollaisesta laista – on jälkikäteen saada keissejä EIT:n eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.??     Kun ja jos perustelematonta vainoa.

 

https://www.eff.org/https-everywhere

 no2need:::    Ehkä aika ruveta lisäilemään netin turvavempeleitä??    Pikkuhiljaa sitä sun tätä.   Toiminta niiden kanssa vähän työläämpää, mutta josko jossain kohtaa kannattaa.    Lue aiheesta suomeksi, tuo kun sattui olemaan juuri enkuksi.

/%#/&%#¤###

HTTPS Everywhere

 

 >>>>>   https://www.eff.org/https-everywhere

HTTPS Everywhere is a Firefox, Chrome, and Opera extension that encrypts your communications with many major websites, making your browsing more secure. Encrypt the web: Install HTTPS Everywhere today.

HTTPS Everywhere is produced as a collaboration between The Tor Project and the Electronic Frontier Foundation. Many sites on the web offer some limited support for encryption over HTTPS, but make it difficult to use. For instance, they may default to unencrypted HTTP, or fill encrypted pages with links that go back to the unencrypted site. The HTTPS Everywhere extension fixes these problems by using clever technology to rewrite requests to these sites to HTTPS. Information about how to access the project’s Git repository and get involved in development is here.

Webmasters and prospective contributors: Check the HTTPS Everywhere Atlas to quickly see how existing HTTPS Everywhere rules affect sites you care about! HTTPS Everywhere is governed by EFF’s Privacy Policy for Software.

Problems Installing: Some people report that installing HTTPS Everywhere gives them the error: “The addon could not be downloaded because of a connection failure on http://www.eff.org.” See this FAQ entry for help.

Feedback: If you want to send us your comments, please email extension-devs@eff.org.

Questions and Caveats

Sadly, many sites still include a lot of content from third party domains that is not available over HTTPS. As always, if the browser’s lock icon is broken or carries an exclamation mark, you may remain vulnerable to some adversaries that use active attacks or traffic analysis. However, the effort that would be required to eavesdrop on your browsing should still be usefully increased. Update: in recent versions of Firefox, Mozilla has removed the broken padlock indicator. Now, the only difference between a secure and insecure HTTPS deployment is the blue or green tint on the left of the address bar for secure deployments Answers to common questions may be on the frequently asked questions page. HTTPS Everywhere can protect you only when you’re using sites that support HTTPS and for which HTTPS Everywhere include a ruleset. If sites you use don’t support HTTPS, ask the site operators to add it; only the site operator is able to enable HTTPS. There is more information and instruction on how server operators can do that in the EFF article How to Deploy HTTPS Correctly.

Development And Writing your own Rulesets

Webmasters and prospective contributors: Check the HTTPS Everywhere Atlas to quickly see how existing HTTPS Everywhere rules affect sites you care about! HTTPS Everywhere uses small ruleset files to define which domains are redirected to https, and how. If you’d like to write your own ruleset, you can find out how to do that here. Information about how to access the project’s Git repository and get involved in development is here. Send feedback on this project to the https-everywhere AT eff.org mailing list. Note that this is a public and publicly-archived mailing list. You can also subscribe. Send new rewrite rules or fixes to existing rewrite rules to the https-everywhere-rules AT eff.org mailing list. Note that this is a public and publicly-archived mailing list. You can also subscribe.

Recent Releases

Related Issues:

OP pistää puhelittomat juoksemaan pankkiin asioimaan.-2018

(K.K.):::::   Op  pankki ei siis hyvöksy maksuja ilman puhelinnumeroa.    Missä lakipykälässä moinen lukee.   Että ihmisen olisi omistettava puhelin.  Pankki siis muka voisi vaatia kansalaisilta mitä vain, vaikka pankin toimintoja ilman ei oikein pärjää tänä pänä.   Ei voi mennä maksamaan maksujaan suoraan firmoihin.  Ehkä olisi aika palata siihen aikaan, että konttori on auki ja maksuliikenne pelaa muuallakin kuin pankissa.      Finanssivalvonnan on syytä ottaa tähän kantaa, koska vaikka pankki on melko pakollinen toimintatapa, niin puhelin ei sitä kuitenkaan ole.  Mikään ei pakota omistamaan puhelinta.    Ja siitäkö hyvästä sitten joutuu juoksemaan pankkiin ja maksamaan korkeita tilisiirtoja paperilla.   Sekä että kohta ei ole enää missään toimivia konttoreita.     Kansalaiset alkavat olla vähän kumipalloja kohta näiden pellepankkien kanssa. 

 

Jk.      Ja jos soitat puhelimella varmistuksen – se maksaa.  Rahaa rahaa ja rahaa pankeille.  Privaattilaitosten pitää saada ruokaa, joten käyttäjät maksavat…tai juoksevat pankkiin paikan päälle. Viis siitä paljonko matkaa on lähinpään pankkiin.  Olipa sekin alun perin idea että kaikki rahaliikenne siirretään yrityksistä pankille…kuten palkanmaksu.   Nykyään ei ilman pankkia tahto tulla toimeen – ja sen lisäksi kansalainen pakotetaan omistamaan känny sekä tietokone.      Ei riitä pankin omat turvanumerot ja koodit….sekä että pankki kai vielä ronkkii tietokoneesi turvatiedot samalla kertaa.  Jos on taso  ylhäällä, niin et pääse omalle tilillesi.   Syyksi ilmoitetaan että PANKKi huolehtii SINUN turvallisuudestasi  hehe..    Samaa ilmoittaa esim Kela,, että sähköpostia ei löydy koko taloon.      Siitä vain unohtuu se tosiasia, että on ASIAKKAAN asia, miten riskaabelisti hän haluaa OMIA rahojaan turvata….tai Kelan tietoja.    Jos asiakas haluaa ottaa riskejä omansa kanssa, niin sepä taitaa olla hänen asiansa.

Pankit ovat tehneet itsestään pakollisia” – tai poliitikot ovat sen  saaneet aikaan + ketkä lie — mutta kuningas alkaa olla liian iso saappaisiinsa.   Kohta vielä lisää urkkimiskeinoja lain myötä viranomaisille ja listalle jo myös Kela ja muut.   Kohta on parasta kaivaa se tili tyhjäksi ja siirtää ihan kokonaan rahansa muualle (ei edes pankkilokero taida olla turvassa urkkijoilta) ….joten sinne kesämökin omenapuun juurelle…ja sataan muuhun paikkaan.  On ainakin oma omaisuus omassa päätäntävallassa.

“”””Niinistön piikki eduskunnalle perustuslaista – on merkki”””-2018

Oikeusprofessori: Niinistön piikki eduskunnalle on merkki, että jotain äärimmäisen vakavaa on tapahtunut.

Niinistö huomautti eduskunnalle, että perustuslaissa säädettyä menettelyä syytä noudattaa kirjaimellisesti.

Presidentti Sauli Niinistön perjantaina antama lausuma perustuslain muutoksen käsittelystä on eduskunnalle vakava huomautus, sanoo oikeustieteen professori Pauli Rautiainen Itä-Suomen yliopistosta.

– Se, että presidentti jättää tällaisen lausuman, on merkki siitä, että jotain äärimmäisen vakavaa on tapahtunut. Se on äärimmäisen jykevä ja merkityksellinen toimenpide. Meidän oikeuskulttuurissamme sellaista ei kevytmielisesti jätetä, Rautiainen sanoo STT:lle.

Niinistö vahvisti perjantaina presidentin esittelyssä perustuslain muuttamisen viestisalaisuuden osalta mutta jätti asiakohtaan kriittisen lausuman. Kritiikin kohteena oli eduskunnan menettely, kun se teki päätti hallituksen esityksen hyväksymisestä.

Lue lisää: Tiedustelulain jälkipyykki jatkuu: Presidentti Niinistö jätti pöytäkirjaan lausuman

Eduskunta päätti keskiviikkona perustuslain muuttamisen kiireellisyydestä ja kun kiirehtimisehdotus meni läpi äänestyksessä, katsottiin myös varsinainen muutos samalla hyväksytyksi. Heti tuoreeltaan julkisoikeuden professori Juha Lavapuro huomautti, että asiassa tehtiin vain yksi päätös, vaikka perustuslain kirjain vaatisi kahta erillistä päätöstä. Myös Niinistö lausuma pureutui tähän.

Presidentti Niinistö totesi, että eduskunnan olisi pitänyt noudattaa perustuslakia kirjaimellisesti ja todeta kiireellisyysäänestyksen jälkeen perustuslain muutos hyväksytyksi erikseen.

– Eduskunnan asiaan liittyvä tahto on kiistaton, mutta perustuslain kirjaimellinen tulkinta kyseenalaistaa eduskunnassa noudatetun menettelyn, Niinistö kirjoitti.

Eduskunnalle jo toinen lausuma

Rautiaisen mukaan lausuman tarkoitus on huomauttaa eduskunnalle, että se on toiminut perustuslain vastaisesti ja että jatkossa sen ei tulisi menetellä niin. Rautiaisen mukaan terveessä oikeusvaltiossa tämänkaltaisista muotosäännöksistä ei pitäisi voida lipsua.

– Presidentti on katsonut tarpeelliseksi ohjata eduskuntaa tässä asiassa enemmän oikeusvaltion pelisääntöjä kunnioittavaan suuntaan.

Rautiainen pitää merkittävänä sitä, että tämä on tällä hallituskaudella jo toinen kerta, kun Niinistö jättää lakia vahvistaessaan lausuman. Kummasta tämä kertoo, eduskunnasta vai presidentistä?

– Eduskunnasta ehdottomasti. Pitäisin selvänä, että vastaavassa tilanteessa edeltävät presidentit olisivat toimineet vastaavalla tavalla.

Niinistö antoi edellisen kerran lausuman vuoden 2016 lopulla hyväksyessään lain päivystysuudistuksesta, jonka pelättiin heikentävän ruotsinkielisten potilaiden oikeuksia saada hoitoa äidinkielellään. Tällöin Niinistö painotti kielellisten oikeuksien toteutumista ja muistutti, että oikeus käyttää omaa kieltään, suomea tai ruotsia, on perustuslain turvaama oikeus, jolla on erityinen merkitys sairaalle ihmiselle.

Risikko vetosi asiantuntijoihin

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) sanoi perjantaina, että Niinistön lausuma otetaan vakavasti ja siihen tutustutaan huolella.

– Virkamiehemme käyvät tätä (presidentin) lausumaa läpi. Sen jälkeen pystytään vasta vetämään johtopäätöksiä, mitä presidentti on tarkoittanut, Risikko sanoi medialle perjantaina.

Risikon mukaan keskiviikon istunnon menettelytavoista oli etukäteen keskusteltu perustuslakiasiantuntijoiden kanssa.

– Muun muassa perustuslakiasiantuntija (emeritusprofessori Mikael) Hidén oli nimenomaan suosittanut tämäntyyppistä (ratkaisua), ja virkamiestemme johtopäätökset olivat, että näin voidaan menetellä, Risikko sanoi perjantaina.

Hidén ei perjantaina ehtinyt kommentoida asiaa.

%#&%¤(¤####

Tuntuu välillä, että soppakattilaa on sekoittamassa aika joukko kokkeja. Perustuslain  säätämisiä on päättämässä ja vääntämässä yhtä ja toista professoria, virkamiestä ja muita sekoittajia. Ja aina tuntuu toinen menevän toinen toisensa ohitse, kuka on oikeassa. Käsittämätöntä puuhaa.                                              Olikos siellä jo oikeuskanslerikin tämän syynännyt etukäteen -vai ei. ??        Nimittäin, jos ei auktoriteettia löydy lukemaan, miten se laki oikeasti menee – perustuslakikin siis …..niin ollaanpa aika heikoissa.     Tuon tason asioissa,kuten nytkin on kyseessä – ei enää pitäisi olla purukumia lain pykälät ja säätämisjärjestykset.  

 

 

 

Vieras kieli opetusohjelmaan jo ekaluokkalaisille – englanninopettajan suositus: “Valitkaa joku muu kuin englanti” -2018 (Yle)

Vieraan kielen opetus alkaa ensi syksynä peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Englannin valta-aseman toivotaan muuttuvan.

Vieras kieli

Kyyrillisiä kirjaimia lapsille tarkoitetussa opetustaulussa.
Kalle Heikkinen / Yle

Kuusivuotias Elena Kaivosaari siirtelee kuvakortteja vastaavien venäjänkielisten sanojen viereen. Äiti Annu Kaivosaari ihmettelee vieressä.

– Päiväkodissa oli yhden päivän kielikaruselli ja Elena innostui valtavasti venäjästä. Nyt harkitsemme, että Elena aloittaisi venäjän ensimmäisenä vieraana kielenä, kun koulu alkaa vuoden kuluttua.

Joensuun normaalikoululla on menossa toiminnallinen kieli-ilta tuleville ekaluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Normaalikoulu on varhennetun kieliopetuksen edelläkävijöitä ja täällä voi valita ekalta luokalta lähtien ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi englannin, saksan tai venäjän. Koulu on saanut myös valtionavustusta kielten varhaisopetuksen kehittämiseen ja lisäämiseen. https://yle.fi/uutiset/3-10438183

Elena Kaivosaari
Elena Kaivosaari haluaa oppia venäjää.Jeremias Perätalo / Yle

Englannin lehtori Hilkka Koivistoinen kannustaa valitsemaan jonkun muun kielen, kuin mitä hän itse opettaa. Tätä toivotaan myös yrityksissä ja kieltenopettajien keskuudessa.

_________-

No2nee:::::   Hiphei ja pussi karkkia….. tai jotain.   Että muutakin on kuin Flooraa.        No, tosiaan kaikkien tämän päivän tenavien ei tarvitse matkustella maailmalla tai mennä siis stadia pidemmälle koko elämässään…ja siis valita minkä kielen haluaa.    Mutta jos joku jaksaa tehdä malliksi vaikka karttapalllon….missä on värjätty eri väreillä maat ja valtiot, missä pärjää esim nyt venäjällä, niin pieniin jää reissaamiset sen kielen kanssa.  Suunta on siis lähes pelkkä itse Venäjä ja entisiä itä-blokin maita.   Ranskallakin tekee enemmän tuolla pallolla.  Saksalla sitten jossain tuolla Keski-Euroopassa ja parissa muussa.    Mutta enkku taitaa kelvata koko pallolla jotenkin jopa missä vaan, eli  varmaan olisi karttapallo melkein yhtä väriä….jopa noissa maissa, missä ei omaa kieltä lasketa mukaan. 

  Jollain Venäjän kielellä ei siis tee mitään Saksassa, ei Englannissa, ei Afrikassa eikä Kiinassakaan.     Mutta englanti piisaa joka nurkassa vähintään jotenkin.      Joten ei sille vain mitään voi enää, että enkusta on tullut se “maailmankieli”….  vähän kuin kieli-evoluution tuotosta.  Suosituin vain kasvattaa valtaansa.  

   Mutta valintahan on vapaa…ja kieliä voi opiskella monia, jos kielipäätä´ riittää ja hyvä vain jos näin lapset ja opiskelijat tekevät .   Tevavien pienikin “painostus” nappula-iässä ei ole viisasta, koska “väärästä” kielenvalinnasta voi olla sitten loppuelämän haitta, kun sitä enkkua ei tullutkaan luettua, ja on ummikko vaikkapa maissa, missä määrätyillä muilla kielillä ei tee enempää kuin omalla suomellakaan.   Että vähän taas sitä älliä päähän siihen  skidien  suuntausten valintaan.     Uskontoromupakkoa ja aivopesua kannattaa myös pyrkiä välttämään.  Jokaisen pitäisi jo tänään tietää, mitä vammoja siitä voi seurata.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

( out of context……..greetings to H:s  “märkätukka” ( whistle again  🙂              )

#=(&=/&###

– Valitkaa joku muu kuin englanti, jos siihen on mahdollisuus. Haaveeni on, että varhaisessa kieliopetuksessa voisi olla joku vaikeamman ääntämyksen kieli, kuten kiina tai ranska. Niissä on sellaisia kasvun myötä sulkeutuvia äännealueita, joita olisi hyvä omaksua jo lapsena.

Kielitaidosta huoli hallitusta myöten

Suomalaisten kielitaidon yksipuolistumisesta on oltu jo vuosia huolissaan. Suomenkielisillä myös ruotsintaidot ovat ruostumassa (linkki keväiseen uutiseen).

Aiemmin MTV.fi uutisoi, että suomalaisten kielitaito on kaventumassa ja yksipuolistumassa pelkäksi englannin osaamiseksi. (siirryt toiseen palveluun)

Kieltenopetus alkaa ensi syksynä kaikilla ekaluokkalaisilla. Yleisimmin ensimmäinen vieras kieli on englanti, mutta muitakin vaihtoehtoja on eri puolilla tarjolla. Kieltenopettajat korostavat, että englannin ehtii oppia myöhemminkin, koska sitä kuulee kaikkialla. Opetusministeriön teettämä kielivaranto-selvityskin (siirryt toiseen palveluun)ohjeistaa valitsemaan jonkun muun kielen kuin englannin.

Eden Pejakin perheessä on ennestään monikielisyyttä.

– Osaan suomea ja vähän englantia ja kroatiaa.

Kieli-illan aikana Edenin äiti Ingrid Airaksinen saa huomata, että esikoululainen tietää itse, mitä haluaa vuoden päästä oppia lisää.

– Venäjää, sanoo kuusivuotias Eden Pejak.

Englanninkielisessä työpaikassa olevaa äitiä ei tyttären valinnassa mikään arveluta, vaikkeivät perheen vanhemmat itse osaa venäjää.

– Olen hyvin avoin eri kielille, tässä mennään Edenin toiven mukaisesti. Varhainen opetus on hyvä, lapsi oppii helpommin, Ingrid Airaksinen sanoo.

Vanhempien ei tarvitse osata kuin kannustaa

Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen professori Ritva Kantelinen lieventää vanhempien arkuutta valita lapselleen sellainen kieli, jota kotona ei osata. Normaalikoulussa tehdyn kyselyn mukaan eka-tokaluokkalaiset kaipaavat vanhemmiltaan kannustusta, mutta ovat sitä mieltä, että liikaa ei kieliläksyissä saa auttaa. Lapset haluavat tehdä itse.

– Varhainen kieltenopetus toteutetaan leikin ja toiminnallisuuden kautta. Vanhempien kannattaa unohtaa ne omat muistonsa kieliopin tankkaamisesta, sanoo Kantelinen.

Tutkimusten mukaan ensimmäisten kouluvuosien aikana kielten oppiminen on helpompaa kuin myöhemmin. Se on yksi syy siihen, että kielten opetusta aikaistetaan.

Varhennettu kieltenopetus tulee osaltaan monipuolistamaan kielitaitoa, toivoo professori.

– Lapselta puuttuvat estot kielitaidon kehittämiseen. Lapsen herkkyysvaihe ja rohkea, reipas ja ennakkoluuloton asenne on suuri apu.

Kangastaululla värikkäitä opetustauluja, joissa klovni ja eri määrä numeroita englannin kielellä.
Elisa Kinnunen / Yle

Professori Ritva Kantelinen toteaa myös, että minkä tahansa kielen oppiminen edistää muiden kielten oppimista. Ihmisen aivoihin mahtuu muutakin kuin varhain opitut kielet.

Äiti Annu Kaivosaari pohtii, että on helpompi tehdä kielivalinta lapselle, kun tämä itse osoittaa niin vahvaa kiinnostusta kuin Elenalla on venäjän kieltä kohtaan.

Elena Kaivosaari onkin päättäväinen.

– Venäjän kieli on kiva, koska saa oppia uusia asioita. Ja saa itse rauhassa miettiä mikä on kiva kieli.

Kela vauhdissa jälleen. -2018

no2:::  Mikä puolue ehtii puuttua tähän asiaan, koska eiköhän tuon romulaitoksen toiminnasta joku vastaa vimpan päälle.  Vaalit ovat tulossa.  Vai eikö paskan tuottaminen ja sen estäminen  kiinnosta puolueita ollenkaan. ??

   Mistä kertoo tuottamisen suhde  laatu20 / hinta 80    ????

(/&#)%)&%##

Kelan kilpailutukset ovat jälleen joutuneet arvostelun kohteeksi: Vaikeavammaisten lasten perheet ihmeissään

Kela vakuuttaa, että myös kuntoutuksen laatuun on kiinnitetty huomiota.

Kansaneläkelaitos

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukset herättävät huolta erityisesti lasten parissa työskentelevissä fysioterapeuteissa.Jenni Joensuu / Yle

Kelan kilpailutukset ovat jälleen joutuneet arvostelun kohteeksi. Esimerkiksi Lasten Omaishoitajat ry (siirryt toiseen palveluun) on ilmaissut huolensa vaikeavammaisten lasten fysioterapiasta, jota ei kilpailutusten vuoksi pian harjoitakaan ehkä tuttu terapeutti.

Osa kuntoutuksen palveluntuottajista vaihtuu (siirryt toiseen palveluun) ensi vuoden alussa. Kaikki vanhat tuottajat eivät pystyneet vastaamaan Kelan uusiin kilpailutuskriteereihin, joissa hinta on nostettu laatua tärkeämmäksi.

– Kela ei ollut kiinnostunut siitä, millaista koulutusta tai erityisosaamista tekijöillä on, kritisoi Lasten Fysioterapia ry:n puheenjohtaja Reetta Tuomisto Ylelle.

Uudessa kilpailutuksessa painotettiin ensimmäistä kertaa hintaa 80 prosenttia ja laatua 20 prosenttia. Lasten Fysioterapia ry mainitsee tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) Kelan eteläisen vakuutuspiirin kilpailutuspäätöksestä, joka pudotti 140 fysioterapian palveluntuottajaa kuntoutuksen ulkopuolelle.

Kela tekee kilpailutukset vakuutuspiireittäin (siirryt toiseen palveluun).

“Joillain paikkakunnilla ei ole yhtään lastenneurologiaan erikoistunutta palveluntuottajaa”

Myös Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on kritisoinut Kelan menettelyä.

Yhdistys kirjoittaa tiedotteessaan, että joillakin paikkakunnilla Kelan kilpailutuksessa hyväksymien terapeuttien joukosta ei löydy yhtään ainoaa lastenneurologiaan erikoistunutta palveluntuottajaa.

– Niin vaikeavammaisten lasten perheiden kuin heille kuntoutuspalveluja tuottavien, pitkälle erikoistuneiden terapeuttien huoli ja hämmästys on suuri.

Kelan etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ei osaa ottaa kantaa yksittäisten alueiden kilpailutustilanteisiin.

– Terapeuttien vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin tietty peruskoulutustaso, ja lisä- sekä täydennyskoulutus on huomioitu erikseen myös tässä kilpailutuksessa, Ahlgren sanoo.

– Kaikissa kilpailutuksissa laatu on kuvattu melko korkeaksi palvelukuvaukseen.

Ahlgrenin mukaan kilpailutuksessa on tosiaan painotettu aiempaa enemmän hintaa, mutta ensi kertaa otettiin huomioon myös maantieteellinen kattavuus.

– Se on selkeä uudistus, jonka olemme kilpailutukseen tehneet.

Etelässä ja idässä päätökset tehtyinä, keskisessä Suomessa käsittely kesken

Kelan mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintapäätökset on nyt tehty eteläisessä Suomessa, mutta kaikkia päätöksiä ei olla vielä postitettu.

Itäisessä vakuutuspiirissä on tehty suurin osa päätöksistä, läntisessä Suomessa noin puolet ja pohjoisessa kolmasosa. Keskisessä vakuutuspiirissä päätöksiä ei ole vielä tehty.

Mikäli terapeuttia ei hyväksytty palveluntuottajaksi tässä kilpailutuksessa, ei hänellä ole Kelan Tuula Ahlgrenin mukaan muuta vaihtoehtoa kuin odottaa seuraavaan kilpailutukseen.

Reetta Tuomisto ei tähän ole tyytyväinen.

– Terapiasuhteiden katkeaminen voi olla kohtalokasta jopa vuosiksi. Kestää kuitenkin aikaa ennen kuin uusi terapeutti pystyy muodostamaan luottamus- ja vuorovaikutussuhteen. Tämä ei siis koske pelkästään ammattilaisia, vaan ennen kaikkea asiakkaita, hän sanoo.

Lue lisää:

Kela muutti 38 000 suomalaista koskevan terapiakilpailutuksen kriteerejä – hinta nostettiin laadun edelle

https://yle.fi/uutiset/3-10439450

Bentsodiatsepiineja ei pidä kauhistella.-2018

Potilaan lääkärilehti:::::”””Bentsodiatsepiineja ei pidä kauhistella”””

 

http://www.potilaanlaakarilehti.fi

Matti O. Huttunen
Kirjoittaja on LKT, professori, psykiatrian erikoislääkäri

Arvostetut psykiatrit Carl Salzman ja Richard Shader ilmaisivat äskettäin huolensa bentsodiatsepiinien käyttöön kohdistuvasta kohtuuttomasta paheksunnasta. Sama kauhistelu uhkaa myös Suomessa ahdistuneisuudesta ja unettomuudesta kärsivien potilaiden asiallista hoitoa. Useat psykiatrit ovat kertoneet potilas­tilanteista; lääkäri on lopettanut potilaan vuosikausia käyttämän ja hyvin toimineen bentsodiatsepiinilääkityksen ilman minkäänlaista ­annostitrausta.

Bentsodiatsepiineihin kohdistuva kauhu on joskus saanut lähes absurdeja piirteitä. Täysin muistamattoman Alzheimer-potilaan rauhoittava bentsodiatsepiini lopetetaan, koska lääke heikentää muistitoimintoja. Hyvin toiminut bentsodiatsepiini korvataan kahden eri masennuslääkkeen ja yhden psykoosilääkkeen suuri­annoksisella yhdistelmällä. Äitinsä hautajaisia jännittävälle tyttärelle ei kirjoiteta kymmentäkään tablettia tematsepaamia, koska se on niin ”koukuttava”.

Tämä olisi ymmärrettävää, jos perusteena olisivat tosiasiat. Huomattava osa peloista on kuitenkin joko vääristyneitä tai karkeasti ylimitoitettuja.

Käsitteet on sekoitettu

Keskusteltaessa bentsodiatsepiinien aiheuttamasta lääkeriippuvuudesta sekoitetaan lääkkeen käytön aiheuttama fysiologinen riippuvuus, psyykkinen addiktio ja päihteellinen käyttö. Valtaosin bentsodiatsepiinien käyttöön liittyvä lääkeriippuvuus on luonteeltaan vain ohimenevinä lopetusoireina ilmenevää ­fysiologista riippuvuutta, joka on tavallista myös useimpien masennuslääkkeiden kohdalla.

Vaikka bentsodiatsepiinien, nukahduslääkkeiden ja myös pregabaliinin käyttöön voi masennus- ja psykoosilääkkeistä poiketen kehittyä joko psyykkinen tai päihteellinen addiktio, ­ongelma koskee vain vähemmistöä kaikista potilaista. Vastoin yleistä kuvitelmaa useimmille potilaille vaikutus ei ole lainkaan päihdyttävä. Päihderiippuvaisetkin käyttävät bentsodia­tsepiinejä valtaosin päihteiden korvikkeina tai vahvistajina, päihteiden vierotusoireiden hoitamiseksi tai lievittääkseen ahdistuneisuuttaan. Monen lääkärin kuvitelma vähäisenkin bentsodiatsepiinien käytön voimakkaasta ”koukuttavuudesta” ei yksinkertaisesti ole totta.

Tiiviissä hoitosuhteessa bentsodiatsepiinien käyttö voi joskus myös olla opiaattikorvaushoidon tapaan pienin paha autettaessa vaikeasti ­alkoholisoituneita potilaita. ”Bentsoja” katukauppaan ja suonensisäiseen päihdekäyttöön metsästävät pikkurikolliset paljastuvat kyllä nopeasti aidossa hoitosuhteessa.

Bentsodiatsepiinien anksiolyyttiseen vaikutukseen ei sedatiivisuuden tapaan myöskään pitkäaikaisessa käytössäkään kehity olennaista toleranssia. Annoksen olennainen kas­vaminen on yleensä merkki joko psyykkisen ­addiktion kehittymisestä tai päihteellisestä käytöstä.

Haittoja korostetaan yksipuolisesti

Asenteellisten syiden takia myös haittavaikutuksia korostetaan. Bentsodiatsepiinit heikentävät jossain määrin muistia, mutta niin tekevät monet masennus- ja psykoosilääkkeetkin. Lieväasteinen muistin heikentyminen voi potilaan näkökulmasta myös olla pienempi paha kuin jatkuva ahdistuneisuus.

Bentsodiatsepiinit lisäävät etenkin iäkkäiden potilaiden kaatumisriskiä, mutta niin tekevät myös mm. masennus- ja psykoosilääkkeet. Hyvästä siedettävyydestään huolimatta bentsodiatsepiinit kuitenkin helposti korvataan kalliimmilla masennus- tai psykoosilääkkeillä, joilla kuitenkin on useammin joko kiusallisia tai myös vaarallisia haittavaikutuksia.

Sama asenteellisuus ilmenee myös tavassa, jolla tutkimuksissa havaittu assosiaatio bentsodiatsepiinien käyttöön liittyvistä haitoista tulkitaan pohtimatta syy-seuraussuhteeksi. Joissakin tutkimuksissa todettu yhteys myöhemmin kehittyvään dementiaan voi vähintään yhtä hyvin selittyä dementian riskiä lisäävällä ahdistuneisuudella tai dementian esioireilla.

Kielteisen asenteen taustalla on varmasti useita tekijöitä. Uusia ja kalliimpia lääkkeitä on markkinoitu myöhemmin vääräksi osoittautuneilla väitteillä, että ne eivät aiheuta riippuvuutta. Toinen syy on pitkäaikaisten hoitosuhteiden väheneminen ja hoitavien lääkäreiden jatkuva vaihtuminen. Kolmas syy lienee potilaiden ­ahdistus- ja unettomuusoireiden väheksyminen.

Bentsodiatsepiineihin liittyy kaikkien hoidollisesti tehokkaiden lääkkeiden tavoin ongelmia ja haittavaikutuksia. Ne ovat kuitenkin paras lääke niin tilapäisen ja lyhytaikaisen ahdis­tu­neisuuden hoitoon kuin osalle pitkäaikaisesta ahdistuneisuudesta kärsivistä potilaista. Tämän vuoksi toimipisteiden kyltit ja päätökset rauhoittavien ja unilääkkeiden määräämisen tai uusimisen kiellosta ovat asenteellisuudessaan surullista luettavaa ja kuultavaa.

Matti O. Huttunen
Kirjoittaja on LKT, professori, psykiatrian erikoislääkäri

Perustuu Lääkärilehdessä 3/2016 julkaistuun näkökulmakirjoitukseen.

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/bentsodiatsepiineja-ei-pida-kauhistella/

 

Ammattiliiton mainoskampanja loukkasi porvarileiriä…..-2018

Ammattiliiton mainoskampanja loukkasi porvarileiriä – SAK puolustautuu: Kuva välittää tunteen siitä, mitä työpaikalla voisi pahimmillaan tapahtua

Mainoskampanjalla SAK vastustaa hallituksen esittämää pienten yritysten irtisanomissuojan heikentämistä.

irtisanominen

Kuvakaappaus SAK:n nettisivusta.
SAK:n mainoskampanja irtisanomislaiksi ristittyä lakiesitystä vastaan on saanut joukon kokoomusvaikuttajia ja yrittäjiä loukkaantumaan. Kuvakaappaus SAK:n nettisivusta.sak.fi / Yle Uutisgrafiikka

Palkansaajien keskusjärjestö SAK:n mainoskampanja irtisanomislaiksi ristittyä lakiesitystä vastaan on saanut joukon kokoomusvaikuttajia ja yrittäjiä loukkaantumaan.

Maanantaina julkistetussa “Viimeinen niitti” -kampanjassa (siirryt toiseen palveluun) on kaksi kuvaa, joista toinen on herättänyt tuohtumusta.

Kuvassa on tummana hahmona näkyvä työnantaja ja selvästi työtapaturman kohteeksi joutunut työntekijä. Työnantaja syyttää työntekijää vaarallisten työolosuhteiden sijaan vääränlaisesta asenteesta, ja antaa tälle potkut.

Ala-arvoista maalailua ja ylilyönti uhkakuvien luomisessa, sanovat muun muassa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen, Suomen Yrittäjien juristi Albert Mäkelä ja pääomasijoittaja Kim Väisänen.

Kriitikoiden mukaan kuva antaa lähtökohtaisesti valheellisen kuvan koko lakiesityksen tarkoituksesta.

SAK: Uhka on realistinen

SAK:n yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtaja Hannu Jouhki sanoo Ylelle puolustavansa kampanjaa.

Hänen mukaansa kyse ei ole ylilyönnistä, vaan päinvastoin realistisesta uhasta.

– Kuvituksen tarkoituksena on nimenomaan kuvata sitä todellisuutta, johon voitaisiin pahimmillaan joutua, Jouhki sanoo.

– Tämä kuva kertoo siitä, että jos lakiesitys olisi voimassa, työntekijöiden kynnys nostaa esiin työpaikan työturvallisuutta heikentäviä asioita voisi kohota.

Jouhki huomauttaa, että lakiesityksessä puhutaan nimenomaan työnantajan ja työntekijän välisen luottamussuhteen heikentämisestä irtisanomisperusteena – siis siitä, että työntekijä saa hankalan ihmisen maineen.

Suomessa työturvallisuutta pidetään kuitenkin tärkeänä ja yhteisenä asiana. Onko kuvan sanoma viety liian pitkälle?

– Kuva on tietyllä tavalla alleviivaava. Mutta siinä pyritään välittämään yhdellä kuvalla tunne siitä, millainen maailma työpaikalla voisi pahimmassa tapauksessa vallita, Jouhki vastaa.

Kaikuja Lohtanderin porvariporsaasta

Kuva on herättänyt kaikuja vuoden 2007 eduskuntavaaleja varten tehdystä SAK:n tv-mainoksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa näyttelijä Oiva Lohtander esittää porsastelevaa porvaria.

Mainoksessa porvari ahmii herkkuja yltäkylläisen pöydän ääressä ja suomii työntekijöiden kahvitauko- ja lomaoikeuksia.

SAK veti tuolloin mainoksen pois juuri ennen televisioesityksiä. Mainoksen luomat mielikuvat saivat tyrmäävän vastaanoton, ja asiasta oltiin huolissaan osin myös SDP:n leirissä.

Jouhkin mukaan “Viimeinen niitti” -mainoksen poisvedosta ei ole keskusteltu.

Hänen mukaansa on tärkeää, että niillekin jotka eivät seuraa politiikkaa pilkuntarkasti, pystytään konkretisoimaan riittävän helposti ja vahvasti, miksi SAK kehottaa jäseniään vastustamaan lakiesitystä.

– Me seisomme kampanjamme takana. Jos ajatellaan kulunutta syksyä, niin julkisessa keskustelussa on ollut aika raskaita äänenpainoja. Työntekijöitä on syytetty laiskureiksi ja tapauksiksi, joista pitäisi päästä eroon.

Tästä irtisanomiskiistassa on kyse

Hallituksen ajaman lakiesityksen tarkoituksena on helpottaa irtisanomista pienissä, alle 20 hengen yrityksissä.

Irtisanomista halutaan keventää henkilöperusteisesti. Käytännössä työnantaja voisi nykyistä helpommin irtisanoa työntekijöitä, jotka aiheuttavat hankaluuksia tai eivät suoriudu työtehtävistään asiallisesti.

Lakiesitystä ei ole vielä annettu. Sen lausuntokierros päättyi elokuun puolivälissä.

Työnantajapuoli, muun muassa Suomen Yrittäjät, on kannattanut lain muuttamista. Järjestön mukaan uudistus lisäisi työpaikkoja, koska yritykset uskaltaisivat palkata enemmän työntekijöitä.

Ammattijärjestöt puolestaan ovat koonneet rivinsä työtaisteluita varten. Ne kutsuvat lakiesitykseen esitettyjä helpotuksia “pärstäkerroinirtisanomisiksi” juuri henkilöperusteen laventamisen vuoksi.

Professorit ovat tuoneet esiin huolestuneita äänenpainoja. Esimerkiksi Uuden Suomen haastattelema (siirryt toiseen palveluun) työoikeuteen erikoistunut emeritusprofessori Niklas Bruun kehottaa hallitusta hylkäämään asian. Bruunin mukaan uudistus voisi pahimmillaan johtaa työnantajan mielivaltaisiin päätöksiin, mikä olisi perustuslain vastaista.

https://yle.fi/uutiset/3-10410149

¤#¤#¤#&%¤%#

heheheheeee.   Että oikein loukkasi…kamalaa.     Itse kun oli työelämässä ja kymmenissä työpaikoissa – niin noita irtisanomisia eli kenkää persuksiin, tuli kyllä nähtyä.   Ja perusteista viis.        Eräänkin kerran heitin kenkää saaneen hepun kotiinsa omalla työautollani …kesken päivää (siis minä olin työssäni, mutta minut vain laitettiin viemään kundi kotiinsa)……..kuka valitteli koko matkan, että mitä vittua mä tein väärin, ku en töpänny mitään ja hoidin kaikki työni.   // 

  Kundi siis sai kenkää koeaikana muutaman päivän tai oliko  viikon jälkeen – koska oli siihen kuskin hommaan vain liian “hidas”.     Kaasujalka ei siis ollut tarpeeksi painava,ja kun koeaika on mitä on, niin eipä siihen kummoista syytä tarvita – ja työnantajahan voi keksiä toki paremman paperille,  kuin että ylinopeuksia olisi tarvinnut ajaa.  Sanoinkin hepulle tuon, eli että hitaus oli potkujen syy, koska tiesin sen, mutta hän väitti toki vastaan ja oli pettynyt, kun sai lähtöpassit.  Syyksi kelpaa vaikka ettei tunne kaupunkia tms. Ei sitä kukaan perään kysele– koska koeaika.   //

    Näitä riittänee työelämässä tuhansin ja tuhansin, jos niitä joku viitsii kertoa.   Kenkää ihan mistä syystä vain.  Ja tosiaan , pärstäkerroin riittää hyvin syyksi itse työnantajalle, vaikka paperissa lukisi mitä.       Että nyt tuossa porvarileiri pomppii ihan turhanpäiten, hehehe…muodon vuoksi – vai eivätkö muka itse tunne omaa ruohonjuurtaan, jos muuta väittävät.   Tarinoita aiheesta riittää,jos niitä tosiaan joku jaksaa kaivaa ja tuoda esiin.   

&%¤&%

jk::      Sormilämmittelyä tässä aamyöstö, kun ei muuta puuhaa klo 05.      Tulee niin monia muistoja mieleen heheh..työelämästä.       Eli, yksi syy toki kengän saamiseen on se, ettei opinkaan jälkeen opi työtään.  Itselle kävi kerran niin, kun olin eräässä romufirmassa töissä…eli näitä työnvälityslafkoja, ketkä vetävät siivun välistä ja tukevat pätkätöitä eli heidän iilimatohommansa….anyway.                       

  Menin sitten erääseen työpaikkaan atk-jälkikäsittelijäksi.  Hommaa tehtiin x-laitteen/koneen kanssa, mikä siis erottelee useamman paperin toisistaan(tietokoneajoista peräisin olevia, en muista enää edes miksi kutsutaan) — eli tietokoneella ajetaan tietoja paperille, joista tulee puolen metrin pinoja…mitkä sitten asetetaan tähän jälkikäsittelylaitteeseen, mikä leikkaa nipuista reunat sekä irrottaa esim 4 paperia toisistaan  ja tekee niistä omat pinonsa.  Vähän  kuin iso monistuskone, mutta toiminnot toisinpäin…eli erottelua ym.            No kun minulle tuotiin noita pinkkoja paperinippuja, joita saattoi olla esim 7-10….niin ne oli numeroitu esim 1-10.    Homma piti tehdä sitten niiin, että jutta alkoi tuosta nro 10 nipusta, mikä muistaakeseni käännettiin toisinpäin, jolloin se viimeisen nipun alimmainen paperi – oli koneesta tulossa ulos ensimmäisenä. jotain sinne päin. Jokainen pino samoin, jotta järjestys säilyi….ja siis joka pino piti muistaa kääntää toisinpäin ennen laitteeseen laittoa. Muuten kone leikkasi väärältä puolen reunat sekä tietty järjestys paperisivuissa oli väärä.

   Ja sitten piti muistaa se leikkuri, mikä leikkasi papereiden reunat mitan mukaan….vasemmalta jotain ja oikealta jotain muuta.~~~     No siinäpä sitten mentiin niin sekaisin pinojen kanssa, että leikkuri oli leikannut mitä sattuu(leikkasi tekstiä kun pino oli väärinpäin) …ja numerot olivat samoin ihan mitä sattuu, kyseisissä pinoissa…ja papereissa.              En ollut toki saanut mitään oppia tuohon hommaana ja tiesihän palkkaaja sen.   Mutta olin tuohon hommaan vain liian tumpelo.     Vika oli siinä, että tuollaista 10 nipun paperitietoa jouduttiin sitten ajelemaan tietokoneelta useampi tunti kai, ennenkuin tulivat uuteen käsittelyyn uudet pinkat.      Pari päivää töpeksin koneen kanssa, enkä oppinut…ja kenkäähän siitä tuli.   Ei mitään, homma ok, koska työ ei ollut minua varten tai toisinpäin.  Kyse oli myöskin juuri näistä määräaikaisista, joten olin sitten toisessa hommassa taas viikon päästä (tämä siis n 45vuotta sitten)     Nyt eläkkeellä nuo muistoja vain, mutta pätkätyöt ovat niille, kenelle se sopii, mutta se ei voi olla eikä saa olla pakkoa missään kohtaa.  Normi-ihmisen elämässa on haittaa työn epävarmuudesta, eikä se ole mikään tila, minne on syytä pyrkiä.   Jos ennenvanhaan porukka (tehtaissa jne töissä) —olisi ruvennut rakentamaan taloaan tämän päivän puhelinmyyjä-duunien tms mukaan eli pätkä, -ja paskaduuneja — niin olisi voinut äkkiä talonrakennukset jäädä  ja puolivalmis talo mädäntyä siihen paikkaan, kun ei olekaan “duunia just tällä viikolla…— tai tässä kuussa”.   Sitähän se pätkä on nykyään…eli otetaan kun tarvitaan.    Mutta on vähän väärä järjestys normijengin kannalta.

Onhan näitä.

 

 

 

Uutiskanava: Coca-Cola harkitsee laajentumista kannabis­juomiin.-2018

 

Asiasta kertoneen kanadalaisen talousuutiskanavan mukaan tavoitteena ei todennäköisesti olisi päihdyttävien juomien kehittäminen. Sen sijaan kannabidiolia lisäämällä yritettäisiin saada aikaan tulehdusta, kipua ja lihaskouristuksia helpottava juoma.

Kannabiskasvi kuvattuna laboratoriossa Itävallan Wienissä.
Kannabiskasvi kuvattuna laboratoriossa Itävallan Wienissä. (KUVA: Leonhard Foeger / Reuters)

Coca-Cola harkitsee laajentumista kannabisjuomiin.

Limsajätti on aloittanut ”vakavat neuvottelut” kanadalaisen lääkekannabiksen tuottajan Aurora Cannabiksen kanssa mahdollisuudesta valmistaa kannabidiolilla (CBD) maustettuja juomia, kertoi kanadalainen talousuutiskanava BNN Bloomberg maanantaina. Yhtiön kurssi oli maanantaina uutisen jälkeen yli 15 prosentin nousussa.

Uutiskanavan mukaan tavoitteena ei todennäköisesti olisi päihdyttävien juomien kehittäminen. Sen sijaan kannabidiolia lisäämällä yritettäisiin saada aikaan tulehdusta, kipua ja lihaskouristuksia helpottava juoma.

”Siitä tulee pikemminkin palautusjuomien kategoriaan kuuluva juoma”, kuvasi BNN Bloombergin haastattelema lähde.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Coca-Cola ei kommentoinut uutista. Se kuitenkin ilmoitti ”seuraavansa tiiviisti” kehitystä, joka liittyy kannabidiolin käyttöön hyvinvointiin liittyvissä juomissa.

Muutkin juomayhtiöt ovat kiinnostuneet kannabiksesta.

Elokuussa olutmerkki Coronan omistaja Constellation Brands kertoi aikovansa sijoittaa 3,7 miljardia euroa kanadalaiseen kannabisalalla toimivaan Canopy Growth -yhtiöön. Pörssitunnusta WEED käyttävän Canopy Growthin kurssi nousi tämän jälkeen heinäkuuhun verrattuna noin kaksinkertaiseksi.

Olutvalmistaja Heinekenin omistava Lagunitas-yhtiö kehittää kannabispitoista mineraalivettä. Siinä kuitenkin käytetään tetrahydrokannabinolia (THC), joka aiheuttaa kannabiksen päihdyttävän vaikutuksen.

Juomayhtiöiden kannabista kohtaan osoittaman kiinnostuksen taustalla on useissa maissa höllentynyt lainsäädäntö kannabiksen käytön suhteen. Kanada päätti kesällä sallia kannabiksen viihdekäytön. Se muuttuu lailliseksi kuukauden kuluttua, 17. lokakuuta.

Kanadasta tulee ensimmäinen vauras teollisuusmaa, joka laillistaa kannabiksen viihdekäytön. Aiemmin kokonaisista maista vain Uruguay on laillistanut sen.

Yhdysvalloissa kannabiksen käyttö on sallittu 29 osavaltiossa joko lääkkeenä tai viihdetarkoituksessa. Kalifornia laillisti viihdekäytön tammikuun alussa.

Suomessa kannabiksen käyttö on kielletty.

Coca-Cola on maailman suurin juomavalmistaja.

Sen liikevaihto supistui viime vuonna 15,5 prosenttia 30,3 miljardiin euroon.

Vastikään se ilmoitti ostavansa Costa Coffee -kahvilaketjun.

Väärä lääke vei pojan vuosiksi psykiatriseen hoitoon – 16-vuotiaana hän onnistui paljastamaan, kuinka lapsia alistetaan ja nöyryytetään laitoksissa ympäri maata.-2018

Väärä lääke vei pojan vuosiksi psykiatriseen hoitoon – 16-vuotiaana hän onnistui paljastamaan, kuinka lapsia alistetaan ja nöyryytetään laitoksissa ympäri maata

Sairaita lapsia on esimerkiksi kääritty mattoon ja pidetty talutusvyössä. Tapaukset jäävät piiloon, kun raportteja kirjataan väärin ja valvonnassa on puutteita.

Lapset ja nuoret

#/¤#%¤#/%¤#/%#¤
   (((((   No2need::    Allaolevaa juttua ei ole ollenkaan vaikea uskoa.    Hoitoon joutaisivat näköjään perverssit hoitajat…ja vankilaan – epäkelvot lääkärit, ketkä sallivat sairaaloissa tai hoitopaikoissa moista kohtelua.     Ja kuten mainittu, tuollaiset ovat pelkkää jäävuorenhuippua.     Ja missä tosiaan vastuu kenelläkään.   Yksikään hoitaja tai lääkäri ei joudu tiilenpäitä lukemaan, vaikka tekisi mitä tuollaista vuositolkulla – ilman tappamista tai seksuaalista väkivaltaa.    Mutta mielenterveyshoidon ja sen keralla  – näyttää voivan toimia miten huvittaa.   Valta tekee joskus hoitajat  enemmän kipeäksi kuin potilaat.      Ja vastuu on myös kotimaan poliittisilla päättäjillä  mutta kuten arvata saattaa  – ei sitä vastuuta ole näkynyt yhtään missään.    Mielenterveystyö kaikilta puoliltaan – on ollut romuna jo vuosikymmenet.    Ehkä natsi-ajoilta ja niiltä main   jäi jotain geeneihin tai ajattelutapaan Suomessa…. että vammaiset ja sairaat voi hoitaa hautaan -sama se mitä tietä.    Suomen mielenterveyshoidon historia ei liene kovin herkkua luettavaa, kuka siihen  lukemiseen  syventyy..   saati tosin muuallakaan Euroopassa aikoinaan.  )))
JK::::::   Tässä taas se normi toteamus, että toki surkeuksia ei ole JOKA paikassa….ja hyvää hoitoa saa monessakin paikassa.  On hyviä hoitajia ja on hyviä lääkäreitä sekä psykologeja jne.    Kärjistykset tulevat esiin toki jäävuoren huipuissa, mutta loppupeleissä asia on niin, että edes jäävuoren huippuja ei saisi noissa hommissa-olla edes olemassa.     Mutta valta sumentaa….ja ammattitaidottomuus sekä hoitopuolen omat ongelmat sitten tekevät siellä täällä sitä romutoimintaa.   Ja kuten meillä kotomaassa tapana — oikein mistään ei saa mitään tuomioita eikä kunnon sanktioita.   Virkamiehet ja naiset ovat kuin hylkeet ja merikotkat – eli suojeltua kamaa.   Sama se mitä tekee, niin aina voi vaihtaa mestaa 500-1000kilsaa…eikä kukaan tunne eikä tiedä – eikä perään huutele.(useinkaan).   Näinhän toimivat mm alkkislääärit ja muut…eli vaihtavat paikkakuntaa, kunnes valvonta ehtii tarpeeksi monta kertaa perään.   Tosin siihen mennessä on jo tullut vastaan  monta potilasvahinkoa tai läheltä piti…..tai joka tapauksessa potilasturvallisuus vaarantunut.  Minne muualle osoitella, kuin mm kollegiaalisuuteen….sekä valvonnan puutteeseen.
&”%(“(&¤%&%¤””

– Soita ambulanssi!

9-vuotias Jere valui hikeä ja raapi itseään. Jeren äiti oli kauhuissaan. Vain hetkeä aikaisemmin poika oli käynyt isänsä kanssa saunassa ja alkanut sen jälkeen piirtää. Kohtaus oli alkanut sekunnissa.

Takana oli hauska päivä, sillä Jere ja hänen isänsä olivat olleet pelaamassa jalkapalloa. Ennen lähtöä hän oli nielaissut ensimmäisen ADHD-lääkkeensä.

Itä-Suomessa asuva Jere oli villi lapsi. Toisen luokan lopussa opettajat kyllästyivät vilkkauteen.

Haluan, että kaikki tietävät millaista se on.

Jere

Jere ja hänen vanhempansa kutsuttiin palaveriin kasvatusperheneuvolan sosiaalityöntekijän ja psykiatrin kanssa. He halusivat, että poika aloittaisi ADHD-lääkityksen. Diagnoosia Jerellä ei ollut.

– Emme olisi millään halunneet antaa lääkettä, sillä sairaudesta oli vain epäilys. Meitä kiristettiin lastensuojelutoimilla ja pelkäsimme huostaanottoa, kertoo Jeren äiti Katja.

Lääkäri kirjasi asian papereihin näin:

Vakavan neuvottelun ja lastensuojelulla uhkaamisen jälkeen vanhemmat suostuivat lääkekokeiluun.

Jere otti seuraavana päivänä ensimmäisen pillerin. Kaikki meni hyvin, kunnes jokin piirroksessa meni pieleen.

– Yhtäkkiä hän suttasi piirustuksen ja huusi, ettei hänestä ole mihinkään. Poika alkoi raapia itseään lattialla. Luulin ensin, että hän pelleilee, Katja kertoo.

Sukellus painajaiseen

Ambulanssi tuli. Ensihoitajat kirjasivat ylös, kuinka poika oli “aivan sekaisin”, pyöri lattialla ja puri itseään. Kiroili, ärhenteli, kukaan ei saanut häneen kontaktia.

Kohtaus kesti viisi tuntia. Diagnoosi oli lääkkeen aiheuttama, määrittelemätön psykoottinen häiriö. Lääkärit kertoivat Katjalle, että Jeren geeneissä oli alttius sairastua psykoottiseen sairauteen eikä kyseistä lääkettä olisi missään tapauksessa saanut hänelle antaa.

Yksi pilleri puhkaisi sairauden, joka vei pojan laitoskierteeseen. Siitä muodostui koko perheelle vuosien pituinen painajainen.

Jere kävi läpi kuusi laitosta. Kaikissa niissä Jere, ja samalla koko perhe, kokee saaneensa mielivaltaista kohtelua. Siksi Jere haluaa kertoa tarinansa.

– Haluan, että kaikki tietävät millaista se on. Tahallista ärsyttämistä ja sen jälkeen kohtuuttomia rangaistuksia. Lapsia pitää alkaa kohdella paremmin.

Paljastui, että Jerellä on kohtalotovereina paljon lapsia ympäri maata.

Jere pitelee rakasta tyynyään.
Nalletyyny on kulkenut Jeren mukana pikkupojasta asti. Jere antoi lapsena sille nimen Kanne.Tommi Parkkinen / Yle

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan ja aluehallintovirastoille tulee vuosittain satoja kanteluja huostaanotetuilta tai mielenterveysongelmista kärsiviltä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan.

Kanteluissa kerrotaan alistavasta ja loukkaavasta kohtelusta laitoksissa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi psykiatrinen osastohoito, lastenkodit ja koulukodit. Moniongelmaiset lapset kulkevat usein niiden väliä.

– Nyt puhutaan jäävuoren huipusta. Meille kantelevat vain ne ihmiset, jotka ymmärtävät, että niin voi tehdä, sanoo esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta.

Nyt puhutaan jäävuoren huipusta.

Tapio Räty

Oikeusasiamies on ratsannut viimeisten kahden vuoden kymmeniä lastensuojelulaitoksia, koska epäilyksiä kyseenalaisista menetelmistä on ollut. Lähes kaikista löytyi ongelmia.

– Olen aika huolissani. On noussut esiin hyvin paljon epäkohtia, jotka eivät koske vain yhtä lasta vaan kaikkia laitokseen sijoitettuja lapsia. Lasten elämää on rajoitettu vetoamalla siihen, että kyseessä on kasvatuskeino, kertoo Räty.

Julkisuudessa tikunnokkaan on nostettu koulukodit ja erityisesti Muhoksella sijaitseva Pohjolakoti (siirryt toiseen palveluun), josta löytyi useita mielivaltaisia ja lapsia nöyryyttäviä käytäntöjä. Kun Jere ja Katja ottivat yhteyttä Ylen toimitukseen paljastui, että lasten kaltoinkohtelu on laajempi ilmiö.

Sitä esiintyy myös laitoksissa, joissa hoidetaan kehitysvammaisia tai mielenterveysongelmaisia lapsia.

Jere värittää värityskynällä.
Tommi Parkkinen / Yle

Yllätystarkastuksia

Kun kantelua ruvetaan selvittämään, ollaan usein sana sanaa vastaan -tilanteessa. Eduskunnan oikeusasiamies pyrkii selvittämään totuuden muun muassa tekemällä laitoksiin yllätystarkastuksia. Se on puuttunut viime vuosina esimerkiksi erään sairaalan käytäntöön (siirryt toiseen palveluun), jossa aggressiivisesti käyttäytyviä lapsia ja nuoria käärittiin mattoon. Osastolla oli käytössä erityinen matto tätä tarkoitusta varten.

Kehitysvammaisten lasten hoitokotiin (siirryt toiseen palveluun) viime syksynä suuntautuneella tarkastuksella puolestaan selvisi, että lähes kaikkien lasten liikkumisvapautta oli rajoitettu laittomasti. Laitoksen ovia pidettiin lukossa ja lapsilla käytettiin automatkoilla ylimääräisiä turvavöitä ilman lain vaatimia perusteluja. Hoitokoti myös piti yhtä lapsista talutusvyössä, jota hän ei saanut itse riisuttua pois. Laittomat käytännöt olivat jatkuneet lähes kaksi vuotta.

Tapio Räty on yksi laitoksia kiertävistä tarkastajista. Hän sanoo, että lastensuojelulaitosten yleisimmät puutteet ovat liikkumisvapauden ja yhteydenpidon laiton rajoittaminen.

– Laitoksilla voi olla lukuisia omia mielivaltaisia sääntöjä ja käytäntöjä, joiden nojalla estetään lapsia lähtemästä ulos tai pitämästä yhteyttä kotiin.

Laitoksilla voi olla lukuisia omia mielivaltaisia sääntöjä ja käytäntöjä.

Tapio Räty

Työntekijät myös puuttuvat nuorten asioihin tavalla, joka ei heille kuulu. Räty kertoo, kuinka erääseen lastensuojelulaitokseen sijoitettu tyttö halusi e-pillerit.

– Laitos halusi tietää, miksi tyttö menee lääkäriin, vaikka se ei liity huostaanottoon eikä kuulu laitokselle pätkääkään. Tyttö kertoi, että työntekijät tuppautuivat lääkärin vastaanotolle mukaan.

Laitoksiin sijoitetut lapset myös ovat myös kertoneet, että ohjaajat kirjaavat heitä koskeviin raportteihin vääriä tietoja. Lapset pelkäävät väärien kirjausten vaikuttavan heitä koskeviin päätöksiin.

Niin kävi ainakin Jerelle, joka päätyi epäonnistuneiden lääkekokeilujen ja kyseenalaisten kirjausten jälkeen pakkohoitoon erittäin vaikeahoitoisten nuorten osastolle Niuvanniemen sairaalaan.

Outoja kirjauksia

Jere oli suutuspäissään viiltänyt kotona käteensä haavan vanerinpalalla, jonka hän oli irrottanut rikkinäisestä ovesta. Oli kesä 2014, ja hän oli tapauksen aikaan kotilomalla Kuopiossa sijaitsevan Alavan sairaalan psykiatriselta osastolta. Takana oli jälleen yksi pieleen mennyt lääkekokeilu.

– Poika on reagoinut lääkkeen lopettamiseen aina vahvasti. Toivoin, että lääke olisi sen takia ajettu alas reilusti ennen kotilomaa, mutta niin ei tapahtunut, Katja sanoo.

Katja kertoi kotiloman jälkeen vaneripalaepisodista lääkäreille. Hänelläkin sattui tuolloin olemaan jalassaan tuore haava, jonka lääkärit näkivät. Katja kertoo huomauttaneensa erikseen, että se ei ollut Jeren aiheuttama.

Papereihin kirjattiin, että poika oli hajottanut oven ja aiheuttanut äidilleen ison haavan. Jere päätettiin lähettää pakkohoitoon Niuvanniemen sairaalaan. Päätöksen perusteluna oli, että Jere oli vaaraksi itselleen ja muille. Katja oli ihmeissään.

– Se, mitä papereissa luki, ei ollut totta. Poika ei hajottanut ovea vaan se oli jo valmiiksi rikki. Minun haavani oli ihan omaa syytäni. Jere ei ole ollut koskaan väkivaltainen. Lapsi sekoitettiin ensin lääkkeillä ja sitten hän joutui pakkohoitoon liian kevyin perustein.

En todellakaan ole koskaan kuvitellut olevani muurahainen.

Jere

Hoitoraportteihin päätyi muutakin sellaista, jota Jere ja Katja ovat kummastelleet. Jere kertoo avautuneensa ennen Niuvanniemeen joutumistaan psykologille siitä, kuinka pahalta hänestä tuntui. Kuinka hän tunsi itsensä pieneksi muurahaiseksi, jota isot pahat aikuiset jahtaavat. Hoitoraporttiin pojan tuntemukset kirjattiin näin:

Jere kokee olevansa muurahainen.

Väite muurahaiskokemuksesta kertautui jatkossa aina uusiin hoitoraportteihin, joissa käytiin läpi Jeren taustoja. Se on siellä tänä päivänäkin.

– Se oli kielikuva. En todellakaan ole koskaan kuvitellut olevani muurahainen, Jere puuskahtaa.

Niuvanniemi kuvitus.
Asmo Raimoaho / Yle

12-vuotias poika suljettiin Niuvanniemeen lähes puoleksi vuodeksi. Perhettään hän sai tavata valvotusti kaksi kertaa viikossa, mutta kotilomille hän ei päässyt. Joskus perheen jo sovitut vierailutkin peruttiin.

– Minulle oli kerrottu, että Niuvanniemi olisi tosi kiva paikka ja siellä saisi käydä koulua. Kaikki oli valetta. Oikeasti siellä ei ollut mitään tekemistä. Olin vain huoneessani, itkin ja nukuin. Nukkuessa aika kului nopeammin, Jere sanoo.

Jere ei päässyt kouluun viiteen kuukauteen. Niuvanniemestä kerrotaan, että lapsipotilaat käyvät koulua ja saavat liikkua ohjaajien kanssa sairaalan ulkopuolella kuntonsa mukaan. Kotilomakäytäntöön ei sairaalan mukaan voida kaikkien lasten kohdalla mennä lainkaan, koska potilaat ovat vakavasti sairaita.

Koti-ikävä

Koko Jeren perheelle oli kova isku, kun poika ei päässyt kotiin edes jouluksi. Kaikki hoitajat tuntuivat Jeren mielestä vihaisilta ja kylmiltä.

– Koti-ikävä oli ihan kamala koko ajan, mutta kukaan ei lohduttanut.

Jere alkoi osoittaa mieltään eikä totellut käskyjä. Katja sai pojaltaan itkuisia, hätääntyneitä puheluita.

– Hän kertoi, kuinka hoitajat vääntävät hänen käsiään selän taakse niin että häntä sattuu. Olin ihmeissäni. Hoitajat sanoivat, että nämä lapset keksivät asioita.

Kun Katja meni joulun jälkeen Niuvanniemeen tapaamaan Jereä, häntä odotti mustelmille rusikoitu poika.

Voimankäyttö laitoksissa. Kuvitus.
Asmo Raimoaho / Yle

Kaulassa ja käsissä oli verenpurkaumajäljet. Kyynärpäistä olivat nahkat palaneet.

Tilanne oli alkanut siitä, ettei Jere suostunut menemään huoneeseensa. Mieshoitaja oli taluttanut hänet sinne, mutta Jere oli sanonut ettei aio pysyä siellä.

Nyt poika kertoi itkuisena äidilleen, mitä sen jälkeen oli tapahtunut.

– Hoitaja laittoi huoneen oven kiinni ja nosti minut ryntäistä kaappia vasten. Sitten hän hakkasi päätäni seinään.

Jeren papereissa tilanteen kirjaus päättyy siihen, että hoitaja talutti hänet huoneeseen. Myöhemmin päivätyistä teksteistä löytyy silti kirjauksia, joiden mukaan poika on näyttänyt hoitajille ruhjeita sekä puhunut kovakouraisesta käsittelystä.

Potilas näyttänyt kyynärpään rupea, joka hänen harhamaailmansa mukaan syntynyt hoitajan syynä.

Potilas kertoo, kuinka on kokenut joutuneensa mieshoitajan pahoinpitelemäksi jokin aika sitten. Kyseenalaistettu potilaan kokemusta tapahtuneesta. Potilas kuitenkin jatkaa ”jankkaamista” ja väittää uhmakkaasti puhuvansa totta.

Katja oli useita kertoja yhteydessä Niuvanniemen hoitajiin. Raporteista käy ilmi, että myös Katjan kertomus on kyseenalaistettu ja puheluita on kirjattu muun muassa “saman asian jauhamisena”, jonka seurauksena hänelle on ainakin kerran lyöty luuri korvaan.

Kirjaus “katosi”

Katja sai lopulta kiinni lääkärin, joka kirjasi pahoinpitelyepäilyn ylös. Yle on nähnyt tekstin. Myöhempien kirjausten mukaan pahoinpitelyepäily ei kuitenkaan koskaan päätynyt lääkäreiden tietoon.

Äidille todettiin, ettei tällaista viestiä ole lääkäreille tullut. Vanhemmille todettiin, ettei dokumentoitua näyttöä äidin kuvailemista pahoinpitelyepäilyistä ole.

Katja kertoo, että kuukausia myöhemmin sairaalan ylihoitaja soitti hänelle ja kertoi, että pojan kohtelusta tehdään sisäinen selvitys. Myöhemmin kaksi hoitajaa siirrettiin syrjään Jeren hoidosta.

– Muut hoitajat olivat kertoneet nähneensä, että poikaa oli kohdeltu osastolla muulloinkin väkivaltaisesti. Poika oli ollut kontillaan ja häntä oli potkittu polvella selkään, Katja sanoo.

Hän yritti saada asiasta mustaa valkoiselle, mutta se ei onnistunut.

– Syyksi kerrottiin, että tapauksen nähneet hoitajat eivät muistaneet tapahtumien päivämääriä.

Rajankäyntiä

Niuvanniemen sairaala ei voi kommentoida yksittäistapauksia, mutta sen mukaan epäilyt väkivallasta selvitetään aina. Jos tekijäksi epäillään hoitajaa, tapauksen selvittää ylihoitaja. Potilaan lisäksi kuullaan syytösten kohteeksi joutunutta henkilöä.

– Se on helppoa silloin, kun tiedetään ajankohta, milloin tapaus on sattunut. Jos sitä ei tiedetä, selvittäminen on vaikeampaa. Ei saada tietoa siitä, keitä on ollut paikalla, sanoo ylihoitaja Satu Tuovinen.

Tilanteiden selvittäminen voi olla hankalaa myös siksi, että psykoosisairauksien oireisiin kuuluu usein harhoja. Potilas voi esimerkiksi luulla, että hänen kimppuunsa hyökätään.

– Usein harhan tunnistaa, jos väite on niin epätodellinen ettei se mitenkään voi pitää paikkaansa. Joskus sitä on vaikea erottaa. Siksi tilanne pitäisi pystyä käsittelemään mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun se on tapahtunut, Tuovinen toteaa.

Hoitajan reaktio voi joskus olla tarpeettoman voimakas.

Satu Tuovinen

Satu Tuovinen vetää Niuvanniemessä hoitajille koulutusta, jolla opetetaan fyysisiä tekniikoita aggressiivisen potilaan kohtaamiseen. Tavoitteena on antaa sitä kautta potilaille keinoja, jotka auttavat heitä hillitsemään itseään.

Tuovisen mukaan sairaala on pyrkinyt viime vuosina aktiivisesti vähentämään pakkotoimia kuten fyysistä rajoittamista, sitomista ja eristämistä. Tuovinen arvioi, että sairaala on myös onnistunut siinä. Hoitajan reaktio voi silti joskus olla tarpeettoman voimakas.

– Hoitajat ottavat toisinaan esiin asioita, joissa olisivat itse toimineet toisin. Paljon keskustellaan siitä, olisiko tilanteessa ollut tarpeen käyttää voimaa vai ei. Se on sellaista rajankäyntiä.

Jeren 8-vuotiaana tekemä lyijykynä työ.
Jere oli 8-vuotiaana hyvä piirtäjä. Kynän jälki muuttui kömpelöksi, kun hän alkoi syödä lääkkeitä.Jeren kotialbumi

Väkivaltaepäilyt poliisille

Niuvanniemen sairaalan johdolle ei ole kantautunut tietoa Jeren kokemuksista. Johtava lääkäri Eila Tiihonen sanoo, ettei sairaala missään nimessä hyväksy väkivaltaa eikä huonoa kohtelua.

– Jos sellaista on tapahtunut, teemme sen kitkemiseksi kaiken voitavamme. Minusta epäilyt väkivallasta pitää ilmoittaa poliisille. Toivon, että vanhemmat ottavat myös yhteyttä sairaalaan tai aluehallintovirastoon.

Tiihonen huomauttaa, että joskus alaikäisestäkin potilaasta joudutaan pitämään tiukasti kiinni, ettei hän käy toisen potilaan tai henkilökunnan kimppuun.

– Alaikäinenkin potilas voi olla aikuisen kokoinen. Siinä voi tulla potilaalle myös mustelmia.

Emme missään nimessä hyväksy väkivaltaa tai huonoa kohtelua.

Eila Tiihonen

Tiihonen korostaa, ettei potilasta saa koskaan näissä tilanteissa lyödä, piestä eikä alistaa. Kun häneltä kysyy, voiko sairaalassa tapahtua Jeren kuvaamia asioita, hän vastaa näin:

– Olen ollut täällä johtavana lääkärinä 20 vuotta ja pääasiassa psykiatrian alalla 40 vuotta. Voin sanoa, että kaikki on mahdollista. Jos on aihetta, ilmoitamme epäilyistä poliisille. On kaikkien osapuolten edun mukaista, että ulkopuolinen taho tutkii vakavat moitteet.

Tiihosen mukaan yksi sairaalan hoitaja on tuomittu sakkoihin toistakymmentä vuotta sitten. Tiihonen kertoo saavansa potilailta ja heidän vanhemmiltaan jonkin verran viestejä, joissa sairaalaa syytetään asiattomasta kohtelusta. Hänen mukaansa syytökset selvitetään aina.

– Yleensä kyse on mielen pahoittamisesta tai väärinkäsityksestä.

Moni lapsi ei tunne oikeuksiaan

Laitoksissa elävien lasten ja nuorten huono kohtelu jää silti helposti piiloon. Monet lapsista eivät tunne oikeuksiaan tai tiedä, mihin koetuista vääryyksistä voi kannella. Jotkut eivät tunnista, mikä on väkivaltaa ja mikä ei. Myös valvonnassa on porsaanreikiä.

Esimerkiksi lasta koskevien raporttien kirjaaminen on usein laitoksen hoitajan tai ohjaajan vastuulla. Kukaan muu ei välttämättä tiedä, kirjataanko tapahtumat oikein tai jääkö jotain tärkeää kirjaamatta.

Ja ilman asiakirjoja ei ole näyttöä.

Lasten laitoshoito. Mattoon kääriminen. Kuvitus.
Asmo Raimoaho / Yle

Aluehallintovirastot käsittelevät kantelut kirjallisesti. Ilman kirjallisia todisteita kantelija on heikoilla, jos osapuolten näkemykset tapahtumista ovat erilaiset.

– Jos tilanteessa on ollut läsnä vaikkapa yksi hoitaja ja potilas eikä huonoon kohteluun viittaavaa tulee esiin asiakirjoissa ja selvityksissä, tapahtuneesta ei saada enempää tietoa, sanoo aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kun Yle otti Niuvanniemeen yhteyttä pahoinpitelyepäilyyn liittyen, sairaalan johtava lääkäri pyysi aluehallintoviraston edustajaa tarkastuskäynnille. Avi ei nähnyt käyntiä tarpeelliseksi vaan pyysi asiasta kirjallisen selvityksen.

– Niuvanniemessä on pitkälle viety omavalvontajärjestelmä, ja saimme sieltä laajat selvitykset, Kuronen toteaa.

Kolme valvovaa psykiatria

Suljetun psykiatrisen osastohoidon yksiköt lähettävät kahden viikon välein aluehallintovirastoon luettelon potilaista, joiden hoidossa on käytetty sitomista ja eristämistä. Myös pakkotoimien syy ja kesto on ilmoitettava. Kuronen myöntää, että laitoksissa on varmasti puutteita omavalvonnasta huolimatta.

Se, että samasta laitoksesta tulee useita kanteluita, voikin johtaa valvontakäyntiin. Niitä aluehallintovirastot tekevät yleensä siten, että käynti sovitaan laitoksen kanssa etukäteen. Yllätystarkastuksia tehdään hyvin harvoin. Kuronen sanoo, että tavoitteeksi on asetettu yksi käynti vuodessa.

– Minusta yllätystarkastuksilla ei ole automaattisesti suurta etua verrattuna siihen, että kaikki osapuolet ovat voineet valmistautua keskusteluaiheisiin. Voimme silti ottaa haastatteluun työntekijöitä ja potilaita oman valintamme mukaisesti.

Mahdollisuus käydä edes jokaisessa oman alueen yksikössä on hyvin rajallinen.

Marja Kuronen

Kurosen mukaan käyntejä psykiatrisissa laitoksissa rajoittaa työtehtävien laajuus. Aluehallintovirastoilla on hänen lisäkseen koko maassa vain kaksi valvovaa psykiatria. Kurosella on valvottavanaan kymmeniä yksiköitä pelkästään omalla alueellaan Itä-Suomessa.

– Mahdollisuus käydä edes jokaisessa oman alueen yksikössä on hyvin rajallinen.

Lisäksi Valvira siirtää nykyään lasten ja nuorten psykiatrista osastohoitoa koskevat kantelut aveille.

Viime vuosina avit ovat pyrkineet ottamaan käsittelyyn vain ne kantelut, jotka herättävät epäilyn merkittävästä lainvastaisesta toiminnasta. Suuri osa kanteluista siirretään kantelun kohteena olevaan yksikköön käsiteltäviksi muistutuksina.

Nälkä

Mutta voiko laitos käsitellä kantelun neutraalisti, kun siinä esitetään omaan nilkkaan osuvia syytöksiä? Katja epäilee, että ei. Siksi hän ei ole kannellut poikansa kohtelusta eteenpäin, vaikka huonoja kokemuksia on kaikista laitoksista. Joistakin enemmän, toisista vähemmän.

– Se on tuntunut minusta turhalta, kun kirjallisia todisteita ei ole. Samoin rikosilmoituksen tekeminen. Olen myös pelännyt, että laitos kostaa pojalle.

Kovakourainen käsittely ei ollut ainoa huoli. Kuudessa laitoksessa hoidettu Jere kertoo, että hänellä oli melkein kaikissa nälkä. Pitkä ja ruumiinrakenteeltaan roteva poika ei mielestään saanut tarpeeksi ruokaa. Annokset olivat hänestä myös sisällöltään yksipuolisia.

– Samaan aikaan hoitajat tilasivat itselleen pitsaa. Jos jotain hyvää välipalaa olikin tiedossa, sen menetti yhdestä kirosanasta. Älyttömiä rangaistuksia tuli joka paikassa tosi pienistä asioista, Jere kertoo.

Jeren perhe vei nälkäiselle pojalle ruokaa käydessään tapaamassa häntä. Omien eväiden ja etenkin herkkujen syöntiä säädeltiin laitoksissa kuitenkin tiukasti. Annosten kokoa ja herkkukiintiöitä perusteltiin sillä, että mielenterveyspotilaat lihovat helposti lääkityksensä takia.

– Pahimmillaan ei saanut edes kurkkupastilleja flunssaan, jos viikon herkkukiintiö oli täynnä, Jere sanoo.

Perhe nosti ravintoasiat laitoksissa esiin toistuvasti. Katjan mukaan ruoka-annosten laatu nousi ja koko kasvoi kuitenkin vasta, kun pojan veriarvot huononivat. Jeren papereihin on kirjattu pelkät veriarvot. Niihin vaikuttaneista asioista on saatavilla vain pojan ja hänen äitinsä kertomus.

Koulukoti poisti kuvat

Entä, jos laitoksen henkilökunta tekee vääriä kirjauksia ja jopa tuhoaa todisteita? Piiloon oli jäädä ainakin 12-vuotiaan espoolaisen Miian kohtelu Sippolan koulukodissa Kouvolassa.

Ongelma oli puhelin. Miia käytti opettajan mielestä jatkuvasti puhelintaan oppituntien aikana, vaikka se oli kielletty. Tyttö ei suostunut antamaan puhelinta pois. Tilanne eteni kiinnipitoon.

Miian mukaan hänelle tuli tilanteessa mustelmia ja haava. Puhelin oli otettu Miialta pois, joten hän ei voinut ottaa jäljistä kuvaa. Ohjaajat kuitenkin kuvasivat jäljet tytön vaatimuksesta seuraavana päivänä koulukodin järjestelmäkameralla.

Lasten laitoshoito. Puhelimen riistäminen. Kuvitus
Asmo Raimoaho / Yle

Ohjaajat näyttivät kuvat koulukodin johtajalle, minkä jälkeen koulukoti päätti poistaa kuvat muistikortilta. Kun Miian isä halusi nähdä kuvat, niitä ei ollut.

Miian isä kanteli kiinnipitotilanteesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Koulukodin antaman selvityksen mukaan lapselle ei tullut tilanteessa ruhjeita. Koulukoti oli ennen kuvien poistoa arvioinut, että mustelmat olivat haaleat eivätkä ne olleet paikassa, josta tätä oltiin pidetty kiinni.

Kuvien poistamisen syy oli koulukodin mukaan se, ettei niitä ollut tarpeellista säilyttää eikä edes ottaa. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan koulukodin olisi tullut säilyttää kuvat.

Avi totesi myös, ettei laitos ollut tehnyt kiinnipidosta lain vaatimaa rajoituspäätöstä. Päätöksestä ei huolehtinut Espoon lastensuojelun sosiaalityöntekijäkään, jonka olisi kuulunut niin tehdä.

Sippolan koulukoti ei kommentoinut Miian tapausta Ylelle. Se ei myöskään halunnut avata laitoksen toimintatapoja yleisellä tasolla.

Tahatonta satuttamista

Lastensuojelun keskusliiton selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) laitoksissa voi olla käytäntöjä, joita ei ole tarkoitettu väkivaltaisiksi. Niiden toteuttaminen saattaa silti saada laitoksen arjessa väkivaltaisia piirteitä. Nuoret kokivat, että kiinnipitoja tehdään mielivaltaisesti ja nuoren on mahdoton tietää, toimiiko ohjaaja lain puitteissa vai ei.

Koulukotitoiminnan johtaja Matti Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo, että hankala tilanne pyritään aina rauhoittamaan puhumalla. Tahatonta satuttamista voi silti tapahtua esimerkiksi kiinnipitotilanteessa, jonka tulisi lain mukaan olla luonteeltaan mahdollisimman lempeä.

– Jos aggressiivinen nuori on isokokoinen ja voimakas, tilanne voi olla työntekijän näkökulmasta erittäin haastava. Pyrkimys on, ettei näitä tilanteita tulisi, mutta käytännössä niitä ei pystytä estämään, Salminen toteaa.

En näe puutteellisia kirjauksia isona ongelmana.

Matti Salminen

Rajanveto voi olla laitoksissa vaikeaa, sillä väkivallan määrittelystä syntyy joskus tulkinnallisia ristiriitoja. Salminen kertoo, että valtion koulukodeissa on viime aikoina tehostettu aggression hallintaan liittyvää koulutusta.

Koulukotien rajoituspäätöksiä on tilastoitu vasta viime vuoden alusta lähtien. Salmisen mukaan niistä ei ole vielä vertailukelpoista tietoa. Hän arvioi, että laitokset ovat rajoituspäätösten suhteen kuuliaisia.

– En usko, että niitä jäisi kirjaamatta. Työntekijöillä on hyvin tiedossa, että rajoituspäätös antaa oikeusturvaa sekä työntekijälle että lapselle.

Miian lainvastainen kohtelu sai kuitenkin Sippolassa jatkoa. Sekin olisi jäänyt osin piiloon ilman erästä puhelua.

Lasten laitoshoito. Riisuutuminen. Kuvitus.
Asmo Raimoaho / Yle

Alastiriisutuksen kaksi versiota

Miia joutui Sippolasta osastojaksolle Kymenlaakson psykiatriseen sairaalaan. Kun häntä kuljetettiin takaisin koulukotiin, hän kieltäytyi jälleen antamasta puhelintaan pois.

Ohjaajat tekivät rajoituspäätöksen puhelimen haltuunotosta. Lisäksi he tekivät henkilöntarkastuksen löytääkseen puhelimen Miian vaatteista tai tavaroista. Lain mukaan henkilöntarkastus on sallittu tilanteissa, joissa lapselta etsitään päihteitä tai esineitä, joilla hän voisi vahingoittaa itseään tai muita.

Miia määrättiin rauhoittumishuoneeseen henkilötarkastusta varten. Myöhemmin Miian isä kuuli tilanteessa mukana olleelta ohjaajalta, mitä huoneessa oli tapahtunut. Ohjaajan mukaan ovi oli ollut tilanteessa auki ja Miia oli riisunut vaatteensa verhon takana. Ohjaaja kertoi myös, tytöllä oli alasti riisuutuessaan pyyhe suojanaan.

Sippolan koulukodin antaman selvityksen mukaan tytön päällä olleet vaatteet tarkastettiin. Tyttöä ei ollut riisutettu alasti ja hän oli vaihtanut vaatteensa yksin suljetun oven takana.

Olennaista on, kokeeko lapsi tilanteen nöyryyttävänä.

Tapio Räty

Miian isä valitti puhelimen haltuunottoa koskevasta rajoituspäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikeus totesi, ettei Sippolan koulukodilla ollut edellytyksiä puhelimen haltuunotolle. Se ei ottanut kantaa riisuttamiseen, koska henkilöntarkastuksesta ei voi valittaa oikeusteitse.

Koulukoti ei halunnut kommentoida Ylelle edes yleisellä tasolla syitä sille, miten kirjaus voi poiketa olennaisilta osin ohjaajan kertomuksesta. Valtion koulukotitoiminnan johtaja Matti Salminen THL:stä pitää tapausta yksittäisenä.

– En näe puutteellisia kirjauksia isona ongelmana. Minulla on se käsitys ja usko, että kirjaaminen on laitoksissa hyvällä tasolla.

Salmisen mukaan koulukotien ohjaajat kirjaavat tiedot asiakastietojärjestelmään, ja lapsella on oikeus nähdä itseään koskevat kirjaukset. Lasta pitää myös kuulla, jos jokin ei hänen mielestään pidä paikkaansa.

– Kaikki on nykyään hyvin läpinäkyvää toisin kuin menneinä vuosina. Silloin lapsikohtaisia kirjauksia ei tehty välttämättä lainkaan.

Laki ei oikeuta riisuttamaan

Lastensuojelulaitoksia tarkastavan esittelijäneuvos Tapio Rädyn mukaan alasti riisuttaminen on laitoksissa melko yleinen käytäntö, vaikka laki ei oikeuta siihen. Riisuttamiseen kokeneen lapsen keinot ovat vähissä, sillä henkilöntarkastuksia koskevat rajoituspäätökset eivät ole valituskelpoisia oikeudessa.

Kannella voi.

– Olennaista on, kokeeko lapsi tilanteen nöyryyttävänä. Emme ole hyväksyneet tapaa, jossa pyyhettä pidetään lapsen edessä kun lapsi riisuutuu. Silloin lapsen paljas keho näkyy. Lapsen pitäisi saada suojakseen aamutakki tai iso pyyhe, Räty sanoo.

Esimerkiksi Muhoksen Pohjolakotiin sijoitetut lapset kertoivat, että heidät oli pakotettu riisuutumaan alasti ohjaajien edessä. Kaikki riisuttamisen kokeneet lapset pitivät menettelyä nöyryyttävänä. Lastensuojelulakiin on kuitenkin kaavailtu muutosta, joka sallisi riisuttamisen yksiköissä, joihin on sijoitettu vaikeasti oireilevia lapsia.

– Nuoret tuovat mukanaan aineita ja itsensä tai muiden vahingoittamiseen tarkoitettuja teräaseita, joita kätketään kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Lakimuutoksen avulla pystyisimme turvaamaan, ettei näitä tulisi, sanoo koulukotitoiminnan johtaja Matti Salminen THL:stä.

Ei keskustella avoimesti vaan yritetään aktiivisesti peitellä lasten huonoa kohtelua.

Leeni Ikonen

Miian asiaa on ajanut oikeudessa varatuomari Leeni Ikonen. Yli 20 vuotta lastensuojelun toimintaa seuranneella Ikosella on paljon Miian ja Jeren kaltaisia päämiehiä.

– Alistamista, huonoa kohtelua ja huonosti perusteltuja psyykelääkityksiä. Sellainen kuva minulle on piirtynyt. Jos lapsi on villi tai käyttäytyy huonosti, hän voi saada lääkityksen puhelinsoitolla.

Ikonen kertoo olleensa syksyllä 2016 tilaisuudessa, jossa silloinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) esitti valtiollisen anteeksipyynnön lastensuojelun sijaishuollossa vuosien varrella kaltoin kohdelluille. Ikonen näkee lastensuojelun nykyisen tilan vielä kurjempana kuin ennen.

– Tilaisuudessa sanottiin, että vaikenemisen aika on ohi. Minusta se on päinvastoin. Siitä, onko sijaishuollossa jotain vikaa, ei keskustella avoimesti vaan yritetään aktiivisesti peitellä lasten huonoa kohtelua. Lapsia eristetään ja ärsytetään, on kovakouraista käsittelyä. Jos sama tapahtuisi kotona, se olisi huostaanoton peruste.

“Vallankäyttöä”

Ikosen mukaan lapsia laitoksiin sijoittavat kunnat eivät tunnista omia vastuitaan. Usein ainoa, joka pitää lapsen puolta, on äiti tai isä. Kun hän yrittää puuttua epäkohtiin, hänet Ikosen mukaan vaiennetaan.

– Ruvetaan syyttämään vanhempia mielenterveyspotilaiksi ja rajoittamaan yhteydenpitoa. Se on vallankäyttöä, eikä perheillä käytännössä ole tehokkaita keinoja puuttua siihen.

Lastensuojelulain kokonaisuudistuksella ja uudella sosiaalihuoltolailla oli tarkoitus korjata lapsen ja perheen asemaa, mutta niin ei ole Ikosen mukaan tapahtunut. Hänen mielestään perheen ja nuoren oikeusturva on sivuutettu ja sosiaaliviranomaisen valtaa vahvistettu.

– Ei ymmärretä sitä näkökulmaa, että huostaanotto on väliaikainen toimi ja perhe on tarkoitus yhdistää. Koko systeemin pitää muuttua.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mielestä sosiaali- ja terveysministeriö ja vastuuministeri eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota koulukodeissa olevien lasten oikeuksien toteutumiseen.

Lapsiasiavaltuutettu uudisti viime viikolla STM:lle suunnatun aloitteensa sijoitettujen lasten kuulemisesta. Ministeriöllä on syyskuun loppuun saakka asti aikaa vastata siihen.

Jere piirtää lattialla.
Tommi Parkkinen / Yle

Jere on nyt 16-vuotias. Puhe kangertaa, sanoja pitää hakea. Jere on aloittanut tänä syksynä opiskelun, mutta hänellä on oppimisvaikeuksia. Hän on asunut kotona vähän yli vuoden.

Poika voisi asua koulun asuntolassa, mutta hän ei halua. Tärkeämpää on ottaa nyt kotona kiinni vuosia, jotka hän lapsena menetti.

Kun Jere ottaa kynän käteensä ja alkaa kirjoittaa, teksti kääntyy vinoon, harakanvarpaiksi. Kun hän piirtää kuvan, jälki on vallaton. Lääkärien mukaan muutos ulosannissa ja kynänjäljessä johtuu sairaudesta. Jere on eri mieltä.

– Ne muuttuivat, kun aloin syödä lääkkeitä. Silloin tulin tosi väsyneeksi ja kömpelöksi.

Pienestä asti runoja kirjoittanut poika ei enää saa tekstiä paperille siten kuin haluaisi. Hän näyttää lapsena kirjoittamaansa runoa.

En yksin halua jäädä, vaikka kohta yksin jään tuskaan viileään

Kohta tähtiin jään tuskassa ainiaan

Vaikka muille hyvää haluan silti yksin jään.

Jere kertoo kirjoittaneensa runon juuri ennen ensimmäistä pidempää psykiatrista hoitojaksoa laitoksessa. Hän oli silloin 11-vuotias.

Äidille omistettu piirrustus.
Tommi Parkkinen / Yle

Jere, Katja ja Miia eivät esiinny jutussa omilla nimillään lasten henkilöllisyyden suojelemiseksi. Kertomusten paikkansapitävyys on varmistettu hoitoraporteista, lääkärinlausunnoista ja oikeuspöytäkirjoista. Jutussa on käytetty lähteinä myös puhelintallenteita, aluehallintovirastojen tilastoja sekä ratkaisuja eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyihin kanteluihin vuodesta 2013 lähtien.                                      https://yle.fi/uutiset/tuoreimmat            

Valviran agendat tai ei….? -2018

“digger” heppumme M.M  ….jutteli jokusen viikkoa sitten  — Valviran ammattilaisen kanssa ja oli kuulemma antoisa keskustelu~~ yleisellä tasolla. 

Valviralla kuulemma ei ….olisi agendaa —  vaatia lääkäreitä vähentämään kolmiolääkkeiden tai muiden keskushermostonappien   määräämisiä.     No jaa…jos lukee somen erinäisiä sivustoja, “sairaiden kertomaa” —- niin vähän tulee kyllä suuntautuneisuus esiin.         Valvira tosiaankin voisi kokeeksi >muunmuassa<<<….. tsekata tilastonsa, tai kuka sitä sitten pitää (vai lääkelaitos tms) ……….että mikä on suhde ulkomaisten lääkäreiden määräämissä kolmiolääkkeissä –versus kotimaan lekurit.      Jos arvata pitää, niin panisin kahvikupin vetoa sen puolesta , että ulkomaan elävät täällä työskentelevät lääkärit (esim virolaiset ja venäläiset lääkärit)   — eivät pääse listalla paljon nollaa ylemmäs.    Eli, että etteivät määrää esim rauhoittavia tai unilääkkeitä ollenkaan.                  

       Jos tämä arvaus ja väittämä pitäisi paikkansa, niin kysehän ei olisi muusta, kuin Valviran pelosta……eli mikä on se “yleinen linja”…ja  jos ei ANNETUT ohjeet tai MÄÄRÄYKSET ——– niin ihan suomettumisen tapaan – itse opittu kyseisten lääkäreiden oppi sille, että anna mieluummin olla, kuin joudut valvovan viranomaisen hampaisiin.   Nolla on parempi kuin edes yksi …ja potilaalle voi antaa buranaa sen sijaan.  Menkööt sitten hakemaan mitä tarvitsee muualta.                Jos edelleen on tai olisi  näin, tämä arvaus…… — niin moisilla lääkäreillä ei ole mitään virkaa tässä maassa, koska eivät pysty hoitamaan ammattiaan sen vaatimalla tavalla.   He ovat silloin täydellä palkalla olevia nuhan ja tikku sormessa hoitajia.   Siihenkö veronmaksajien rahat olisi tarkoitettu, että palkataan puolikykeneviä lääkäreitä, kenellä ei ole koko pakettia kasassa. ??     Tämä ulkomaanelävä-ilmiö toki lähinnä itärajan tuntumassa ja jossain tässä etelässä.    

  Itse en ole niin tutkiva blogisti, että jaksaisin alkaa vääntämään Valviran kanssa tilastoista….ja ovatko vielä julkisia, se toinen  juttu.          Mutta pointti tässä siis se, että tokihan Suomessa on menossa moraalibileet ja holhousiltamat – sen suhteen, että on pelko niistä “koukuista” kovasti….aine tai aine.  Siellä on opioidit listalla ja cannabiskauhuskenaarioita taisi eilen Hesari kehitellä – koirien kanssa heheheh..  Koko juttu on täysin fuulaa….ja lähinnä vitsi täyspäiselle lukijalla.     Uutinen mikä pelottelee , mutta loppukappaleissa kertookin sitten, että itse koirien lääkltsijät ovat toimineet väärin.   Cannabis oli jälleen se “hyväpahavihollinen”…. mutta ei sitten kumminkaan todellisuudessa.   Tätä dis-infoa ja propagandaa saa lukea määrätynsorttisista medioista. 

     Toki syytä onkin pitää asiat hallussa  oikeiden lääkkeiden kanssa  ja sitä rataa —- mutta ongelma tuleekin siinä, että lääkärikunnalla ja terveydenhoidolla ei ole AIKAA …..hoitaa asioita kuntoon.  Ehkei haluakaan, kuka tietää.       Mutta jos burana on tämän päivän avuttoman ammattitaidottoman, kädettömän tumpelolääkärin keino hoitaa mikä tahansa potilas ulos vastaanotolta – niin aika surkeaksi on menossa touhu.  Siihen ei taida auttaa edes sotet eikä kotet. 

Asioista voi jokainen lukea itse ja enemmän, kun heittää kuukkeliin hakusanoiksi jotain, kuten “kipupotilaan arki”…kipupotilas, ei kipulääkkeitä, rauhoittavat lääkkeet ja saatavuus tms….erilaisia hakuja siis syytä tehdä.    Kun ja jos lukee sitä somen kritiikkipuolta ensi alkuun, niin pääsee perille siitä, miten peli luistaa tuolla ruohonjuurella…eli potilaan arjessa.   Lääkärit ovat jo tulleet niin avuttomiksi, että hakevat THL:n käypähoito-suosituksista selitykset potilailla…että miksi ja minkäverran mitäkin voidaan määrätä.   Lääkärillä ei enää riitä omaa munaa ja tietämystä oman ammattinsa hoitoon.  Niillä opeilla ja tiedoilla, mitä on oppiessaan ja eläessään saanut.   

    Selkäkipuiset, reumaporukka, migreenikot, mielenterveysongelmaiset, syöpäpotilaat, ms-tauti…jne kipuiset……    ELi, kyssiä ja vastauksia, miksi hoito ei toimi, lääkkeet kortilla sekä mikä mättää.   Asiassa toki kaksi puolta vähintään — mutta kun se juttu tuppaa olemaan niin nykyään, että potilas joutuu TODISTAMAAN ……olevansa kipeä.     Lääkärit kun itse eivät jaksa tutkia, tai ei huvita, tutkimuksia ei tehdä(maksaa)….ja lähetteitä ei kirjoiteta(tekee itsestä tyhmän puoskarin).        Liian helppo homma lääkärille on siis nostaa kädet pystyyn —-  ja muutamana viime vuonna ollaan jo lueskeltu mediasta ja somesta siitä, että “potilas kotiin sairaalasta…minne sitten kuoli 2 tuntia tulonsa jälkeen”. 

         Ja jokainen kai ymmärtää, että tällaiset kuolleet potilaat lääkärin repussa roikkumassa kuin ammutut kanit…….eivät paina sen kummempaa.   Vakuutus ja pykälänikkari hoitavat valittavat omaiset.     Sori vaan, oli huono päivä, sanoo lääkäriksi lukenut puoskari.             Joo…       Näitä juttuja on tuhansittain, mutta eipä se kauheasti ketään kiinnosta tuolla – koska sama paska jatkuu.        

Valviralle voisi antaa saman ohjeen”… kuin poliisi nykyään liian hitaasti ajaville tuolla tien päällä.      Eli, lääkkeitä pitää myös kyetä määräämään — ei vain että annetaan olla ja mennään siitä mistä aita on matalin eli EI TEHDÄ MITÄÄN.              Jos Valviralla on tuollainen pelotevaikutus, että se tekee lääkäristä puoskaria, kuka ei uskalla määrätä lääkkeitä niitä tarvitseville – niin systeemissä on jotain vikaa       ///……………………… ja tokihan siinä on jo sen osalta , että ennen tuon esim mt-lääkityksen keralle – kuului mitä ilmeisimmin myös terapia.     No jos nykyään ei ole aikaa terepioille,niin pöydällä on enää lääkkeet……ja näköjään niitä >>>>>>määräämättömät lääkärit. <<<<<<<<         

            =   eli joku joutessaan voisi kaivaa sieltä Valvirasta(esimerkin vuoksi) edes  sen ulkomaalaisten lääkemääräyslistan…..ja että pitääkö ylläoleva paikkaansa.     Lääkärit ketkä eivät määrää rauhoittavia ollenkaan     ?      No eivät sen lisäksi osaa edes suomenkieltä kunnolla….mistä JOKAISEN kannattaisi     valittaa/kannella —koska kotimaan kielikokeet lääkäreille  ovat hanurista, eikä tilanne muutu miksikään, jos lammaskansa senkin kanssa nukkuu.   Kohta suomalaiset pannaan pakolla kouluun oppimaan vieraita kieliä, että kykenevät omassa maassaan asioimaan ulkomaalaisten lääkäreiden kanssa.   Että osaavat lääkärin omaa kieltä.      heheh….    ehkä ensi vaalit on pikku paikka vaikuttaa tähänkin asiaan….,mutta ehkä lammaskansa popsii taas vain ruohoa siellä pellonpientareella.        Kun on sen miljoona asiaa tyrkyllä ja auki (vaalien kera) ….niin sinnehän ne hukkuvat puolueiden omiin linjoihin.    Siksi varmaan moni ei enää jaksa vaivautua ottamaan kantaa,kun mikään ei muutu, vaikka 70% kansasta olisi jostain samaa mieltä.

 

Papit raiskasivat pieniä poikia ja tyttöjä-2018

No,  jutut siis jenkkilässä useamman kymmenen vuoden aikana — mutta kyssähän kuuluu, että mikä näistä uskovista katolisista ja muista huruista  – tekee pedoja….eli pedofiilejä.??    Tuossakin jutussa 300 pedopappia……eli ilman miettimistä  voisi kuvitella, että joka ihmeen pappi jokapaikassa on pedofiili….ja vasiten katolinen pappi.   Mistäköhän moinen taipumus siis seuraa siellä hurujengeissä??   Ehkä joku psykiatri voi vastata alustavasti näihin kyssiin.    Kuka täyspäinen aikuinen enää laittaa omaa lastaan minnekään, missä on pappeja hommissa. ??  Ellei halua siis uhrata omaa lastaan pedojen alttarilla….eli että siitä on kohonnut riski olemassa joka tapauksessa.    

  Onko lapsien “synnittömyys” ja “puhtaus” sitten niin herkkua  pedoille tai tuleeko se jostain raamatun pölinöistä se loppuperuste , että  lapsi  sen pitää olla.   

  Mutta mitä tässä lueskelee pappisammateista sekä yleensäkin noista pedo-jutuista sieltä täältä pitkin palloa —–   niin uskonto tuntuu tekevän enemmän tai vähemmän pervoa porukkaa…sekä sekopäistäkin toki.   Jos seksuaalisuus on pervoilua tai selibaattia tms….sekä siihen muut hurinat päälle – niin ehkä jo syytä alkaa tutkimaan,  onko moisissa lahkoissa kaikki kunnossa. 

Syytä myös alkaa miettimään sitä, miten kaiken sortin pedo,-ja pervopapit saadaan oikeuteen vastaamaan tekosistaan .   Papit eivät kuulu mihinkään ryhmään, mikä ei sopisi sinne Suomen lain alle, kuten kaikki muutkin.    Toki  jos laki ei pysty hoitamaan, niin ehkä uhrit sitten hoitavat itse homman joku kaunis päivä — jos ehtivät sopivaan aikuisen ikään.              Montakos papinretkupedoa on tässä Suomessa tuomittu (tai uskonlahkolaista)  viimeisen 100 vuoden aikana – lapsiin sekaantumisista – tai raiskaamisista yleensä ??      Taitaa mennä niin, että 99 % jää poliisilta tutkimatta.   Mistäköhän se johtuisi , jos näin olisi ?

)/%)/#/#¤(%¤(%&###

Raportti: Sadat katolilaispapit saattaneet hyväksikäyttää yli tuhatta lasta Pennsylvaniassa

Uhrit olivat nuoria poikia ja tyttöjä, mutta seksuaalisen hyväksikäytön uhreina oli myös teini-ikäisiä.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa on löydetty uuden raportin mukaan vakuuttavia todisteita siitä, että yli 300 katolisen kirkon pappia olisi hyväksikäyttänyt yli tuhatta lasta vuosikymmenien aikana. Raportin on laatinut suuri valamiehistö Pennsylvaniassa.

Valamiehistö uskoo uhrimäärän olevan todellisuudessa tuhansia, mutta monien lasten tiedot ovat kadonneet ja useat eivät ole vuosien aikana uskaltaneet kertoa hyväksikäytöstä.

Raportissa on tarkasteltu papiston lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä kuudessa hiippakunnassa 1940-luvun lopulta lähtien Pennsylvaniassa.

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet ainoastaan kahta pappia vastaan, sillä suurin osa raportoiduista hyväksikäytöistä on tapahtunut niin kauan aikaa sitten, ettei syytteitä voida enää nostaa. Raportissa kerrotuista papeista monet ovat kuolleet. Suuri valamiehistö on vaatinut lakiin tiukennuksia ja uhreille enemmän aikaa nostaa syytteet.

Vuonna 2016 aloittanut suuri valamiehistö on haastatellut kymmeniä todistajia ja tutkinut yli 500 000 sivua asiakirjoja jokaisesta osavaltion hiippakunnasta, lukuunottamatta Philadelphian ja Altoona-Johnstownia, jotka on tutkittu jo aiemmin. Monet uhrit kertoivat, että ennen hyväksikäytön tapahtumista heitä oli huumattu tai manipuloitu muulla tavoin. Jotkut uhrit kertoivat myös, kuinka he olivat yrittäneet kertoa tapahtumista kotona, mutta perheenjäsenet eivät uskoneet heitä.

Papit raiskasivat pieniä poikia ja tyttöjä. Ja lapsista vastuussa olleet Jumalan miehet salasivat sen kaiken. Vuosikymmeniä, raportissa sanotaan.

Lue myös:

New York Times: Seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetty kardinaali jättää tehtävänsä

https://yle.fi/uutiset/3-10353266

Tom Cruise ja uskonnon sumentama päänuppi. -2018

Uskomatonta, mutta totta! Tom Cruise sai tietää nettipornosta vasta vuonna 2006 – järkyttyi tiedosta

Tom Cruisen, 56, tosielämän tilanne kuulostaa pois leikatulta kohtaukselta 40v. ja neitsyt -elokuvasta.
Tom Cruise ei peitellyt hämmentymistään, kun kollega Seth Rogen paljasti hänelle nettipornon olemassaolon.

Tom Cruise ei peitellyt hämmentymistään, kun kollega Seth Rogen paljasti hänelle nettipornon olemassaolon.

Tom Cruise ei peitellyt hämmentymistään, kun kollega Seth Rogen paljasti hänelle nettipornon olemassaolon. SPLASH

Ilman näyttelijäkollegaansa Seth Rogenia supertähti Tom Cruisen sivistyksessä olisi iso aukko. Cruise ei nimittäin pitkään aikaan tiennyt, että ilmiö nimeltä nettiporno on olemassa. Asia valkeni hänelle vasta vuonna 2006, jolloin koko muu maailma oli tiennyt asiasta jo pitkään.

Hollywood-ohjaaja Judd Apatow kertoi The Late Show -ohjelman juontajalle Stephen Colbertille olleensa paikalla todistamassa erikoista tilannetta Rogenin ja Cruisen välillä. Kolmikko tapasi keskustellakseen mahdollisista elokuvaprojekteista. Keskustelu kääntyi kuitenkin nopeasti nettipornoon.

– En tiedä miten aihe nousi esiin, mutta niin yleensä käy Sethin kanssa, hän vain alkaa puhua marijuanasta ja pornosta… niinpä hän alkoi keskustella aikuisten elokuvista, joista voi katsella internetissä. Tom Cruise oli ihan ihmeissään. Hän kyseli, että “Siis hetkonen, mitä!? Sanot, että netistä löytyy näitä pornoelokuvia?! Ja Seth kertoi, että eri nettisaiteilta löytyy elokuvia, ohjaaja Judd Apatow muistelee.

Tom Cruise oli silminnähden tyrmistynyt uutisesta, ja kyseli aiheesta lisää.

– Siis sanotko, että jos menen tietokoneelle internettiin, siellä on ihmisiä, jotka harrastavat seksiä? Hän ihmetteli vilpittömästi Apatowin mukaan.

Elokuvatapaamisen alkusyy oli se, että Cruise halusi tähdittää romanttista komediaa. Yhteistyötä ei kuitenkaan tämän keskustelun jälkeen syntynyt.

 

Lähde: Huffington Post.////////////////////////////////////     https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/201808042201115894_vd.shtml

%)&/%)#/&%&/%#

heheh…tätä jenkkien touhua.    Ei kummallista ja jokainen tietää , missä tänään kukakin tapettiin – tai missä kouluammuskelu — tai montako asetta ja tappovehjettä on maassa …………saatikka että tappoleffoja on miljoona tyrkyllä siellä netissä ja leffoissa yleensä.      Mutta kas …seksi ja porno onkin jotain, mikä ei näiden hurujen päähän mahdu.   Siksi niitä telkkujakaan ei taideta pitää himassa… kuten kai kotomaan lestareilla jne.     Mitäköhän Cruise sanoo katolisten pappien pervomenoista…eli pedofiileistä ?  Liekö pannut korvat kiinni ja silmätkin siltä osastolta.                                           Tämä heppuhan se vaati vaimoaan synnyttämään kunnon synnytyskipujen kanssa…ilman mitään puudukkeita tai apuja.   Liekö  sitä satukirjan kärsimysohjetta.    Toki naisille, kuinkas muuten.       Sekopäistä, mutta ei mitään uutta.   

Hallituksen työllisyyshuijaus !!! -2018

Jos Tilastokeskuksen työttömyyslukuun lisätään piilotyöttömät, päästään 14 prosentin työttömyysasteeseen.

Seura-lehti on tutkinut työttömyyslukuja tavanomaista tarkemmin ja päätynyt lopulta useampaan lopputulokseen laskutavasta riippuen.

Työttömyysaste nousee Tilastokeskuksen ilmoittamasta toukokuun 9,3 prosentin lukemasta 14 prosenttiin, jos Tilastokeskuksen ilmoittamaan, haastattelututkimuksena tehtävässä työvoimatutkimuksessa saatuun 261 000 työttömään lisätään piilotyöttömät 122 000, jolloin työttömiä on yhteensä 383 000.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen rekisteritiedon mukaan työttömiä oli 242 000, joiden lisäksi 100 700 henkilöä oli palkattomissa työvoimapalveluissa, joten työttömyyden kokonaisluku oli 342 700. Tällä tavalla päästään 12 prosentin työttömyysasteeseen.

Jos asiaa katsotaan Kelan ja Finanssivalvonnan yhteistilastosta käsin, työttömyysturvan saajia on yhteensä 350 000 henkilöä. Siitä päästään 12,5 prosentin työttömyysasteeseen.

Yli 500 000 tekee ilmaista työtä

ILMOITUS

Seura-lehti on tehnyt enemmänkin kiinnostavia laskelmia työttömyyden ympäriltä. Tilastotietoja yhteen laskemalla lehti on päätynyt siihen, että jopa 514 444 suomalaista tekee vuosittain ilmaista työtä. Tämä ilmaistyö paisuttaa piilotyöttömyyttä ja vaikuttaa työttömyysprosenttiin.

Ilmaisen työn talkoisiin osallistuvat eniten ammattikoulujen opiskelijat. Viime vuoden aikana peräti 327 734 opiskelijaa teki palkatonta harjoittelua. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista 70 prosenttia eli 98 554 opiskelijaa osallistui tähän palkattomaan harjoitteluun.

Opiskelijoiden lisäksi työkokeilijoita oli palkattomissa töissä yhteensä 44 850 ja kuntouttavan työtoiminnan kautta palkatta, työttömyyskorvauksen turvin työskenteli 43 306 ihmistä.

Kun työtön on kuntouttavassa työtoiminnassa, hän ei näy työttömien työnhakijoiden tilastoissa. Seura-lehti huomauttaakin, että näin hallitus kaunistelee tilastoja ilmaistöillä.

Kyseinen noin puolen miljoonan luku voisi lehden mukaan olla vielä isompikin, sillä lähes kaikkeen työvoimapoliittisen opiskeluun kuuluu työssäoppimisjakso työttömyystuella.Ilmaisten töiden talkoisiin voisi näin ollen lisätä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen harjoittelijat, joita oli huhtikuussa 20 398 ja työttömien omaehtoisen opiskelun harjoittelut, joihin osallistui 41 116 ihmistä.

Selkeästi työttömiä

Työttömyystilastojen kaunistumista selittää osaltaan suhdanteiden parantuminen eli työpaikkojen lisääntyminen, mutta oma vaikutuksensa työttömyystilastoihin on Seura-lehden mukaan myös sillä, että sosiaalietuuksilla työskentelevät ja kurssitettavat tilastoidaan työvoiman ulkopuolelle, ei työttömiksi. He eivät ole selkeästi töissä tai työttöminä työnhakijoina.

Kaikissa palkattomissa aktivointipalveluissa oli tämän vuoden toukokuun lopussa rekisteritiedon mukaan yhteensä noin 100 700 henkilöä, mikä oli nelisentuhatta enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

”Aktivoidut eivät ole saaneet aitoa työpaikkaa, vaan pelkästään jotain väliaikaista tekemistä, kuten työtoimintaa. Kyseessä on siis tempputyöllistyminen, joka ei välttämättä pitkän päälle paranna työttömän tilannetta”, Seura kirjoittaa.’

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3935103-virallisesti-tyottomyysaste-93-prosenttia-oikeasti-14-tai-ainakin-12-prosenttia

Kelan torvelointi alkaa olla jo törkeää välinpitämättömyyttä.-2018

        Kelan  ei näytä olevan tarpeellista palvella kansalaisia, koska tumpelointia kuulee ihan joka tuutista-  sekä lähes jokaiselta tutulta ja kadulla tapaavalta -kuka joutuu asioimaan Kelan kanssa.      Kummallinen oikeus valtion puljuilla  tumpeloida miten huvittaa…sekä että saman romun annetaan jatkua ja jatkua.   Kansalaiset eivät ole heittopusseja….ja ei olekaan ihme enää, että lentelee Kelan ikkunoihin kiviä tai tietokoneita ulos ikkunoista.      Jos erehdyksiä tulee jatkuvalla syötöllä- ihmiset ovat ilman korvauksiaan – ei ole sitten rahaa ostaa ruokaa tai lääkkeitä – niin korjauksen pitää tulla TUNNEISSA….eikä viikoissa.     Mitäköhän Kelan oma henkilökunta sanoisi, kun heidän palkkansa olisi vaikka puoli vuotta myöhässä (suhteuttana siis köyhien tilanteeseen, ketkä syövät kädestä suuhun) 

On aika kipata määrätyt sosiaalitoimen palvelut takaisin sossuun, missä on sen alan kokemus.  Kela voi naputella laskukonetta niiden asioiden kanssa, mitkä eivät sisällä muuttuvia tekijöitä tai sosiaalitoimen harkinnan käytön vaatimusta.     Ihmiset kun tarvitsevat määrätyt rahansa tänään, eikä kuukauden päästä….tai sitten kun joku perkeleen valitus tai kantelu on tuosta paskatalosta tehty.     Kuka idiootti tuonkin Kelan siirron keksi, joutaa sinne haisunäädän kusimyrskyyn, kuten se  eräs juttu mainitsee.    Idiootimpaa menettelyä saa sitäkin hakea juuri viime ajoilta. 

     Kelan päätöksenteko sosiaalipuolella on totaali-hanurista – eikä moista ole syytä jatkaa.   Sossun toimet takaisin sossuun.        Vaikka lammaskansa ei näytä kovin äkkiä pinnaansa menettävän – mutta onko sitä syytä odotella. ???

Kelan neuvontanumeroiden jonotusajatkin jotain käsittämätöntä.  Ilmeisesti kukaan ei jaksa kannella Aluehallintovirastoon — ja vaikka tekisi, niin Avilta ei sanktioita löydy =viraton koko laitos.  Kaljamestoille löytyy kyllä sanktioita, muttei kunnallisille toimijoille, mitkä voivat toimia kuin villissä  ~~pohjolassa.                       Samoin sähköpostia ei ole Kelan suuntaan…ja täten vapaamuotoisen hakemuksen tekeminenkin on mahdotonta – siis sillä omalla sähköpostilla.   Kyllä kansalainen voi omalla vastuullaan lähetellä ihan mitä haluaa….ja Kela sitten vastatkoon paperilla.

Vapaamuotoinen hakemus on ilman muuta vähin vaatimus missä tahansa viranomaistoiminnassa.   Jos rikosilmoituksen tai postia käräjille saa laitettua vapaamuotoisesti, niin onhan se kumma, ettei Kelalle kelpaa.   Mutta siellä ei taida olla AIKAA eikä halua lukea mitään, mikä ei sovi KAAVAAN.    Siihen seiväsperseessäkaavaan, mitä Kelan toiminta lähinnä on.    Eli, ajatus ja soveltaminen ei kuulu perustoimintoihin…. – siis aivot ovat narikassa siinä lafkassa.      Sossu sentään ymmärtää kokonaisuuden sosiaalipuolella, mutta Kelalla ei toimi mikään.    Sossu voi olla myöntämättä harkinnanvaraista toki, mutta sentään ymmärtävät mistä on kysymys köyhän toimeentulossa.   Kelalta on turha odottaa muuta kuin mitä on viivan alla – plussaa tai miinusta— ja vastaus on sitten siinä.  Aivot saavat edelleen levätä, vaikka hakijan tilanne kaikkinensa olisi mitä tahansa.

Hs: Jari Aarnion juttu on ollut hurja laivanupotuspeli….2018

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio on ällistynyt Jari Aarnion jutun uusimmasta käänteestä.

Aarnio otettiin keskiviikkona kiinni, koska hänen epäillään aiheuttaneen laiminlyönneillään palkkamurhan vuonna 2003. Epäilyjen mukaan Aarnio olisi laiminlyönyt estää tai paljastaa Volkan Ünsaliin kohdistuneen henkirikossuunnitelman, ja sen seurauksena Ünsal joutui henkirikoksen uhriksi.

Kaikki mahdolliset virkarikokset ovat vanhentuneita. Käytännössä Aarniota siis epäillään henkirikoksesta.

Nuotion mukaan rikosepäilyyn liittyy mielenkiintoinen asetelma laiminlyönnin rikosvastuusta.

Professori Kimmo Nuotion mukaan Aarnion uusin rikosepäily on hyvin poikkeuksellinen. (KUVA: Veikko Somerpuro)

”Se edellyttää vastuuasemaa, että on vastuussa estämään rikoksen. Sen lisäksi tarvitaan myös jonkinlaista edeltävää toimintaa, ei välttämättä rikoskumppanuutta, mutta jonkinlaista erityistä yhteyttä tai mukanaoloa”, Nuotio arvioi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

”Juttu on hyvin kiinnostava. Se ei ole todella kovinkaan tavallista, että rakennettaisiin tällainen vastuuasema tämäntyyppisessä asiassa. Tyypillinen tapaus voisi olla, että lastenhoitaja näkee, että pieni lapsi on vaarassa, eikä puutu asiaan”, hän lisää.

Nuotio kuvailee Aarnio-juttua hurjaksi laivanupotuspeliksi, jossa rikosepäilyt ovat koventuneet aste asteelta. Jos Aarnio saisi syytteen osallisuudesta palkkamurhaan, rangaistusvaatimus olisi elinkautinen.

”Edellisetkin epäilyt ovat olleet isoja laivoja. On ollut aivan mieletön tämä kuvio tässä.”

Nuotio huomauttaa, että palkkamurhat ovat ylipäätään Suomessa poikkeuksellisia ja harvinaisia.

”Palkkamurhat eivät ole ihan peruskauraa edes järjestäytyneen rikollisuuden puolella. Onhan tämä jo aika hurjaa. Kyllä tämä ainakin minulle oli ihan järkyttävä epäily. Tästä tulee riittämään purtavaa vähän pidemmäksikin aikaa”, hän sanoo.

Jo nyt Aarniota uhkaa kymmenen vuoden maksimirangaistus muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Aiemmin hänet on tuomittu kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

Hovioikeus antaa tuomionsa huumejutussa ensi vuoden alussa.

Aarnio on kiistänyt kaikki rikosepäilyt ja syytteet.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kuvailee Aarnion tapausta kaikkine haaroineen Suomen poliisin vakavimmaksi paikaksi.

”Vyyhti on pakko selvittää perusteellisesti. Poliisin luottamuksen kannalta on tärkeää, että kaikki haarat selvitetään”, Kolehmainen sanoo.

=(/%#&¤%#¤%(%##

Asian esilletuonti onkin tosiaan erikoinen, kun mietitään jutun vuosia – sekä että juuri kun Aarnion keissiä käsitellään loppusuoralla oikeudessa.       Pitäisi lukea tuo Unsalin tarina kokonaan- mutten jaksa nyt — eli vain mutua tässä siis.  Eli, oli Unsal- heppu, kuka Ruotsista tänne ja muistaakseni pakoon – liittyen Arlandan keissiin.    Tappodiilejä siis olemassa ja tappajat hakusessa.      Nytkö siis nämä linnassa istuvat heput olisivat ruvenneet poliisille tiedonantajiksi??…vai mistä poliisi kertoi lisätietoja saaneensa ?     Ja mitä – kuka- missä — hyötyy mistäkin ??  Kuka on uskottava todistaja?  

Arvailen jälleen, että koko juttu on paperitiikeri , minkä KRP on kerinyt kokoon – ja sinnehän jo mahtuu mopoa ja juotettuja todistajia sekä muuta täysin romua toimintaa.  Laittomia pakkokeinoja ym.  Lista jonkunlainen Aarnio-jutun tiimoilta. Ei täytä kovin komeasti joka kohdaltaan poliisin laillisuusolettamia(että käytetään laittomia menettelytapoja)                              Ja nyt saadaan oikein kunnon kamaa kakun päälle, mistä jo luulisi menevän koko paketin huuruun.   Vähän on myöhässä tutkinnat, kun kaivelua odotellaan 10vuotta ~~~ ja sitten herahtaakin pöydälle ihan uutta matskua sopivaan aikaan?.         

  Kuten proffa tuossa antaa ymmärtää,  niin vaatinee jotain aktiivisuutta tai kausaalisuutta tuollaisen todistaminen (murha) — eikä se, että “jonkun on mahdollista ajatella”….oikein riitä vielä minnekään.                    //    Olisikin hauska kuulla, että kun poliisi tänä pänä ei hyvin monessa muussakaan asiassa korvaansa lotkauta tai persettään nosta tuolista–  ja   missä määrin  kaikki Suomen nimettömät soitot tai katoamisilmoitukset, uhkailut tai muut sälät – ehdittäisiin tutkia ja ajella läpi “katsomassa”.      Niitä kun kai riittää sen verran höpöäkin sekaan, että tuskin poliisin resurssit riittävät eivätkä ole riittäneet.  Saatikka että jo huhupuheitakin käytäisiin katsomassa.        Kuulostaa tämä juttu nyt erikoiselta – siis uusi  “syyte”  Aarniolle / Vilhuselle ……kuka missäkin ominaisuudessa?  

    Jos juttu kuivuu kasaan – kannattaa kysyä syyttäjältä  ainakin pariin kertaan – missä syyttäjän motiivi liikkuu näissä kuvioissa.   Ketä palvellaan –    ja  missä sylttytehdas näytös-otteluille ?           Ettei ole kohta oikeus samaa tasoa, kuin nykyinen hallitus, mikä heittelee kalaverkkoja vaikka maalle, kunhan jotain on pyytämässä ja joku onnistuisi. 

Impotentit lääkärit…… -2018

No provona toki otsikko ….ja impotenssi liittyneekin lähinnä seksuaaliseen toimivuuteen — mutta mutkat suoriksi==   ..kyssä onkin lääkäreiden ammattitaidottomuudesta, kyvyttömyydestä tehdä päätöksiä, Valviran pelosta, laiskuudesta,  saamattomuudesta ja muuten vaan hanurista olevista lääkäreistä – liittyen     lääkärin määräämiin lääkkeisiin tai lähetteisiin.     Sitä  ei voi yleistää, mutta määrä näyttää olevan kasvusuunnassa.     

Muutamista eri lähteistä kuultuna —  mm…että lääkäri “X.YZ” ……. ei kirjoita kipulääkkeitä, vaikka potilaalla on kilo tutkimuksia vaivastaan…siis kipu todennettu ja diagnoosi kirjoitettu.    Esim vaikka ameriikankuuluisa Panacod-lääke tuntuu olevan uuden muodin mukaan jo meilläkin menossa pannaan.   Lääkäri XYZ” …..sanonut, ettei “suostu kirjoittamaan kyseistä lääkettä potilaalle”.   Sen sijaan lääkäri kuulemma kirjoitti  lähetteen kipupolille ???      Mitä ihmettä moinen tarkoittaa ??    

  Että jokainenko tk-lääkäri on tänä pänä kyvytön  tai pelokas määräämään potilaille normaali lääkkeitä.    Mistä tällainen ohjeistus tai omapäisyys voi olla peräisin.    Itselle jos tuollainen tulisi vastaan, niin lääkärin saa tuollaisesta toki suoraan  kantelun kohteeksi.  Kuten vaikka hoitovirhe…tai ammatin velvollisuuksien laiminlyönti tai kyvyttömyys lääkärin toimiin normitasolla…hoitovirhe…ja tahallinen kaiken lisäksi.  Menisikö virkavirheenkin piikkiin, en tiedä, mutta eiköhän pykälät tuollaiselle löydy jostain…tai lakikirjan välistä.   

    Lääkärin hommiin lienee kuuluu potilaan lääkitseminen asianmukaisella tavalla…eikä vastuun siirto moisessa  tavallisessa asiassa.    Tuon sortin lääkäreillähän ei ole mitään virkaa. 

Samaa sössöä voi tulla vastaan lähetepuolella.  Eli, ei uskalleta enää kirjoittaa lähetteitä erikoissairaanhoitoon.   Joko tullut kieltoa, estoa tai muuten vaan ilmoitusta tiskin alta, että maksaamaksaa…ja ruuhkaaruuhkaa.  “Älkää lähettäkö  pikkuvaivoista”””””” jne.       Samoin koska nykyään valinnanvapaus, niin senkin käyttö tuntuu vaikealta….eli että tk-lääkäri ei uskalla kirjoitella potilaan pyynnöstä lähetettä vaikkapa eri paikkakunnan erikoissairaanhoitoon.   Lääkäri siis vain toteaa ykskantaan, että “en kirjoita”.  ??           

Nyt näissä on syytä kansalaisten olla hereillä ja vääntää se tieto/kirjoituskone kirjoitusasentoon— ja rustata kantelua näistä romulääkäreistä — mieluiten Valviraan suoraan.   He kyllä kääntävät kantelun sitten tarvittaessa esim AVI:n , jos eivät itse käsittele.    Samalla voi kuntalainen kysyä, että onko kyseessä edes oikea lääkäri ja luvat kunnossa.    Nimittäin jos tuollaista ammattitaidottomuutta ja saamattomuutta tulee vastaan – niin Valviran on syytä tutkia kyseisten tapauksen  (lääkäreiden) koulupaperit…että kyse on oikeasti lääkäristä eikä puoskarista.   Kun noita valelääkäreitä on alkanut näkymään maisemissa siellä täällä.  

Valvira toki tarvitaan valvomaan hommien oikeita tapoja tms….mutta Valviran pelotevaikutus myös  mm.   ulkolaisten lääkäreiden kohdalla tarkoittaa käytännössä sitä, että vasiten nämä mamu-lääkärit(tai itä-blokin keikkalääkärit)   hyvin usein syyllistyvät juuri peloissaan siihen, että lääkkeitä ei määrätä tai uusita ….ja vanhojakin siis lopetetaan seinään.  Opit kai ovat sieltä kotomaasta, kuten Venäjä ja Viro muumuassa.    Samoin lääkityksen tapa voi olla aivan ihmeellistä, mistä Suomessa ei ole kuultukaan…..eli että jotain vaivaa lääkitään lääke-X:llä…..mistä kukaan ei ole kuullutkaan……eli hoitomuodosta.   Miten lie ovat nuo ulkomaiden lääkäreiden opit sitten yleisellä tasolla.      Joku kertoi, että koulutusta annetaan meillä eli niitä pohjia, mutta ei ihan taida olla pohjakoulutukset kunnossa, mitä juttuja kuulee.     Enpä viitsi tässä asiaa tarkentaa eli identifioida.

    Kun Valvira roikkuu olkapäällä kirves kädessä, niin lääkärin on helpompi olla tekemättä mitään — -mikä tarkoittaa suomeksi potilasturvallisuuden vaarantumista.   Siitä on syytä laittaa joku vastuuseen ja lähin kohde on toki itse lääkäri, kuka ei osaa, kykene tai halua tehdä hänelle kuuluvia töitään.      Valviran asema siis on kaksinen – ja noiden lukuisten kuultujen ja luettujen esimerkkien valossa- — Valviran pelkääminen haittaa potilaiden käsittelyä oikein…..joten syytä tehdä hommalle jotain = vähintää kantelut .  Syyt ja seuraukset ja päälle vaikka korvausvaateet oikeuteen asti.     Että ei ne hoitovirheet ihan tyhjää kamaa ole.     Mutta jos kukaan kansalainen ei jaksa eikä viitsi — niin paska vain jatkaa matkaansa.

Samoin on  syytä tehtä valitukset/kantelut –  todella surkeista suomenkielen mongertajista.   Nykyiset kielivaatimukset taitavat olla rakennettu lääkäripulaan….ja ovat siis löysät kuin teinin pullataikina.      Maisemissa pyörii mamulääkäreitä , ketkä eivät ymmärrä puoliakaan siitä mistä puhutaan.    Kyse on edelleen potilasturvallisuuden vaarantamisesta….ja siitä pitäisi jo saada systeemiä osavastuuseen,   eli mikä systeemin osanen ja kuka siellä  tällaisia romuja laskee hoitamaan suomalaisia, koska meidän kielemme on suomenkieli.   Ei ole syytä suomalaisen alkaa opettelemaan mongerrusta tällaisen asian takia….se on näiden vierastyöläisten homma oppia meidän tavoille…eli kieli tässä kohtaa.  

   Mitään ei siis tapahdu, jos kukaan ei sano mistään mitään.    ELi, valitukset ja kantelut sinne minne kuuluvatkin — ==== Valvira tai ALuehallintovirasto mm.     Perällä roikkuu eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri….   Hallinto-oikeus hoitaa jotain….mutta  nuo kaksi ensimmäistä ensisijaisesti sanoisin.  Osoitteet kyllä ja ohjeet……… löytyvät netistä.      Puolen tunnin homma.      Jos mitään ei tee, niin sitten tosiaan saa sitä mitä tilaakin — loputtomiin.

 

Janitskinin näytösoikeudenkäynti pyörähti käyntiin.-2018

Oikeudenkäynti Ilja Janitskinia vastaan alkoi käräjäoikeudessa – MV-sivuston perustaja pysyy yhä vangittuna

Helsingin käräjäoikeus aloitti MV-sivustoon liittyvien rikosepäilyjen setvimisen keskiviikkona poliisin turvatessa oikeudenkäyntiä. Syyttäjä vaatii Janitskinille vuoden ja 8 kuukauden vankeustuomiota.

   Noooo….tulee taas pitkää ja leveää.   Mutta hoviin asti sälä ja systeemin yritykset tehdä valkoisesta mustaa – tullevat nollaantumaan.     Syyttäjä vaatii kuuta taivaalta ja jotkut sivuhaarakonttorit yrittävät kai vetää jotain rahoja jostain sivujen välistä.        Jos Janitskin (siis JOS) on rahaton, varaton tai ulosottokelvoton, niin tuskin haitannee hänen toimiaan mitkään rahalliset vaatimukset — mutta ehkä media kertoo aiheesta lisää.       Korvausvaateet jonkun työttömän tai hyllytetyn toimittajan toimesta eivät taida yltää satoihin tonneihin, vaan ehkä lomittuvat oikeuden päätöksellä ihan normipäivän liksoihin.   Kyseinen Jessica-jotain – ja hänen toimensa historiassa lienevät vain faktaa…ja jos joku toistaa faktaa, niin ei siitä ennenkään ole tuomioita jaettu.     Jos kuka muukaan on tykitellyt kamaa tai snorkannut, niin faktahan se on (silloin kun on) — ja siitä kuulee vähän useampikin julkkis tai muu hemmo….oli sitten toimittaja tai kitaransoittaja.          

Jossain luki mediassa, että muka kotimaan vapaalle tiedonvälitykselle ollaan tekemässä rajoja – mutta hommahan kuulostaa vähän kuin aikoinaan Suomen sotasyyllisyys-oikeudenkäynniltä.    Syyllisiksi kelpaavat jotkut “sopivat”…..ja tuomiot on annettu~~   etukäteen päätettynä.    Tässä kohtaa toki sylttytehtaana suomalainen suvakkijärjestelmä ja sen  pääekonomit….eli systeemin osaset siellä ja tuolla.           Mutta onneksi  sanoja ei saada kiellettyä ….ja kaikelle keksitään kyllä ilmaisunsa.        Sanat eivätkä ilmaisut  lopu tältä pallolta….ja jengihän nyt tajuaa symboleja vaikka sitten rautalangan kanssa.      Kun lisäksi kaikessa muistetaan mainita mikä on Suomi…..sekä mikä on “ei -suomalainen”…..niin siitä se yksinkertaisuus jo alkaa…ainakin tämän sorttisissa jutuissa kuin tämä MV-lehden keissi liittyen maahanmuuttoon.  Toinen ja muut mitä lie rahankeräystä ym? – ei tietoa.         (MV-keissi, mikä ei kiinnosta kuin yleisellä tasolla….ja nimenomaan sen vapaan sanan takia).        Jos ei käy  toinen — niin sitten vaan väännetään kolmas määritelmä, kun tekee jo systeemi itsekin.  Kuten työttömyystuki….on nykyään työmarkkinatuki.  Entinen harkinnanvarainen muuttui mukavasti toiselle nimelle sekin.   Ehkä samalla saatiin väännettyä myöntämisperusteitakin köyhiä sorsiviksi.       No samaa hommaa voidaan alkaa harrastaa somen jutuissa.  Kaikelle löytyy sanansa, joita ei voi osoittaa, mutta mitkä kaikki ymmärtävät.   Mitään ei internetissä ole enää mahdollista sulkea kokonaan. 

Kyseinen näytösoikeudenkäynti siis tuottaa sopivasti ~~ porua ja otsikoita – mutta vähän villoja.      Arvaan että lopputulos tulee olemaan kaikkea muuta, kuin mitä kantaja/kantajat…. ja syyttäjä tänään” vaativat.      Huutokauppaa, mutta tässä kohtaa hinta vain halpenee.

)/&=(/&=(/&=/&

 

 

vihapuhe

Helsingin käräjäoikeus pitää MV-sivuston perustajan Ilja Janitskinin vangittuna. Oikeuden mukaan on syytä epäillä, että Janitskin karttaa oikeudenkäyntiä ja mahdollista rangaistusta, joten Janitskinin vangittuna pitäminen on perusteltua.

Janitskinin asianajaja esitti tämän vapauttamista. Syyttäjä vastusti vapauttamista, sillä kaikkia syytteitä ei ole vielä luettu ja syyttäjän mukaan karttamisvaara on yhä olemassa.

Oikeus teki päätöksen ensimmäisen käsittelypäivän päätteeksi. Janitskin tuodaan oikeuden istuntoihin Vantaan vankilasta.

Helsingin käräjäoikeudessa oli tungosta, kun Janitskinille luettiin syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeudessa oli koko päivän poliiseja turvaamassa oikeudenkäynnin sujuvuutta.

Vain osa istuntoa seuraamaan tulleista pääsi aamulla sisälle saliin. Vartija ilmoitti ovella, että tilaa on kahdelletoista. Yleisön joukosta saliin poimittiin Ilja Janitskinin vanhemmat ja Ylen toimittajan Jessikka Aron äiti. Toimittajia saliin pääsi ovensuun tungoksesta vain muutama.

Istuntosalin pieni koko herätti käytävälle jääneiden joukossa ärtymystä ja osa poistui rakennuksesta kokonaan. Osa jäi odottelemaan käytävälle mahdollisuutta päästä sisään myöhemmin. Iltapäivän päätteeksi väki väheni ja kaikki halukkaat mahtuivat saliin.

Janitskinin kannattajat osoittivat istuntopäivänä mieltään käräjäoikeuden paikoitusalueella.

Kova kuri istuntosalissa

Oikeuden puheenjohtaja piti salissa kovaa kuria ja ilmoitti sisään päässeille, että heidän on istuttava heille osoitetuille paikoille eikä minkäänlaista hangoittelua sallita. Puhelimiin salissa ei saa koskea, se johtaa salista poistamiseen. Tiukoista säännöistä pidettiin kiinni koko päivän ajan.

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen kertoi jo ennen oikeudenkäynnin alkua, että syytteet ovat luonteeltaan sellaisia, että jutussa vaaditaan vankeutta. Hämäläisen mukaan lopulliset vaatimukset tarkentuvat oikeudenkäynnin kuluessa.

Rikosilmoituksia MV-sivustoon liittyen on tehty Hämäläisen mukaan kaikkiaan 90. Osa epäillyistä rikoksista on jo vanhentunut. Syyteharkinta on tehty noin 30 epäillyn rikoksen osalta. Hämäläisen mukaan rikosepäilyjä on vielä poliisitutkinnassa.

Keskiviikkona alkaneen oikeudenkäynnin yhteydessä käsitellään parisenkymmentä syytettä. Myöhemmin oikeuteen tuodaan vielä lisää MV-julkaisuun liittyviä rikossyytteitä.

Vakavimmat syytteet ovat Ylen toimittaja Jessikka Aroon kohdistuneet epäillyt törkeät kunnianloukkaukset ja vainoaminen.

Jessikka Aroa kuullaan oikeudessa torstaina aamupäivällä ja sen jälkeen Ilja Janitskinia ja Johan Bäckmania. Ensimmäisen istuntopäivän aikana ehdittiin käsitellä vain kirjallisia todisteita.

Janitskin ei ota vastuuta muiden kirjoittelusta

Keskiviikkona käräjäoikeudessa käsiteltiin nimenomaan Jessikka Aroon liittyviä syytteitä.

Ilja Janitskinin lisäksi syytteet luettiin myös Johan Bäckmanille, joka tunnetaan julkisuudessa Venäjä-yhteyksistään.

Syyttäjä katsoo syytteessä, että Janitskin on MV-verkkojulkaisun sisällöstä vastaavana esittänyt tai sallinut esitettävän sivuilla yhteensä 27 eri artikkelissa Jessikka Aroa koskevia valheellisia tietoja tai vihjauksia, jotka ovat aiheuttaneet tai olleet omiaan aiheuttamaan Arolle vahinkoa tai kärsimystä taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Näin Janitskin on syyttäjän mielestä syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen.

Aron on jutuissa katsottu muun muassa olevan yhdysvaltalaisen tiedustelupalvelun palveluksessa ja väitetty hänen olevan epäluotettava toimittaja sekä leimattu häntä hänen nuoruudessaan saaman huumetuomion perusteella.

Syyttäjä katsoo Janitskinin syyllistyneen myös kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Hän ja kolmas jutussa syytetty henkilö ovat pitäneet yleisön saatavilla tietoja, mielipiteitä ja viestejä, joissa panetellaan ja solvataan juutalaisia heidän etnisen alkuperänsä ja uskontonsa perusteella ja tummaihoisia ryhmänä ihonvärin perusteella.

Syyttäjä vaatii Janitsikinille tässä vaiheessa vuoden ja 8 kuukauden vankeustuomiota.

Janitskinin asianajaja Anu Koivu sanoi, että Janitskin kiistää kaikki syytteet. Janitskin katsoo, että hän vastaa MV-sivuston sisällöstä vain niiltä osin, mitä hän on sinne itse kirjoittanut ja että Aroa koskevat kirjoitukset perustuvat Aron samaan julkiseen oikeuden tuomioon ja siihen liittyvään esitutkintaaan.

Janitskin kiistää myös Jessikka Aron korvausvaatimukset.

Bäckmanille syyte vainoamisesta

Johan Bäckmanille syyttäjä vaatii oikeudenkäynnin alussa kahdeksan kuukauden vankeustuomiota.

Bäckmania syyttäjä syyttää yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen, kun hän on tahallaan taivuttanut Janitskinia tahalliseen rikokseen.

Bäckman on kirjoitettuaan artikkelin, jossa käsitellään Aron elämään vuonna 2002 liittyviä tapahtumia, toimittanut artikkelin Janitskinille julkaistavaksi Janitskinin hallinnoimilla MV-lehti, Uberuutiset ja FinCrime -internet -sivuilla. Lisäksi Bäckman on toimittanut Janitskinille muuta Aroa koskevien juttujen kirjoittamisessa tarvittavaa aineistoa.

Syyttäjä katsoo Bäckmanin syyllistyneen myös Jessikka Aron vainoamiseen. Bäckman on syytteen mukaan toistuvasti ja oikeudettomasti uhkaamalla, ottamalla yhteyttä ja muilla näihin rinnastettavilla tavoilla vainonnut Aroa tavalla, joka on ollut omiaan aiheuttamaan Arossa pelkoa tai ahdistusta.

Bäckman on syytteen mukaan julkaissut Twitter-viestipalvelussa erittäin suuren määrän Aroon liittyviä viestejä, joissa hän on käyttänyt Arosta halventavia nimityksiä, kyseenalaistanut hänen ammattitaitoaan toimittajana, kommentoinut hänen ulkonäköään alentavasti ja jakanut häntä halventavaa ja sisällöltään vääristeltyä aineistoa.

Viesteihin on liitetty Aron henkilökohtainen Twitter-käyttäjänimi, minkä vuoksi Aro on saanut jokaisen viestin julkaisemisesta erillisen ilmoituksen. Muun muassa Bäckmanin Arosta käyttämä “NATO-pissis”-ilmaisu on syyttäjän mielestä halventava. Osa teksteistä viittaa syyttäjän mielestä myös seksuaaliseen häirintään.

Salissa keskusteltiin siitä, olivatko twiitit Bäckmanin kirjoittamia. Bäckmanin mukaan twiiteissä oli uudelleenlähetetettyjä viestejä, jotka olivat muiden kirjoittamia.

Bäckman on myös syytteen mukaan toistuvasti lähestynyt Aroa Facebook-viestipalvelun kautta. Viestit ovat sisältäneet muun muassa kutsuja ja tapaamisehdotuksia, jotka Aro on torjunut. Bäckman on myös julkaissut Facebook-sivuilla ja blogisivuilla useita Aroa pilkkaavia kirjoituksia.

Bäckman on myös toimittanut erään toisen henkilön välityksellä Arolle kipsijäljennöksen Virossa sijaitsevasta niin sanotusta pronssisoturipatsaasta. Patsaaseen liittyvä symboliikka huomioon ottaen Aro on kokenut sen toimittamisen uhkaavana ja ahdistavana. Bäckmanin asianajajan mielestä kyseessä ei ole ollut vainoaminen.

Syyttäjä: Bäckman yritti vaikuttaa toimittajan työhön

Syyttäjä syyttää myös Bäckmania törkeästä kunnianloukkauksesta. Bäckman on syytteen mukaan eri tiedotusvälineissä julkaistuissa artikkeleissa sekä yhdessä itse pitämässään esitelmässä esittänyt Jessikka Arosta valheellisia tietoja tai vihjauksia siten, että teot ovat olleet omiaan aiheuttamaan Arolle vahinkoa tai kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksintaa tai muutoin halventaneet Aroa.

Syyttäjän mukaan Bäckman on tilannut käräjäoikeudesta Aron vuonna 2004 saaman huumerikostuomion ja toimittanut sen Janitskinille. Tuomion sisältöä ja esitutkinta-aineistoa on käsitelty laajasti muun muassa MV-sivustolla.

Bäckman on myös esittänyt väitteitä, että Jessikka Aro kerää tietoa Suomessa toimivista Venäjä-myönteisistä henkilöistä ja yhdessä työnantajansa kanssa tunnistaa, identifioi ja luetteloi Venäjän presidentti Putinia tukevia henkilöitä.

Kirjoittelu on ollut jatkuvaa ja kirjoitukset on saatettu laajan yleisön saataville. Tämän vuoksi, ja koska teko on kohdistettu tiedotusvälineen edustajaan, on ilmeisenä tarkoituksena ollut syyttäjän mielestä vaikuttaa Aron työn sisältöön, joten teko on syyttäjän mielestä kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Bäckmanin Aroon kohdistamat yksittäiset osateot muodostavat syyttäjän mukaan yhtenäisen kokonaisuuden ja Bäckmanin toiminta on ollut pitkäkestoista ja laaja-alaista.

Johan Bäckman kiistää syytteet. Bäckmanin asianajaja Jyrki Leivonen korosti, että Aro on myös itse hakeutunut julkisuuteen.

Kolmas syytetty ei aio tulla oikeuteen

Kolmas syytetty, jota syytetään törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan yhdessä Janitskinin kanssa, ei tullut oikeudenkäyntiin.

Hänet oli velvoitettu tulemaan paikalle, mutta hänen avustajansa ilmoitti, että hän ei aio tulla.. Oikeuden puheenjohtaja puolestaan ilmoitti, että oikeudella on keinot saada hänet vastaamaan syytteisiin.

Lyhyen sanailun ja istuntotauon jälkeen käräjäoikeus päätti velvoittaa syytetyn saapumaan oikeuteen ensi maanantaina 600 euron sakon uhalla. Syytetty oli poissa keskiviikkona lääkärintodistuksen perusteella.

Kolmas syytetty toimi syyttäjän mukaan MV-lehden keskustelufoorumin ylläpitäjänä ja Ilja Janitskinin sijaisena. Syyttäjä katsoo, että hän on keskustelupalstan ylläpitäjänä sallinut palstalla julkaistavan suuren määrän Aroa halventavia kirjoituksia.

Syytetyn asianajaja Jaana Piipari sanoi, että syytetty oli poistanut asiattomia kirjoituksia ja pyytänyt ilmiantamaan asiattomia kirjoituksia. Syytetty katsoo, että hän ei ollut sivuston ylläpitäjä vaan moderaattori ja hän kiistää toimineensa Janitskinin sijaisena tai toimittajana..

Toimittaja vaatii 140 000 euron korvauksia

Jessikka Aron asianajajana jutussa toimiva Martina Kronström kertoi, että Aro vaatii yhteensä noin 140 000 euron korvauksia kärsimyksestä, taloudellisista vahingoista, henkilövahingoista ja niihin liittyvistä sairaanhoitokustannuksista sekä ansionmenetyksistä.

Kirjoittelu on Kronströmin mukaan vaikeuttanut Aron työntekoa vakavasti ja sillä onkin tähdätty siihen, että hän luopuisi työtehtävistään. Kronström sanoo, että Aro on joutunut harkitsemaan, luopuuko hän kokonaan toimittajan ammatista.

– Hän seuraa oikeudenkäyntiä raskain mielin. Tämä on ollut erittäin raskasta.

Kronström korostaa, että oikeudenkäynti on kansainvälisestilkin hyvin merkittävä siinä, että mitä saa kirjoittaa, mitä saa kommentoida ja kuka on vastuussa kommenteista. Näitä asioita punnitaan nyt oikeussalissa.

Yle on yksi MV-sivustoon liittyvän jutun asianomistajista. Puolustus kiisti sen, että Ylelle olisi aiheutunut vahinkoa keskiviikkona käsiteltyjen syytekohtien osalta.

Aron asianajaja Martina Kronström sanoi, että Aron työnantaja Yle katsoo, että sen toimittajan työntekoa on estetty tahallisesti ja on myös yritetty estää Yleä harjoittamasta sen perustoimintaa. Poikkeuksellinen vihakampanja on kohdistettu Aroon erityisesti Ylen työntekijänä.

Kronström sanoi, että vihakampanja on vaikuttanut Aroon, mutta myös Yleen ja aiheuttanut Ylelle vahinkoa. Pelotevaikutus uutisten valintaan ja työtehtävien hoitoon on vihakampanjalla luotu myös muille toimittajille.

Lue myös:

Rikosoikeuden professori Janitskinin oikeudenkäynnistä: “Sananvapaus on tärkeä arvo, mutta sille on myös tiettyjä oikeudellisia rajoituksia”

Ilja Janitskinin käräjät alkavat syytteillä törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – Oikeuden puntarissa on härskiyden määrä

MV-lehden perustaja Ilja Janitskin joutuu oikeuteen – Ylen tietojen mukaan useita syytteitä nostetaan

MV-lehden perustaja Ilja Janitskin pysyy vangittuna

Janitskinia epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – syytetään yhteensä paristakymmenestä rikoksesta

Ilja Janitskin tuotiin yöllä Suomeen Andorrasta

Oikeusministeriö: Ilja Janitskin luovutetaan Suomeen vastaamaan rikosepäilyihin

Katso Areenassa: Perjantai-dokkari: Janitskinin totuus??!!

https://yle.fi/uutiset/3-10251282

Sipilän “perintö”?? 2018

heheheh…              Mitä se Sipilä-saarnaheppu oikein pölisi puoluekokouksessaan.   Ettei Keskusta lähde hallitukseen, missä romutettaisiin heidän alulle panemaansa loistokasta Suomen pelastus-suunnitelmaa.   Hupsista heijaa.    Siis lähinnä Suomen myyntiä ja Suomen romuksi tekemistäkö ?  Ja köyhät kyykkyyn ja kurjat vieläkin kurjemmalle.?           Vaikka äo olisi 27,  niin senkin omaava heppu osaisi kääntää nuppia,  mikä kääntyy joko vähemmälle tai enemmälle.    Eli, tokihan jokainen osaa vääntää rahahanat kiinni.      Mielenkiintoista olisikin kuulla tilastosta, missä nykyinen hallitus on tehnyt yhtä ainutta…(tai montako) työpaikkaa – – ILMAN että siihen on vaikuttanut maailmantalous muualla…tai ulkomainen omistus.   Siis, että joku yritys Suomessa olisi yksin tein omilla toimillaan ja omilla tuotteillaan palkannut jonkun, minkä tarpeeseen ei ole vaikuttanut se, että firman tuote  on myyty ulkomaille tai että siihen on vaikuttanut maailmalla parantunut taloustilanne.       Esimerkistä käy, vaikka kyläkauppa tai kauppa missä ostopotentiaali  lisääntyy vain ns sisämarkkinoilla.   Että jossain on kasvua, ilman talouskasvua muualla, kuten maailmalla.    Jokuhan voisi kaivella mediaan vähän tietoa,  että miten kotomaan sisämarkkinat ovat kasvaneet – ilman ulkomaiden nousuja.    Ja mikä ihme sellaisen ostovoiman olisi saanut aikaan — edelleen ilman ulkomaailman talouden nousuja. ??

No toivottavaa on, ettei Keskustaa nähdä missään pitkään aikaan, ja edelleen toivottavaa, että tyhmä äänestäjäkin ymmärtää näiden saappaansa vaihtaneiden pöllöt touhut.   Sipilä uskonnollisella paatoksella jauhaa samoja linjoja, kuin tosiaan nuo krisupökkelöt, joiden päässä ei ole kuin yksi suunta ,eikä raide vaihdu vaikka punainen palaisi = sote.      Lakeja ja pykäliä runnotaan tyhmälle kansalle kiireellä jakoon, ettei vain kukaan ehtisi pukahtaa yhtään mitään.   Sanelua ja erehdysten kautta uusia saneluja.    Mitään säällistä ei ole tähänkään asti kiireellä tehty ja kiireellä on useimmiten ketunhäntä kainalossa.     Joku sote esim — on syytä tehdä kaikkien puolueiden yhteistyönä –ja kaikkein vähiten koko terveysuudistukseen kuuluu se, että mitään rahaa toiminnasta- valuisi ulkomaille.  Kuka ihme idiootti on ruvennut myymään kotimaata ulkomaille ??    Sähkönsiirto meni, telakoita meni,  sote menossa , ja rautatielläkin kohta ajelee ties mistä junia.    Mikä ihmeen myynti-into tämä on ja mistä peräisin.  Ja mikä idea.

Muuta ei oikeastaan sote-huijauksesta puutukaan, kuin että vakuutusyhtiöt jotenkin saadaan ronkittua siihen mukaan.   Miten, sitä en tiedä, mutta se olisi jo liikaa entisen päälle.              //    Mitä tulee valinnanvapauteen, niin lienee sielläkin niin, että sudenkuoppia on olemassa, mitä ei edes vielä tiedetä.   Yksihän niistä on toki se lääkärin valinta .     Jos torvelo lääkäri, niin joudut pitämään hänet puoli vuotta, vaikka olisi millainen puoskari.  Valinta on siis sidottu aikaan …ja jos muuta väitetään,niin pykälissä taitaa edelleen lukea se takaportti systeemin suuntaan, että “jos mahdollista toimipaikan toimintojen kannalta xxx””””        Luetaan siis siten, että jokin lääkärin vaihdon tapahtuminen ei ole pakollista, jos tk:n oma järjestelmä ei siihen anna mahdollisuuksia.    No jokainen pöllökin ymmärtää, että tk voi keksiä minkä tahansa syyn, ettei jotain tarvitse tehdä, koska x.   

             Samoin esimerkkinä vaikka hesalainen, kuka haluaa vaihtaa erikoissairaanhoitonsa Tampereelle, niin jos Tampereella ei tehdäkään vaikka “varpaan oikomisia” — niin Tampereen ulkoistus niissä hommissa tekee sen, että varpaita hoidetaan vaikka Porissa tai Jyväskylässä. Aliurakointina”.     Että ei ole ollenkaan sanottu, että “valinnanvapaus” on mikään vapaus käytännössä, yksittäisten toimenpiteiden kanssa.            ////     Tänä pänä ei meinaa saada (eikä saakaan ilman erillistä tappelua) —-esim listaa leikkaavista lääkäreistä paikassa x.     Syitä sitten keksitään…..että ei voi valita, tai ei ole listaa, kun lääkäreitä vaihtuu tms jne.       ELi, etteikö olisi listaa talossa olevista lääkäreistä.    No totta helvetissä on, jos vain joku ne lääkäreiden nimet jaksaa kirjoittaa peräkkäin tai allekkain.    Mutta kuten tunnettua, terveydenhoidon henkilökunta, mikä ei pärjäisi privaatti-ruokakaupassa tuntiakaan —   ei jaksa nähdä vaivaa minkään kanssa, mitä kutsutaan “palveluksi”.    Se on vieras käsite kotimaan terveydenhoidossa.  Eikä sellaiseen riitä aikakaan siellä, koska hommat   on ylimitoitettu, ja lääkäritkin tekevät hommiaan unen rajamailla    = mitä oli mediassa juttua tuplavuorojen tekemisestä.       Autoakaaan ei saa ajaa väsyksissä,  rinnastetaan lähes kännissä ajoon — mutta kansalaisia saa hoitaa vapaasti nukuksissa ja aistit missä lie kunnossa.   Kahvi ei taida enää riittää turvallisuuspointteihin tuossa kohtaa.      Ja sitten kun mokia sattuu ja potilaita rullatuoliin tai arkkuun — niin niistä saa 200e sakkoa.        Että hyvät on oltavat tuolla virkapuolella terveydenhoidossa…ainakin siltä osin.    Tehdään mitä ehditään ja jaksetaan…tai huvittaa.      Vastuut ovat lähes nolla ja jokainen valituskanava on kumileimasin.

Jos pussi vetää(eli lompakko — tai rutiköyhä) —- niin tänä pänä on syytä laittaa kaikki ja jokainen terveydenhoidon moka — suoraan raastupaan.   Mikään muu paikka ei anna vastetta millekään epäkehnolle, ammattitaidottomuudelle, laiskuudelle, välinpitämättömyydelle tai hoitovirheille Suomessa.   Köyhällä on tuohon mahdollisuus, koska oikeusapu hoitaa pienellä omavastuulla — mutta jokaiselle muulle rosis toki on kalliimpi homma.    Siinäkin yksi ongelma kotomaassa, eli oikeutta ei saa kuin paksun lompakon omaava.    Ei ihan mene tasan sielläkään ihmisten oikeudet.   Eli, puuttuvan potilasturvallisuuden lisäksi – puuttuvaa oikeusturvaa.    Hienosti on systeemi itsensä panssaroinut.  

Kokoomushan on toki toinen romupuolue, kuka on itse asiassa monenkin yllämainitun toiminnon kätilönä  myöskin.  Kuten jokainen muistaa, että Sauli Niinistö halusi laittaa kirjastoja “verolle”.   Oli siinä hyvää esimerkkiä puolueen ajatusmaailmasta.  Ei tainnut olla rouva Haukio vielä kuvassa tuolloin ?                        Ei  siis  paljon eroa kapitalistiporukkana ~~    noiden kahden välillä, kunhan vain saadaan orjakansa ojennukseen ja rikkaita rikastettua enemmän – ja orjakansa töihin vaikka käpyjen keruuseen.   Raha tulee rahan luokse jne.        

     On se erikoista, että suurin osa kansasta heiluu tuolla verokirja taskussaan – mutta kuvittelee olevansa kapitalistia……..vaikka on tavallinen duunari.  Äänestää kuvitelmansa ja harhansa mukaan – eikä tajua sitä, että kun hänen palkastaan tai eduistaan puhutaan pöydän kahta puolta, niin hänen valtakirjansa on annettu vastapuolelle.    Siinä on jonkun sortin älyn ja ymmärryksen  vajavaisuutta.   Vähän on kuin kana….että mieli tekisi kunnon lentoon, mutta kun ei niitä siipiä ole, niin räpiköidään sitten ainakin sinne päin.              

  hohhoijakkaa.      

JK….    Yleisellä tasolla muutenkin — on aika päästä eroon näistä uskovais-pelleistä politiikan ylätasoilla, kuten Sipilä ja Soini……..ja eiköhän siellä riitä samaa risti-jengiä yllin kyllin.       Tuon porukan todellisuudentaju on kateissa- nykyään ja siellä menneisyydessäkin, kuten tiedetään.     Heillä on omat lakinsa ja tapansa, eikä siinä hommassa ole muutenkaan kuin harhaa toisen perään.    Ajatus juoksee niissä piireissä ihan omaa tahtiaan .

&%¤#¤(%#

Tuolla “niksulan” eli mielisairaaloiden kuvioissa….on sanonta, että hullu vielä ok ….  mutta uskovainen hullu on mahdoton tehtävä….ja on siis tuplahullu.    Jos on siis  kukaan tavannut moista elävässä elämässä, niin tietää, mistä siinä hommassa puhutaan.    Tämä toki irti kontekstistä, mutta kuvaannollista eri asioiden tuplana ololle. 

 

 

Maakunnille asetettava tiukka menokehys on tappolinja. -2018

Demokraatti:::::””””””””””Valinnanvapauden käyttöönoton vaiheistamisen lisäksi perustuslakivaliokunta kiinnitti erityisesti huomiota uudistuksen tietosuojaongelmiin, maakunnille asetettavaan tiukkaan menokehykseen sekä siihen, että hallitus ei ole tehnyt valinnanvapaudesta EU-notifiointia. Ilman notifiointia ei ole täyttä varmuutta, onko valinnanvapauslainsäädäntö EU:n kilpailuoikeuden mukainen.

Sipilä toisteli hallituksen kyllä vastaavan ja tarkentavan kantojaan kaikkiin perustuslakivaliokunnan esittämiin huoliin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tekeillä olevassa vastineessaan.

– Perustuslakivaliokunta ei ottanut kantaa, etteikö kehysmenettely toimisi. Mutta tätä kriisitilannetta, eli tilannetta, jossa maakunta ei selviytyisi tehtävistään, täytyy tarkentaa. Valtion pitää viime kädessä taata, että jokainen suomalainen saa hoitoa. Jos esimerkiksi yhden maakunnan alueelle sattuisi suuri pandemia, niin tietenkin siinä tilanteessa valtio tulee apuun, hän esimerkiksi kommentoi menokehyksestä esitettyjä huolia.

– Ei nämä pandemiat tätä säästötavoitetta kaada, vaan tämä kehysmenettely sinänsä on valiokunnan hyväksymä.  “””””””””””””

Kehysmenettely ja raja – on järjetön ja vastuuton.     Väki vanhenee, sairastaa enemmän ja kulut lisääntyneet tähänkin asti.         Kun tehdään kehyksiä ja summia rajataan, niin terveydenhoito tai systeemi tekee sitä jo tammikuun ensimmäisestä alkaen, oli sitten aikarajaus vuosi tai mitä tahansa.     Suunnittelijat tuppaavat jakamaan ja resurssoimaan kolikkonsa ja ensi päivästä alkaen.   Kyse valtion avusta hädän hetkellä on sanahelinää….ihan samaa scheissea kuin on esim sossun ns harkinnanvarainen tuki.   Sitä annetaan jos >>> huvittaa.          Kuvitallaan ilmeisesti nyt, tai siis halutaan saada joku kuvittelemaan — että menokehys on ihan ok, koska tilanne voidaan korjata, jos rahat loppuvat.     Mutta kun homma tulee menemään kunnissa siten, että sitä kehystä aletaan sorvata jo ensimmäinen päivä pitkälle eteenpäin – ei suinkaan käytetä  normiresursseja kuten pitäisi-…..ja odotetaan milloin hätä tulee käteen.     Resurssit jaetaan 12:sta kuten vuoden pintaan….tai sitten pidemmälle —–mutta niiden käyttö siis ei ole normaalia alusta asti sinne hätäpäivään….vaan supistettua toimintaa juuri nimenomaan sen rajauksen puitteissa.    Tämä huonontaa palvelun ja niiden tuottamisen jo ensi päivästä eteenpäin.

Tarkoittaa käytännössä sitä, että niin ne vaipat, laitekustannukset, hoitajaresurssit, kulut tms jne……lasketaan jo alusta asti minimiin.   Pihtaus hoidon tason kanssa alkaa siis  jo ensimmäinen päivä  — eikä suinkaan mitään lasketa normaalissa järjestyksessä kuten pitäisi.             Tänä pänä jo nähdää muualta systeemin toimista – että kun hoitajia ei ole, aikaa ei ole ..tai lääkäreitä puuttuu — niin mikään ei korjaa tilannetta ongelma-hetkellä ykskaks.    Joten systeemi toki oman päänsä mukaan rajaa kaikkea mitä kykenee    jo heti alkuun, jotta siellä esim vuoden lopussa on jotain vielä jäljellä.            Mediassa on JO ollut juttua siitä, että potilaiden hoidossa joudutaan priorisoimaan…eli sitä mengelejonoa… – -kuka kuolee, ketä autetaan.     Siihen ollaan tässä kustannuksen rajausten kanssa myös menossa — eli hoidon tasoa, siihen pääsyä sekä  kaikkea rajoitetaan, jos kerran yläraja säädetään.    Aivan käsittämätöntä puuhaa .     Ja kuka uskoo johonkin perälautaan – on idiootti.

“uusi” suvivirsi.?? -2018

HS::::::   Paula Vesalan sanoittama ”uusi Suvivirsi” vuodelta 2011

”Muusikko Paula Vesala sanoitti Suvivirren uusiksi. Syntyi rauhaa rakastava ja luontoa syleilevä Suvilaulu. Uuden version koeajajaksi pääsi laulaja Mirel Wagner”, kerroimme vuonna 2011. Vesalan versio nousi ajankohtaiseksi jälleen viime viikonloppuna.

On monta varmaa kesän merkkiä.

Yksi varmimmista on äläkkä Suvivirren ympärillä. Legendaarisesta koulujen kesäjuhlissa laulettavasta virrestä on kohistu vuodesta toiseen. Lähes poikkeuksetta keskustelut ovat saaneet alkunsa siitä, että jossain ei ole laulettu perinteistä Suvivirttä ja joku on hurjistunut tästä päätöksestä.

Tässä muutama esimerkki Suvivirsi-jutuista:

Suvivirren laulaminen kouluissa saatetaan kieltää” (vuonna 2014)

Suvivirsi kiellettiin taas Latokartanossa – rehtori pitää mykkäkoulua” (vuonna 2013)

Suvivirsi pannassa – piispan lapset boikotoivat kevätjuhlaa” (vuonna 2012)

Niin sanottua ”Suvivirsi-vouhotusta” ja sen erikoisuutta on käsitelty myös useissa kirjoituksissa vuosien aikana, kuten Kirkko ja Kaupunki -lehden toimittajan Samuli Suonpäänkolumnissa vuonna 2016.

Tänä vuonna oli jälleen saman keskustelun aika.

Kaikki alkoi, kun Iltalehti uutisoi perjantai-iltana, että Espoon Viherlaakson lukion kevättilaisuuden ohjelmassa Suvivirren tilalle oli vaihdettu ”maalliset sanat”.

Koulun rehtori Jussi Rekilä kertoi Iltalehden jutussa, ettei ollut mukana juhlatyöryhmässä, mutta hän perusteli laulun vaihtoa sillä, että koulun päättymisen aikaan vietetyssä ”keväthetkessä” on aikaisemminkin leikitelty Suvivirren sanoilla. Rekilän mukaan taustalla vaikutti myös halu ottaa islaminuskoiset oppilaat huomioon.

”Meiltä valmistuu islaminuskoisia. Sitä kuuluu kunnioittaa. Se on meidän linjamme mukainen. He ovat meidän hienoja opiskelijoita ja tehneet hienon opiskelutyön. Se toimii näin”, Rekilä sanoi.

Samana iltana koulun vararehtori Sari Autio kuitenkin kertoi, että ”maalliset sanat” olivatkin päätyneet juhlan vihkoon vahingossa, kopiointivirheen vuoksi.

Iltalehden mukaan päätös oli herättänyt suuttumusta somessa. Juttu sai alkunsa, kun lehteen otti yhteyttä nimettömänä pysyttelevä nainen, joka oli törmännyt kaverinsa Facebook-seinällä koulun kevätjuhlaohjelmaan.

Suuttumusta aihe herätti viimeistään jutun julkaisun jälkeen. Pian Iltalehden jälkeen aiheesta uutisoivat muutkin mediat.

Keskusteluun osallistuivat useat poliitikot.
https://embed.is.fi/ext/embed/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVilleTavio%2Fstatus%2F1002632553700974593https://embed.is.fi/ext/embed/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fir_rkp%2Fstatus%2F1002621512967319555https://embed.is.fi/ext/embed/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLauraHuhtasaari%2Fstatus%2F1002619127247376385https://embed.is.fi/ext/embed/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsuldaansaid%2Fstatus%2F1002993165492768769https://embed.is.fi/ext/embed/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbrigitakrasniqi%2Fstatus%2F1002851447757852672Mistä ”Suvivirren kieltämisessä” on kyse?

Vuosien ajan on pohdittu sitä, ovatko koulujen uskonnolliset tilaisuudet ongelmallisia uskonvapauden, yhdenvertaisuuden edistämisen ja julkisen vallan neutraaliuden näkökulmasta.

Suvivirsi ja muut koulujen tilaisuuksissa laulettavat uskonnolliset laulut liittyvät tähän keskusteluun, mutta apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan kyse on ensisijaisesti kouluissa järjestettävistä hartaushetkistä ja rukouksista, jotka ovat ristiriidassa uskonnonvapauden kanssa. Esimerkiksi aamuhartauksien aikana oppilaat ovat joutuneet odottamaan käytävillä.

Viimeksi aihe oli esillä perustuslakivaliokunnassa vuonna 2014, jolloin valiokunta päätti, ettei Suvivirren laulamiseen ole estettä kaikille yhteisessä juhlassa. Yleensä koulujen juhlissa lauletaan Suvivirren kaksi ensimmäistä säkeistöä, joita ei ole ohjeistuksien mukaan pidetty erityisen uskonnollisina.

Yleisesti keskustelu uskonvapaudesta kouluopetuksessa on liittynyt ennen kaikkea siihen, että uskontokuntiin kuulumattomien osuus on ollut viime vuosikymmeninä Suomessa voimakkaassa kasvussa.

Vuoden 2017 lopussa uskontokuntiin kuulumattomia oli jo yli neljännes, 26 prosenttia, väestöstä.

Keskustelu Suvivirren kieltämisestä on käyty tähän asti siis lähinnä siitä näkökulmasta, miten koulujen uskonnollisissa tilaisuuksissa otetaan huomioon kirkkoihin kuulumattomat.

Sen sijaan tällä kertaa aiheessa nostettiin erityisesti sosiaalisessa mediassa voimakkaasti esille islaminuskoiset, koska rehtori Rekilä oli sanonut Iltalehden haastattelussa, että islaminuskoisten huomioon ottaminen on ollut syy vaihtoehtoisen version laulamiseen.

Islaminuskoisten määrä on Suomessa huomattavasti pienempi kuin uskontokuntiin kuulumattomien (vuonna 2016 se oli 2,7 prosenttia väestöstä).

Mistä tämänvuotisen Suvivirsi-myrskyn aiheuttanut ”maallinen versio” on peräisin?

Meiltä.

Tai, no, Nyt-liite voi ottaa kunnian vain pyytämisestä. Uudet niin sanotun Suvilaulun sanat on kirjoittanut suomalainen mestarisanoittaja, laulaja Paula Vesala vuonna 2011.

Jo tuolloin laulusta käytiin kiivasta keskustelua, joten tilasimme tuolloin Vesalalta uuden version Suvivirrestä.

Vesala teki työtä käskettyä ja sanoitti koko Suvivirren uudestaan. Lisäksi kehuttu laulaja-lauluntekijä Mirel Wagner tulkitsi pyynnöstämme Vesalan kirjoittaman version.

(Koko artikkeli tuolla kuvineen jne::  https://www.hs.fi/nyt/art-2000005706263.html

Ilmeisesti siis espoolaiskoulu on löytänyt jostain nuo Vesalan kirjoittamat ja painanut ne vihkoihinsa vahingossa. Ja tästä on puhuttu viimeiset kolme päivää.

Koska koko alkuperäinen juttu on kadonnut internetin syövereistä, julkaisemme nyt Tero Kartastenpään kirjoittaman ”Uusi laulu kesälle” -jutun uudestaan, koska se on käynnistänyt koko viikonlopun puheenaiheen.

Tässä vanha juttu, olkaa hyvä:

UUSI LAULU KESÄLLE

Maailma on muuttunut, eikä rakkaan kevätjuhlaklassikon Suvivirren uskonnollinen sanoma puhuttele enää kaikkia suomalaisia. Niinpä Nyt-liite tilasi Suomen johtavalta sanoittajalta, muusikko Paula Vesalalta, Suvivirteen uudet sanat. Vesala teki työtä käskettyä, ja syntyi Suvilaulu . Sen sanoma on selkeä: maailma voidaan vielä pelastaa.

Kappaleesta ei muutettu mitään turhaan. Uskonnollisen ylistyksen Vesala korvasi ympäristönsuojelulla ja rauhanaatteella. Kappale ei aktivoi eikä syyllistä vaan hekumoi hyvässä olossa. Vesalasta siinä on vain plusmerkkejä.

”Vanhemmat ihmiset saattavat raivostua, mutta ei ole kovin vaarallista laulaa luonnonsuojelusta ja rauhan kuorosta”, Vesala sanoo.

Suvivirren , virren numero 571, säveltäjästä ja sanoittajasta ei ole varmaa tietoa, mutta todennäköisesti sanat on kirjoittanut Gotlannin piispa Israel Kolmodin ihaillessaan Ruotsin luontoa 1600-luvun lopulla. Virsi on käännetty useita kertoja uudelleen, ja siitä on myös stadinkielinen versio. Sanoittaja Miiroskari teki kappaleesta vuonna 2003 uskonnottoman version, mutta se ei ole yleistynyt.

Vanha virsi ei ollut helppo pala sanoittajalle. Eniten vaivaa Vesalalle tuotti harvinainen viides säkeistö, jossa lauletaan Jumalalle: ”Ei vertaistasi sulle / sä lilja Saaronin.” Alkuperäisen säkeen lopussa sielun saamaa virvoitusta verrataan kevään kaunistamaan Libanoniin.

”En tykännyt millään luopua siitä tekstin kohdasta, Saaronista. Se on niin ihanasti sanottu. Sitten ajattelin, että suomalaisen kansan kirkko on metsä.”

Suvilaulussa ylistetäänkin metsää. Libanonin korvaaja löytyi Hämeenlinnasta. Vesala oli katsellut Aho & Soldan -elokuvayhtiön vanhaa dokumenttia Aulangon idyllisestä luonnonsuojelualueesta. Suvilaulussa puhkeavat nyt kukkaan Aulangon liljat.

Suvivirren laulaminen on Vesalalle tuttua. Hän muistaa hoilanneensa neljän veljensä kanssa pilaversiota, jossa ”kauniisti todistusta / koristaa nelonen”. Kaikkein rankin tyyppi uskalsi laulaa kappaleen pilasanoin kevätjuhlissa.

Vesalan yhtye PMMP on muutaman kerran esittänyt Suvivirren keikoillaan. Se on toiminut hyvänä yleisönlaulattajana, kun sähköt ovat joskus menneet poikki. PMMP on tehnyt myös reippaan seksuaalisen Kumivirren ja surkimusta ravistelevan Viimeisen valitusvirren . Vesala sanoo pitävänsä kristillisistä viittauksista samalla tavalla kuin esimerkiksi kalevalaisesta kirjoitusperinteestä.

Sanoittajan mielestä Suvivirren voisi jättää koulussa myös esittämättä. Opettajan töitä tehnyt Vesala toivoo, että uskonnon rooli muuttuisi oppiaineena ei-tunnustukselliseksi, jolloin se sopisi kaikille vakaumuksesta riippumatta.

Vesala antaa Suvilaulun mielellään Mirel Wagnerin tulkittavaksi. Wagner on kosiskelematon laulaja ja lauluntekijä, joka ei lankea viihdyttämiseen ja liikaan ymmärrettävyyteen, Vesala sanoo.

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005706263.html

Kun kappale on äänitetty, Vesala kuuntelee sen ja lähettää viestin.

”No, siinähän meni sitten melodiakin uusiksi saman tien. Herkkä tunnelma, kaunista! Mirelin version päälle voi vielä laulaa alkuperäistäkin säveltä, ja hyvin menee yhteen. Kesäöisen leirinuotiodueton paikka, ehdotan.”

SUVILAULU

(Säv. trad. San. trad. ja Paula Vesala)

1. Jo joutui armas aika

ja suvi suloinen.

Kauniisti joka paikkaa

koristaa kukkanen.

Kaikille voimaa suopi

taas lämpö auringon,

se luonnon uudeks luopi,    LUO

sen kutsuu elohon.

2. Taas niityt vihannoivat

ja laiho laaksossa.

Puut metsän huminoivat

taas lehtiverhossa.

Se meille muistuttaapi

mahdollisuudesta,

ihmeitä maailmamme     IHMEITÄ

hoitaa ja varjella.         VARJELLA

3. Taas linnut laulujansa

visertää kauniisti.

Myös eikö maailmaansa

kansatkin kiittäisi!

Mun ääneni sä liitä

myös rauhan kuorohon,     RAUHA

se julmuutta ei kiitä,

vaan laupias se on.      LAUPIAS ????

4. On rakkaus aurinkomme

ja kirkas paisteemme,

sä sydäntemme valo,    SYDÄNTEMME VALO

ain asu luonamme.

Ja puhdistava liekki  PUHDISTAVA LIEKKI

sytytä rintaamme,

luo meihin uusi mieli,       LUO

pois poista murheemme.

5. Ei vertaistasi sulle,      EI VERTAISTASI SULLE

sä metsä ikuinen.      IKUINEN

Suo armos lahjat mulle,      ARMO

oksillas hellien.

Kun mahlas virvoituksen       

jokainen saanut on,

kauniimpaan kukkaan puhkee

kuin liljat Aulangon.

6. Maan, meren anna kantaa,     ANTAA KANTAA ?

runsaasti lahjojas,

tarpeemme meille antaa,

sun siunauksestas.       SIUNAUS

Suo suloisuutta maistaa,

oi luonto, helmassas,

niin lupaan sua aina

ymmärtää suojella.

/&#%/&%#/¤###
       TIEDE–lehti nro 4/2018  kirjoittaa::::  “Metsä on aina ollut meille pyhä paikka. Tutkimuksen mukaan nykysuomalainenkin kokee löytävänsä jumalan ennemmin metsästä, kuin kirkosta”   ????   ( teksti irti kontekstistä, mutta kuvaavaa.   Muuten jutun mukaan kaikkinensa metsää vihattiin kuulemma, eri syistä johtuen. )       Mutta liekö siis suvivirsi-pölinän seassa kaivettu esiin metsää– synonyymiksi jumalalle.?  Sitä pitänee kysyä lurituksen sanoittajalta.  
    Hyvin näyttää olevan sanoja edelleen ympätty.   Kun halutaan.  
   Kaikki uskonto ja siihen viittaava –   100% irti ja ulos kouluista ja oppilaitoksista alle 18 vuotiailta.     Kyse on henkisestä pedofiliasta, viitaten Dawkinsin käyttämään määritelmään.   Pilttien päähän lyödään uskomusta ilman että he siitä ymmärtävät mitään ….ja ovat täten vanhempiensa sekä instanssien hyväksikäytön kohteena.   

Oikeusturva romutettu.-2018

    Systeemi  on hoitanut kansalaisen oikeusturvan…. hallintopuolen kanteluissa ja valituksissa mukavasti nollan suuntaan – siis systeemin kannalta mukavasti.

Jokunen vuosi sitten eräskin juttu, valitus — kesti reissullaan kaikkinensa 4 vuotta.   Ja kysymys aiheettomasta laskusta, minkä hallinto-oikeus lopulta perui (/M.M)            Homma olisi selvinnyt alunperin siinä yhden vuoden kohdalla yhdellä puhelinsoitolla about 5min…..eli mikä on yleinen linja – tai se puhelinsoitto  etukäteen lopputuloksesta – mutta eipä se käy järjestelmälle (instanssit) — vaan papereita, byrokratiaa, aikaa…ja keissi kestää 4 vuotta.  Ja kysymys muutaman kympin jutusta, mikä maksanee valtiolle jokusen euron.   Ja vielä tässä kohtaa valtion toiminta väärillä päätöksillä liikkeellä.  

  Jokunen vuosi sitten myös mediassa juttu, miten Aluehallintoviraston kantelut kestivät 2vuotta.  Lopulta niitä jaettiin maakuntiin erikseen käsiteltäväksi, jotta suma saatiin purettua. Nykyään edelleen käsittelyajat vuoden pintaan.  Mutta kas, kun kyse baarien ulkopöydistä tai kaljan mainonnasta – niin sinne Avi saakin päätöstä parissa viikossa.  Että prioriteetit aika hatusta = kuntalaisen esim terveydenhoidon kantelu kestää vuoden – kaljakeissi pari viikkoa ??  joopa. ‘

Samaa linjaa taitaa mennä oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies…..hallinto-oikeus.    Käsittelyajat ovat jotain  käsittämätöntä, valittajan kannalta.   Ja Aluehallintovirasto siis listalla ja yläpäässä.    Samoin, että monet noista ovat pelkkiä kumileimasimia, joilla ei ole päätösvaltaa paljon muuhun, kuin sormen heristykseen.          

    Ainoa paikka….. lähes, mistä voi kuvitella saavansa edes yrityksen – oikeuden toteutumiseen –  on raastuvanoikeus…ja oikeus siellä puolen.   Mutta siinäkin pitää olla keissi minkä saa rikos tai muun nimikkeen alle…. eli kun se hallinto-puoli ei oikein mene sinne rikoslain puolelle…ellei sitten hae korvauksia tms.   Pitänee löytyä taloudellinen tai muu hyöty…itselle tai toiselle. ….tai sitten jotain virkarikosta jne jne.      Asianajaja toki auttaa, jos totaaliköyhä tai hyvätuloinen, kuka mahtuu ryhmään “mennään rosiksen kautta”.         

                        Oikeudenkäyntikulut , jos keissinsä häviää…sulkee mukavasti monet ulkopuolelle siitä, mitä voisi kuvitella olevan oikeusvaltiossa normitoimintaa eli omien oikeuksiensa ajattaminen.    Köyhän ulosottokelvottoman ja asian unohtaneen ei tarvitse tuossa maksuista välittää….ja hyvätuloinen vain kaivaa kuvettaan.  Mutta mitä tekee tavis varastomies, autokuski, kaupan kassa—- kun häviää juttunsa rosiksessa, ja vastapuolen kulut tulevat maksuun, kuten  että asianajaja maksaa sen esim kymppitonnin – plus muut kulut päälle.   Maksappa ne sitten, kaupan kassa….tilistä.    Että jotain taitaa puuttua tuosta oikeusturvasta siltäkin osin — että kaikilla olisi siihen varaa.

Viimeisin romukasa on Kela… josta jo mediassa tarpeeksi matskua.  Käsittelyajat hanurista….ja valitustiet mitä lie.  Lautakuntaa ja vakuutusoikeutta….ja kannattaa käydä  lukemassa, mitkä ovat hylkäämisprosentit.  Kela siis voi lukea itsensä lähes yhtä oikeassa olevaksi  kuin hurujen taivaskirjan ohjeet….joten kansalainen on noissa hommissa kuin syksyn lehti.

 

Hetemäen ehdotus virtuaalista- hanurista. 2018

Rahaministeriön ykkösvirkamies hehkuttaa vanhusten virtuaalista kotihoitoa osana sote-säästöjä – Mistä oikein on kysymys?

Vanhusten virtuaalinen kotihoito on jo arkipäivää Suomessa.

Oulun kaupunginkirjastossa järjestetään ikäihmisille tabletin käytön opetusta.
Hanna Juopperi / Yle

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri Martti Hetemäki mainitsee sote-uudistuksen säästöjä perkaavassa

, että ”yksi lähihoitaja pystyy tekemään aamuvuorossa ainakin 20 ja iltavuorossa yli 40 virtuaalikäyntiä”.

Hetemäki arvioi, että tämäntyyppisillä kotikäynneillä voitaisiin säästää sosiaali- ja terveysmenoissa miljardeja euroja pitkällä aikavälillä.

Hetkinen.

Lähihoitajat hoitavat vanhuksia virtuaalisesti. Kuulostaa lähinnä tieteiselokuvalta. Onko se edes mahdollista? Ja jos on, mistä tarkalleen ottaen on oikein kysymys?

Luurit päähän ja ohjeita insuliinin pistämiseen

Virtuaaliset kotikäynnit vanhusten luona fyysisten käyntien lisänä ovat olleet arkipäivää jo muutaman vuoden ajan. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa tällainen kotikäyntimuoto on ollut käytössä vuodesta 2015 lähtien. Käytäntö on tuttu myös

ja

.

Kehityspäällikkö Katja Rääpysjärvi Eksotesta kertoo, että käytännössä etäkäynti tapahtuu siten, että hoitaja soittaa kuvapuhelun kotihoidon asiakkaalle tämän luokse asennettuun tablet-laitteeseen. Hoitaja istuu toimistolla kuulokkeet päässään. Kun asiakas vastaa puheluun, syntyy kuva- ja ääniyhteys ja hoito on valmis alkamaan.

Hoitaja esimerkiksi muistuttaa asiakasta lääkkeiden otosta tai kehottaa aloittamaan ruokailun. Asiakas voi pistää itseensä insuliinia hoitajan etäohjauksessa. Tämän lisäksi vanhuksen vointia voidaan tarkkailla yleisesti.

– Kuva kertoo paljon enemmän kuin vain jos puhelimella soitettaisiin ja kuultaisiin pelkkä ääni, Rääpysjärvi huomauttaa.

Säästöä miljoona euroa vuodessa

Etelä-Karjalan suurena linjana on vähentää vanhusten laitoshoitoa ja lisätä kotihoitoa. Hetemäen mainitsemat virtuaaliset kotikäynnit ovat olennainen osa tällaista toimintaa.

Rääpysjärvi kertoo, että heillä tehdään tällä hetkellä jo 5 000 vanhusten kotihoidon etäkäyntiä kuukaudessa. Virtuaaliseen hoitotapaan ovat olleet tyytyväisiä niin työntekijät kuin asiakkaatkin. Laitteet ovat yleensä toimineet ja vanhukset ovat oppineet käyttämään niitä.

– Asiakkaat ovat kokeneet, että hoitajat ovat oikeasti läsnä tilanteessa, Rääpysjärvi sanoo.

Eksoten alueella on asiakkaita vanhusten kotihoidon virtuaalipalvelussa kaikkiaan 155 ja heidän määränsä kasvaa koko ajan. Tämä on koko alueen vanhusten kotihoidon asiakasmäärästä noin seitsemän prosenttia.

Rääpysjärven mukaan etäkäyntejä tehdään yhden vanhuksen luona 1–2 kertaa vuorokaudessa fyysisten käyntien lisäksi.

– Lähihoitaja pystyy tekemään kaikkiaan 30–40 etäkäyntiä työvuoron aikana. Tämä on kolminkertaisesti verrattuna fyysisten käyntien määrään, Rääpysjärvi sanoo.

Rääpysjärvi kertoo, että virtuaalisilla kotikäynneillä säästetään kustannuksia Etelä-Karjalassa miljoona euroa vuodessa.        https://yle.fi/uutiset/3-10225935

– Tällä tavalla pystymme tekemään lyhyitä käyntejä paljon tehokkaammin kuin ennen, jolloin piti aina mennä vanhuksen luo paikan päälle..

&#/)¤#¤(#&%¤#(

Koko idea on ääliömäinen, eikä palvele kuin rahan säästäjiä.  Potilasturvallisuus vaarantuu ……ja monta muuta, mistä alla.        Lähtökohdaksi voisi laittaa, jos ikinä tuollaista jossain on  —  (ja onkin kuulemma) ……………… että omaiset muistavat nostaa syytteen käräjille – mikäli  MITÄÄN tai YKSIKÄÄN laiminlyönti tapahtuu.   Ja kovat korvausvaateet  sekä kaikki syytteet myös virkapuolella ….plus  työnantajalle heidän vastuistaan.                   Tämä touhu on jo lajissaan huippua.   Vanhainkodit ajettu alas, kotihoito ei toiminut koskaan kunnolla….ja nyt sitten tappopiikkiä lisää, eli kuvayhteyttä, mikä on täysin riittämätön väline muuhun kuin jutteluun.   Ja juttelu ei tosiaan korvaa mitään “kuva on parempi kuin tuhat sanaa-juttua” tässä kohtaa. 

Tämä asia voisi enintään mennä sitä kautta, että esim 1000:lta omaiselta kysytään, mitä he ovat asiasta mieltä.   Kuulee totuuden.   Ja toinen on se, että virtuaalin voivat ottaa ne omaiset, ketkä haluavat palveluaan huonontaa.  Koska huonompaahan se on ilman muuta.      

Ongelmia ja vaaroja on tuossa virtuaali-yhteydessä vaikka kuinka paljon.     Kuten yhtenä monista- että vanhuskaan ei HALUA kertoa kaikkea, kyselijöille.   Toisia hän EI MUISTA KERTOA juuri sillä hetkellä.    Vanhus ei kuljeta kuva-yhteyttä vaikkapa jääkaapille, missä voi olla homeisia ruokia…..mutta kun vanhus ei näe kunnolla…niin syö vain — samoin kuin vanhoilla päivämäärillä.  Tätäkö virtuaali palvelisi ja että kotihoidossa pyydettäisiin perkaamaan jääkaapin ruokien päivämäärät.  Epäilenpä.            

  ////  Samoin, joku vanhus kun ei pidä lääkkeestään, niin jättää ottamatta.    Kuva ei näytä sitä, onko ne nielty, tai syljetty poskesta pois yhteydenoton jälkeen.       Samoin kuva ei näytä, että esim asunto on siivoton,  joku on rikki tms.    Kuva ei näytä, onko vessa tukossa….tai onko vanhukselle eilinen mustelma jossain, mistä hän ei halua kertoa mitään.       Kuva ei kerro vanhuksen habituksesta– eli yleisestä olemuksesta….minkä saattaa vaikka naapuri tai kuka muu vain nähdä silmillään, mutta kuva ei sitä kerro.     Jo pelkät värisävyt laitteissa voivat valehdella, eli kuvanlaatu näyttölaitteessa.  ELi, vaikka olisi virtsankulku tukossa tai haimahäikkä(mistä lie) eli naama ja silmänvalkuaiset keltaiset — niin voipi jäädä virtuaalissa näkemässä …samoin kuin SATA MUUTA ongelmaa, mitkä näkee vain silmällä ja paikan päällä. 

Suomen vanhuksia ollaan tosiaan kuskaamassa sinne ladon taakse näillä kuvioilla….pois kuleksimasta.    Ja säästöä naurettava miljoona vuodessa.  Ehkä sen voi suhteuttaa siihen, että maahanmuuttajat vievät rahaa 1000miljoonaa vuodessa eli viimeisimmät laskelmat sitä luokkaa.    (Miljardi tarkoittaa tuhatta miljoonaa, eli lukua 1 000 000 000 (=109).wikipedia <<  )  

2016 kului yli miljardi euroa

Valtion budjetti tarjoaa ehkä luontevimman tarkastelukulman maahanmuuton kustannuksiin. Maahanmuuttoon suoraan kohdentuvista määrärahoista vastaa pääosin sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).     +++ 

Iltasanomat  :::::2016 kului yli miljardi euroa.        Valtion budjetti tarjoaa ehkä luontevimman tarkastelukulman maahanmuuton kustannuksiin. Maahanmuuttoon suoraan kohdentuvista määrärahoista vastaa pääosin sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

  Tässä on oikein loistavaa esimerkkiä, mistä muka jotain on varaa ottaa, mutta toinen käsi jakaa surutta pitkin palloa tulleille(tuhat kertaa enemmän) — joista puolet on hupireissaajia.   Onkohan nyt tuolla joku vähän sekaisin.  ?          

Ollaankohan tässä menossa suuntaan, kuten aikoinaan tv-sarja “Herra pääministeri”.         Eli, on tosiaankin aika meillä kotomaassa vaihtaa valkoinen herraväki sivuun vanhuksia lahtaamasta. 

 

Tappovalinnat terveydenhoitoon 2018 !

     Natsikortti…eli Hitlerkorttia vääntäen jälleen sinne “mengele-jonoon”.   .   Toinen jono Auschwitzissaoli kaasukammioon ja toinen töihin kelpaaviin.  /////  “”

“”””Mengele valitsi ihmisiä kuolemaan.

Yksi esimerkiksi tästä on se, että hän toimi täysin selvin päin, kun hän valikoi Auschwitzin juna-asemalle tuotuja juutalaisia kuolemaan tai työleirille. Asemalaiturilla oli kaksi jonoa, joista toinen johti suoraan kaasukammioon, toinen työleirille. /mtv.fi “””””

 

&%¤&#¤¤#%¤(%¤#

“””””””Meidän täytyy sitten tinkiä muusta hoidosta”

Kalliita lääkkeitä käytetään esimerkiksi nivelreuman, Crohnin taudin, HIV:n ja etenkin erilaisten syöpien hoidossa.

Esimerkiksi virtsarakon syövän ja keuhkosyövän hoidossa käytettävä pembrolitsumabi maksaa yli 10 000 euroa potilasta kohden kuukaudessa. Voit tutustua kalliiden lääkkeiden kustannusarvioihin

.Turun yliopistollisen keskussairaalan johtaja Petri Virolainen 

Petri Virolainen pelkää, että kustannusten kasvu ei ole taittumassa lähivuosina.

– Riski siihen, että nousu on paljon suurempi, on ihan todellinen. Todennäköisesti meille tulee lähivuosien aikana huomattavasti aikaisempaa enemmän uusia valmisteita käyttöön. Olemme pelänneet tätä jo useamman vuoden ajan, Virolainen kertoo.

Laboratorio Sveitsissä.
Lääkeyhtiö Novartiksen laboratorio Sveitsissä.Gaetan Bally / AOP

Kun rahan määrä ei sairaanhoitopiireissä ole lisääntymässä, on tehtävä valintaa. Kalliiseen lääkkeeseen upotettu raha on pois jostain muualta.

– Kärjistäen meillä on sama rahamäärä käytettävissä. Meidän täytyy sitten tinkiä muusta hoidosta. Yleensä se tarkoittaa sitä, että pyritään tinkimään vähemmän vaikuttavista hoidoista. Jos hyöty on kovin vähäinen hintaan nähden, meidän on uskallettava tehdä ratkaisu, että lääkkeen käyttöönotto ei kannata, Petri Virolainen sanoo.

Virolainen korostaa, että tämä ei tarkoita sitä, että potilaita jätettäisiin hoitamatta. Hän antaa esimerkin.

– Jos meillä on uusi kallis syöpälääke, me emme voi aloittaa sen käyttöä ennen kuin on koetettu, etteivät halvemmat lääkkeet toimi.

Fimean Kiviniemi on samoilla linjoilla. Hän puhuu lääkehoidon priorisoinnista.

– Käytetään näitä kalliita hoitoja vain sellaisille potilaille, joiden todennäköisyys hyötyä hoidosta on kaikkein suurin. Tavallaan rajataan hoitoa, Kiviniemi sanoo.

Lääkekulutuksen rajaamisen ja lääkealennusten neuvottelemisen lisäksi sairaaloilla on kovin vähän tehtävissä asian suhteen. Kiviniemelle tulee kolmantena keinona mieleen lääketeollisuuden kilpailun lisääminen.

Lääkehoidon priorisointi ei ole uusi asia

Lääkärit joutuvat tulevaisuudessa yhä useammin hankalaan tilanteeseen, kun heidän tulee päättää, kuka kallista lääkettä saa. Tämä voi johtaa eettisiin pulmatilanteisiin.

Vaikka lääkäri ei uskoisi kalliin lääkkeen tehoon, on vaikeaa olla määräämättä sitä esimerkiksi lapsipotilaalle, jolla on mahdollisesti kuolemaan johtava tauti. “””””””””””””

     juttu kokonaan tuolla::::::::  https://yle.fi/uutiset/3-10218186

Miten Hesari kääntää mustan valkoiseksi?-2018

 

Eli tässäpä sitten koko juttu:::

”Maahanmuuttajien makea elämä voi jatkua, kunnes paikallisilta ihmisiltä loppuu kärsivällisyys tai viranomaisilta loppuvat rahat” – Venäjän media teki Suomen korkeimman oikeuden päätöksestä monipolvisia päätelmiä

Ylivoimaisesti eniten huomiota Venäjän mediassa on viime aikoina saanut osakseen Suomen korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan seksi 10-vuotiaan lapsen kanssa ei ole raiskaus, kirjoittaa Jarmo Mäkelä.

Suomea toukokuun alussa Venäjän mediassa käsitellyt uutisointi osoitti, että jokin on muuttunut. Vähälle julkiselle huomiolle jääneiden pienten uutisten sijaan huomio keskittyi muutamaan tärkeämpään aiheeseen, joita käsiteltiin perusteellisesti.

Ylivoimaisesti eniten huomiota sai osakseen Suomen korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan seksi 10-vuotiaan lapsen kanssa ei ole raiskaus.

Aiheen käsittely oli kouluesimerkki siitä, kuinka informaatiovaikuttaminen tapahtuu tehokkaimmin tosiasioiden avulla – kunhan ne vain tarjoillaan tarkoituksenmukaisessa viitekehyksessä.

Korkeimman oikeuden tuomareiden mieleen ei varmaan edes juolahtanut, että heidän päätöksensä myötä miljoonat venäläiset saatiin vakuutettua siitä, että puhe suomalaisen lastensuojelulainsäädännön oikeudenmukaisuudesta ja puolueettomuudesta on silkkaa valhetta.
Kun televisio- ja radioasemat olivat ensin repostelleet uutista näyttävästi päiväkausia, suosittu verkkosivusto svpressa.ru veti aiheesta johtopäätökset 7. toukokuuta.

Se muistutti ensin lukijoitaan “kaikista niistä häpeällisistä tapauksista”, joissa venäläisistä perheistä oli otettu lapset huostaan, koska “vanhemmat olivat muka lyöneet heitä”.

Sitten tuli lunta tupaan: “Mutta kun oli kyse todellisesta väkivallasta pientä tyttöä kohtaan, niin siitä vain! Lemmekästä itämaan poikaa uhkasi ensin ankara tuomio törkeästä raiskauksesta, mutta oikeus noudatti tarkasti lain kirjainta ja totesi, että ei ollut näyttöä siitä, että sukupuoliyhteys olisi tehty väkivaltaa käyttäen”.

Eikä siinä kaikki. Kirjoituksessa muistutettiin, kuinka Suomeen vuonna 2015 tuli 32 000 maahanmuuttajaa, joista nyttemmin 20 000 pakolaista aiotaan karkottaa. Tämä ei kirjoituksen mukaan Suomen tilannetta helpota, koska “kielteisestä turvapaikkapäätöksestä voi valittaa vaikka kuinka monta kertaa”.

Artikkelin loppuhuipennus oli sykähdyttävä: “Sillä välin maahanmuuttajilla on kissanpäivät: ei ole puutetta mistään, ruoka ja asuminen ovat ilmaisia, saa hyvät tuet, ja naisia ja jopa alaikäisiä tyttöjä riittää joka askeleelle. Makea elämä voi jatkua niin kauan, kunnes joko paikallisilta ihmisiltä loppuu kärsivällisyys tai viranomaisilta loppuvat rahat”.

Näin Venäjän media tarjosi valmiin paketin kaikille suomalaisille rasistisille valeuutisalustoille samalla, kun Stalinin henkiset perilliset houkuttelivat niin sanottua maahanmuuttokriittistä äärioikeistoamme yhteiseen aatteelliseen kotiin.

Toinen iso Suomea koskenut uutisaihe oli ”venäjänvastainen sotaharjoitus” Arrow 18, jonka ”USA pakotti suomalaiset järjestämään”. Eturivin asiantuntijat pohtivat, miksi ”Suomi toistuvasti pitää sotaharjoituksia Nato-maiden kanssa”.

Poliittisen ja sotilaallisen tutkimuslaitoksen varajohtaja Aleksand Hramtshihin totesi syyksi sen, että ”poliitikot ja tavalliset ihmisen pelkäävät tosissaan Venäjää”.

Tämä on hänestä tietenkin aiheetonta, sillä ”todellisuudessa Venäjä ei millään tavalla uhkaa Suomen turvallisuutta tai alueellista koskemattomuutta”.

Pelon lietsontaan syyllisiksi hän osoittaa ”maan virallisen historiankirjoituksen” sekä ”Venäjän vastaisen hysterian lietsonnan, jota harjoittavat sekä paikalliset että eurooppalaiset poliitikot ja tiedotusvälineet”.

Sen verran kirjoittaja antaa Suomelle tunnustusta, että Suomen taisteluvalmius on korkea, koska ”mahdollisessa uhkatilanteessa Suomi ei voi laskea Naton ehdottoman tuen varaan, vaan sen on pystyttävä itse puolustamaan itseään”.

Hramtshinin ihmettelee, miksi ”Suomen sotaharjoituksissa vihollista esittää yleensä aina Venäjän armeija”. Siitä, että Venäjä on sijoittanut Suomen itärajan tuntumaan, Sallan korkeudelle Alakurttiin pelkästään Suomea varten jatkuvassa valmiudessa olevan, monituhatpäisen, motorisoidun sotajoukon, venäläinen asiantuntija ei tunnu tietävän mitään.

Kolmas Suomea koskeva kestoaihe Venäjän mediassa oli perustulokokeilun lopettaminen. Se sai Moskovan talouskoulun vararehtorin Maksim Bujevin julkaisemaan laatulehti Vedomostissa 7.5. loistavan pohdinnan otsikolla: ”Voiko Venäjä muuttua Suomeksi jo huomenna”.

Monipolvisen ja tarkkanäköisen päättelynsä lopuksi Bujev vastaa kysymykseen kielteisesti. Tosin hän myöntää, että Suomi on ”hyvä yhteiskunta” ja Venäjä on ”huono”, mutta muutosta ei voi tehdä noin vain, sillä: ”Me olemme tottuneet elämään huonossa järjestelmässä ja oppineet ottamaan siitä hyödyn irti”

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja, joka on työskennellyt Moskovassa, Washingtonissa ja Brysselissä. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005679414.html

/(&#(/#=(%#%&)/&###

 

Hupsista heijaa, sano.  Juuri aamusella katselin googlen sanakirjasta, mitä on “koto”.   Tuli toki mieleen sanasta “kotouttaminen”.  Ulkomaan eläville.   Että miten Suomessa nykyään sanoja väännellään.   Kuten vaikka tuo “valeuutissivustot” jne.     

  Kun sitten lukaisi hesarista tänään  15.5-18…..allaolevan  uutisen – niin saikin heti esimerkin siitä, miten Hesari muuttaa pimeää valoksi ….tai eläkeläinen toimittaja siis ei puutu olennnaiseen, vaan itse vasiten lähelle pääsee sitä “missing-infoa”…minä voisi suomentaa ihan, että   “kadoksissa oleva informaatio”…eli myös “jätetään kertomatta informaatio”  — tai extrana ” ei oteta edes kantaa-informaatio”.    Ihan hups tuosta vaan. 

  Yksi lause artikkelissa:::::”””Näin Venäjän media tarjosi valmiin paketin kaikille suomalaisille rasistisille valeuutisalustoille samalla, kun Stalinin henkiset perilliset houkuttelivat niin sanottua maahanmuuttokriittistä äärioikeistoamme yhteiseen aatteelliseen kotiin.”“”””

huh.  Siinä se.    Kyllä nyt täytyy todeta, että jos laki on tuota luokkaa, niin Suomen laki onkin sitten hanurista -kuten onkin monessa.  Myös tuossa oikein kunnolla.      Jos laki ei taivu, niin se on syytä muuttaa sitten kirjain kirjaimelta.   Mitä ilmeisimmin lakeja säätävissä elimissä on henkilöitä, ketkä eivät halua 10vuotiaan lapsen hyväksikäytöstä kunnon tuomioita.  Eihän kyse voi olla sanasta laissa — tai että jos tuollainen väärä sana on- niin se on syytä muuttaa.    Suomen laki taitaa olla sen verran ympäripyöreää matskua muutenkin, että sitä voidaan käsitellä kuin purukumia.    

  Tuon keissin logiikalla kiusaus tai henkinen julmuuskin voitaisiin kai saada roskikseen, tai kevyemmän lain alle, koska x-ihmistä ei olisi lyöty nyrkillä.   Ei siis fyysistä = nolla.  ??     No, onhan asioilla eronsa, mutta aina ne erot eivät ole  oikeassa suhteessa.

Suomen lainsäädännön kommentointi —- ja mistä se tulee.   No silläpä ei ole mitään väliä, tuleeko Uudesta Seelannista, Grönlannista vai  Kiinasta tai mistä tahansa.    Aivan turha puliveivata sitä jonnekin neukkulan, Stalinin henkisille perillisille  …tai kotomaan sivustojen kontolle.  Että palvelee vain kyseisiä tahoja  “uutisvalesivustoja”   heheh… 

    Jos Suomen lainsäädäntö x-asiassa on perseestä……ja varmaan suurimman osan kansaakin mielestä  sitä on tuossa jutussa — niin se on syytä  laittaa palvelemaan kansalaisia oikeudenmukaisesti  – eikä väliä kuka sitä arvostelee.     Mutta tässä kohtaa HS:n eläkeheppu taidetaan voida luetella sinne porukkaan, kenen mielestä laki oli tässä kohtaa oikeassa — kun ei tuomitse keissiä raiskaukseksi.    Tämän johtopäätöksen voi tehdä, koska jutussa  EI arvostella Suomen lain toimivutta millään tavoin.   

   Mutta juu…..hesarin artikkeliheppu ei siis ota kantaa lakiin — vaan vääntää sen faktan romu-lakipykälistä siihen suuntaan, että kun tehdään huonoa lainsäädäntöä Suomessa – ja joku kirjoittaa siitä ihmettelyä, niin kyseisen faktan kirjoittajat ovat joko neukkulan stalinisteja, kotomaan äärioikeistoa tai matu-kriittisiä valesivustoja jne jne.      

  Mutta tuossa onkin se hauskuus…..että kun perattaisiin tuo lakipykäläväännös vähän paremmin kansalaisten ja kenen tahansa  kanssa  meillä Suomessa  ja— suomalaisten kera —- niin eiköhän siihen saada ihan toinen sävy, kuin kyseiset hesarin toimittajan aatokset niistä,  keitä tuo lain faktojen kirjoittaminen kiinnostaa….. sekä onko kyseinen lakipykälä oikein vai väärin säädetty. 

     Jos paska on paskaa, niin hesarikaan ei sitä toiseksi muuta.  Eikä eläkeläis-toimittajat.          Kyseisissä aiheissa tuskin on mitään epäselvää tavisten päässä (lasten tai kenen tahansa seksuaalinen hyväksikäyttö )  vaikkapa Euroopan yleiselläkin  tasolla.  Matu-kyssä on ongelma ja  vielä kasvamaan päin sekin ..eivätkä veronmaksajat liene kovin innostuneita makselemaan puolen maapallon reissaajien lomailua meillä.  

  Asian kertominen ääneen ei palvele ainoastaan neukkulan mediaa.  (joka tosin unohtaa sen jutun, että Suomi EI tarvitse tänne myöskään venäläisiä lapsia tai aikuisia yhtään enempää kuin ketään muitakaan, keitä ei   meille ole kutsuttu tai pyydetty ! ) 

Suomen “humaani-idiootti”-linjaa rikostuomioiden kanssa on jo ammattitasollakin arvosteltu aikaa sitten……– eli taitaa olla koko lakikirjat   romua täynnään…osa kai sen 100vuotta vanhaa jos ei vanhempaa.   Ei taida olla aikaa eikä huvitusta minnekään sen kanssa.    Se mikä maksaa, alkaa olla siivottua sivuilta pikkuhiljaa.

 

 

 

 

Eli tässäpä sitten koko juttu:::

”Maahanmuuttajien makea elämä voi jatkua, kunnes paikallisilta ihmisiltä loppuu kärsivällisyys tai viranomaisilta loppuvat rahat” – Venäjän media teki Suomen korkeimman oikeuden päätöksestä monipolvisia päätelmiä

Ylivoimaisesti eniten huomiota Venäjän mediassa on viime aikoina saanut osakseen Suomen korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan seksi 10-vuotiaan lapsen kanssa ei ole raiskaus, kirjoittaa Jarmo Mäkelä.

Suomea toukokuun alussa Venäjän mediassa käsitellyt uutisointi osoitti, että jokin on muuttunut. Vähälle julkiselle huomiolle jääneiden pienten uutisten sijaan huomio keskittyi muutamaan tärkeämpään aiheeseen, joita käsiteltiin perusteellisesti.

Ylivoimaisesti eniten huomiota sai osakseen Suomen korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan seksi 10-vuotiaan lapsen kanssa ei ole raiskaus.

Aiheen käsittely oli kouluesimerkki siitä, kuinka informaatiovaikuttaminen tapahtuu tehokkaimmin tosiasioiden avulla – kunhan ne vain tarjoillaan tarkoituksenmukaisessa viitekehyksessä.

Korkeimman oikeuden tuomareiden mieleen ei varmaan edes juolahtanut, että heidän päätöksensä myötä miljoonat venäläiset saatiin vakuutettua siitä, että puhe suomalaisen lastensuojelulainsäädännön oikeudenmukaisuudesta ja puolueettomuudesta on silkkaa valhetta.
Kun televisio- ja radioasemat olivat ensin repostelleet uutista näyttävästi päiväkausia, suosittu verkkosivusto svpressa.ru veti aiheesta johtopäätökset 7. toukokuuta.

Se muistutti ensin lukijoitaan “kaikista niistä häpeällisistä tapauksista”, joissa venäläisistä perheistä oli otettu lapset huostaan, koska “vanhemmat olivat muka lyöneet heitä”.

Sitten tuli lunta tupaan: “Mutta kun oli kyse todellisesta väkivallasta pientä tyttöä kohtaan, niin siitä vain! Lemmekästä itämaan poikaa uhkasi ensin ankara tuomio törkeästä raiskauksesta, mutta oikeus noudatti tarkasti lain kirjainta ja totesi, että ei ollut näyttöä siitä, että sukupuoliyhteys olisi tehty väkivaltaa käyttäen”.

Eikä siinä kaikki. Kirjoituksessa muistutettiin, kuinka Suomeen vuonna 2015 tuli 32 000 maahanmuuttajaa, joista nyttemmin 20 000 pakolaista aiotaan karkottaa. Tämä ei kirjoituksen mukaan Suomen tilannetta helpota, koska “kielteisestä turvapaikkapäätöksestä voi valittaa vaikka kuinka monta kertaa”.

Artikkelin loppuhuipennus oli sykähdyttävä: “Sillä välin maahanmuuttajilla on kissanpäivät: ei ole puutetta mistään, ruoka ja asuminen ovat ilmaisia, saa hyvät tuet, ja naisia ja jopa alaikäisiä tyttöjä riittää joka askeleelle. Makea elämä voi jatkua niin kauan, kunnes joko paikallisilta ihmisiltä loppuu kärsivällisyys tai viranomaisilta loppuvat rahat”.

Näin Venäjän media tarjosi valmiin paketin kaikille suomalaisille rasistisille valeuutisalustoille samalla, kun Stalinin henkiset perilliset houkuttelivat niin sanottua maahanmuuttokriittistä äärioikeistoamme yhteiseen aatteelliseen kotiin.

Toinen iso Suomea koskenut uutisaihe oli ”venäjänvastainen sotaharjoitus” Arrow 18, jonka ”USA pakotti suomalaiset järjestämään”. Eturivin asiantuntijat pohtivat, miksi ”Suomi toistuvasti pitää sotaharjoituksia Nato-maiden kanssa”.

Poliittisen ja sotilaallisen tutkimuslaitoksen varajohtaja Aleksand Hramtshihin totesi syyksi sen, että ”poliitikot ja tavalliset ihmisen pelkäävät tosissaan Venäjää”.

Tämä on hänestä tietenkin aiheetonta, sillä ”todellisuudessa Venäjä ei millään tavalla uhkaa Suomen turvallisuutta tai alueellista koskemattomuutta”.

Pelon lietsontaan syyllisiksi hän osoittaa ”maan virallisen historiankirjoituksen” sekä ”Venäjän vastaisen hysterian lietsonnan, jota harjoittavat sekä paikalliset että eurooppalaiset poliitikot ja tiedotusvälineet”.

Sen verran kirjoittaja antaa Suomelle tunnustusta, että Suomen taisteluvalmius on korkea, koska ”mahdollisessa uhkatilanteessa Suomi ei voi laskea Naton ehdottoman tuen varaan, vaan sen on pystyttävä itse puolustamaan itseään”.

Hramtshinin ihmettelee, miksi ”Suomen sotaharjoituksissa vihollista esittää yleensä aina Venäjän armeija”. Siitä, että Venäjä on sijoittanut Suomen itärajan tuntumaan, Sallan korkeudelle Alakurttiin pelkästään Suomea varten jatkuvassa valmiudessa olevan, monituhatpäisen, motorisoidun sotajoukon, venäläinen asiantuntija ei tunnu tietävän mitään.

Kolmas Suomea koskeva kestoaihe Venäjän mediassa oli perustulokokeilun lopettaminen. Se sai Moskovan talouskoulun vararehtorin Maksim Bujevin julkaisemaan laatulehti Vedomostissa 7.5. loistavan pohdinnan otsikolla: ”Voiko Venäjä muuttua Suomeksi jo huomenna”.

Monipolvisen ja tarkkanäköisen päättelynsä lopuksi Bujev vastaa kysymykseen kielteisesti. Tosin hän myöntää, että Suomi on ”hyvä yhteiskunta” ja Venäjä on ”huono”, mutta muutosta ei voi tehdä noin vain, sillä: ”Me olemme tottuneet elämään huonossa järjestelmässä ja oppineet ottamaan siitä hyödyn irti”

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja, joka on työskennellyt Moskovassa, Washingtonissa ja Brysselissä.

Yli sata poliisia urkki savolaisperheen tietoja – vuosien taistelu alkoi jne….-2018

Kukas se sanoikaan, että kyllä suomalaiseen poliisiin luottaa.  ??

 

Yli sata poliisia urkki savolaisperheen tietoja – vuosien taistelu alkoi, kun poliisin poika oli pahoinpitelemässä kuusivuotiasta tyttöä

 28.2.2018 klo 12.20

Isä ei ole vuosikausiin saanut oikeutta. Seuraavaksi hän yrittää kannella ihmisoikeustuomioistuimeen.

 • Kuusivuotias tyttö pahoinpideltiin.
 • Selvisi jo aiempi urkinta.
 • Alkoi vuosien oikeusrumba.
Savolainen Juha on käynyt oikeustaistoa vuosia.

Juha, 54 ja Eija, 53, ovat Savossa asuva opettajapariskunta. Heidän perheessään on kolme lasta, poika ja kaksi tyttöä.

Perheen isä ja äiti ovat käyneet vuosia oikeustaistelua eri viranomaisia, lähinnä poliiseja vastaan.

Tapahtumavyyhti alkoi vuonna 2009 perheen asuessa pienellä savolaispaikkakunnalla.

Tytär oli tuolloin kuusivuotias.

Pihaleikeissä kaksi naapureiden samanikäistä poikaa kuristivat ja väänsivät kädestä tytärtä, joka kertoi asiasta kotona.

– Kun asiaa lähdettiin selvittämään naapuriin, tämä eskaloitui, sanoo Juha.

Poliisin poika

Toinen tyttöä pahoinpidelleistä lapsista oli poliisin poika.

Kun perhe meni selvittämään asiaa, tuli poliisi-isä paikalle.

Hän kertoi Eijalle, että hänen miehestään Juhasta on poliisilla salassa pidettäviä tietoja.

– Hän antoi ymmärtää, että minulla olisi rikollista taustaa tai vastaavaa. Meillä ei ole kellään rikosrekisteriä. Muutama vuosi sitten suoritin järjestyksenvalvojakortin. Edelleen minulla on kaikki aseluvat ja olen pyytänyt rikosrekisteriotteet, että onko siellä merkintöjä. Yhdet ylinopeussakot olen saanut, Juha kertoo.

Joutuivat muuttamaan

Perhe pohti asiaa ja mietti, miten toimia. Aikaa kului puoli vuotta.

Tällä välin perheestä alettiin levittää ikäviä juttuja. Naapurit myös käyttäytyivät tylysti etenkin perheen äitiä kohtaan.

Hänestä tehtiin perättömiä kanteluita ja rikosilmoituksia hänen toimiessaan paikallisen koulun rehtorina. Hänen väitettiin olevan mielenvikainen, vaarallinen ja aiheuttavan vahinkoa lapsille.

– Ohi kulkiessaan naapurin vaimot näyttivät vaimolleni hullun merkkiä ja keskisormea. Koskaan ei tiennyt mitä tulee.

Myös tyttären kiusaaminen koulussa ja koulumatkoilla jatkui niin, että hänelle jouduttiin järjestämään kilometrin koulumatkalle koulukyyti. Poliisi tutki koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneet pahoinpitelyt ja kiusaamisen, jonka todettiin tapahtuneen, mutta alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Jostain syystä poliisi ei tehnyt asiassa lastensuojeluilmoitusta.

– Pojat jatkoivat. Siinä oli nyrkillä lyömistä, tönimistä ja sanallista uhkailua.

Perhe päätti muuttaa pois ja pani talonsa myyntiin. Eija joutui jättämään työnsä rehtorina.

Kymmeniä uteliaita

Selvittääkseen, miten naapurin poliisimies on hänen tietojaan katsonut, Juha kysyi neuvoa Kuopion poliisilaitoksen lakimieheltä. Hän kertoi, että lokitietojen tarkastamista voi pyytää poliisilta. Lakimiehen mukaan naapurin tietoja ei saa katsoa.

Häntä kuulusteltiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2010 Itä-Suomen poliisin toimesta.

– Kuulustelun yhteydessä kerroimme nämä tapahtumat ja selvisi, että lokitietopyyntöjä ei ollut tehty, vaikka pyyntö oli. Myös vaimoni pyysi, että ne katsotaan. Tiedot tarkastettiin ja kävi ilmi, että naapuri oli katsonut jo 2009 aikana tietojani.

Miksi naapurin poliisi urkki jo ennen mitään konfliktia isän tietoja, hän ei osaa sanoa.

– Naapurussuhteen takia ei olisi ollut oikeutta tietoja katsoa. Se on ollut uteliaisuutta ja taustan selvittämistä. Lähtökohtaisesti ajattelisin, että se on poliiseilla vähän maan tapa. Kiinnijäämisen riski on olematon ja rikoksista saadut rangaistukset eivät toimi pelotteena.

Toista sataa poliisia urkki

Ensimmäisillä pyyntökerroilla he eivät saaneet täydellistä listaa lokitiedoistaan.

– Meille ei annettu niitä lokitietoja kokonaisuudessaan, vaan poliisi antoi ne niiltä osin, jotka koskivat naapuria ja muutamaa muuta poliisia. Poliisi kieltäytyi päätöksessään luovuttamasta kaikkia tietoja käyttöömme.

Perhe joutui hakemaan lokitietojaan hallinto-oikeuden kautta. He voittivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Itä-Suomen poliisilaitos ei luovuttanut KHO:n määräämiä lokitietoja, vaan luovutti samat tiedot kuin se oli luovuttanut 2010. Isä vei asian ulosottoon, josta jälleen käytiin oikeutta. Käräjäoikeus määräsi tiedot luovutettavaksi. Pohjois-Savon poliisilaitos valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen ja voittivat jälleen. Hovioikeuden päätöksestä huolimatta Itä-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö luovutti vain osan tiedoista.

– Esimerkiksi vaimoni ja poikani urkinnat salattiin ja siten se salasi suurimman osan tietojamme katsoneiden poliisien urkinnoista.

– KHO:n päätöksen jälkeen tuli toinen päätös Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta. Kajaanissa kihlakunnansyyttäjä luovutti tammikuussa 2016 lokitietoja noin 150 poliisista, jotka ovat katsoneet tietojamme liittyen KHO:n päätökseen. Samalla selvisi, että naapuri oli urkkinut myös 2009-2010 myös vaimoni Eijan ja poikani tietoja. Vaimoni on tehnyt naapurista kolme rikosilmoitusta liittyen lokitietoihin. Näitä ei ole tutkittu, eikä hän ole saanut yhdestäkään tutkinnan lopettamispäätöstä, vaikka on kannellut asiasta muun muassa poliisihallitukseen.

Vuoden 2016 joulukuussa saimme ensimmäiseen rikosilmoitukseemme liittyvät lokitiedot, joista selvisi, että vuosien 2009-2010 välisenä aikana 30 poliisia Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta ja Joensuusta on katsonut tietojani. Siinä taisi olla joku hätäkeskuspäivystäjä ja tullinkin virkamies. Syytä en tiedä. Onko se lähtenyt eskaloitumaan naapurin urkintojen ja tekemieni rikosilmoitusten jälkeen?

Hän uskoo tiedon tapauksesta levinneen suusta suuhun ja herättäneen uteliaisuutta samaan tapaan kuin Mika Myllylän urkintatajupakassa.

Hän on saanut myös kolmesti samalta ajanjaksolta naapurin urkintoja koskevat lokitiedot, jotka ovat olleet joka kerta hieman erilaisia, minkä vuoksi hän ei usko niiden luotettavuuteen.

– Lisäksi poliisi jättää tutkimatta noin 10 erilaista rekisteriä, joista voisi paljastua tietojen urkinnat. Yhtenä esimerkkinä poliisin Epri-rekisteri. Poliisin ja syyttäjien salailun vuoksi kaikki tietojemme katsomiseen liittyvät rikokset olivat vanhentuneet. Näyttää siis siltä, että poliisin ja syyttäjien ei tarvitse noudattaa lakia eikä hovioikeuden päätöstä, jos se haluaa suojella rikoksiin syyllistyneitä poliiseja.

Naapuri teki rikosprofiilin

Vyyhteen liittyy vuosien mittaan lukuisa määrä käänteitä ja yksityiskohtia.

Rikosilmoituksia on tehty puolin ja toisin.

Mielenkiintoinen asia on Juhan mielestä se, että kihlakunnansyyttäjä ei ensimmäisessä rikostapauksessa edistänyt tutkintaa.

– Hän ensin sanoi, että naapuri on tehnyt hänestä kantelun, että hän on esteellinen. Hän oli itse todennut valtakunnansyyttäjänvirastolle, että hän ei ole esteellinen. Hän odotti viisi päivää henkilörekisteririkoksen vanhenemisen ohi, että rikos oli vanhentunut, vaikka hänellä oli vuosi aikaa nostaa syyte. Todellisuudessa urkkimiset olivat jatkuneet, eli henkilörekisteririkos ei ollut vanhentunut.

Mies katsoo, että järjestelmän sisällä syyttäjät ja poliisit suojelevat toisiaan.

– Mielenkiintoinen piirre on myös se, että naapuri sai tutkinnan aikana ja ollessaan rikoksesta epäiltynä tehdä minusta rikostutkintaa. Hän luokitteli minut perättömässä profiloinnissaan vaaralliseksi rikolliseksi. Hän oli tehnyt tämmöisen minusta syyteharkinnan aikana virkatyönään ja se oli annettu syyttäjälle lisämateriaaliksi. Minulle sitä ei esitutkinnassa annettu vaan sain sen tietosuojavaltuutetun kautta vasta vuosia myöhemmin.

“Valvontaa ei ole”

Juha on käynyt vuodesta 2010 oikeutta saadakseen tietää, mitä tietoja hänen perheensä jäsenistä on katsottu ja kuka niitä on katsonut. Hän haluaa saada perusteettomasti tietoja urkkineet vastuuseen.

– Väitän, että poliisilla ei ole valvontaa siitä, kuka tietoja katsoo. Käytännössä poliisirikoksia tutkivat poliisit ja syyttäjät jättävät rikokset tutkimatta ja antavat rikoksesta epäilylle poliisille syytesuojan, jonka valtakunnansyyttäjänvirasto hyväksyy.

Edelleen yksi juttu on valtakunnansyyttäjänvirastossa vireillä erästä syyttäjää vastaan.

Seuraavaksi Juha aikoo valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, koska haluaa katsoa prosessin loppuun asti.

– Olen pyrkinyt turvaamaan kaikin laillisin keinoin tyttäreni turvallisuuden ja että vaimoa kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti.

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802282200718063_u0.shtml

Netissä lisää matskua noista pilvin pimein — mm “Poliisi rikollisena,  “poliisi urkki”….tai muita hakusanoja sopivasti – niin tavaraa riittää.   Juurikin niitä laittomia poliisin toimintoja.   Eihän Suomen lipoja-media niitä julkaise kuin muutamia sieltä jäävuoren huipuilta.

&%#&¤#(¤#&%¤%&¤###

Suomen oikeuslaitos on alkanut mädäntymään ihan alhaalta sinne yläviistoon, kun tuomareille jo tulee huomautuksia.  Samoin Eu:sta liittyen ihmisoikeuskeisseihin.  Poliisia ei riitä edes pohjoisen maakuntiin….ja ruohonjuurella poliisi on yliväkivaltainen.  Lisäksi lait, joiden noudattamista heidän pitäisi valvoa — he osaavat jo itse rikkoa….kuten ylläoleva tarinakin kertoo yhdeltä osapuolelta.     

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tällainen tullee olemaan arkipäivää tulevan mahdollisen tiedustelulain kanssa.  Kissalanpojat ovat kuin teinit Reeberbahnilla sen jälkeen…villi joukko.   Ja voi syyniä ja ronkkia, kaapia ja raapia ihan mitä tietoja huvittaa, mistä vain miten vain ja milloin vain. Eikä kukaan  enää huutele perään.    Kansa saa taas paskaa niskaansa, mutta saa sitä toki mitä antsaitseekin,jos laskee moisia lakeja lävitse.    Pöllömpää alamaiskansaa ei heti tule mieleen, kuin on tämä tuppukylien yhteenliittymä täällä Impivaaran peräkylissä, missä on aina tarvittu jotain isi-aurinkoista kertomaan kansalle, että miten maa makaa.   

  Nyt sitä on sitten tämä hallitus isä aurinkoisen paikalla….ja kertoo taas lammaslaumalle, että ei muuta kuin piuhat seinään ja kuunnellaanpa, miten siellä teidän torpilla lauantai-iltaa vietetään.  Jutellaanko terroristien nettisivuilla vai katsellaanko pornoa telkusta. (poliisi, supo ja armeija pääsevät toki uuden lain kanssa vaikka sinne sähköisen vessanpöntön käyttöasteeseen jos haluavat )  Tekeekö rouva ruokaa ja soitteleeko perheen nuori jollekin hippiäiselle, kuka on sossun, kirkon ja migrin listoilla.    Niin pääsee poliisi entisen lisäksi lisäämään piuhojaan….eteenpäin.     Mitään rajaa ei tule olemaan, jos uusi tiedustelulaki menee läpi näillään,mitä pomot siellä ovat vinkumassa.  

 

Eu tulee estämään massatiedustelun. -2017/9

EU-tuomioistuimen presidentti varoittaa tiedustelulain­säädännön ongelmista – ”On olemassa riski, että terrorismin torjunnan nimissä tingitään perusarvoista”

Presidentti Koen Lenaerts painottaa, että yksityisyyden suojaan on alettu kiinnittää jäsenvaltioissa aikaisempaa enemmän huomiota.

Euroopan unionin tuomioistuin vieraili kesällä Suomessa korkeimmassa oikeudessa presidentti Koen Lenaertsin johdolla.
Euroopan unionin tuomioistuin vieraili kesällä Suomessa korkeimmassa oikeudessa presidentti Koen Lenaertsin johdolla. (KUVA: Jukka Gröndahl / HS)

Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin Koen Lenaertsin mielestä jäsenvaltioiden pitäisi punnita hyvin huolellisesti tietoliikenteen laaja-alaista valvontaa.

Lenaerts perustaa näkemyksensä tuomioistuimen kolmeen ratkaisuun vuosilta 2014–2016, joissa se on korostanut yksityisyyden suojan merkitystä.

”Pelkästään massavalvontaan tarkoitetun tietokannan olemassaolossa voi piillä riski, että kyse on laittomasta toiminnasta. Huolimatta siitä, että säilytettävien tietojen käyttöä kontrolloitaisiin.”

Suomeen suunniteltuun tiedustelulainsäädäntöön saattaa sisältyä piirteitä, jotka täyttäisivät kielletyn massavalvonnan tunnusmerkit. Asia on monitulkintainen, koska valvonnan teknisistä yksityiskohdista on niukasti tietoa.

Lakia valmistelleet kiistävät massavalvonnan. Tietoliikenteen valvonnan oikeudellisiin kysymyksiin erikoistuneen kansainvälisen oikeuden professorin Martin Scheininin mielestä ehdotetussa lainsäädännössä olisi kyse EU-tuomioistuimen kieltämästä massavalvonnasta.

Scheinin korostaa, että koneellisesti algoritmien avulla toteutettu tietovirran seulonta on EU-tuomioistuimen mukaan massavalvontaa.

Belgialainen Lenaerts ei ota kantaa Suomeen suunniteltuun tiedustelulainsäädäntöön. Oikeusvaltiossa tuomarilla ei saa koskaan olla ennakkonäkemystä asiasta, johon hän saattaa joutua myöhemmin ottamaan virassaan kantaa. Jokainen asia käsitellään tapauskohtaisesti.

Euroopan unionin tuomioistuimen kolmen ratkaisun keskipisteessä on massavalvonta, teleoperaattoreille säädetty velvollisuus säilyttää tietoliikenteen tunnistamistietoja ja henkilötietojen luovuttaminen ulkomaille.

Presidentti Lenaerts korostaa, että kaikissa kolmessa tapauksessa kysymys on ollut jäsenvaltioiden tuomioistuimilta tulleesta ennakkoratkaisupyynnöstä. Tuomioistuimet pyytävät ennakkoratkaisuja silloin, jos ne eivät ole varmoja laintulkinnasta.

”Ennakkoratkaisupyynnöt ovat mielestäni merkki siitä, että yksityisyyden suojaan tietoliikenteessä on alettu kiinnittää Euroopan unionin jäsenvaltioissa aikaisempaa enemmän huomiota”, Lenaerts sanoo.

”Demokratia, perusoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaate ovat Euroopan unionin kolme keskeistä arvoa.”

Tuomioistuimen massavalvonnaksi katsoma tarkkailu tarkoittaa tietoliikenteen erittelemätöntä valvontaa vailla konkreettista rikosepäilyä.

Euroopan perusoikeuskirjan mukaan tietosuojan piiriin kuuluvien tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten asianomaisen suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla.

Lisäksi jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. Euroopan perusoikeuskirja on Suomessa voimassa lakina.

Tuomioistuin on myös korostanut, että teleoperaattoreilta hankittavat sijaintitiedot matkapuhelinverkosta voivat olla vastoin perusoikeuskirjaa.

”Kun ihmisillä on puhelimia vaikkapa mielenosoituksissa, sijaintitiedoilla voidaan selvittää, ketkä kaikki osallistuivat tiettyyn mielenosoitukseen. Se ei välttämättä ole hyväksyttävää.”

Presidentti Lenaerts muistuttaa myös, että siitä ei ole kovin pitkä aika, kun Euroopassa oli vielä valtioita, jotka rajoittivat yksityisyyden suojaa vailla demokraattista päätöksentekoa ja piittaamatta ihmisten perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta.

Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

”Demokratia, perusoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaate ovat Euroopan unionin kolme keskeistä arvoa. On olemassa riski, että terrorismin torjunnan nimissä tingitään näistä perusarvoista.”

Yleisellä tasolla Lenaerts toteaa, että valtioilla on mahdollisuus hankkia joitakin yksityisyyden suojan ja tietosuojan piiriin kuuluvia tietoja tietoliikenteestä.

Pääasia on, että tietojenhankinta tehdään kohdennetusti. Lisäksi tuomioistuin on ratkaisussaan korostanut, että tietojen hankinnan pitää tapahtua tuomioistuimen antamalla luvalla.

Tosin Suomessa eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, että tuomioistuimet ovat lähes aina antaneet viranomaisten pyytämän luvan telepakkokeinojen käyttöön. Tuomioistuimien ei pitäisi olla automaatti, jonka kaavamaisesti hyväksyy viranomaisten pyynnöt.

”On tärkeää muistaa, että me Euroopan unionin tuomioistuimessa tulkitsemme lainsäädäntöä, josta demokraattiset valtiot ovat yhdessä päättäneet.”

Uusimmassa ratkaisussaan tuomioistuin otti kantaa teleoperaattoreille säädetystä velvollisuudesta säilyttää pitkään tietoliikenteen tunnistamistietoja. Suomessa vuonna 2014 säädetyssä tietoyhteiskuntakaaressa teleoperaattoreiden säilytysvelvollisuus on 6-12 kuukautta.

”Ratkaisussaan EU-tuomioistuin on katsonut, että teleoperaattoreille säädetty velvollisuus säilyttää pitkään tunnistamistietoja voi olla EU-oikeuden vastaista.”

Suomessa joukko oikeustieteilijöitä varoitti jo ennen tietoyhteiskuntakaaren säätämistä, että teleoperaattoreiden säilytysvelvollisuus eli pakkotallennus voi olla vastoin Euroopan perusoikeuskirjaa.

Tausta: Tuomioistuin tutkii vain konkreettisia tapauksia

Monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on mahdollista, että viranomaiset voivat valvoa ja tarkkailla laaja-alaisesti tietoliikennettä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että lainsäädäntö olisi välttämättä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaista.

Euroopan unionin tuomio­istuin käsittelee konkreettisia tapauksia, joissa yksilö tai yhteisö katsoo oikeuksiensa tulleen loukatuiksi. Tuomioistuin ei voi ilman konkreettista epäilyä ­oikeudenloukkauksesta ottaa kantaa siihen, onko jonkin jäsenvaltion lainsäädäntö perus­oikeuskirjan vastaista.

Toinen vaihtoehto on, että Euroopan komissio nostaa jäsenvaltiota vastaan rikkomuskanteen.

Jos eduskunta hyväksyy ehdotetun tiedustelulainsäädännön, yksittäinen ihminen voi viedä asiansa suomalaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Se edellyttää, että hän on ollut valvonnan kohteena eli hänen perusoikeuttaan on mahdollisesti loukattu.

Seuraavaksi suomalainen tuomioistuin pyytäisi todennäköisesti ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta, jonka ratkaisuja jäsenvaltioiden on noudatettava.

Poliitikot ja virkamiehet ovat luoneet Suomessa mielikuvaa, että tiedustelulainsäädännön oikeudelliset ongelmat ratkeaisivat yksinkertaisesti perustuslakia muuttamalla.

Tosiasia kuitenkin on, että perustuslain niin kuin myös kaikkien muiden Suomessa säädettyjen lakien on oltava sopusoinnussa EU-oikeuden ja Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa.

Perustuslaissa säädetään, että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

%#¤(&%¤(#¤(%&¤#

Suomen lie turha ruveta rustaamaan lakia, mikä lähtee Eu:n tuomioistuimeen alta aikayksikön.       Hyvä näin.   Ei kuulu poliisille kaiken urkkiminen, kuten esimerkkinä tuossa jutussa mainitaan esim mielenosoituksen ajoitus, kännykän ja valvonnan avulla.   Yksityisyydensuojaa ei ole aihetta ronkkia vessanpönttöönkään asti.  Pientä rajaa…ettei ole kohta Suomen omaa Stasia täällä.  

———

jk::::  lainaus ylempää “”Jos eduskunta hyväksyy ehdotetun tiedustelulainsäädännön, yksittäinen ihminen voi viedä asiansa suomalaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Se edellyttää, että hän on ollut valvonnan kohteena eli hänen perusoikeuttaan on mahdollisesti loukattu.”””    +++ siellä oli myös massavalvonta, sekä tietojen säilytysaika operaaattoreilla……….  ##……eli muutama juttu, mistä taviksen on ehkä vaikea saada tietää, koska eihän valvontaa lehdessä ilmoitella ….eli on niin salaista puuhaa kuin voi olla.  Harva siis tietää yhtään mitään omasta tai toisten valvonnasta.   Muten siis asiaa “konkreettisesti” todistaa Eu_n oikeudelle, jos koska nuo kotimaan pykälät sinne lähtevät, heti kun asiasta joku oikea taho saa vihiä.     Toki Eu:oikeus ei taida olla niitä nopeimpia toimissaan, joten prosessi lie vuosikymmenen homma sitten. ~~~

Miten palvelutalo tappaa vanhuksiaan. – 2017

Vessassa virunut Ossi Kuosmanen, 85, odotti yksityistä turva-apua 111 minuuttia – vanhuksen kunto romahti ja hän kuoli viikon kuluttua

Yksityinen palvelutalo oli ulkoistanut turvapuhelinpalvelut Vantaalla. 85-vuotias Ossi Kuosmanen joutui pulaan asuntonsa wc:ssä, ja hänen poikansa ehti Helsingistä auttamaan isäänsä selvästi nopeammin kuin palkattu hoitaja.

Vantaalainen Marjatta Kuosmanen soitti marraskuusta maaliskuun puoliväliin asti joka aamu miehelleen Ossille. Se oli varmistus, että mies oli päässyt sängystä. 84-vuotias vaimo kantoi huolta 85-vuotiaasta miehestään, koska Marjatta Kuosmanen on verenmyrkytyksen jälkeen ollut poissa kotoa kuntoutuksessa.

”Tuli helpotus, kun Ossi sai kännykän auki, ja kuulin, että kaikki on hyvin”, hän sanoo.

Enää Ossi Kuosmaselle ei voi soittaa. Perjantaina 17. maaliskuuta hän jäi ennen aamukuutta kotonaan palvelutalo Foibekartanossa wc-istuimen vangiksi. Apua ei tullut yli tuntiin. Kumpikin Ossi Kuosmasen jaloista oli amputoitu diabeteksen takia.

tää on taas tätä.  Privaatti hoitolaitos palkkaa Stella-kotipalvelun….minkä pitäisi hoitaa vanhusten kotihoidot ja muut kuten tällaiset tässä.   Sitten Stella palkkaa aliurakoitsijan – Avarn Securityn, mikä kolmantena toimijana  sitten hoitaa vanhuksen kunnon tarkistuksen.  Siis jonkun “pitäisi” – tehdä se ajoissa.   Mutta kuten juttu kertoo…..alunperin kuviossa ollut tarkistuaika on muuttunut sitä mukaa kun toimijoita lisää.     45-60min alunperin – muuttui 90minuutiksi.  Sitten tuo näköjään muuttui kuolemantapaukseksi — tosin ei ole jutun mukaan tiedossa, mikä on ollut varsinainen kuolinsyy.     Ei ole normisti terveelle vaarallista makoilla lattialla 1.5tuntia, mutta jalaton vanhus tosiaan on eri asia.  Vettä on tarjolla, mutta paniikki ja hätäännys nostaa varmaan pulssia ja verenpainetta ….joten nähtäväksi jää, kuka on vastuussa.   Tuollainen juttuhan kuuluu automaattisesti oikeuteen….ja tekijät vastuuseen, kuka sitten lieneekään.   Muuten tämän maan touhuilla ei ole mitään virkaa.   Vanhuksia kohdellaan huonommin kuin koiria.  !!!!      Ja yleensä vastuullisia ei ole mailla eikä halmeilla. 

   Juttu kertoi lisäksi, että hoitopaikassa on 4 yökköä…eli yöhoitajaa, mutta kun tuossa jutun mukaan oli soitettu sinne – niin yökkö oli kertonut olleensa yksin paikalla ???  Olivatko muut siis tekemässä jotain tehtäviä, vai oliko sattumalta oikeasti vain yksi yöhoitaja paikalla.     ////

    Muistan omakohtaisesti, isäni privaattihoitopaikassa – dementiaosastolla, –  yksi yökkö paikalla.  Mitäköhän olisi tapahtunut, jos kahdelle vanhukselle yöllä sattuu jotain ?   Ellei toisilta osastoilta ne “yhdet” myöskään voi poistua.   Jokaisella kun oma tonttinsa valvottavana.   Eihän siitä muuta tule mieleen, kuten tuossakin jutussa mainitaan, että kyse jälleen kerran rahansäästöstä ja kulujen nousun estämisestä.  Sillee.   Pari ruumista ei taida haitata tuota businestä, siltä näyttää. 

Kenen omainen vielä haluaa läheisiään tekemisiin…… yhdenkään noista toimijoista kanssa??       Sakot ja pikku huomautukset ovat leikkikamaa sen suhteen, mitä vastuulliset ovat velkaa.
HS::::”””””””Hän ei jaksanut ponnistaa takaisin pyörätuoliinsa. Kuosmanen hätääntyi, uupui ja yritti saada apua turvapuhelimen kautta ja soittamalla pojalleen.

Poika Pekka Kuosmanen ehti Helsingistä isänsä avuksi tämän kamppailtua 72 minuuttia. Turvapalvelun lähihoitaja saapui 111 minuutin kuluttua hätäkutsusta.

Ossi Kuosmasen kunto romahti, ja hänet siirrettiin sairaalaan muutama tunti turman jälkeen. Lauantaina 25. maaliskuuta hän kuoli Peijaksen sairaalassa.

Kaksi kuukautta aiemmin palvelutalossa oli ulkoistettu turvapuhelinpalvelut. Diakoniasäätiö Foibe oli sopinut palvelusta Stella Kotipalveluiden kanssa.

Asiasta oli järjestetty tiedotustilaisuus. Pekka Kuosmasen mukaan Foibe oli pitänyt esillä 45–60 minuutin vasteaikaa. Siis aikaa, jonka hädässä oleva vanhus joutuisi enintään odottamaan apua.

Sitä ennen apua oli saanut palvelutalon henkilökunnalta samasta talosta. Enimmäisaika oli muutoksen jälkeen todellisuudessa 90 minuuttia.

Auttajat olivat kolmannen yrityksen, Avarn Securityn, henkilöstöä. Stella käytti Avarnia alihankkijanaan, ja enintään puolentoista tunnin viipeestä oli sovittu Foiben ja Stellan kesken.

Hätäkutsu Kuosmasten wc:stä oli D-luokan hälytys. Turvapuhelinpalvelut ovat sekä Foibekartanon toimitusjohtajan Ulla Bromsin että Stellan toimitusjohtajan Juhani Pälveen mukaan lähtökohtaisesti ”kiireettömiä avustustehtäviä”.

Niissä riittää valtakunnallisen hätäkeskuksen ohjeiden mukaan 120 minuutin reagointiaika
Stellan tehtävä on arvioida, onko asiakkaan henki tai terveys välittömässä vaarassa. Silloin Stellan hälytyskeskuspäivystäjän tulee tehdä hälytys hätänumero 112:een. Kuosmasen tapauksessa on Bromsin mukaan selvitettävä, onko Stella huolehtinut velvoitteestaan asianmukaisesti.

Stellan hälytyksistä hoidetaan Pälveen mukaan yhdeksän kymmenestä enintään 50 minuutissa.

”Tulemme paikalle mahdollisimman pian, mutta emme ole 112, joka tulee paikalle pillit päällä. Tämä tehtävä oli arvioitu ei-kiireelliseksi, kiireelliset ohjaamme 112:een”, Pälve sanoo.

Kiireettömyys ei ollut ainakaan Pekka Kuosmaselle käynyt selväksi Foiben tiedotustilaisuudessa.

Foibella on Bromsin mukaan ”täysi syy olettaa, että Stella on luotettava kumppani, ja Stellalla on vapaat kädet hoitaa palvelu parhaalla mahdollisella tavalla”.

Foibekartanossa on Bromsin mukaan myös neljä yöhoitajaa. He eivät voi auttaa itsenäisesti asuvia asukkaita, koska heidän on seurattava ympärivuorokautisesti valvottavien huonokuntoisimpien asukkaiden tilaa.

”Soitin sinä aamuna Foiben hoitajien numeroon. Hoitaja kertoi, ettei voi poistua työpaikaltaan, koska on siellä yksin”, Pekka Kuosmanen sanoo.

Sekä Foibekartano että Stella pahoittelivat tapausta tuoreeltaan Pekka Kuosmaselle. Vasteajan ylitys 21 minuutilla on aiheuttanut Kuosmasille ”kohtuutonta kärsimystä”, kirjoittaa Foiben Broms myös HS:lle.

Broms kutsuu tapahtunutta ”ehdottomasti Stellan laatuvirheeksi”. Hän halusi keskustella asiasta vain sähköpostin välityksellä.

”On mahdollista, että turvapuhelinpäivystäjä ei ole tehnyt kyseisessä tapauksessa hälytyspuheluiden perusteella johtopäätöstä kiireellisen avun tarpeesta ja siten ei ole ohjannut tehtävää pelastuslaitokselle”, Broms kirjoittaa viestissään.

Kuosmasen tapauksessa myöhästyminen johtui Pälveen mukaan ”päällekkäisistä työtehtävistä ja tieruuhkista”.

Osin kyse oli Stellan kannalta siitä, ettei sen päivystäjä saanut Ossi Kuosmaselta tietoja hänen vointinsa heikkenemisestä. Siksi tehtävän kiireellisyysluokitusta ei Pälveen mukaan ollut aihetta muuttaa.

Kun Stellan alihankkijan Avarnin hoitaja saapui 111 minuutin kuluttua, Pekka Kuosmanen ja Foiben työntekijä olivat jo paikalla. Hoitaja käännytettiin Pälveen mukaan pois. Pekka Kuosmasen mukaan kyse oli siitä, että he yhdessä hoitajan kanssa totesivat Ossi Kuosmasen nukkuvan ja Vantaan kaupungin kotihoidon olevan tulossa paikalle.

”Tästä johtuen jäi arvioimatta, olisiko hoitaja pystynyt muuttamaan kiireellisyysluokitusta ja tilaamaan ambulanssin välittömästi”, Pälve sanoo.

Avun nopeudessa on lopulta kyse rahasta. Sekä Foiben Broms että Stellan Pälve nostavat esiin sen, että enimmäisajan laskeminen lisäisi kuluja merkittävästi.

”Oman henkilöstön palkkaaminen turvapuhelinasukkaille nostaisi palvelun hintaa kestämättömästi (yli kymmenkertaiseksi). Olemme halunneet pitää hinnan asiakkaille kohtuullisena”, Broms kirjoittaa.

Avun nopeuttaminen edellyttäisi Stellan Pälveen mukaan, että ”autokapasiteetti pitäisi tuplata ja maksaa lisäpalkat”.

Apua ei Foibekartanossa saa läpi vuorokauden. Tämä tunne jäi Pekka Kuosmaselle. Hän kokee, että ”Foiben virallinen vastaus oli pahoittelu” ja että asia olisi omaisten ja Stellan välinen.

”Apu on ulkoistettu. Invalidisoitunut, sydämen vajaatoiminnasta kärsinyt ja huonokuuloinen isäni ei ole voinut esittää kriteereitä tarpeestaan hälytyksenteon yhteydessä. Hän vain tarvitsi nopeasti apua.”
Marjatta Kuosmanen ei halua palata Foibekartanoon. Se ei pojan Pekka Kuosmasenkaan mielestä enää tunnu turvalliselta.
Vastuu vanhusten turvallisuudesta on määritelty vanhuspalvelulaissa. On turvattava hyvä hoito ja huolenpito. Sosiaali- ja terveysalan toimijoita valvovat Valvira sekä aluehallintovirastot.

Vireillä olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä palveluiden kilpailutuksen voi ennakoida käyvän yhä yleisemmäksi. Siksi sopimusehtojen laatiminen ja ulkoistuksien suunnittelu ovat entistä tärkeämpiä.

Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo ei arvioi Kuosmasen tapausta vaan sanoo yleisesti, että palvelut on suunniteltava aina niin, ettei asiakasturvallisuus vaarannu.

”Jos ihminen on kaksi tuntia jumissa vessassa, ei yleisellä tasolla ihan kuulosta siltä, etteikö asiakasturvallisuus olisi voinut vaarantua”, Uusitalo sanoo.

Erityisesti Uusitalo kiinnittää huomiota siihen, että turvapuhelinpalvelut oli ensin ulkoistettu Stellalle, joka oli vielä käyttänyt alihankkijanaan Avarnia.

”Jos palvelu annetaan alihankkijoille, ei riitä, että alihankkija vastaa toimista vaan varsinaisen palveluntuottajan pitää myös ottaa asia huomioon arvioidessaan asiakasturvallisuuteen kohdistuvia riskejä”, Uusitalo sanoo.

Kun Marjatta Kuosmasen kuntoutus päättyy, hän ei palaa Foibekartanoon.

”Äiti muuttaa toiseen palvelutaloon Helsingin Malmille. Kirjoitin sähköpostia sen toiminnanjohtajalle, jolta tulikin vastaus samana iltana ennen puoltayötä. Sinne oli mahdollisuus päästä”, Pekka Kuosmanen sanoo.

Malmin palvelutalossa asuu Kuosmasten läheinen ystävä. Ystävän ja tämän nyt jo kuolleen miehen kanssa Ossi ja Marjatta Kuosmanen pelasivat takavuosina ahkerasti Unoa.      “”””””””””””

http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005194318.html

Iltaisin Marjatta Kuosmanen soitti miehelleen Ossille ja toivotti hyvää yötä. ”Enää ei toivoteta”, hän sanoo. (KUVA: Liisa Takala)

Kela vain suoraan rosikseen, jos peli vetää(ei lääkekorvauksia)-2017

Kelan päätökset ja toiminta on totaalisen hanurista.   Lääkärin määräämiä lääkkeitä ei hyväksytä, ja kuntalainenko sitten valittamaan ja kantelemaan- ja odottelemaan päätöstä vuoden verran.  Ja ilmeisesti ilman lääkkeitään vuoden verran.      Ei mitään ihmeellistä tässä idioottitouhussa, kun tietää millainen seiväs perseessä-laitos Kela on.           Jos siis vain peli vetää ja löytää kunnon pykälän rikoslaista tai muusta lain välistä, niin homma käräjille.   Vaikka hengenvaaran aiheuttamisesta tai heitteillejätöstä.(muutenhan jutut ovat hallintopuolen hommia, mutta jos nyt siis jotain saa aikaan, niin mieluummin käräjille – koska muut tuppaavat olevan hampaattomia – eivät päätä mistään mitään).  

  Jos vielä köyhä, varaton, luottotiedoton – niin homma ei maksa mitään.   Joku etuus(oikeus)  sentään on jäljellä tässä maassa… tosin se oikeusturva alkaa olla heikoissa sekin.    Oikeutta ei löydy enää kuin rahakkaille.

Kelan jengi on pännänpyörittäjiä ja laskukone päässä, joten heillä ei ole mitään käsitystä sosiaalipuolen hommista , kuten nyt sentään sossulla on ollut sinne päin.  Mutta nyt on ero kuin yöllä ja päivällä.     Tuen hakijoiden tilanne on aihetta selvittää kokonaisuutena,  toimeentulo kaikkinensa  kuten juuri lääkkeidenkin kohdalla.   Ei ole voinut olla eikä voi olla tilannetta – missä muka sossu olisi tähän asti toiminut väärin- ja nyt sitten muka Kela olisikin samassa asiassa tekemässä oikein.      Jos sossu on hoitanut toimiansa tähänkin asti kuten on – niin  Kelan on syytä seurata toimintaa oppipojan malliin, eikä kaivaa esiin konsteja,  millä jokainen köyhä, sairas ja kurja yks kaks toimitetaankin vielä syvemmälle alhoon. Lääkärin reseptissä on tähän asti riittänyt ruksi siinä “sairaudenhoitoon”-kohdassa, joten syytä on riittää vieläkin.  Kela ei päätä potilaan lääkityksestä.   Sitäpaitsi jos lääkkeiden selostuksiin on kaiken lisäksi lisätty kohta, missä todetaan, että ko. lääkettä voidaan määrätä muuhunkin  kuin alkuperäiseen tarkoitukseen – niin jos sekin on väärin tai laitonta, niin on syytä tehdä siitä sitten tarvittavat muutokset sinne minne kuuluu….ja poistaa lääkäreiltä tällainen oikeus.       Nämä hommat alkavat olla tosiaan pikkuhiljaa vähän kuin sekopäiden kynästä lähtöisin.    Toinen käsi ei enää tiedä mitä toinen tekee.    Ja potilasko siitä nyt sitten muka saisi kärsiä.     Kaivakaapa nyt joku tämänkin paskakasan tekijät esiin ….eli missä on  sylttytehdas.  Onko se Kelan ihan oma päämaja, vai jossain muualla.    Kohde on syytä selvittää ja joku saada vastuuseen…sekä vastaamaan.    Siitä, että ihmiset jätetään lääkkeittä. 

Jokaisen Kelan hylky-asiakkaan on syytä tehdä kantelut – JOKAISESTA hylätystä päätöksestä, mitkä ovat ristiriidassa aiempien päätösten (sossu) kanssa.     Tai siis se käräjäoikeus ja kanne, jos vain sopiva pykälä löytyy.   Vastaajaksi kuka lie, Kela tai valtio.    Nimittäin ihan mitä paskaa ei ole syytä ruveta syömään tämän romutoiminnan tuloksena.   Hallitus ja virkamiehet eivät näytä saaneen vielä kansan selkää tarpeeksi köyryyn.     Vielä tapetaan kansaa  olemalla antamatta lääkkeitä.   Onpa aikoihin eletty.  

/#&)%#)/%&#)&/%#####

   HS::::::::::Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle on lähetetty kahden viikon aikana toistakymmentä kantelua Kansaneläkelaitoksen lääkekorvauksista.

Kanteluiden mukaan Kela olisi arvioinut uudelleen toimeentuloasiakkaittensa tarvetta joillekin lääkkeille, joita lääkäri on heille määrännyt. Tämän vuoksi jotkut asiakkaat eivät olisi saaneet Kelalta lääkkeisiin tarvittavaa maksusitoumusta, jollaisia kunnat vielä myönsivät ennen kuin perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelaan vuodenvaihteessa.

Oikeusasiamiehen kanslia aikoo pyytää Kelalta selvitystä asiasta. Kanslia on saanut aiheesta myös runsaasti puhelinsoittoja.

”Tämä on aika hämmentäväkin tilanne. Ihmiset kysyvät, mitä heidän pitäisi tehdä – lääkäri on esimerkiksi määrännyt kipulääkkeitä, mutta Kelan asiantuntijalääkäri on katsonut, että ne eivät ole enää tarpeellisia. Sinänsä lain sanamuoto antaa Kelalle tällaisen mahdollisuuden: toimeentulotuella korvataan tarpeellisena pidettävät lääkkeet”, sanoo kanslian lakimies Tapio Räty.

”Tässä ongelmana on, että toinen lääkäri on jo arvioinut tarpeen. Jos lääkkeelle on jo arvioitu olevan peruste, pitää olla aika vahvat perusteet arvioida toisin. Me pyydämme selvitystä, ja viime kädessä asiaa arvioi oikeusistuin.”

Kelassa kanteluiden aihetta kummeksutaan. Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen sanoo, että ainoa hänen tietoonsa tullut kantelu aiheesta liittyi tapaukseen, jossa asiakas ei ollut toimittanut Kelaan lääkekorvausoikeuden varmistavaa niin sanottua B-lääkärinlausuntoa.

B-lausunto on lääkärinlausunto, jonka asiakas tarvitsee joidenkin lääkkeiden rajoitetun tai erityiskorvauksen saamiseksi.

Valkonen selittää, että rajoitetusti korvattavien lääkkeiden korvaaminen sairausvakuutuslain mukaan edellyttää Kelan myöntämää lääkekorvausoikeutta tai reseptimerkintää. Lääke ei välttämättä ole korvattava kaikissa hyväksytyissä käyttöaiheissa. Koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus, tulee lääkkeen korvausoikeus selvittää ensin.

”Emme ole keskeyttäneet asiakkailta lääkekäyttöä. Olemme joissakin tapauksissa pyytäneet asiakkaalta lääkärin B-lausuntoa edellä mainitun lääkekorvausoikeuden selvittämiseksi”, Valkonen sanoo.

”Myös kalliiden ei lääkekorvauksen piiriin kuuluvien lääkkeiden sekä erityislupavalmisteiden osalta on tarkempaa lääketieteellistä selvitystä pyydetty. Hoitavan lääkärin selvityksestä tulisi ilmetä lääkkeen tai valmisteen tarpeellisuus asiakkaan sairauden hoidossa.”

Valkonen ei halunnut arvioida, paljonko tällaisia selvityksiä on pyydetty. ”Lääkkeiden väärinkäyttöä ei toimeentulotuella tueta.”

Tilannetta mutkistaa Kelan apteekeille helmikuussa antama ohje. Sen mukaan Kela suostuu maksamaan maaliskuun loppuun asti poikkeuksellisesti myös ne rajoitetusti korvattavat lääkkeet, joihin asiakkaalla ei ole ollut korvausoikeusnumeroa, vaadittavaa reseptimerkintää tai rajattua maksusitoumusta. Valkosen mukaan Kela haluaa ohjeella varmistaa lääkkeiden tarpeenmukaisen saamisen maksusitoumuksella.

Kanteluiden perusteella käytäntö näyttää kuitenkin muuttuneen ennen määräajan umpeutumista.

Vaikka kanteluita on tullut juuri nyt, ongelmista lääkkeiden korvaamisessa on puhuttu jonkin aikaa. Helmikuussa Kansan Uutiset kertoi, että toimeentulotukiasiakkailla ja apteekeilla on ollut vaikeuksia selvittää, mitä lääkkeitä Kela korvaa maksusitoumuksella.

Oikeusasiamiehen kanslian Räty muistuttaa, että oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen ratkaisuja. Se voi tutkia viranomaisen menettelyä ja sen lainmukaisuutta. Asiakkaan ensisijainen keino epäselvien tapauksien ratkaisemisessa on hakea Kelalta muutosta päätökseen. Mikäli Kelan muutoksenhakua koskeva päätös on kielteinen, asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Valitusprosessi voi kuitenkin kestää pitkään, jolloin Kelan mahdollisesti korvaamatta jättämät lääkkeet voivat tulla toimeentuloasiakkaan itsensä maksettaviksi.

Epäselvyydet Kelan toimeentulotukikäsittelyssä ovat muutenkin ruuhkauttaneet oikeusasiamiehen kanslian.

Vuoden alusta lukien kanslia on vastaanottanut 306 Kelan toimeentulotukien käsittelyyn liittyvää kantelua. Määrä on Rädyn mukaan poikkeuksellinen: vuodenvaihteeseen asti perustoimeentulotuista päätettiin kunnissa, jolloin kanteluita tuli arviolta 150–170 vuodessa. Nyt määrä on kaksinkertaistunut kolmessa kuukaudessa.

”Määrään vaikuttaa myös se, että aiemmin toimeentulotukiasioista pystyi kantelemaan aluehallintovirastoille. Kelasta ei voi kannella aville, joten kaikki valitukset tulevat siis tänne”, Räty sanoo.

Kela on jo antanut selvityksiä oikeusasiamiehen kanslian aiempiin selvityspyyntöihin. Kanslia antaa ensimmäiset ratkaisunsa todennäköisesti maaliskuun viimeisellä viikolla.

”Minulla on tuossa vieressä selvityspino tuossa, ja nyt pitää vähän katsoa, saako sieltä koottua jotain isompaa teemaa, joista yritämme saada ratkaisuja ulos. Se on ensimmäinen erä tammikuun kanteluista, jotka olemme saaneet.”

Tammikuussa kanteluissa korostuivat julkisuudessakin moitittu käsittelyaikojen venyminen lakisääteisestä seitsemästä arkipäivästä. Helmikuussa kanneltiin etenkin asumismenojen tulkinnoista, ja maaliskuussa uutena aiheena nousivat lääkkeiden maksusitoumukset. Kanteluissa on myös lukuisia muita aiheita.

”Asumismenoihin liittyy se, että kunta on aiemmin hyväksynyt toimeentulotukeen oikeuttavana menona tietyn vuokran. Sitten kun käsittely siirtyi Kelaan, Kela on lähettänyt ihmisille kirjeitä, että muuttakaa edullisempaan asuntoon, vaikka kunta on voinut hyväksyä asumismenot vuosikausia”, Räty tiivistää kanteluiden sisältöä.

Etuuspäällikkö Valkonen sanoo, että Kelassa on nyt noin 100 eduskunnan oikeusasiamiehelle jätettyä kanteluasiaa selvitettävänä.

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005134387.html

YLE:Lääkäri: Potilastietoja voi urkkia järjestelmästä vailla jäljen häivää-16/11

  YLE “”””””Suuri joukko voi kalastella arkaluontoisia tietoja Helsingin kaupungin potilastietojärjestemästä ilman jälkiä, kertoo lääkäri Antti Lähteenmäki.  “””””””   

  NO2:::::Kukaanhan ei  muutenkaan saa asiasta tietää, jos kansalaiset eivät tilaile silloin tällöin lokitietojaan.  Ja tsekkaa, kuka siellä on mitäkin katsellut.   Mutta kun sen lisäksi kaikkea ei lokitiedoissa näy, niin homma on tosiaan kuin Jokisen eväät.  Levällään.    Mutta sitten kun käry jossain käy, niin urkkijat raastupaan, korvaus, ja tuomion jälkeen tekijät mediaan.   Kuka tehnyt mitäkin.   Lainvoimainen päätös ja asia julkinen.  Jos ei julkaise  media, niin itse voi jokainen sen tehdä. 

 Oikeudessa homma on pässinlihaa, jos lokitiedot kertovat asiattomien käynneistä.  Kyse on tietoturvarikoksesta…rikkomuksesta vähintään.  Tahallisuus merkitsee.   Suosituskorvaukset per nenä  – pyörinevät siinä 300-800e nurkilla.      Siitä tullee melkoinen summa kun paketissa vakoilee kaikki tutut ja tuntemattomat.     

  Kun tuo näyttää olevan urkkiminen niin tavallista, niin korvaukset vaan ylöspäin ja kenkää duunista, niin eiköhän se luvaton touhu ala vähenemään…( toimintakieltoa…ei mitään pelkkää työpaikan fyysisen osoitteen vaihtoa, jos kyse terveydenhoidosta) .      Nimi jossain höpörekisterissä ei vielä riitä minnekään.     Urkitun henkinen kärsimys määrättyjen asioiden kanssa on enemmän, kuin mitä tämän päivän oikeus asiasta päättää.       Eikä merkitystä ole sillä väittämällä, että terveydenhoidon viranhaltijoilla on salassapitovelvollisuus.   Pointti on siinä, että asiakkaan/potilaan oikeus on kertoa asioistaan niille, kenelle se kuuluu — ei suinkaan ylimääräisille ihmisille eli henkilökunnalle.   Lääkärillä käynti ei ole mitään julkista toimintaa edes henkilökunnan piirissä, vaikka se tieto siellä kulkeekin.  Ilman perusteltua syytä ei potilastietoihin ole syytä liikkua.       Ja kun tuolla bussissa kuulee joskus hoitajien tarinoita omasta hoitopaikastaan…eli potilaista (ilman nimiä) — niin vähän on löysässä toisilla tuo ammatin vaatima hienotunteisuus.  

&%)/#&%#¤(&%¤#&%¤#%¤###

Lääkäri: Potilastietoja voi urkkia järjestelmästä vailla jäljen häivää

Suuri joukko voi kalastella arkaluontoisia tietoja Helsingin kaupungin potilastietojärjestemästä ilman jälkiä, kertoo lääkäri Antti Lähteenmäki.

 
 
Lääkäri Antti LähteenmäkiKari Ahotupa / Yle

Laittomaan tiedonhankintaan kiihottaa uteliaisuus. Urkkia halutaan vaikkapa julkisuuden henkilöiden tai naapurin arkoja asioita. Lakitupaan saakka joutuneissa on niin poliiseja kuin lääkäreitä, hoitajia, henkilökuntaa

 

Lääkäri Antti Lähteenmäki on havainnut Helsingin jättimäisen potilastietojärjestelmän Pegasoksen tarjoilevan uteliaalle mahdollisuuden tehokkaaseen urkintaan. Urkinta-aukkoja hän on havainnut työssään Helsingissä lääkärinä sekä tietojärjestelmäkouluttajana. Lähteenmäki kertoo pyytäneensä korjauksia urkintamahdollisuuksia tarjoavaan potilastietojärjestelmään muun muassa Valviralta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Turhaan.

Lääkäri: Urkintamahdollisuus jopa ilman hoitokontaktia

Lähteenmäki kertoo, että Helsingin Pegasos-järjestelmästä on mahdollista kurkistella tietoja niin, ettei siitä jää merkintää uteliaan käynnistä.

– Helsingin potilastietojärjestelmässä jää näkyviin potilaalle arkaluontoisia tietoja. Varsin suuri joukko pystyy selaamaan niitä ns. selailunäytöltä ilman lokitietoja. Siis niin, ettei kurkistelusta jää jälkiä. Kun pyydetään lääkitystä uusittavaksi, reseptilistat nimineen ja sotuineen ovat näkyvillä. Vaikkei haluaisikaan tietoja tonkia, tarjoaa järjestelmä vaikkapa julkisuuden henkilöiden tai naapureiden lääkityksen nähtäväksi.

Sama pätee diagnoositietoihin, sanoo Lähteenmäki. Hän kertoo myös, että potilastietojärjestelmän työkalulla voi hakea nopeasti esimerkiksi tietyltä aikaväliltä potilaalle kirjatut diagnoosit.

– Sillä on hyvä käyttötarkoitus, mutta se on suunniteltu huonoksi tietosuojan kannalta. Voi olla mahdollista tonkia esiin sellaisenkin potilaan tiedot, johon ei ole mitään hoitokontaktia – lokittomasti. Sellaisen ei pitäisi olla mahdollista kenellekään.

Antti Lähteenmäki antaa esimerkin siitä, ketkä arkaluontoisia tietoja Pegasos-tietojärjestelmässä näkevät.

– Toimistohenkilökunnalla on laajin on näkyvyys lääkitystietoihin. Diagnoosin selausmahdollisuuteen näkyvyys on hiukan rajatumpi. Mutta olipa lääkäri, hoitaja, ylilääkäri tai pomo, niin ei voi olla luvallista, että tietyn ihmisen diagnoositiedot voi katsoa hyvin tehokkaasti ilman, että jää lokia eli jälkiä katselusta.

Helsingin sote-virasto vastaa: Kuka tahansa ei pääse kurkkimaan

Lääkäri Antti Lähteenmäki on ottanut yhteyttä THL:ään ja Valviraan, jotta asiat saataisiin tolalleen. Myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto lupasi viime kesänä asian tultua ilmi pohtia, onko diagnoositietojen näkyminen perusterveydenhuollon selailunäytöllä välttämätöntä.

Lähteenmäkeä huolettaa myös se, että kukaan ei tunnu kantavan kokonaisvastuuta. Hän ei ole havainnut tietosuojauhkan korjaantuneen millään lailla. Lääke- ja diagnoositietoja voi hänen mukaansa yhä katsella jopa ilman hoitosuhdetta potilaaseen.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston osastopäällikkö Helena Ylisipola taas sanoo, että Helsinki noudattaa lakia. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Hänen mukaansa kaikilla ei ole pääsyä kaikkiin tietoihin. Hän myöntää kuitenkin, että perusterveydenhuollon ns. tietojen selailunäyttö ei jätä jälkiä selailijasta.

– Selailunäytöltä ei jää asiakaskohtaista lokia. Mutta kun selailunäytöltä edetään yksittäisen potilaan tarkempiin tietoihin, asiasta jää sitten lokitiedot, osastopäällikkö Ylisipola selittää.

Kun Ylisipolalta kysyy, onko ongelman esiintuonnin jälkeen järjestelmiin tehty muutoksia, hän kertoo, että terveyskeskuslääkäreiden oikeuksia on rajattu.

Helena Ylisipola
Helena YlisipolaKimmo Brandt

– Meillä on tarkoitus käydä läpi eri ammattilaisten pääsy lokittomalle selailunäytölle. Jos tarpeen on, aiomme rajata oikeuksia nykyistä tiukemmin. Pyrimme kaikin keinoin siihen, ettei vahingossa tai joskus jopa tarkoituksella pääse käsiksi tietoihin, joihin ei kuulukaan päästä.

Lokiton on laiton

Tietojen lokittoman katselun mahdollistavat rekisterit eivät ole pelkästään Helsingin vitsaus. Näin kertovat sekä Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen että lääkäri Antti Lähteenmäki.

– Rekisteritieto-ongelma on yleinen ongelma koko maassa. Mutta Helsingissä ongelmat korostuvat, koska rekisteri on poikkeavan suuri, tietää Lähteenmäki.

Terveydenhuollon tietojärjestelmiin perehtynyt julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen vahvistaa myös, että koko maassa kipuillaan kirjavien potilastietojärjestelmien ja urkinnan kera. Osassa järjestelmistä lokitieto-ominaisuuksia on jouduttu parantamaan, kun on liitytty ns. Kanta-arkistopalveluun. Mutta on myös Kannasta irrallaan olevia järjestelmiä sekä röntgen- ja laboratoriosysteemeitä, joita riivaavat lokipuutteet.

– Potilastietojärjestelmiä voi olla kymmeniä yhdessä terveydenhuollon toimintayksikössä. Kaikissa ei välttämättä kerätä lokitietoja, joten vierailu jälkiä jättämättä on mahdollista, sanoo professori Tomi Voutilainen.

– Laki terveydenhuollon osalta on kuitenkin selkeä: vuodesta 2014 lähtien jokaisessa potilastietojärjestelmässä on pitänyt olla ominaisuudet, jolla lokitiedot kerätään. Jos järjestelmät eivät ole lainmukaisia, on Terveydenhuollon valvontaviraston eli Valviran ryhdyttävä toimiin vaikka uhkasakoin. Lokittomuus vaarantaa tietosuojan, jyrähtää Voutilainen.

Myös tietolouhinnan turvatakuut pohdituttavat

Lääkäri Antti Lähteenmäki suhtautuu varovasti myös jatkuvasti lisääntyvään tietojen louhintaan. Esimerkiksi THL:ää varten kerätään valtava määrä tietoja potilaista ja lääkäreiden toimista.

– Tietoja louhitaan ihmisten käynneistä kellonaikoineen ja lääkityksineen. Tieto paloitellaan ja ajatellaan, ettei niitä voida palauttaa yhden ihmisen tiedoiksi.

Lähteenmäki kertoo havahtuneensa, kun työskenteli asiaan liittyvässä kehitysprojektissa.

– Kysyin, että miten on mahdollista, että ihmisen sairaudet ja laboratoriotulokset näkyvät. Eikö tästä pitäisi tulla lokitieto? Vastaus oli kutakuinkin: kyllä, ehkä, joo.

Lähteenmäki antaa esimerkin siitä, miten tiedot olisivat palautettavissa yksittäisen ihmisen tiedoiksi. Lähteenmäki kuitenkin korostaa, ettei missään nimessä väitä, että THL-tietoja käytettäisiin väärin.

– Kun luokseni tulee vaikkapa 24.10.2016 potilas, rekisteriin kirjataan esimerkiksi: keskivaikeaa masennusta sairastava potilas. Tähän ns. Hilmo-rekisteriiin menevään tietoon ei tule henkilötietoja. Mutta potilaan anonyymiteetin voisi murtaa, jos pääsee käsiksi toiseen listaan. Lista kertoo kolmannen potilaan olleen Matti Meikäläinen, sotu se-ja-se.

Soten myötä soppa sakenee – “Täysin levällään”

Sotekaan ei tarjoa apua kirjavien tietojärjestelmien sekamelskaan. Sotessa kuitenkin odotetaan kertyvän säästöjä mm. sähköisten järjestelmien avulla. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sanoo, että sote-suunnitelmien lakiviidakko on potilastietojärjestelmien osalta täysin perkaamatta.

– Potilastietojärjestelmien osalta ei tällä hetkellä ota selvää, millainen tulevaisuus meillä on. On näkemyksiä yhdestä potilastietojärjestelmästä, joka turvaa tiedon liikkuvuuden. Mutta meillä on jo Kanta-arkisto ja satoja miljoonia maksava Apotti. Ei ole tiedossa, millaiseen toimintaympäristöön Apotti tulee eikä myöskään se, kuka sitä käyttää. Käyttävätkö yksityisen puolen palveluita tarjovat samaa järjestelmää? Asiat ovat täysin levällään sotessa.

Professori Voutilainen miettii myös sitä, miksi julkisella puolella urkintaa tulee ilmi huomattavasti enemmän kuin yksityisellä.

– Julkisella puolella urkintaan puututaan ja tehdään rikosilmoituksia. Potilaalla on mahdollisuus saada pieni kärsimyskorvaus. Mutta on silmiinpistävää, että yksityisellä sektorilla näitä painetaan villaisella. Käräjäjien henkilörekisteriasioissa vain harva tapaus on sellainen, jossa yksityisen palveluksessa oleva henkilö olisi urkkinut tietoja. En millään usko, että meillä on uteliaita ihmisiä vain julkishallinnossa.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen
Julkisoikeuden professori Tomi VoutilainenJuha Kivioja / Yle

Professori Tomi Voutilainen kertoo, että tietosuojaan on luvassa parannus. EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan vuonna 2018.

– Se edellyttää tietoturvaloukkauksen ilmoittamista valvovalle viranomaiselle. Tällaisessa tilanteessa myös yksityinen sektori joutuu tekemään asiasta ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

Ilmitulleista urkkijoista syyteharkintaan saakka päätyy vuosittain jopa kolmesataa. Käräjillä puidaan noin sataa urkintatapausta vuosittain. Uhrien määrä voi olla monikymmenkertainen, sillä urkkija ei useinkaan tyydy kalastelemaan tietoja vain yhdestä ihmisestä.

http://yle.fi/uutiset/3-9270836

Sipilä & Rehn – lunta tupaan….torvelot hommissaan”… 2015

heheh.          MOT keräsi vähän mielipiteitä muualtakin, kuin kotimaan ruskean sarjan nikkareilta-  ja näytti tekstin mukaan siltä, että eurooppalaiset titteli-talousveikot , antoivat arvosanoja  “surkeaa”…”toimimatonta” tms.    Siis Suomen tavasta hoitaa omaa kriisiään.  Samaa soppaa lensi Rehnin niskaan Euroopan hommien hoidosta.         Eikä ihmekään.  Ukot osaavat ainoastaan vääntää hanaa kiinni, kun eivät muuta saa aikaiseksi.  Kuten artikkelissa mainittiinkin,  juttu ei  ole “kovin briljanttia”.    hehee…    

%#¤/%(¤#)(/%#)&/#%#%#(%&/%&#%)/&%#)/%&#)/&%#)/&#)(=)(=)(#=)(&=(#/%=&%# 

Sipilälle ja Rehnille roima ripitys talousprofessoreilta

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen menoleikkauksia korostava talouslinja saa enemmän huonoja kuin hyviä arvioita MOT:n kyselyssä eurooppalaisille talousprofessoreille.

Nykyhallitusta vielä huonommin selviää Olli Rehn, jonka aika EU:n talouskomissaarina haukutaan maan rakoon.

Miten arvioitte Sipilän hallituksen talouslinjaa?

Oikea 25 %
Ei oikea eikä väärä 25 %
Väärä 50 %

MOT-kyselyssä puolet eurooppalaisprofessoreista pitää Sipilän hallituksen leikkauslinjaa vääränä. Vain joka neljäs ymmärtää leikkauksia.

“En ole Suomen talouden tai ehdotettujen toimien asiantuntija. Julkisten menojen sopeutuksen ja rakenteellisten uudistusten yhdistelmä näyttää kuitenkin oikealta näissä oloissa”, vastaa nimettömänä pysytellyt keskieurooppalainen professori.

Amsterdamin kauppakorkeakoulun professori Roel Beetsma viittaa vastauksessaan muihin EU-maihin:

”Hyvinvointivaltio on kasvanut kohtuuttomiin mittoihin useimmissa EU-maissa, ja seurauksena ovat korkea verotus ja työnteon kannustinloukku”, hän kirjoittaa.

“Kaikkein tärkein huomio on, että sana ‘uudistus’ on tässä yhteydessä sopimaton. Hän (Sipilä) ehdottaa yhteiskuntajärjestelmään sellaisia muutoksia, jotka oleellisesti heikentävät sosiaalista turvaa markkinatalouteen oleellisesti kuuluvaa epävakautta vastaan”, arvostelee Lontoon yliopiston (SOAS) professori John Weeks.

Weeks kuvaa Sipilän hallituksen tavoitteita ”täydellisen toimimattomiksi”.

”Itse asiassa tässä on kyse tulojenjaosta köyhiltä rikkaille”, hän arvioi.

Suomen politiikka on tässä tasan sama kuin muissa EU-maissa viime vuosina harjoitettu (epäonnistunut) politiikka, Bolognan yliopiston Elettra Agliardi vastaa.

“Hyvinvointimenojen leikkaaminen ei todellakaan ole mikään briljantti idea. Todennäköisesti se on yksityisen sektorin tuen ja vaatimusten seurausta”, arvioi roomalaisen Sapienza-yliopiston professori Nicola Acocella.

Tukholman kauppakorkean professorin Tore Ellingsenin mielestä Sipilän hallituksen linjaus menee metsään: ”Nyt ei ole oikea aika talouskurille.”

Rehnille ja komissiolle
täydellinen tyrmäys

MOT-kyselyn tyrmäävintä antia edustavat professoreiden arviot EU-komission ja talouskomissaarina 2010–2014 toimineen Olli Rehnin suorituksesta.

Arvio Olli Rehnin ja EU-komission onnistumisesta eurokriisin hoidossa

Loistava 5 %
Odotukset ylittävä 0 %
Kelvollinen 14 %
Heikko 55 %
Luokaton 27 %

“Poliittinen päättämättömyys on ollut katastrofaalista ja tullut kalliiksi”, nimettömänä pysyttelevä professori arvioi.

Rehn sanoi komissaarina usein “näkevänsä valoa tunnelin päässä”.

“Ennen kuin Rehn väittää näkevänsä valoa tunnelin päässä, hänen olisi löydettävä tunneli”, lataa Lontoon yliopiston Weeks.

Weeks arvioi, että euroalue on sisäisen kysynnän puutteen aiheuttamassa stagnaatiossa. Kiinan talouden hidastuessa myöskään ulkoisen kysynnän kasvulle ei hänen mukaansa ole hyviä näkymiä.

Bonnin yliopiston Jürgen von Hagenin mielestä komissio ja Rehn kielsivät todellisuuden suhtautuessaan vuoden 2010 jälkeiseen tilanteeseen väliaikaisena taantumana. Hänen mukaansa tämä on estänyt puuttumisen todellisiin ongelmiin, kuten tuottavuuden alhaiseen kasvuun.

Professorijoukossa on vain yksi, joka antaa komissiolle ja Rehnille arvosanan loistava.

”Minä koen silkkaa ihailua Olli Rehniä kohtaan, jonka kanssa sain tilaisuuden työskennellä läheisesti Kyproksen kriisin aikana. Hän on järjen ääni, ja hän toimi lujasti varmistaakseen järkevän lopputuloksen niissä poliittisissa oloissa”, vastaa Leicesterin yliopiston professori ja Kyproksen keskuspankin ex-pääjohtaja Panicos Demetriades.

“Komissio on merkityksetön. Tätä kriisiä on hoitanut Saksa, ja pienemmässä roolissa Ranska. Katastrofista ei voi syyttää komissiota”, London School of Economicsin professori Francesco Caselli kirjoittaa.

Olli Rehn ei halunnut antaa haastattelua MOT:lle.

MOT:n kyselyyn vastasi kaksikymmentäyksi ulkomaista ja viisi suomalaista professoria. Yliopistojen joukossa ovat muun muassa Amsterdamin yliopisto, Bocconi, Bolognan yliopisto, Cambridge, London School of Economics, Münchenin yliopisto, Oxford, Rooman Sapienza-yliopisto, Toulousen yliopisto ja Tukholman yliopisto.

MOT: Talouden tuhoava kuri
TV1 maanantaina 2.11. klo 20

MOT-kysely paljastaa euroalueen pahimmat mokat

Dawkins ja “Jumalharha” ( God delusion) / “Uskomaton.fi” – 2015

http://uskomaton.fi/main/kirja-arviot/47-kirja-arvioita/71-jumala-on-turha-hypoteesi-richard-dawkins-jumalharha

Lainaus  “Uskomaton.fi” -sivustolta. 

Amerikkalainen ateisti-taikuri Penn Jillette sanoi hljattain eräässä radiohaastattelussaettä jos ateismilla olisi paavi, se olisi eittämättä Richard Dawkins. Jos näin on, on Dawkinsin uusi kirja The God Delusion (Bantam Press 2006. Suom. Kimmo Pietiläinen, Terra Cognita, 2007. ) ateistin Raamattu. Kirjailija tuskin tästä vertauksesta ilahtuisi, sen verran raskaalla kädellä hän Raamattua teoksessaan suomii. Vanhan Testamentin jumala on Dawkinsin mielestä kaunokirjallisuuden vastenmielisin hahmo.

”Kateellinen ja ylpeä siitä; pikkumainen, epäoikeudenmukainen, anteeksiantamaton kontrollifriikki; kostonhimoinen, verenhimoinen etninen puhdistaja; naisia vihaava, homofobinen, rasistinen, lapsi-, kansan- ja veljesmurhanhimoinen, ruttoa levittävä, suuruudenhullu, sadomasokistinen, oikukkaalla tavalla pahantahtoinen koulukiusaaja” – näin tylysti Dawkins luonnehtii Vanhan Testamentin Jumalaa.
Eräät kirjoittajat ovat juuri tällaisten esimerkkien tiimoilta esittäneet, että kuuluisan evoluutiobiologin hyökkäävyydestä olisi ateismille pikemminkin haittaa kuin hyötyä. Kirjailija itse ei teesiä kuitenkaan niele. Uskonto on liian pitkään saanut nauttia ansaitsematonta kunnioitusta ja erivapauksia kriittisyyden suhteen, joten nyt on aika ylpeästi ja voitonvarmasti julistaa ateismin puolesta. Toisin sanoen, nyt puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä.

Syy Dawkinsin kirjaan on ilmeinen: Yhdysvalloissa tilanne on huolestuttava. ID-kreationismi ja uskonnollinen fundamentalismi ovat saaneet jalansijaa, mm. Bushin hallinnon ansiosta. Tässä pätee vanha viisaus: hyökkäys on paras puolustus. Demokraatit voittivat jo kongressivaalit, mutta voittaako järki taikauskon?

Jumala-hypoteesi

Paljon on peistä taitettu siitä, kuuluuko kysymys jumalan olemassaolosta tieteen alueelle. Edesmennyt paleontologi Stephen Jay Gould esimerkiksi oli sitä mieltä, että uskonto ja tiede eivät ole ristiriidassa vaan kuuluvat yksinkertaisesti eri kategorioihin (NOMA eli non-overlapping magisteria). Dawkins ei väitettä allekirjoita. Hän tekee jyrkän eron ns. einsteinilaisen ja taikauskoisen jumalakäsityksen välille.

Einsteinin on usein sanottu olleen uskovainen, koska hän esitti panteistissävyisiä lausuntoja tyyliin ”jumala ei heitä noppaa”. Tosiasiassa kuuluisa fyysikko ei jumaliin uskonut ja tämän hän mainitsi kirjoituksissaan ja haastatteluissaan monta kertaa. Einstein oli ei-uskonnollisesti uskonnollinen, kuten niin moni muu maailmankaikkeuden rakennetta ja lakeja syväluodannut tutkija (mm. Stephen Hawking), mutta teisti hän ei ollut. Ehkä termi ’spiritualisti’ kuvaa mainitun kaltaisia ihmisiä paremmin.

Dawkins määrittelee uskonnon siten, että uskovainen teisti olettaa jonkinlaisen yliluonnollisen olennon, joka on maailmankaikkeuden ja kaiken siellä olevan taustalla, sen luoja, ja joka yhä vaikuttaa tapahtumien kulkuun (s. 18). Tämä olento myös kuulee rukouksia ja vastaa niihin. Deisti taas uskoo, että jumala loi maailmankaikkeuden ja sen lait, mutta sen jälkeen vetäytyi kulisseihin ja antaa tapahtumien edetä omalla painollaan. Turha rukoilla!

Myöhemmin (s. 50-51) Dawkins osoittaa agnostisismin kestämättömyyden ja esittää seitsemän kohdan spektrin, jolle teismi contra ateismi todennäköisyyksineen asettuvat. Keskellä, kohdassa neljä, on tietenkin täydellinen 50-50 –agnostisismi. Nämä erottelut lienevät vapaa-ajattelijoille tuiki tuttuja, mutta The God Delusionin oletetulle kohderyhmälle, amerikkalaisille, asiat pitää vääntää rautalangasta.

Tekijä on järkähtämätön teesissään, että jumala on tieteellinen hypoteesi. Jos tällainen ”yliluonnollinen agentti” olisi olemassa, olisi maailmankaikkeus erilainen kuin se nyt on. Vaikka hypoteesia onkin nykytietämyksen vallitessa mahdoton testata, on se Dawkinsin mielestä selkeästi tieteen alaan kuuluva kysymys. Tähän on helppo yhtyä. Miten sellaista kannattaa ylipäätään olettaa, josta edes periaatteessa ei voi saada tietoa?

Dawkinsin keskeinen argumentti jumalaa vastaan on tuttu jo skottifilosofi David Humelta. Jos monimutkaisten eliöiden ja maailmankaikkeuden suunnitteluun tarvitaan monimutkaista älykästä olentoa, niin kuinka monimutkaisen ja älykkään tällaisen olennon sitten tarvitseekaan olla! Ja koska Darwinin evoluutioteoria selittää monimutkaisten eliöiden synnyn ja kehityksen ilman oletusta suunnittelijasta, kuten fysiikka selittää maailmankaikkeuden, on jumalan olemassaolo äärimmäisen epätodennäköistä.

Olivatko Yhdysvaltain perustajat teistejä?

Kirjailijan mukaan yleinen luulo, että Yhdysvaltain perustajaisät olivat teistejä, ei pidä paikkaansa. Moni heistä oli mitä luultavimmin ateisti. Dawkins esittää lainauksia mm. Thomas Jeffersonilta, jotka osoittavat, ettei tämä ollut ainakaan teisti.

Nykyään Yhdysvaltain uskonnollinen oikeisto vaalii myyttiä, jonka mukaan valtio perustettiin kristilliselle pohjalle. Dawkins viittaa tässä yhteydessä Tripolin sopimukseen, joka luonnosteltiin George Washingtonin johdolla vuonna 1796 ja jonka John Adams allekirjoitti vuonna 1797. Sopimuksen avauslauseessa sanotaan suoraan, että Yhdysvaltain hallinto ei missään mielessä perustu kristinuskoon eikä se halua vihamielisyyksiä muslimien kanssa.

Kirjoittaja toteaa tähän liittyen, että ”tämän päivän Amerikassa on valloillaan uskonnollisen fanaattisuuden henki ja perustajaisät olisivat olleet kauhuissaan” (s. 41). Toisaalta hän pohtii sitä, onko Yhdysvaltain perustuslakiin kirjattu valtion ja kirkon erillisyys syy maassa rehottavaan fundamentalismiin, koska Euroopassa meno on maallistuneempaa.

Poliittisesti epäkorrekteja päätelmiä

Harvoin Dawkins on kirjoituksissaan ollut poliittisesti niin epäkorrekti kuin osiossa, jossa hän kartoittaa tiedeyhteisöä löytääkseen uskovaisia. Tieteen huippunimet ovat näet pääsääntöisesti ateisteja, mm. suurin osa nobelisteista. Kirjailija ei tässä suhteessa salaile elitismiään.

Hän menee lopulta niin pitkälle, että mainitsee erään Mensa Magazinessa julkaistun tutkimuksen, jonka mukaan mitä korkeampi älykkyysosamäärä ihmisellä on, sitä epätodennäköisempää on, että hänellä on uskonnollisia tai muunlaisiakaan maagisia uskomuksia.

Dawkins ei silti vie ajatusta loppuun saakka. ÄO muodostaa populaatiossa normaalijakauman, joten vain ani harva missään yhteiskunnassa yltää nobelistien ja huippututkijoiden lukuihin. Eikö tästä seuraa suoraan, että vähemmän älykkäiden on turha odottaa ryhtyvän ateistiksi, jos ateismin edellytyksenä on korkea ÄO? Kirjailija ei tosiaankaan huomaa tähän sisältyvää utopismiaan.

Tai kenties Dawkins tällä vedolla yrittää vain vedota lukijan älyyn, kykyyn ajatella omakohtaisesti. Hän tietenkin uskoo koulutuksen ja kasvatuksen voimaan. On kuitenkin syytä huomioida, että varsinaisen uskonnollisuuden ohella huippuälykäs ihminen voi hurahtaa myös korvikeuskontoihin, kuten marxismiin, nationalismiin, postmodernismiin, sovinismiin tai feminismiin. Käytännössä nämä ajatuskontrollijärjestelmät johtavat äärimmilleen vietynä skeptisyyden, kriittisyyden ja johdonmukaisuuden mustaan aukkoon siinä missä aidot uskonnotkin. Tällä ei ole mitä ilmeisimmin mitään tekemistä yksilön älykkyyden kanssa; kyse on pikemminkin juuri koulutuksesta ja kasvatuksesta sekä ryhmä- ja moraali-identiteetistä – ja varsinkin oman kilven kiillotuksesta. Aiemmin mainittu Hume on vakuuttavasti argumentoinut, että järki on tunteiden orja. Tämä pätee erityisesti moraalitunteisiin – ihminen on läpeensä sosiaalinen laji. Tekopyhyys kuuluu ihmisluontoon.

Rationaalisuus on nykymaailmassa ideologioiden ja uskontojen ylitarjonnan vuoksi valitettavan ahtaalla, joten oli Dawkinsin ÄO-provokaation laita miten tahansa, pieni elitismi ei kriittisen ajattelun lisäämisessä ole pahasta. Toisaalta elitismikin liittyy ihmislajin sosiaalisuuteen, joten olemme tässä ns. puun ja kuoren välissä. On vaikeaa olla eettinen ihminen tekemättä siitä liian suurta numeroa.

Moraalin ja uskonnon evoluutio

Ihmiselle on kehittynyt evoluution kuluessa useita psykologisia mekanismeja, jotka mahdollistavat laajamittaisen sosiaalisen vaihdon. Näiden mekanismien avulla ihminen säätelee sosiaalista käyttäytymistään. Vaikka vastavuoroisuuden, sosiaalisuuden ja yhteistyön antama hyöty koituukin viime kädessä yksilön kantamien geenien eduksi, käyttäytyy yksilö silti myös epäitsekkäästi yhteisönsä jäseniä kohtaan. Ja koska organismit elävät proksimaattisella eli välittömällä tasolla, tunteidensa maailmassa, on evoluutio palkinnut kokonaiskelpoisuutta lisäävän käyttäytymisen positiivisin tuntein. Näin selittyy auttamisesta koituva mielihyvä. Kaupan päälle tulee vielä hyvä maine.

Kun ihminen pelastaa ventovieraan tai eläimen, lahjoittaa verta tai antaa rahaa Afrikan lapsille, toimivat hänessä pleistoseenikauden metsästäjä-keräilijäyhteisöissä kehittyneet psykologiset mekanismit. Vaikka geenit ovatkin itsekkäitä, niin yksilöt eivät sellaisia välttämättä ole. Uskontoa ei moraalisuus tuekseen tarvitse. Sille täytyy keksiä jokin muu evolutiivinen selitys. Dawkins esittää kirjassa omansa, joka tietenkin liittyy meemeihin, mutta siihen ei tämän arvion puitteissa ole mahdollista mennä.

Tekijä puhuu moraalisesta ajanhengestä, joka osoittaa, että pyhiin kirjoituksiin nojaaminen ei todellakaan ole ihmisen moraalikäyttäytymisen syy tai edellytys. Muutama vuosikymmen sitten homoseksuaalisuus oli vielä rikos ja rasismi tavallista; nyt homoseksuaalien ja etnisten vähemmistöjen syrjiminen on yleisen mielipiteen tasollakin tuomittavaa. Itse asiassa ainoat tahot, jotka homoseksuaalisuuteen karsaasti suhtautuvat, löytyvät uskovaisten joukosta. Joillekin heistä jopa naispappeus on syntiä!

Entä naturalistinen virhepäätelmä ja Humen giljotiini? Voidaanko tosiasioista johtaa arvoja? Vastaus löytyy evolutiivisesti kehittyneistä moraalitunteista. Siitä miten asiat ovat, ei tietenkään voida suoraan päätellä miten niiden pitäisi olla, mutta siitä miltä ne tuntuvat, voidaan jo melko pitkälle päätellä, ovatko ne oikein vai väärin.

Lasten uskonnollinen hyväksikäyttö

Tekijä haluaa kasvatuksen suhteen nostattaa ihmisten tietoisuuteen erään aiemmin laiminlyödyn epäkohdan. Mitä pitäisi sanoa sellaisesta käytännöstä, jossa lapsi kasvatetaan keynesiläiseksi, monetaristiksi, marxistiksi tai natsiksi? Ja kuitenkin on täysin hyväksyttyä, että itsenäiseen ajatteluun kykenemättömät piltit indoktrinoidaan vanhempiensa uskoon. Dawkins rinnastaa uskonnollisten näkemysten väkisin tuputtamisen henkiseen pahoinpitelyyn. Hänen mielestään ihmisten pitäisi protestoida, kun he kuulevat jonkun sanovan esimerkiksi ”meidän Liisa on kristitty lapsi”.

Tämä on osa kirjailijan kampanjaa tietoisuuden herättämiseksi. Samoin tekivät feministit ja seksuaalista tasa-arvoa ajavat 1970- ja -80-luvulla. Shokkivaikutus toimii joskus tehokkaasti ja näin ihmiset voivat huomata ajatteluunsa sisältyvät kielelliset lukkiutumat. On mielenkiintoista katsoa, tapahtuuko lasten aivopesun suhteen mitään lähitulevaisuudessa. Syytä olisi.

Oudompaa kuin voimme kuvitella

Kirjan loppuhuipennus on Dawkinsille tyypillistä tieteellisen maailmankuvan ylistystä. Hän esittelee lukijoille vertauskuvan ihmisen arkitodellisuudesta, ”Keski-Maasta”, evolutiivisesti kehittyneiden aivojen suodattamana. Tämä meille luonnollinen maailma on tekijän mukaan ”kaikkien burqien äiti”, jolla hän viittaa islaminuskoisten naisten käyttämään kaapuun, joka jättää vain silmien kohdalle pienen kaistaleen, josta voi katsella todellisuutta. Tiede auttaa ihmistä riisumaan oman burqansa ja vie meidät kvanttien sekä ultraviolettivalon ihmeelliseen maailmaan. Tiede vapauttaa!

”Enemmän kätkevät taivas ja maa, Horatio, kuin sun tieteesi uneksiikaan”, totesi Hamlet (suom. Veijo Meri). J.B.S. Haldane puolestaan on lausahtanut, että ”maailmankaikkeus ei ole vain oudompi kuin kuvittelemme – se on oudompi kuin voimme kuvitellakaan”. Tiede on nimenomaan keino, jolla ihmiskunta tätä outoutta ja taivaan sekä maan salaisuuksia kykenee selittämään.

Dawkinsin kirja on erittäin tervetullut lisä uskontokriittiseen kirjallisuuteen ja sitä on helppo suositella kaikille. Tällaista loogis-rationaalista ilotulitusta on kerrassaan ilo lukea.

– Jussi K. Niemelä

Sotea putkeen ja vanhoille duunareille kenkää. -2019

no2need:     Nooohh..vanhaa juttua sotesta.   Jokusia soteratkaisuja siis tehty siellä täällä, mutta hyvin huolissaan kannattaa monen työntekijän olla siitä, että kun sotea pykätään kunnassa/kuntien kanssa — niin kun sinne “uuteen” sydeemiin  sitten esim 6kk koeaika tai millä nimellä meneekään — niin kappas –  tuolla kentällä on osunut kengänkuvaa aika monen entisen pitkäaikaisen työntekijän persuuksiin sen 6kk jälkeen.    Eli, puoli vuotta kun kulua hupsahtaa, niin fudut – kiitos näkemiin.    Ja siinä sivussa ihmeellisiä titteleitä ilmestyy uuden soteyhtymän listoille…on joka sortin kehittäjää ja suunnittelijaa tai ylläpitäjää. Entinen johtajakin voi saada fudut, vaikkei mitään mätää olisi plakkarissa.  Jos vaikka nassu ei miellytä tai tyyli, niin kenkää.    Ei hyödytä entiset työhommat tai edes hyvin tehty työkään, jos linjaa valitsevat uuden kuntayhtymän uudet bossit.       Siinä sitä miettimistä ainakin entisille työntekijöille.          Jos ei juttu tunnu uskottavalta, niin kannattaa asianosaisten ehkä soitella muutamat puhelut tuonne kentälle ja kysäistä , mistä kana kusee näissä sotehommissa. 

%#/¤(&%¤&%¤###

Kuntayhtymäpohjaiset sote-ratkaisut etenevät – Paluuta entiseen ei ole

Tarja Myllärinen

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

Uudistuksen tavoitteiden mukaisia, koko maakunnan kattavia perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, erityishuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisratkaisuja toimii Kainuussa, Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Lähes koko maakunnan kattavia ratkaisuja on Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Ja uutta pukkaa: Kymenlaaksossa käynnistyy koko maakunnan kattava sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä vuoden 2019 alussa.  Lisäksi kuusi Keski-Uudenmaan kuntaa on muodostanut kuntayhtymän, joka vastaa vuoden 2019 alusta lukien kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Integroitujen sote-palvelujen piirissä on vuoden 2019 alusta lukien maakunnallisten kuntayhtymien alueella yhteensä yli 900 000 asukasta. Keski-Uudenmaan kuntien kuntayhtymä on ylivoimaisesti suurin maakuntaa pienemmistä sote-kuntayhtymistä. Se muodostaa 200 000 asukkaan kokonaisuuden, joka vastaa kuntien vastuulla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista.

https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2018/kuntayhtymapohjaiset-sote-ratkaisut-etenevat-paluuta-entiseen-ei-ole

Suurta huomiota julkisuudessa ovat saaneet ns. kokonaisulkoistukset. Niissä kunta tai kuntayhtymä on tehnyt päätöksen siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen yksityiselle palveluntuottajalle. Kunta tai kuntayhtymä vastaa kuitenkin näissäkin tapauksessa julkisen vallan käytöstä. Lisäksi kaikkien kuntien on lakisääteisesti kuuluttava sairaanhoitopiiriin ja erityishuoltopiiriin. Laajamittaisia sote-palvelujen ulkoistuksia on toteutettu yhteensä 26, pääsääntöisesti pienissä kunnissa. Kahdessa kunnassa sopimus on jo ehtinyt siirtyä maakunnalliselle kuntayhtymälle kunnan liityttyä sote-kuntayhtymän jäseneksi. Ns. kokonaisulkoistuksen tehneissä kunnissa asuu yhteensä noin 160 000 asukasta.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, PARAS-hankkeen, tarkoituksena oli eheän kuntarakenteen muodostaminen, kuntapalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja kuntien vastuulla olevien palvelujen tuottaminen riittävän vahvoina yksiköinä sekä rakenteellisesti että taloudellisesti. Hankkeen tuloksena kuntien määrä väheni ja syntyi useita kymmeniä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueita. Hanke jäi kuitenkin kesken ja viitisen kymmentä kuntaa ei saavuttanut silloin  perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen riittäväksi väestöpohjaksi katsottua vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjaa.

Yhteistoiminta-alueilla tehtiin ja tehdään edelleen merkittävää, alueen olosuhteista ja edellytyksistä lähtevää palvelujen ja palveluprosessien kehittämistä. Vaikka yt-alueet ovat nykymittapuun mukaan pieniä, harteiltaan kapeita, niissä tehtyä työtä ei ole syytä väheksyä. Se on luonut pohjaa maakunnallisen soten valmistelulle.

Paluuta entiseen ei ole

Sote-uudistusta on valmisteltu vuosia tuhansien ja taas tuhansien ammattilaisten voimin. Työryhmiin on koottu kuntien edustajia kattavasti eri puolilta maakuntia. On tutustuttu muiden kuntien olosuhteisiin ja kollegoihin, kartoitettu nykytilaa ja hahmoteltu uusia, entistä paremmin toimivia integroituneita palvelukokonaisuuksia. Samassa yhteydessä on rakennettu ja vahvistettu keskinäistä luottamusta, jota ilman ei synny uutta ja jota ei ole vara menettää uudistuksen aikataulujen venyessä.

Nyt kun uudistuksen eteneminen eduskunnassa on tahmeaa eikä lopputulosta vielä tiedetä, on tärkeää, että maakunnissa edetään. Valmistelussa mukana olevien kentän asiantuntijoiden suusta on useamman kerran kuulunut, että nyt on tekemisen meininki eikä entiseen voida enää palata. Kun näin on, kuntayhtymä on hyvä ja toteuttamiskelpoinen tapa edetä tavoitteen suunnassa siellä, missä sille on edellytyksiä.

Silloin kannattaa takoa, kun rauta on kuuma.

Kirjoittaja

Tarja Myllärinen on Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja.

Al-holin leiriläisillä ehkä rosis odottamassa? -2019

Pääministeri Marin A-studiossa: En voi vahvistaa tietoja al-Holin kotiutuksista

Pääministeriksi tiistaina valittu Sanna Marin (sd.) ei voinut vahvistaa Ylen saamia tietoa al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamisesta lähiaikoina. Marin vetosi siihen, että oli toiminut pääministerinä vasta tunteja, eikä hänellä ollut asiasta tarpeeksi tietoa.

Sanna Marin

Pääministeri Sanna Marin astudion ohjelmassa 10. joulukuuta 2019.

Ylen saamien tietojen mukaan Suomi pyrkii aktiivisesti tuomaan al-Holin-leirillä olevat suomalaiset naiset ja lapset kotiin. Asiassa on meneillään aktiivinen operaatio, joka pyrkii tuomaan leirillä olevat suomalaiset charter-lennoilla Suomeen erissä.

Ylen tietojen mukaan suomalaisviranomaiset ovat pyytäneet kurdihallintoa toimittamaan leiriläisiä rajalle. Nyt odotetaan, milloin kurdiviranomaiset alkavat kuljettaa suomalaisia Syyrian ja Irakin väliselle rajalle.

Konsulilaki käytössä

A-studion haastattelussa pääministeri Sanna Marinilta kysyttiin, ollaanko suomalaisia kotiuttamassa lähipäivinä.

Marin vetosi, että asiasta pitäisi kysyä ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.). Marin vahvisti kuitenkin, ettei asiasta ole tehty hallituksen sisällä päätöstä.

– Minun käsitykseni on se, että asiassa toimitaan konsulilainsäädännön puitteissa. Ketä, milloin ja kuinka paljon ollaan tuomassa, sitä en osaa sanoa. Sellaista poliittista päätöstä hallitus ei ole tehnyt, että tämä joukko Suomeen tuotaisiin, muotoili Marin.

Perussuomalaiset jättää asiasta huomenna välikysymyksen. Myös kokoomus harkitsee välikysymykseen osallistumista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä päättää asiasta keskiviikkoaamuna. Kristillisdemokraatit tiedotti myöhään tiistai-iltana, että puolue lähtee mukaan välikysymykseen.

Paateron nosto hallitukseen hyvä asia

Pääministeri Marin puolusti viime viikolla Rinteen hallituksesta eronneen omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) nostoa omaan hallitukseensa. Hän piti Paateron eroa jopa hätiköitynä.

– Voi olla, että siinä tilanteessa olisi toisinkin voinut toimita. Hänhän itse jätti eronpyyntönsä.

Marin kertoi keskustelleensa Paateron kanssa, olisiko tämä valmis ottamaan kuntaministerin salkun ja ilahtuneensa, kun tämä vastasi myöntävästi.

– Uskon, että hän on kuntaministerinä omimmillaan, Marin kommentoi.

Kyykytys ei auta

Pääministeri Marin uskoo hallituksensa saavuttavan kovat työllisyystavoitteensa. Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin.

Ikuiseen kysymykseen kepistä ja porkkanasta Marin muistuttaa, ettei maassa ole tälläkään hetkellä ole sellaista tilannetta, jossa ihmisiltä ei vaadittaisi aktiivista osallistumista työmarkkinoille.

– Itse en usko siihen, että ihmisten kiusaaminen tai kyykyttäminen vaikeassa tilanteessa auttaa mitään. Meidän pitää keskittyä ennemmin siihen, miten niitä uusia työpaikkoja luodaan.                     https://yle.fi/uutiset/3-11111900

Marin antaisi nyt uudelle työministerille Tuula Haataiselle (sd.) asiassa työrauhan.

&%/#¤/#¤/####

Samalla reissulla kannattaa muistaa kysyä kurdeilta, vähän historiatietoja, mitä ovat kyseiset äitylit touhunneet isis-ukkojensa kanssa.  Täyttivätkö kotona lippaita ja putsivat konepistooleja…tms muuta tappamisen edistävää toimintaa.     Ei niitä tietoja sitten ole ideaa enää jälkikäteen yrittää etsiä, kun koko  porukka on pitkin maailman turuja.   Eli, siis muistutus rouville siitä, että Suomessa voi rosis odotella, kunhan tietoa heruu jostain päin.

Unencrypted SMS database found online, exposing millions of US text messages-2019

Unencrypted SMS database found online, exposing millions of US text messages

Text messages

A huge database of text messages and user data has been discovered online, completely unprotected and free for anyone to browse.

Found by researchers from vpnMentor, the database belongs to US communications company, TrueDialog. Among the exposed data are not only tens of millions of SMS messages, but also private information including usernames and passwords. (VpnMentorin tutkijoiden löytämä tietokanta kuuluu yhdysvaltalaiselle viestintäyritykselle TrueDialogille. )

See also:

The Texas-based company provides SMS services to educational establishments and businesses, including mass mailings, emergency announcements and marketing messages. Globally, the company has more than 5 billion subscribers, but it seems that the exposed database only relates to people in the US.

vpnMentor says that the TrueDialog database is 604GB in size, and is hosted by Microsoft Azure running on the Oracle Marketing Cloud in America. The company explains that the database was discovered, unecrypted and not protected by a password on November 26.

The vpnMentor research team discovered the breach in TrueDialog’s database as part of a huge web mapping project. Our researchers use port scanning to examine particular IP blocks and test open holes in systems for weaknesses. They examine each hole for data being leaked.

When they find a data breach, they use expert techniques to verify the database’s identity. We then alert the company to the breach. If possible, we will also alert those affected by the breach.

Our team was able to access this database because it was completely unsecured and unencrypted. The company uses an Elasticsearch database, which is ordinarily not designed for URL use. However, we were able to access it via browser and manipulate the URL search criteria into exposing the database schemata.

The purpose of this web mapping project is to help make the internet safer for all users.

As ethical hackers, we’re obliged to inform a company when we discover flaws in their online security. This is especially true when the companies data breach contains such private information. However, these ethics also mean we carry a responsibility to the public. TrueDialog users must be aware of a data breach that impacts them also.

The database was found to contain nearly a billion entries with sensitive data, including:

 • TrueDialog Account Login: There were millions of email addresses, usernames, cleartext passwords, and base64 encoded passwords which are easy to decrypt that were easily accessible.
 • Account User Details: There were hundreds of thousands of entries with details about users including full names, phone numbers, addresses, emails and more.
 • Tens of millions of text messages containing data such as:
  • Full names of recipients, TrueDialog account holders and TrueDialog users
  • Content of messages
  • Email addresses
  • Phone numbers of recipients and users
  • Dates and times messages were sent
  • Status indicators on messages sent, like Read receipts, replies, etc.
  • TrueDialog account details

The findings of vpnMentor’s Noam Rotem and Ran Locar have been verified by TechCrunch. Upon being contacted by TechCrunch, TrueDialog took the insecure database offline, but refused to answer questions about the security incident.

Image credit: antstang / Shutterstock

Some carrier RCS implementations have security issues- 2019

Some carrier RCS implementations have security issues

The biggest issue with RCS prior to Google’s benevolent rollout was the sheer volume of implementations. Every carrier had its own spin on the standard with proprietary seasoning on top, and few of the systems talked to one another. Beyond the practical limitations imposed on customers’ cross-carrier communications, it turns out these customized versions are also exposing users to security vulnerabilities, based on details dug up by a cybersecurity firm in a recent report by Motherboard.

Full details will be revealed at the Black Hat Europe conference later this week, but the short version is that, while nothing is wrong with the base RCS standard, it is partly undefined, leaving certain details up to the carriers. It’s those parts that are prone to security issues. While carrier-specific vulnerabilities weren’t labeled, security problems discovered by the researchers included too-short security keys for RCS message download paired with an unlimited number of tries to guess that key, and IP-defined RCS configuration files accessible to any app on a device, regardless of permissions. “Everybody seems to get it wrong right now, but in different ways,” said Karsten Nohl, a representative from SRLabs, which discovered the issues.

Specific carriers were neither named or shamed for their insecure implementations, and none of the four big American carriers provided any statements to Motherboard. When pressed for questions, the GSM Association, which defines the RCS standards, said it’s aware of the research made by SRLabs, but that the specific vulnerabilities were “previously known” and not new. The spokesperson also added:

We are grateful to the researchers for allowing the industry the opportunity to consider their findings. The GSMA welcomes any research that enhances the security and user confidence of mobile services and encourages all researchers to submit their work to our Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) Programme which enables them to share findings and to contribute to industry’s ongoing work to drive security improvements.

While they may not be “new,” issues like these are going to be unavoidable so long as details behind RCS implementations are left to the carriers. The only real solution, short of trusting the carriers to fix things (and stop making these sorts of basic mistakes), is to expand the RCS standards themselves to leave as little as possible up to carrier interpretation or judgment. It’s also possible the upcoming cross-carrier RCS joint venture might mean more eyes reviewing these sorts of details, though who knows if they’ll catch issues like this even then.

Although none of the US carriers provided Motherboard with a statement, we’ve also reached out to representatives at the four companies for comment, and we’ll update if any additional details are provided. The researchers didn’t mention if Google’s RCS implementation via Messages/Jibe may also be affected by any of the newly-publicized vulnerabilities, but we’ve reached out to Google to see, and we’ll update with any information we get.

Susanna Reinbothin pinkkilasit huurteessa.-2019

Jari Aarnio on nyt lainvoimaisella tuomiolla todettu suuren luokan huumerikolliseksi. Korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa, joten Helsingin hovioikeuden yhteensä 13 vuoden vankeustuomiot muun muassa törkeistä huumerikoksista jäävät voimaan.

Yhteiskunnan kannalta Aarnion toiminta on ollut poikkeuksellisen vahingollista.  Helsingin huumepoliisia veti vuosikaudet mies, joka samaan aikaan hääri alamaailman puuhissa. Me emme tiedä, kuinka pitkään sitä ehti jatkua. Hasistynnyreitä tuli Suomeen vuonna 2011, mutta Aarniolle virtasi ylimääräistä käteisrahaa jo vuosia ennen sitä. Huumepoliisia Aarnio johti vuodesta 1999.

Koko tapaus on ollut vahingollinen myös toisesta syystä. Aarnio valitsi puolustautumisstrategiakseen voimakkaan hyökkäyksen kaikkia niitä tahoja vastaan, jotka hänen asioitaan penkoivat. Lokaa lensi erityisesti juttua tutkineen keskusrikospoliisin (krp) ja jutun toisen tutkinnanjohtajan Jukka Haaviston päälle.

Aarnio siis kyseenalaisti koko systeemin ja antoi ymmärtää, että se on korruptoitunut. Hän yritti väittää, että Suomessa kokonainen lauma viranomaisia olisi lähtenyt lavastamaan häntä syylliseksi rikoksiin, joita hän ei ollut tehnyt.

Aarnion strategia on sinänsä ymmärrettävä. Kun faktat eivät ole omalla puolella, kannattaa usuttaa kaikkien huomio prosessivirheisiin sekä kaikenlaisiin sivujuonteisiin ja lillukanvarsiin.

Aarnion strategia sai tukea, kun tutkinnassa tapahtui kiistattomia virheitä. Suurimmat niistä olivat Irish Coffee -kuulustelu ja skootteriepisodi. Molemmat liittyvät siihen, että krp:n tutkija yritti vauhdittaa Aarnion rikoskumppaniksi todetun ”Malmin naisen” kuulusteluja antamalla naiselle erilaisia etuuksia.

 

Aarniolla oli toki syytettynä oikeus valehdella oikeussalissa ilman seurauksia. Strategia oli kuitenkin melkoista tekopyhyyttä ja suoranaista röyhkeyttä. Hänen mottonsa oli: älkää kohdelko minua niin kuin minä kohtelen teitä.

Mikään porukka poliisiorganisaatiossa ei nimittäin toiminut niin omapäisesti ja valvonnan ulottumattomissa kuin Aarnion vetämä Helsingin huumepoliisi.

Huumepoliisi viis veisasi säännöksistä. Porukka teki sekä esimiesten että laillisuusvalvojien valvonnan mahdottomaksi jättämällä paperityöt tekemättä. Jälkikäteen ei siten ole pystytty selvittämään, mitä kaikkea huumepoliisit ovat tehneet ja mikä on ollut heidän suhteensa alamaailman toimijoihin.

Tähän toimintamalliin myös tuomioistuimet kiinnittivät huomiota niin Aarnion kuin poliisijohdonkin syytteiden käsittelyssä.

Kokonaan perkaamatta on se, onko toimintamallista aiheutunut vahinkoa huumepoliisin asiakkaille. Jos on, millaista haittaa siitä on tullut?

Aarnio ei nimittäin ollut täysin väärässä yrittäessään väittää, että Suomessa viranomaistaho voi yrittää lavastaa syytöntä syylliseksi. Hänet itsensä on nyt lainvoimaisella tuomiolla tuomittu tällaisesta hankkeesta.

Aarnio yritti vuonna 2012 lavastaa Pasilassa asuneen jengiläisen huumekauppaa johtaneeksi Pasilan mieheksi, koska hän pelkäsi jäävänsä kiinni omista huumebisneksistään.

Niin poliisit, syyttäjät kuin tuomaritkin ovat viime aikoina joutuneet kasvavassa määrin henkilökohtaisuuksiin menevien hyökkäysten ja jopa maalittamisen kohteiksi. Ilmeisenä tarkoituksena on vaikuttaa virkatoimintaan.

Tämä on saanut poliisit, syyttäjät ja tuomarit yhteiseen rintamaan vaatimaan tehokkaampaa puuttumista maalittamiseen.

Käytössä on myös hienovaraisempia painostusyrityksiä. Näitä ovat juuri väitteet virkamiehen tai tuomarin jääviydestä. Tuomareiden mukaan tällaiset väitteet ovat yleistyneet selvästi.

Aarnion puolustus piti näkyvästi esillä jääviysväitteitä sekä yksittäisistä virkamiehistä että kokonaisesta organisaatiosta, krp:stä. Perusteeksi jääviysepäilyille näytti riittävän se, että henkilö tai taho ei kuulunut Aarnion omaan huutosakkiin.

Tuomioistuimet eivät puolustuksen jääviysväitteille lämmenneet vaan katsoivat, että ne olivat perusteettomia.

Yhteiskunnan kannalta on aivan keskeistä, että virkamiehet ovat kaikessa toiminnassaan esteettömiä.      ///

Julkaistu: , Päivitetty:

/&¤#&#¤/%#———-

 

No2::    hmm.  Reinboth on ehkä jo vähän fiksoitunut tähän Aarnio-soppaan, mikä ehkä ymmärrettävää, kun Aarnio-keissi ollut   “rakas lapsi” ..ja lööppien tuottaja.      Mutta muutama virke tuossa nyt pahasti särähtää korvaan ja silmään.      Edellisessä  viimeinen kappale:: mm sanat “kaikessa toimissassaan”  on toki fuulaa.  Ei pidä paikkaansa.   Viranomaiset EIVÄT ole Suomessa kaikissa toimissaan esteettömiä, eivätkä edes toimi usein tai toisinaan LAILLISESTIKAAN.           Mutta kuten tiedetään, nykyään ei voi keskutella mistään,  käyttäen sanoja: “kaikki ovat” tai “kukaan ei ole” jne.    Pitäisi– jos faktaa haluaa, niin kertoa tilastoja, prosentteja ja ottaen mukaan yksittäiset ja tapaukset jotka kuuluvat aiheeseen.      

    En toki jaksa alkaa kaivamaan muutamaa esimerkkiä enempää virkamiesten rikoksista tai laittomuuksista, mutta Reinbothin olisi syytä tuoda esiin myös se, että Suomen virkavalta/poliisi ja virkamiehet eivät todellakaan edusta 100% luottamusastetta systeemissä.       Pari esimerkkiä esim tuomareiden löysäkätisyys pakkokeinojen lupien kanssa (kotietsinnät)/laittomia mukana ………….sekä siellä seassa myös luvattomia pakkokeinoja, kuten että poliisi ei ole ilmoittanut kuunnelluille, että valvonta on loppunut x-päivään ja näin siis kuunnellun olisi Pitänyt<<< saada tietää laillisesta toimenpiteestä SIIHEN ASTI.    Mutta poliisipa ei ole halunnut tällaista tietoa jakaa, koska sehän on ollut epäillylle ns varoitus kuuntelusta– ja poliisi siis olisi halunnut pitää kortit kädessään, tulevaisuutta varten…eli poliisi halusi salata telekuuntelun loppumisen rikkomalla lakia.!  Eli  laitonta !   Poliisi siis omaksi hyödykseen( ei kertonut koko asiaa), vaikka lain mukaan olisi pitänyt.     Tämä ei ole (tai sata muuta tällaista esimerkkiä) oikein sitä Reinbothin mainitsemaa “luottamusta virkamiesten/virkavallan toimintaan”. 

Poliisilla kotomaassa on lisääntynyt tapa, ollut ottaa mukaan lainvalvontatyöhön, laittomia keinoja ja lähellä rajaa olevaa laittomuutta.   Itse poliisin ei sopisi toimia näin, koska hehän siirtyvät näiden toimiensa kanssa sinne laittomuuksien puolelle, ja jos on lain palveluksessa sitä valvomassa,  niin peli ei oikein vetele.           Aarnio taisi kertoa myös tuosta televalvontatietojen lupahommista, että “tuomarit helposti  kirjoitti kun kävi hakemassa) jne…(vapaa lainaus)……….ja sillähän ei väliä jälkikäteen ajatellen, että Aarnio  on toisella tai kenties väärällä puolen kenttää >>>NYT………..mutta tuolloinhan hän on ollut arvossa pidetty huumepoliisin päällikkö.   Ja niin tippui tuomareilta etsintä,-ja kuuntelulupia, kunhan jotain tarinaa keksi perusteeksi.   Että ehkä vähän tasapuolisuutta niiden pinkkien silmälasien taakse – Susanna Reinboth

jk.   Aarnion saama syytevyöry tosiaan on vaikuttanut ja edelleenkin — kunnon ajojahdilta KRP:n suunnalta, enkä ehkä ole ainut, kuka näin ajattelee.  Kaikkea kasataan edelleen A:n kontolle, oli syytä tai ei.   Kohta saadaan kai kuulla, että A on syytteessä kalastuksesta ilman lupaa Tornionjoella ?     Menisi sinne muiden syytteiden joukkoon kuin kala veteen.  Joukon jatkoksi.

Unsalin keissi oli aikamoinen…eli syyte, että A TIESI tappohommista.??   No voisi kai sanoa, että jokainen  suomalainen taviskin, kuka oli lukenut lehtiä ja tiesi Unsalin vasikoineen– arvasi että hepulla on tappotuomio perässä. Ja vähintään tiesi Suomen alamaailma.    Kun noissa hommissa se ei taida olla poikkeus vaan sääntö (mitä vasikoille voi tapahtua).   Ei sellaiseen tietoon poliisia tarvita.  Tuossa alla linkki uutiseen IS…missä 2002 jo juttu oli kentän tiedossa.  Vasikka liikenteessä.  Mitä virkaa enää Aarniolla kun Ruotsin media kertoi kaiken julkisuudessa – mutta tätäkin juttua halusi KRP/co    Aarnion kontolle.  ?? >>>>>>>>>>>>>>>>>

3. Palkkamurha – mutta ei ruumista

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005310322.html

Keskusrikospoliisi tutkii nyt uudelleen Ruotsissa asuneen, turkkilaissyntyisen Volkan Ünsalin palkkamurhaa, joka tapahtui lokakuussa 2003 Helsingissä.

Murhasta tuomittiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin Ruotsissa asunut, chileläissyntyinen Leopoldo Fernando Gonzalez Carmona ja kolme suomalaismiestä, Ilkka Jani-Markus Leinonen, Raimo Juhani Andersson ja Janne Tapio Raninen. Ünsalin ruumista ei ole koskaan löytynyt, vain muutama veripisara vuosaarelaisasunnosta.

Murhan tekotapaa ei saatu koskaan varmuudella selville, mutta yhden tuomitun puheet ”valkoisesta haulikosta” antoi siitä viitteitä. Sillä viitataan kuristamiseen. Maisemataulun viereen roiskuneet veritipat johtuivat hovioikeuden mukaan siitä, että uhria oli pahoinpidelty ennen kuristamista.

Yksi tuomituista oli Volkanin lapsuudenystävä, ns. Solvallan-Jannena tunnettu Raninen. He olivat kasvaneet yhdessä Tukholman esikaupunkilähiöstä Jordbrossa. Ünsalin henkeä oli uhattu jo pitkään ja hän oli ollut todistajansuojeluohjelmassakin kahteen otteeseen, mutta irtaantunut siitä omasta tahdostaan.

Uhkaukset liittyvät yhä selvittämättä olevaan Ruotsin suurimpaan arvokuljetusryöstöön Arlandassa heinäkuussa 2002. Saalis oli noin 43–44 miljoonan Ruotsin kruunun arvoinen. Saalis jäi kateisiin ja rikos vanhentui ruotsalaislehtien mukaan tänä kesänä.

Ünsal otti yhteyttä Ruotsin poliisiin marraskuussa 2002 ja ilmoittautunut todistajaksi ryöstöön. Se oli lähtölaukaus uhkauksille ja motiivi surmaamiselle, jonka tilaaja oli hovioikeuden mukaan chileläissyntyinen mies.

Suomen poliisi taltioi yhden murhasta tuomitun keskustelun Hotelli Hesperiassa, jossa mies sanoi ”me saatii puol millii”.

Helsingin hovioikeudessa on IS:n kirjaamosta saaman tiedon mukaan vireillä kaikkien kolmen elinkautista rangaistusta suorittavan suomalaisen osalta anomus ehdonalaiseen vapauteen laskemisesta.

%¤#¤##%¤##&

 HS JATKUU::::::::::::Kuitenkin myös perusteettomien jääviysväitteiden viljeleminen on vahingollista, koska väitteet syövät kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan. Ne antavat ymmärtää, että virkamiehet ajaisivat virkaansa toimittaessaan enemmän omaa etuaan kuin yhteiskunnan parasta.     

Hovioikeuden sanoja lainatakseni Aarnion toiminta osoitti joka suhteessa ”poikkeuksellista häikäilemättömyyttä”.

Tämän häikäilemättömyyden yksi osoitus on hänen yrityksensä saada koko systeemi näyttämään yhtä mädältä kuin hänen oma toimintansa oli.             //  no2need::: Suomalainen yhteiskunta on mätä monestakin kohden – in any case.    Jos muutamia satoja poliiseja käy luvatta lukemassa ihmisten tietoja, (kuten Mika Myllylä) – pelkkää uteliaisuuttaan, niin kyse lie välinpitämättömyydestä Suomen lakia kohtaan….ja ylimielisyys omasta systeemissä olevasta poliisin asemasta, missä muka voi tehdä mitä huvittaa.  Kukaan ei olisi niinkuin perään huutelemassa.    Eihän tuosta rahaa saa, eikä toimi ole “omaksi hyödyksi”, kuten Reinboth lausahtelee – mutta kysehän onkin mielivallasta, vallan tuomasta ylimielisyydestä….sekä juurikin siitä mädän systeemin pikku toiminnoista.     Jos poliisi ei noudata Suomen lakia, minkä valvomiseen hänet on palkattu, ja hän tieten tahtoen sitä vastaan rikkoo (lakia) — niin ammatti lienee väärä, samoin kuin ajattelutapa.     Poliisi ei  ole vielä onneksi valtio valtiossa- Suomessa.

Netissä löytyy sivuja jokunenkin, mitkä kertovat kotimaan poliisin pikku touhuista ja sitä sarjaa.   mm “poliisi rikollisena”…….ja tuo>>> https://murha.info/rikosfoorumi/viewtopic.php?t=28318&start=45                        ///   Vaikka kansa antaa hyvät pisteet poliisille (keitä toki tarvitaan ok) — niin joukkoon mahtuu esinäisiä mokia ja tumpelointeja.  Ja kuten todettu, tahallista lain rikkomista poliisin itsensä toimesta silloin tällöin.   Saisihan noita kilometrin listan, jos porukka niitä alkaisi keräämään.

 

Op ja tracerouttia ajan kuluksi….-2019

    Vähän, missä liikettä pankistä, eli OP:n ip-numero.  Kuvioissa mm Telia, Akamai Technologies jne…       Ei saanut enempää tälle sivulle noita kuvakaappauksia, kun tuohon tulee noita ihmelaatikkomuotoja, joita en saa pois.   Joten tuossa pientä sälää, kunhan ehtii tutkia tarkemmin, mitä se OP muiden mukana oikein tietokoneella seilaa.    Tokihan tuo yksi ip eli 157.124.1.11 —- on vain OP:n oma ip (yksi monesta)….ja vaikka se pingaakin konettani, niin ei siellä muita tainnut samalla kertaa näkyä.    Muuten vaan siis, että minne Op:n piuhat (tai tuo yksi tällä kertaa) yleisellä tasolla johtavat.     Useimmat noista tokkiinsa palvelualustoja, tietoturvahommia jne.

  Ja syytähän onkin, että kenenkään konetta(ainakaan minun)… eivät muut ronki , kuin max se pankin oma yksi toimija laskuja maksaessa. Mitä lie sitten kännykkää ronkkimassa.???

( nyt ei tipu linkkejä tonne joka paikkaan, mutta löytynevät, jos jotain kiinnostaa=== eli klikkailee noita ip numeroita tuolta, niin Google kertoo lisää.   )

 

157.124.1.11 IP Address Information

ISP OP Palvelut Oy
Usage Type Commercial
Hostname http://www.isop.fi
Domain Name op.fi
Country
City Helsinki, Uusimaa

Ja sitten traceroute tuon ip:n kanssa.   Tulee reissua jenkkilään, ruottiin, ja Hollantiinkin vielä.  Hups.   Mutta tokihan pankilla on yhteyksiä moneen paikkaan pallolla…   kunhan vain ei ole ohjelmia mukana, mitkä ronkkivat tavallisten suomalaisten tietokoneita tai kännyköitä…..(ainakaan omaani)….   (joihin nykyään noita tuplavarmistuksia, eli tekstareita.)   ///     Onneksi jotain sentään näkee noiden apuohjelmien kanssa, että kuka siellä koputtelee.

Geo-Location Information for 157.124.1.11

Country Finland
State/Region
City
Latitude 60.1717
Longitude 24.9349

213.248.97.0 is an IPv4 address owned by Telia Company AB and located in Stockholm, Sweden /////////////93.191.173.66 is an IPv4 address owned by Prolexic Technologies and located in Amsterdam, Netherlands

157.124.1.11 IP Address Information

ISP OP Palvelut Oy
Usage Type Commercial
Hostname http://www.isop.fi
Domain Name op.fi
Country
City Helsinki, Uusimaa

Traceroute

Tracing route to 157.124.1.11

Hop Time Host IP Location
3 6.935 gateway.whatismyipaddress.com 66.171.248.161 Corona del Mar, California, United States
4 0.604 66-171-255-233.alchemy.net 66.171.255.233 Santa Ana, California, United States
5 1.747 66.186.30.201 66.186.30.201 Tarzana, California, United States
6 2.112 las-b24-link.telia.net 213.248.97.24
7 2.666 las-b21-link.telia.net 62.115.136.46
8 11.59 sjo-b21-link.telia.net 62.115.116.40
9 15.616 akamai-ic-317102-sjo-b21.c.telia.net 62.115.146.125
10 15.363 po110.bs-a.sech-sjc.netarch.akamai.com 209.200.184.192 United States
11 12.393 a72-52-1-177.deploy.static.akamaitechnologies.com 72.52.1.177 United States
12 14.982 ae121.access-a.sech-sjc.netarch.akamai.com 209.200.184.205 United States
13 138.547 93.191.173.66 93.191.173.66 Netherlands
14 171.901 a209-200-162-142.deploy.static.akamaitechnologies.com 209.200.162.142 United States
21 N/A 157.124.1.11 157.124.1.11 Finland

Pankit altistavat asiakkaat rahoineen viruksille- vaatimalla kännyvarmistusta.-2019

no2:::  Kännyjen ohjelmistot kun saastuvat myös ..ei vain tietokoneet.   Ja nyt siis pankit eivät toimi rahansiirtojen kanssa, ilman että jatkuvalla syötöllä piippaillaan tekstareita tuplavarmistuksen nimellä— kun maksat laskuja tai teet rahansiirtoja.  Ja tämä toiminta siis jo parinkympin tilisiirron kanssa  !!!       

Tuossa>>>> juttu  netistä, liittyen aiheeseen— sen alla Googlen käännös suomeksi, tai ainakin sinnepäin.    Pointti siis että kännykät eivät ole turvallisia, mutta silti pankit niitä vaativat käyttämään.

%/¤#/¤%#%#

  Allaoleva  Pandan sivuja.  Mainos tai ei, mutta eiköhän tuon jutun idean voi tarkistaa jostain muualtakin.     https://www.pandasecurity.com/mediacenter/press-releases/security-trends/

The creation and spreading of new malware samples, aimed at infecting users, will continue growing at an exponential rate, just as we have seen in in 2015 where the number of new samples registered daily reached 230,000.

During 2016 there is a predicted increase in infections via JavaScript and a growth in the number of cybercriminals using Powershell, a tool included in Windows 10 that allows scripts with all types of functionalities to be executed, which could be used to attack users.

Large scale and mobile based attacks

Cybercriminals are looking for ways to attack the greatest number of users and businesses, while achieving the greatest possible profit.

Because of this, they will continue to use tools such as Exploit Kits, as many current solutions aren’t capable of combatting this type of attack effectively, which means its rate of infection is very high.  >>> For the same reason, malware on mobiles will also increase, especially for Android, which is the most popular operating system on the market.<<<<<

“Although Android attacks have been commonplace in recent years, the news for 2016 is the manner in which mobiles will be infected. We will see more threats that root the device, which makes eliminating it a near impossible task for an antivirus, except for those that come installed from the factory”, says Luis Corrons, Technical Director of PandaLabs.

There will also be an increase in direct attacks through rootkit techniques, which allow the hackers to hide themselves from the operating system and security solutions.

Internet of Things and mobile payment

2016 will be the year in which the Internet of Things flourishes, with more devices than ever connected to the Internet.

With this in mind, cybercriminals will carry out attacks on these devices, as we have already seen in 2015 in the case of cars whose software is connected to the Internet, which allowed for the remote control of the vehicle.

Payment platforms on mobile devices will be under scrutiny as cybercriminals looks to take advantage of them, as they could be easy ways for criminals to steal money directly.

“If any of the platforms becomes more popular compared to the others, it will be the first one to be looked at by the attackers as they search for weaknesses in its system”, continued Luis Corrons.

Main challenges for security

In the face of the current panorama, where the number of threats is growing exponentially and attacks are becoming more sophisticated, users and businesses will have to adopt extra security measures to remain protected against the dangers of the Internet in 2016.

What’s more, for businesses there are also threats that could seriously damage both their reputation and finances. Cybercriminals will make it their goal to steal confidential information relating to the company (financial data, strategic plans, etc.), and even information belonging to their customers. Once they have it, they will try to blackmail the company into paying a ransom to get the information back, a method known as Cryptolocker.

To face the complexity of these attacks, and those that await us in 2016, it will be necessary for users and businesses to have security tools and solutions that analyze and classify the behavior of all executables, and that also offer advanced protection to prevent and act against security threats.


..

Uusien käyttäjien tartuttamiseen tarkoitettujen haittaohjelmanäytteiden luominen ja leviäminen jatkaa kasvuaan eksponentiaalisesti, kuten olemme nähneet vuonna 2015, jolloin päivittäin rekisteröityjen uusien näytteiden lukumäärä oli 230 000.

Vuoden 2016 aikana ennustetaan lisääntyneen Java-tartunnan saaneiden infektioiden määrää ja tietoverkkorikollisten määrän kasvua käyttämällä Powershelliä, joka on Windows 10: n työkalu, jonka avulla voidaan suorittaa kaiken tyyppisiä toiminnallisuuksia sisältäviä skriptejä, joita voidaan käyttää käyttäjien hyökkäämiseen.
Laajamittaiset ja mobiiliperusteiset hyökkäykset

Tietoverkkorikolliset etsivät tapoja hyökätä suurimpaan määrään käyttäjiä ja yrityksiä saavuttaen samalla suurimman mahdollisen voiton.

Tämän vuoksi he jatkavat työkalujen, kuten Exploit Kitsin, käyttöä, koska monet nykyiset ratkaisut eivät kykene torjumaan tehokkaasti tämän tyyppisiä hyökkäyksiä, mikä tarkoittaa, että sen tartuntasuhde on erittäin korkea. Samasta syystä myös matkapuhelinten haittaohjelmat lisääntyvät, etenkin Androidille, joka on markkinoiden suosituin käyttöjärjestelmä.

”Vaikka Android-hyökkäykset ovat olleet yleisiä viime vuosina, vuoden 2016 uutiset ovat tapa, jolla matkapuhelimet tarttuvat. Näemme lisää uhkia, jotka juurruttavat laitetta, minkä ansiosta sen poistaminen virustorjuntaohjelmasta on lähes mahdotonta, paitsi tehtaalta asennetut, ”, sanoo PandaLabsin tekninen johtaja Luis Corrons.

Suorat hyökkäykset lisääntyvät myös rootkit-tekniikoiden avulla, joiden avulla hakkerit voivat piiloutua käyttöjärjestelmänsä ja tietoturvaratkaisujensa suojaan.
Asioiden Internet ja matkapuhelinmaksut

Vuosi 2016 on vuosi, jolloin esineiden Internet kukoistaa, ja enemmän laitteita kuin koskaan on ollut yhteydessä Internetiin.

Tätä silmällä pitäen verkkorikolliset hyökkäävät näihin laitteisiin, kuten olemme jo nähneet vuonna 2015 autoissa, joiden ohjelmisto on kytketty Internetiin, mikä mahdollisti ajoneuvon kauko-ohjauksen.

Mobiililaitteiden maksatusalustoja valvotaan, koska verkkorikolliset pyrkivät hyödyntämään niitä, koska rikolliset voivat olla helppo tapa varastaa rahaa suoraan.

“Jos jokin alustoista tulee suositumpi muihin verrattuna, hyökkääjät katsovat sen ensimmäisenä, kun he etsivät järjestelmän heikkouksia”, jatkoi Luis Corrons.
Turvallisuuden päähaasteet

Nykyisessä panoraamassa, jossa uhkien määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja hyökkäykset ovat entistä kehittyneempiä, käyttäjien ja yritysten on toteutettava ylimääräisiä turvatoimenpiteitä pysyäkseen suojattuina Internetin vaaroilta vuonna 2016.

Lisäksi yrityksille löytyy myös uhkia, jotka voivat vahingoittaa vakavasti sekä heidän maineensa että talouttaan. Tietoverkkorikolliset pyrkivät varastamaan yritystoimintaa koskevia luottamuksellisia tietoja (taloudelliset tiedot, strategiset suunnitelmat jne.) Ja jopa asiakkailleen kuuluvia tietoja. Kun heillä on se, he yrittävät kiristää yritystä maksamaan lunnaita tietojen saamiseksi takaisin, nimeltään Cryptolocker.

Näiden hyökkäysten ja niiden, jotka odottavat meitä vuonna 2016, monimutkaisuuden vuoksi käyttäjille ja yrityksille on oltava turvallisuustyökaluja ja ratkaisuja, jotka analysoivat ja luokittelevat kaikkien suoritettavien toimintojen käyttäytymistä ja tarjoavat myös edistyneen suojauksen estämään ja toimimaan turvallisuusuhilta.

Turvapaikka-asioissa yli 40 prosentin kasvu – Itä-Suomen hallinto-oikeudessa keskimääräinen käsittelyaika 14 kuukautta. -2019

  /https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Turvapaikka-asioissa-yli-40-prosentin-kasvu-%E2%80%93%E2%80%89It%C3%A4-Suomen-hallinto-oikeudessa-keskim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4inen-k%C3%A4sittelyaika-14-kuukautta/1478632           maksullinen kai…..?

%¤#%¤#&%¤#&%#

No joopa joo.    Meillä kun on ihan suomalaisten omiakin kanteluita käsittelyssä siellä hallinto-oikeudessa, joten tuollainen vaatii taas toiseen suuntaankin valitusta, eli EU:n EIT tai mikä oikea paikka.   Kuka jaksaa odotella päätöksiä tämän päivän akuutista paskasta yli vuoden.   SIinä on akuutti”-sana kärsinyt 100% devalvaation.   On tainnut olla jo aiemminkin EIT:ssa valituksia siitä, että Suomen käsittelyajat eri hallinnon puolen valitusten kanssa, kestävät liian kauan.            

Eikä näytä mikään muuttuvan tai paranevan, kuten tavallista.   Suojellut valtion ja kuntien viranomaiset viis veisaavat.   //       Joku vuosi sitten aluehallintoviraston käsittelyajat menivät jo hetkeksi yli KAHDEN vuoden.   Onpa siinä systeemin toimesta romua kerrakseen.      Yle taisi näyttää  tv:ssa pätkän paperipinoista jonkun huoneessa….- hyvä että kahvikuppia sai tasopinnoille mahtumaan. 

   Ei enää toimi valtio itsessään näissä kohdin.   Se on siinä, kun on hyvin opetettu lammaskansa niitä päätöksiä odottelemassa, ja sen väliä , että tänään on jo puolet ulkomaaneläviä jonossa kaiken muun lisäksi.    Kiitoskiitos.  

Työtön Rauno Halme odotti työttömyyskorvaustaan lähes viisi kuukautta- Kela romuna. -2019

Työtön Rauno Halme odotti työttömyyskorvaustaan lähes viisi kuukautta: “Oli ahdistavaa, kun ei tiennyt saako rahaa vai ei” – tuhansia kohtalotovereita

Yli tuhat korvaushakemusta on pyörinyt Kelan päätösrattaissa yli neljä kuukautta tänä vuonna.

työttömyysturva

Rauno Halme, Espoo
Espoolainen Rauno Halme on kalamiehiä ja tykkää savustaa niitä. Kuvassa juuri savustettuja ahvenia. Pekka Patsu/ YLE

Eipä arvannut espoolainen kuorma-auton kuljettaja Rauno Halme polvensa loukatessaan, että työtapaturma johtaa lopulta työttömyyteen ja kuukausia kestävään paperisotaan ja pallotteluun työttömyyskorvausten saamiseksi.

– Ilmoittauduin (TE-toimistoon) 10. huhtikuuta ja rahat tuli tilille syyskuun ensimmäisenä. Melkein viisi kuukautta kesti, Halme ynnäilee.

Se on erittäin paljon pidempään kuin yleensä. TE-toimistot hoitavat hakemukset yleensä reilusti alle kuukaudessa, jotkut jopa päivässä.

Ansiosidonnaista hoitavat työttömyyskassatkin ovat rivakoita ja Kelassakin peruspäiväraha- ja työmarkkinatukiratkaisut syntyvät nopeasti. Kolmasosa niistä päätetään vielä samana päivänä ja 95 prosenttia alle kuukaudessa.

2 700 pitkäaikaisodottajaa

Mutta: aina ei suju. Työttömälle maksettavan työttömyyskorvauksen saanti voi pahimmassa tapauksessa kestää useita kuukausia hakemuksen jättämisestä.

Lähes 2 700 työtöntä on joutunut tänä vuonna odottamaan korvauspäätöstä vähintään kolme kuukautta. Reilua tuhatta päätöstä on odotettu vähintään neljä kuukautta tai yli. Pääosin korvauspäätökset syntyvät alle viikossa.

Työttömyyskorvausten ratkaisuajat 2019
Lasse Isokangas / Yle

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ratkaisut syntyvät Kelassa 99-prosenttisesti alle kahdessa kuukaudessa, keskiarvoisesti noin viikossa. Yli 8 000 ratkaisua on vienyt Kelassa aikaa yli kaksi kuukautta.

Halme oli siis poikkeus, mutta ei ainut. Yli tuhat korvaushakemusta on pyörinyt Kelan päätösrattaissa päälle neljä kuukautta tänä vuonna.

– Ei se kyllä mitään kivaa ollut. En suosittele. En ymmärrä, kuinka jotkut sanovat, että siellä vaan maataan ja syljetään kattoon. Kyllä se oli aika ahdistavaa, kun ei tiennyt, saako rahaa vai ei ja koska saa. Ja aina vaan venyy ja venyy ja venyy, Halme puuskahtaa.

 

no2::::  Normityönhakijoilla nuo samat romut kädessään, eli loputon paperisota ja sitten vielä kepitetään, jos joku homma ei hakijalla toimi.  Rahoja ei tule eikä korvauksia ja karenssit vielä päälle .  Oikein hyvä syy jäädä mieluummin kotiinsa, kuin lähteä tappelemaan toimimattoman systeemin kanssa – sillä siellä on kuin rämpisi suossa.    Työttömän hermo kestää paremmin sillä tonnarilla ja riisillä/perunoilla – sossun minimillä – kuin tapella kelan ja sossun kanssa joka hetki.   Eli , moni alkaa jo mielenterveytensä takia, etsiä sopivia työstä kieltäytymisen syitä, oli sitten polvivammaa vai vanhaa nupin vaivaa.   Se nyt vaan on helpompaa.    Ja tilanteestahan voidaan syyttää vain systeemiä, mikä ei toimi.  = suomennettuna= ei toimi.     (tosin harva muukaan systeemin ratas muutenkaan toimii tämän päivän kotomaassa.  Romua on vanhustenhuollosta lastenhoitoon tms…lista on pitkä)

Sossun muutto Kelaan tehtiin varmaan juuri vaikeuttamaan kurjien asemaa entisestään.  Ennen aikoinaan nimittäin sossu kompensoi HETI puuttuvan toimeentulon…eli jos oli maksuissa vikaa Kelassa tai muista syistä.   Sossu sitten peri “lainatut” rahat kun se aika tuli.    Eli, tuonkin jutun 5kk odotus olisi ennen hoitunut sossusta samoin tein…ja tuki ollut normaalia- mutta josko nykyään valtion laitokset enää ole huvittuneet siirtelemään rahaa toinen toisiltaan.?   Muutenhan tuollaiset odotusajat olisivat täysin samantekeviä, jos sossu toimisi tuossa välissä kuten pitää. Olisi siis sama, vaikka puuttuvia papereita väännettäisiin 10 vuotta,  jos kompensointi toimisi.  Mutta kun tässä maassa ei vain toimi….ja asiat tehdään vain heikommille kai tahallaan hankaliksi.    Kela-sossu siirtojen jälkeen siellä ei ole toiminut kummassakaan paikassa “mikään”……eli romua koko Kela-systeemi kaikkinensa.   Jokainen kuka asioi Kelassa, sen luultavasti myöntää ??    Joko jonoja toimistossa, puhelimen jonotusajat hanurista Kelaan, päätökset kestävät, ja mitään inhimillisiä asioita ei osata käsitellä (ainakaan Kelassa).   Sossu vielä jotain >>ymmärtää — mutta sielläkin rahahanat ovat menossa kiinni.    EHkä siinä syytä, miksi kaupoista varastellaan nykyään ruokaa ?     Haloo.??

&#¤(#¤(&%¤###

Hätä ilmenee

– Palautteissa tulee ilmi hätä, mikä meidän asiakkaillamme on, jos käsittely kohtuuttomasti viivästyy, sanoo juristi Teija Hautera suomalaisten sosiaaliturvasta huolehtivasta Kelasta.

Teija Hautera
Kelan Teija Hauteran mukaan korvauspäätöksen odottelija voi hakea toimeentulotukea, jos päätös venyy. Päivi Leppänen / Yle

– Asiakkaan oma toimeentulo ja hänen perheensä toimeentulo voi olla vaarassa. Se kyllä käy ilmi näistä palautteista, Hautera toteaa.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestöstä kutsuu tukien viivästymistä inhimilliseksi tragediaksi.

Päätöstä odotellessa joudutaan hakemaan toimeentulotukea tai joudutaan turvautumaan vanhempien tai ystävien tukeen tai ns. pikavippeihin.

– Pikavippejä käytetään yleisesti, jos tuet viivästyvät. Tukien viivästymisestä saattaa sitten syntyä pitkiäkin velkaloukkuja, jotka menevät ulosottoon, jos pikavippejä ei ole ollut varaa maksaa takaisin, muistuttaa Haapakoski.

Korvaustaistelu

Halmeen korvaustaistelu sai alkunsa viime talvena, kun hän loukkasi polvensa työtapaturmassa.

– Sen hoito venyi ja sitten työnantaja oli sitä mieltä, että ei jatketa työsuhdetta ja minä tulin loppujen lopuksi samaan johtopäätökseen, koska hoito meni hankalaksi.

Hankalaksi meni myös korvausten haku. Halmeen mukaan TE-toimisto pyysi kahteen kertaan uudet selvitykset, Kela kertaalleen uudelleen ja sitten piti vielä liittoon toimittaa kolme eri selvitystä.

Oma viivästyksensä korvauspäätöksiin koitui virkailijoiden kesälomista. Paperit odottivat lomien päättymistä.

Neljä pääsyytä

Ratkaisujen viivästymisille on Kelan mukaan yleisesti neljä pääsyytä: muutosvaatimusten oikaisupäätökset vievät aikaa, tarvittavia tietoja on puuttunut, TE-toimiston selvittelyjä on odoteltu ja monesti tietoja on pitänyt kaivaa hyvin pitkältä ajalta.

– Osassa tapauksia etuusasiaa on selvitelty jopa vuosien ajalta, ja se on sitten vienyt tavanomaista pidemmän ajan, Hautera sanoo.

Haapakosken mukaan viivästymiset voivat johtua myös inhimillisistä virheistä.

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Työttömien keskusjärjestö
Jukka Haapakosken mukaan tukien viivästymisestä saattaa syntyä pitkiäkin velkaloukkuja työttömälle. Terhi Liimu / Yle

– Esimerkiksi TE-toimiston puolelta ei ole kirjattu asioita, jotka on sovittu. Yleisesti myös tutkintotodistusten saamiset saattavat venyä ja vastavalmistuneiden etuudet saattaa viivästyä sen takia, Haapakoski sanoo.

Haapakosken mukaan erilaiset valitusprosessit pitkittävät päätösten saamista ja jos hakijan taustalla on useita työpaikkoja, niin aikaa kuluu vanhojen palkkatodistusten ja työtehtävien haalimiseen monesta paikasta.

https://yle.fi/uutiset/3-11071283

Säästöliekillä

Halmeen piti totta kai syödä ja maksaa laskut myös sinä aikana, kun korvauspaperit pyörivät byrokratian päätösmyllyssä. Toimeentulotukea piti hakea jo kesäkuussa ja pyytää lykkäystä vuokranmaksuun.

– Säästöliekillä mentiin. Ostin lähinnä vain ruokaa ja söin vähemmän. Minulla kun on varaa olla vähän laihiksella, sanotaanko näin, Halme naurahtaa ja vilkaisee vatsaansa.

Rauno Halme, Espoo
Rauno Halme kalasti ja sienesti, kun työttömyyskorvaushakemus juuttui byrokratian rattaisiin.Pekka Pantsu/ YLE

– Näin siitä selvittiin. Sitten tietysti oli omatoimista ruuanhankintaa. Kävin sienessä ja kalassa. Se oli samalla mielenterveydellinen juttu, kun teki jotain aktiivisesti ruuan hankinnan eteen. Savustin kaloja ja tein niistä muutakin.

Toimeentulotuki pelastaa

Jos työttömyyskorvaushakemuksen käsittely viivästyy, niin Kelasta voi hakea toimeentulotukea. Sen perusosa oli yksin asuvalle 497 euroa kuussa vuonna 2018.

Pidän itseäni aika hyvänä pärjäämään byrokraattien kanssa, mutta tällä kertaa pyörittivät minua.

kuorma-auton kuljettaja Rauno Halme

– Se on viimesijainen tuki, joka turvaa vähimmäistoimeentulon asiakkaalle ja hänen perheelleen, Hautera sanoo.

Kela maksoi perustoimeentulotukea viime vuonna 716 miljoonaa euroa.

Korjausehdotus

Lopulta Halmeen korvaushakemus oli kiertänyt kaikki tarvittavat tahot ja vihreää oli väläytelty riittävästi. Kierros oli valaiseva myös Halmeelle, vaikkei hän ollut ensimmäistä kertaa tekemisissä työvoima- ja korvausviranomaisten kanssa.

– Pidän itseäni sentään aika hyvänä pärjäämään byrokraattien kanssa, mutta tällä kertaa pyörittivät minua, Halme naurahtaa.

Korvausrumba ja selvitysten toimitus moneen kertaan, moneen tuuttiin tuotti Halmeen mieleen kuitenkin korjausehdotuksen nykyiseen systeemiin.

– Minusta olisi hyvä, jos irtisanottu työntekijä saisi heti paketin, jossa olisivat kaikki korvaukseen tarvittavat liitteet. Työnantaja luovuttaisi ne vaikka pyynnöstä irtisanomisen yhteydessä.

Minister Harakka förklarar, med händerna uppe.
Työministeri Timo Harakka ehdottanut, että yli 50-vuotiaiden työnsaantia helpotettaisiin “kokemusedulla”.Lehtikuva

Toiveet Harakkaan

Halmeella itsellään menee nyt huomattavasti paremmin kuin kesällä. Korvaukset rullaavat, ja töihin olisi haluja päästä.

– Kyllä mä nyt pärjäilen tässä. Työnhaku on päällä koko ajan, mutta tässä lajissa ei hopeasijoja jaeta. Luotan siihen, että olen vahvoilla, kun pääsen haastatteluun. Olen vahva ammattilainen ja osaan käsitellä erilaisia koneita.

– Jos katsovat vain papereita, niin ikä painaa ikävästi ja karsitaan sen pohjalta. Kun 60 tuli täyteen, se tuntuu pikkaisen haittaavan, mutta kyllä mä yritän ainakin, Halme sanoo.

Hän asettaa toiveita myös työministeri Timo Harakkaan (sd.), joka on väläytellyt yli viisikymppisille työnhakijoille “kokemusetua” helpottamaan työnsaantia.

– Jos se vaikka auttaisi.

Lisää aiheesta:

Jari Matikainen, 56, kieltäytyi menemästä kuntouttavaan työtoimintaan 9 eurolla päivässä: “Miksi minä sinne menisin?”

Yhä useampi työtön päätyy kuntouttaviin töihin yhdeksällä eurolla päivässä – osalle kunnista se tuo säästöä, osalle kuluja

“Ilmastotalkoot”…ja “joulu” -2019

Telkkua tähän aikaan katsellessessa tulee mieleen, mitä varten kauppa ja business ovat.?  Tienaamista varten tietenkin…..ei mitään muuta taida mahtua sinne, vasiten, että kehotettaisiin ihmisiä olemaan ostamatta kaikenmaailman romua.    No työthän siinä vähenisivät, rahaa tulisi vähemmän ja muuta kakkia. 

     Että ei ihan näytä business heti suostuvan pienentämään maailman romua…ainakaan jos tätä joulun höpöaikaa katsellaan.     Eli, lienee kestää,ennenkuin muoviromu, kangasromu ja muu saaste tulee vähenemään.  Ainakin jos “kaupalta” kysytään, saati toki niiden tavaroiden ostajilta ja kuluttajilta.      

   Tai sitten keksitään juttuja, että joulut ja muut “juhlajutut” tms jne… ovat eri asia, eli poikkeuksia sääntöihin.   Niitä tuleekin varmaan olemaan siellä sun täällä. Poikkeusta toisen päälle ja alle.

 

 

Post Navigation